“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

–ол€та на жените в »“ сектора

ѕредизвикателствата пред дамите в сферата ще бъдат темата на кръгла маса, организирана от аутсорсинг компани€та Д“ек ≈кспъртсУ

от , 13 март 2019 0 957 прочитани€,

–ол€та на жените в »“ сектора

ѕредизвикателствата пред дамите в технологични€ сектор, възможностите за развитие, както и мерките за постигане на баланс на половете в работната среда ще бъдат тема на кръглата маса, организирана от аутсорсинг компани€та „“ек ≈скпъртс“ през март. ѕо време на събитието също така ще бъдат обсъдени и резултатите от международно проучване „∆ените в сферата на »“ 2019“, което фирмата е провела през февруари.

¬ изследването са участвали над 2000 дами от 5 държави, като те са дали мнението си за рол€та на образованието, работодателите, услови€та в сектора и път€ на нежни€ пол към лидерски роли в »“ индустри€та. Ќа базата на получените резултати, компани€та ще издаде обобщен доклад, фокусиран върху ключовите предизвикателства в тази насока и ще постави основата на инициативи за позитивна пром€на.

 омпаниите в »“ сектора все повече осъзнават позитивни€ ефект от баланса на половете, но има още много да се работи за създаването на диверсифицирана и устойчива технологична индустри€, сподел€ Ћъчезар Ћозанов, мениджър за Ѕългари€ и ћалта на “ек ≈кспъртс.

ѕреп€тстви€та по път€

¬ сферата на технологиите жените все още са недостатъчно представени навс€къде по света и в много от случаите не им е лесно да достигнат до ръководни позиции. »мат да преодоле€т много преп€тстви€ – полови стереотипи по лини€ на това, че мъжете са по-добри в STEM (наука, технологии, инженерство и математика) дисциплините или че са по-вли€телни лидери; предполагаеми€т сблъсък между професионални и лични приоритети на дамите; както и непоследователните политики на компаниите за включване на жените на всички нива. ¬сичко това спира създаването на толерантна, разнообразна и устойчива »“ индустри€. ѕром€ната се случва, но усили€та и мерките тр€бва да бъдат планирани стратегически и осъществ€вани последователно, за да има по-бърз и забележителен резултат.

—поред доклада Grant Thornton Women in Business: Beyond Policy to Progress от март 2018 г., бро€т на жените на високи позиции в »зточна ≈вропа е намал€л от 38% през 2017 г. до 36% през 2018 г., докато регионът продължава да бъде водещ по участие на дамите на висше ръководно ниво –в борда на 87% от корпорациите има поне по една жена през 2018 г., като средното за ≈— е 73%. ¬ъз основа на доклада, консултантите прав€т заключението, че „компаниите, където има баланс на половете, са по-устойчиви, независимо от бизнес сектора, а по-разнородните екипи взимат по-добри решени€ и са по-силни в справ€нето с различни предизвикателства.“

ƒобри практики

“ек ≈кспъртс осъзнава важността за създаването на устойчива работна среда и се гордее с подхода си към женското лидерство.  омпани€та се стреми към равнопоставеност в работната среда, като дава еднакъв шанс и достъп до обучени€ и възможности за кариерно развитие и насърчава инициативността. Ћидерите на екипите – както мъже, така и жени, предостав€т достатъчно правомощи€ на ръководените от т€х служители, но същевременно са достатъчно отговорни и прилагат ефективни механизми за мотиваци€, за да съдействат на всеки да из€ви и реализира най-доброто от себе си.

„¬ “ек ≈кспъртс жените заемат около 40% от ръководните позиции. ќпредел€ща рол€ за това кой ще бъде мениджър при нас имат задълбоченото познаване на спецификите на наши€ бизнес и процесите вътре в компани€та, умени€та за ръководене на екип, както и лидерските качества. “ези компетенции се придобиват с течение на времето, с преминаването през различни роли и нива. Ќие се стремим да даваме равни възможности за кариерно развитие и да оцен€ваме всеки в екипа по неговите резултати и по желанието за израстване. ƒруг основен критерий е реални€т принос към организаци€та и качеството на услугата, ко€то предостав€ме на нашите клиенти“, казва Ћъчезар Ћозанов.

÷еленасоченото насърчаване на женското лидерство в технологичната сфера и формирането на модели за подражание и позитивни примери за жените в »“ компаниите се отплаща с многократно по-високо удовлетворение от работата на дамите в екипа; по-ефективно функциониране и по-гол€ма продуктивност на организациите; повишена мотиваци€; намал€ване на текучеството и в крайна сметка - подобр€ване на финансовите резултати. —ъздаването на балансирана работна среда с из€вени лидери от двата пола е необходимо условие за формирането на устойчив бизнес, който признава таланта, амбици€та и високи€ професионализъм – основен фактор за това фирмата да бъде предпочитан работодател.

„Ќе допускаме дискриминаци€ в какъвто и да било аспект“, допълва ¬елимира »лиева, мениджър клиенти на “ек ≈кспъртс за —офи€. „ƒържим всеки да има равен шанс първо да стане част от наши€ екип, а след това да израсне до желаната позици€. ƒемонстрираните качества и постижени€та в работни€ процес са основните критерии, по които оцен€ваме хората в компани€та, и правим всичко възможно да дадем на всеки възможност да се отличи и да постигне индивидуални измерени€ на сво€ успех“, заключва »лиева.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов