“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕроучвани€
бр. 4, 2007

—тратегическите »“ инициативи във финансови€ сектор Ц под знака на стремежа към ефективност

”правление на бизнес процесите, интеграци€ и сервизно ориентирана архитектура са ключовите направлени€ в развитието на информационната среда във финасови€ сектор

от , 12 април 2007 1 8346 прочитани€,
—траница 1 от 2

»зостр€нето на конкуренци€та на финансовите пазари на «апад достигна степен, при ко€то финансовите институции са изправени пред необходимостта да промен€т тотално своите бизнес подходи, констатира актуално проучване на Gartner. —поред аналитиците, на този етап управлението на бизнес процесите (Business Process Management – BPM) се разглежда като основен фактор за спечелване на конкурентни предимства на пазара на финансовите услуги. –еализаци€та на ефективни бизнес процеси, осигур€ващи широки възможности за адаптаци€ към динамично промен€щата се среда е в директна връзка с внедр€ването на съвременни информационни технологии. “ози въпрос има и много други нетехнологични аспекти, свързани с необходимостта от радикални изменени€ в управленската структура на финансовата институци€, но обедин€ването на разнородните информационни ресурси в единна структура се очертава като основен проблем, от решаването на който зависи възвращаемостта от усъвършенстването на бизнес процесите.

—тремежът към гъвкавост на бизнеса и снижаване на разходите за интеграци€ на използваните и внедр€ваните приложени€ обуслав€ повишен интерес към архитектурата ориентирана към услугите (SOA). ‘инансови€т сектор на стари€ континент масово преминава към Sќј. 77% от финансовите институции вече ползват или планират скоро да преминат към актуалната архитектура, сочи проучване на ForresterResearch. ¬недр€ването на технологии, ориентирани към обслужването на клиентите също е във фокус. «начителна част от »“ бюджетите на банките се насочват за закупуване на специализирано оборудване - банкомати, киоски за самообслужване, терминали за кодиране и четене на карти, интерактивни LCD монитори, принтери. ”величаването на обема електронни плащани€ през последните години, както и промените в нормативната уредба, корпоративната политика на финансовите институции и модела на обслужване на клиенти мотивират банките и операторите на платежни системи да преосмисл€т технологиите, върху които са изградени съвременните платежни системи.

»зползването на електронни канали за разплащане става все по-попул€рно в ц€л св€т. –ъстът на електронните плащани€ (разплащани€ с дебитни и кредитни карти, електронни парични преводи, автоматизирана клирингова къща) се запазва през последните две десетилети€, като се предвижда тази тенденци€ да продължи - очаква се годишен ръст от 13% за следващите 5 г., като в н€кои региони той достига до 21%. «а разлика от нарастването на обема на електронните разплащани€ маржът на печалбата намал€ва. “ова до гол€ма степен се дължи на гол€мата конкуренци€, тъй като все повече финансови организации предлагат такива услуги. —ъщо така регулаторните органи оказват вли€ние върху пазара на електронни услуги, което се отраз€ва върху печалбата. Ќапример въвеждането на ≈динната европейска платежна зона (SEPA) постав€ изискване тарифата за извършване на плащани€ в еврозоната да не се различава съществено тарифата за плащани€ на територи€та на отделните държави. Ѕанките и операторите на платежните системи са задължени да внедр€ват съвременни информационни решени€, като едновременно с това от т€х се изисква да намал€т размера на тарифите за банкови услуги. ≈то защо техните усили€ са насочени към »“ стратегии, които осигур€ват по-гол€ма ефективност, като едновременно с това удовлетвор€ват искани€та на акционерите за доходност на организаци€та.

 онсолидаци€та в сектора има многопосочно отражение. ќт една страна, опасността от поглъщане е реална даже за най- устойчивите банки, така че нико€ финансова институци€ не е освободена от задачата да търси нови начини за ефективно използване на ресурсите, снижаване на разходите и преструктуриране на нетипични за бизнеса звена. ќт друга страна, създадените алианси и консолидаци€та на техните активи изискват ефективно управление, което означава оптимизаци€ на бизнес процесите, а важна рол€ в не€ играе комплексната автоматизаци€. —поред аналитиците на Forrester Research така се стига до преразглеждане на »“ стратеги€та, модернизаци€ на информационните системи, см€на на платформите.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов