“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 1, 2008

»нтерактивни атласи в »нтернет подпомагат здравеопазването

ћеханизмите на пространствената корелаци€ съдействат за решаването на две основни задачи - информиране на специалистите и населението и оптимизаци€ на териториалното разположение на здравните заведени€

от , 11 €нуари 2008 0 8737 прочитани€,
—траница 1 от 2

«а съжаление, хората боледуват. ћедицината не може да елиминира напълно този проблем. Ќейна задача е обаче да се бори за намал€ване на заболеваемостта и да осигур€ва на пациентите качествена медицинска помощ. ≈дно условие за постигането на тази цел е наличието на достоверна картина за здравни€ статус на населението в различни региони. «атова в медицината отдавна и успешно се използват географски информационни системи. “ук ще се спрем на н€колко проекта, илюстриращи потенциала на √»— технологиите в здравеопазването.

Ќова «еланди€

ѕрез 2007 г. в ћинистерството на здравеопазването на Ќова «еланди€ завърши внедр€ването на географска информационна система, наречена PHIOnline (Public Health Intelligence Online, www.phionline.moh.govt.nz). “ова е картографско »нтернет решение, предостав€що медицинска статистическа информаци€ за гражданите на страната. —истемата е базирана на софтуера InstantAtlas на британската компани€ GeoWise, осигур€ващ създаването на географски атласи и публикуването им в »нтернет.

ќбемът на информаци€та, събрана в рамките на проекта е доста впечатл€ващ. Ќа сайта могат да се намер€т актуални и исторически данни за хронични забол€вани€ - рак, диабет, сърдечно-съдови забол€вани€, артрит и т.н., данни за разпространението на различни инфекциозни забол€вани€, статистика за травми и нещастни случаи. —ъщевременно се предостав€т данни за нивото на образованието, за процента на безработните и навиците на хранене (например консумиране на плодове и т.н.).

ѕолзвайки механизмите на пространствената корелаци€, решението дава възможност да бъдат откроени тенденции и връзки между различни показатели, а на тази база да бъдат определени значими фактори, от които зависи заболеваемостта.

Ќа практика PHIOnline съдейства за решаването на две задачи - информиране на специалистите и населението и оптимизаци€ на териториалното разположение на здравните заведени€.

 анада

¬ много случаи, атласите със здравни карти се реализират не като самосто€телни приложени€, а като част от по-мащабни продукти. Ќапример в интерактивни€ атлас на  анада (atlas.nrcan.gc.ca) има раздел ««драве», в който е представена статистическа информаци€ за медицинските проблеми на населението на страната. ѕроектът е реализиран на базата на продукти на ESRI.

»зложението на информаци€та в канадското решение е доста различно в сравнение с новозеландски€ подход - например, тук основен въпрос е разсто€нието до най-близки€ терапевт, което за различните региони варира между 500 м и над 500 км. »нтересно е, че екологичните фактори, като параметър, вли€ещ на здравето не се разглеждат въобще. «това пък доста внимание е отделено на нивото на образование, физическата активност на хората, разпространението на вредни навици (например пушенето).

ѕредставени са и статистически данни за честотата, с ко€то канадските граждани посещават стоматологични кабинети - оказва се, че най-р€дко стоматологична помощ ползват жителите на остров Ќюфаундленд, а най-често - гражданите на провинци€ ќнтарио. «начително внимание се отдел€ и на пространствената диференциаци€ на теглото на новородените бебета, тъй като поднорменото тегло при раждането е предпоставка за бъдещи проблеми.

’оланди€

«дравни€т атлас на страната (www.zorgatlas.nl), създаден на базета на софтуера InstantAtlas, съдържа над 1000 карти и е един от най-издържаните от естетична гледна точка продукти от този тип. ÷ветните диаграми и красиво оформените карти, определено привличат вниманието и доказват, колко важно е статистическата информаци€ да бъде представена хармонично.

–ешението предостав€ данни за здравното състо€ние на холандците, за факторите, които му вли€€т и за методите на профилактика. ќсновна цел на проекта е да осигури информаци€, необходима за административните власти, застрахователните и осигурителните компании, изследователските институции и гражданите на страната.

1 2

≈“» ≈“»:
GIS√»—

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов