“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

»нвестици€та в облачни решени€ за управление на бизнеса Ц инвестици€ в бъдещето

≈кспертите на Balkan Services разказват за предимствата, предизвикателствата и тенденциите в сферата на облачните системи

от , 24 април 2019 0 2801 прочитани€,

ћари€ ƒинкова

 онцепци€та за облака се заражда още в средата на минали€ век, но едва преди около 20 години напредъкът на технологиите позволи т€ наистина да се развие и да получи широко разпространение. ѕо€вата на интернет, изграждането на изключително бързи и мощни устройства вече не само дават възможност на компаниите да използват облачни услуги, но и да създават различни бизнеси в тази нова среда. “ова обаче е само началото и без съмнение близкото бъдеще ще принадлежи на облачните решени€. »менно и затова въпросите, свързани с предостав€ните от т€х предимства, с предизвикателствата по път€ на внедр€ването, с новите тенденции в сферата са особено важни и интересни за бизнеса.

¬същност възможностите на технологи€та € превръщат в почти универсална. “€ може да се приложи успешно във всеки сектор на икономиката и във вс€ка компани€, независимо от нейните размери и истори€. „¬се по-лесно този тип решени€ се възприемат от български€ бизнес и се отдел€т средства в тази посока. »нвестици€та в облака сега е инвестици€ в бъдещето, защото на принципа на пазарната икономика с нарастването на търсенето се очаква да се повиши и цената“, отбел€зва –адослав ¬ангелов, мениджър „Ѕизнес развитие“ в Balkan Services. 

ѕрочетете още: √олемите данни върв€т ръка за ръка с BI платформа

 »нвестици€та в облачни решени€ за управление на бизнеса – инвестици€ в бъдещето

ќблак vs. инсталации

≈дно от основните предимства на облачните системи за управление на бизнеса е фактът, че те дават свобода на фирмите да се посвет€т изц€ло върху сво€та дейност, без да е необходимо да се „разсейват“ със странични занимани€, свързани с поддръжката на вътрешен хардуер, сървърни помещени€ или центрове за данни. “ова на свой ред има сериозно отражение върху разпределението на IT бюджетите и разходите на компаниите.

„ќблачната система е фокусирана върху работата, върху бизнеса. ¬сички други елементи отпадат. »зползването й е подобно на ползването на Facebook – необходим е единствено браузър“, об€сн€ва —лави —лавов, ръководител на ERP отдел и партньор в Balkan Services. “ой допълва, че при облака организациите н€мат ангажимент да архивират данни, да обслужват охладителни системи, да се притесн€ват за прекъсване на захранването или да тр€бва да предприемат мерки в случай на бедстви€.

ќсвен физическата грижа за хардуера отпада и нуждата от актуализиране на софтуера. ѕри on-premises решени€та на определен период тр€бва да се извършва обнов€ване на системите към следваща верси€, което изисква сериозни усили€, време и инвестиции от страна на компаниите. ¬ истински€ облак обаче доставчикът на услугата е този, който тр€бва да ъпгрейдва системите и да гарантира, че всички потребители работ€т с една и съща последна верси€. „“ова също си е включено в цената, н€ма допълнителни разходи, ако фирмата иска - използва нови функционалности, ако не иска – не използва. Ќо се работи винаги на последната верс舓, уточн€ва ¬ангелов.  райните потребители също печел€т, тъй като плавното преминаване към нови€ интерфейс не създава стрес и дава усещане за посто€нно подобр€ване на услугите.

Ќа фона на все по-честите и сериозни кибератаки фирмите са особено заинтересувани от гарантиране на сигурността на своите системи, а това е далеч по-лесно в облака. „—табилните облачни системи за управление на бизнеса имат възможно най-високото ниво на сигурност, включително по отношение на достъп, на съхранение на данни, на съответствие с GDPR и т.н. ¬ъпросът за сигурността е много сериозен, защото това, което един гол€м отбор от специалисти по сигурността, обслужващи центровете за данни на облачни€ софтуер, могат да направ€т, много трудно би могло да се постигне в един нормален бизнес. “ова са много специалисти, много труд, много концентраци€ на познани€, ежедневна работа, за да се поддържа това ниво на защита. » от тази гледна точка определено см€там, че данните са по-сигурни в облака, отколкото в компаниите. ќблачните решени€ подсигур€ват не само защитната стена, а и посто€нна репликаци€ на данните, т.е. корпоративните данни никога не са само на едно м€сто. “е се копират поне в още един център за данни паралелно, който е достатъчно далеч, така че, ако нещо стане с първи€, други€т продължава да работи“, подчертава —лавов.

Ќе може да се говори за сигурност, без да се засегне и темата за европейски€ регламент за защита на личните данни GDPR. —поред експерта облачните услуги без съмнение улесн€ват спазването на законодателните изисквани€, тъй като отговорността на практика е споделена между доставчика и клиента на услугата. ‘ирмите продължават да бъдат администраторът на личните данни и те тр€бва да спазват всички процедури, описани в регламента. Ќо инфраструктурното обезпечение на тези данни се гарантира от съответни€ доставчик на облачните услуги, т.е. това включва информаци€та кой служител кога е влизал, какво е въвеждал, какво е редактирал и изтривал, какви справки е генерирал. «а сравнение – когато компаниите използват свои инсталации и сървъри, те нос€т ц€лата отговорност за всичко и от гледна точка на GDPR те могат да бъдат изправени пред по-сериозни рискове, отколкото в облака.

Ќа следващо м€сто сред предимствата на облачните решени€ за управление на бизнеса тр€бва да се спомене т€хната гъвкавост. “е могат много бързо и лесно да бъдат адаптирани към конкретните нужди на вс€ка компани€. ћалките стартиращи фирми не тр€бва да прав€т големи първоначални инвестиции в хардуер, а плащат само за услугите, които използват.  огато се разраснат, те спокойно могат да добав€т нови модули, функционалности и процеси, без да се прекъсва работата и да се промен€т съществено навиците на потребителите.

—ъщо така с облачните решени€ бизнесът много по-лесно може да се насочи към нови пазари и държави. „¬ремето за една такава експанзи€ е доста съкратено от гледна точка на информационно подсигур€ване на бизнеса – в н€кои случаи става дума за дни вместо за месеци. ¬ крайна сметка това носи по-гол€ма и по-бърза възвръщаемост на сами€ клиент. ј и повечето облачни решени€ имат възможността да бъдат използвани на различни езици. ¬ допълнение много по-лесно и бързо може да се прави и експанзи€ не само навън, а и на същите пазари с нови решени€, продукти и услуги“, коментира ¬ангелов.

–адослав ¬ангелов, мениджър „Ѕизнес развитие“ в Balkan Services.

Ќа последно м€сто облачните решени€ за управление на бизнес процеси не изискват от компаниите да поддържат големи екипи от »“ специалисти. “ова е особено полезно за по-малките организации, които не разполагат с големи ресурси и за които би било финансова тежест да намер€т и задържат подход€щите кадри. ѕри по-големите фирми, от друга страна, това ще позволи на »“ отдела да се фокусира повече върху бизнес процесите вместо върху поддръжката на сървърите. ≈кспертите от Balkan Services са убедени, че облачните системи н€ма да доведат до премахването на »“ позициите в компаниите, тъй като техните задължени€ са доста обширни и не се свеждат единствено до поддържане на хардуера и софтуера.

ѕърви стъпки в облачните решени€ за управление на бизнеса

¬недр€ването на една система е продължителен процес, който започва още с първата среща между клиента и доставчика на облачни услуги. «атова на първо м€сто е важно двете страни да определ€т кои са най-важните бизнес проблеми, които компани€та се опитва да разреши, и кои са основните бизнес ползи, които ще бъдат реализирани. „ лиентите много често или не са сигурни каква точно система им тр€бва, или си мисл€т, че зна€т какво искат, и след н€колко разговора осъзнават, че нуждата им е различна. Ќие първо се опитваме да разберем „гол€мата болка“ на клиента, за да преценим чрез какъв тип система т€ може да бъде посрещната. “ака че нашата работа започва много отрано, за да дефинираме какъв е проблемът, да видим какви са вариантите за решение, да предложим различни варианти – защото обикновено един проблем има н€колко начина за решаване. ¬ключително може да се окаже, че са необходими н€колко системи и те може заедно или последователно да бъдат внедрени“, разказва —лавов.

Ќа следващо м€сто тр€бва да се дефинира обхватът на конкретното внедр€ване. ќпредел€ се какви модули и функционалности ще се използват, дали внедр€ването ще се осъществи поетапно или наведнъж, дали ще обхване само една държава или само една бизнес лини€ във всички държави и т.н. —лавов уточн€ва, че не съществува универсално правило, а всеки проект е индивидуален и зависи от начина на работа и проблемите, с които се сблъсква конкретната организаци€.

„Ќашата услуга започва още от търговски€ процес. ƒоброто проучване, правилно зададените въпроси и внимателното изслушване на клиента от страна на търговски€ ни екип дават началото на път€, който предстои да извървим заедно. «адачата е да се идентифицират проблемите и да се стигне до смисленото им решение – от техническа и икономическа гледна точка. “ова е и нашето кредо – да решаваме проблеми, да създаваме възможности, а не да продаваме конкретно нещо“, сподел€ —лавов.

ѕредизвикателствата по път€ към успеха

ѕо път€ към успешното внедр€ване на облачни ERP решени€ обаче има редица предизвикателства, за които организациите тр€бва да внимават. ¬ангелов изтъква, че особено важно за компаниите е да имат €сна представа за инвестици€та, ко€то тр€бва да направ€т, и за възвръщаемостта, ко€то ще получат от не€. “рудността при преценката идва от факта, че при сравнението между облака и инсталациите не се съпостав€т две конкретни числа – абонаменти срещу лицензи, а набор от елементи. ¬същност абонаментът за облака включва всички съпътстващи разходи, които в случа€ на инсталациите тр€бва да бъдат направени отделно.

„√ол€мото предизвикателство в този процес е да може потенциални€т клиент да си представи какво ще му се случи по време на самото внедр€ване и след стартиране на използването на системата.  райната цел е оптимизаци€ или автоматизаци€ на негови€ бизнес, или и двете, взети заедно, което обикновено се получава. ¬ крайна сметка му е трудно да оцени в началото какви ще са измеримите и неизмеримите ползи от системата, както и да си представи каква тр€бва да е неговата инвестици€, по какъв начин той сам или с наша помощ може да изчисли нейната стойност и възвръщаемостта впоследствие. ¬се още гол€ма част от българските фирми гледат на информационните технологии като на необходимото зло, на необходими€ разход. “ова, което мога да кажа, е, че е по-скоро необходимата инвестици€, защото това в крайна сметка им носи печалба“, сподел€ ¬ангелов.

—лави —лавов, ръководител на ERP отдел и партньор в Balkan Services

ƒруго важно предизвикателство пред компаниите е свързано с осъзнаването на т€хната рол€ в цели€ проект по внедр€ване. „“ова е един от най-основните фактори за успешността на проекта“, констатира —лавов.  олкото по-силен ангажимент има от страна на клиента, колкото повече ключови потребители са обхванати, колкото по-силно е участието на топ мениджмънта, толкова по-добри са крайните резултати. “ова обаче невинаги е лесна задача в дългосрочен план. ¬ един процес по внедр€ване, който продължава месеци, това означава определени служители на ключови позиции да могат да отдел€т от времето си и да преструктурират ежедневната си програма, за да се запознават със системата и с плановете за нейното развитие. ”сили€та обаче винаги си струват, тъй като те гарантират ефективна комуникаци€ и бързо взимане на важни решени€. 

“енденциите в облачните решени€

»зборите, които бизнесът прави днес, ще определ€т неговото развитие в бъдеще, а познаването на тенденциите е своеобразна гаранци€ за успех. ¬ече облакът не е нова технологи€, той се превръща в ежедневие за компаниите. “ова се осъзнава и от гол€ма част от производители на бизнес софтуер, които влагат все повече инвестиции и усили€ в тази посока. „ќт н€колко години фокусът на цели€ »“ сектор е насочен към облака. “ова се отнас€ не само за системите за управление, но и за поддръжка на бизнеса със стандартни решени€ като офис пакетите“, разкрива —лавов.

—ъщевременно ¬ангелов очаква в световен мащаб да се по€в€т нови нишови решени€ на пазара, защото бизнесът става все по-разнообразен. ¬ тази връзка ще нарастват и инвестициите в облачни решени€ на големите компании, включително и в закупуване на готови подобни решени€. ƒвамата специалисти от Balkan Services обаче са убедени, че следващата гол€ма крачка при облачните системи ще бъде използването на изкуствен интелект, макар че към момента не може да се предвиди в какви точно посока и мащаб ще се развие комбинаци€та на тези две технологии.


—ъс съдействието на Balkan Services

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов