“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —ъдържание
бр. 1, 2002

»нтеграци€ на »— на банките и корпоративните им клиенти

от , 24 април 2002 0 6626 прочитани€,
—траница 1 от 2

Ќай-често възниква проблема с различни€ формат на обмен€ните данни.  омитетът по »нформационни технологии към ј“Ѕ обсъжда възможните решени€ и необходимите промени в нормативната база. 
ћари€ Ќиколова 

¬ ерата на информационните технологии електронни€т обмен на данни е нещо естествено между бизнес партньорите. “ой обаче изисква интегриране (в н€каква степен) на обслужващите информационни системи, което често пъти не е лесна задача. “ипичен пример са взаимоотношени€та между банките и техни корпоративни клиенти като “оплофикаци€, Ќ≈ , Ѕ“  и т.н. Ѕанкови€т сектор е известен с направените сравнително високи инвестиции в автоматизаци€та на основните дейности, които неизменно вод€т до използването на по-добра техника, лицензиран и съвременен софтуер, ефективна комуникационна инфраструктура. ≈дна от съществените разлики в нивото на »“ в банките и на техните партньори по отношение на масовите плащани€ е Ќ»¬ќ“ќ Ќј —“јЌƒј–“»«ј÷»я 

»“ дейностите във вс€ка финансова институци€ по правило са напълно стандартизирани. ¬ структурните звена се използват еднакви програмни продукти, прилагат се единни правила при обработка на документите и при обслужване на клиентите. “ази стандартизаци€ е основа за високото качество на обслужване и за елиминиране на възможностите за грешки. ¬исока стандартизаци€ съществува и в информационни€ обмен между банките. »зползваните в момента Ѕанкови унифицирани стандарти (Ѕ”—) изиграха силно положителна рол€ в развитието на »“. "— изключение на софтуерната индустри€ всички други масови контрагенти на банките значително изостават в развитието на информационните технологии и най-вече в стандартизирането на тези дейности.  ато резултат в различни структурни звена на една и съща компани€ се използват различни програмни продукти, създават се и се обмен€т файлове с различна структура и съдържание за една и съща дейност", твърди г-н »ван »лиев, началник отдел »“ в ÷ Ѕ. 

“ака например районните предпри€ти€ “≈лектроснабд€ване” използват различен софтуер за отчитане на употребената електроенерги€ и за инкасиране на сумите, различни са и файловете, които обмен€т с обслужващата банка с цел автоматизиране на отчетността. ћасови€т случай на разминаване в структурата и съдържанието на файлове между обслужваща банка и контрагент са данните за зареждане на картови сметки за заплати, за превеждане на пенсии по банков път, за превеждане на социални осигуровки и за плащане на сметки на доставчици на масови услуги – ел. енерги€, вода, парно, телефонни такси. ƒруг проблем, възникващ в отношени€та банка – партньор са непрекъснатите промени в »— на партньорите, които не подлежат на регулаци€ с нормативен документ. ƒопълнително затруднение е, че част от големите клиенти на банките имат регионални служби из страната и всеки регион работи с различни формати на данните. "ƒоскоро този факт не беше дискутиран, поради това, че регионалните клиенти работ€т със съответни€ регионален клон на банката и се постигаше напасване. ¬ последните 2 години по-големите банки преминават към централизирана информационна система, ко€то трудно поема регионалните различи€ на клиентите" - твърди г-н Ћеонид ƒимов, директор »“ в Ѕанка ƒ— . 

ѕќƒ’ќƒ»“≈ ¬ конкурентната борба за привличане на клиенти банките са готови да прав€т вс€какви промени в сво€ софтуер за да се адаптират към продукта, използван от техните клиенти. “ова в никакъв случай не спомага за унифицирането на информационни€ обмен и не води до стандартизаци€ на дейностите.  акви са възможните решени€ на проблема ? “Ѕ Ѕиохим јƒ предлага възможност за автоматизиране на процеса при обслужване на масовите плащани€.  лиентът сключва договор с банката, по който може да й предостави информаци€та за масовите си плащани€ на технически носител. Ќа определени клиенти се предостав€ специализиран софтуер за прекодиране на данните от техни€ формат в стандартни€ за банката. ѕо отношение на предостав€не на данните по клиетски сметки “Ѕ Ѕиохим јƒ има разработени и прилага различни варианти на автоматизиране на процеса. »зползва се услугата »Ќ‘ќЅјЌ  (услуга на Ѕанксервиз за корпоративни клиенти, на хартиен носител се получава информаци€ за всичките им сметки във всички банки). «а Ќационални€ осигурителен институт, √лавна данъчна дирекци€ и н€кои корпоративни клиенти се прилага технологи€, ко€то им дава възможност да получат в искани€ от т€х формат извлечени€та по сметка на технически носител или през директна или dial-up модемна връзка. ёнионбанк работи за повишаване на степента на интеграци€ между банковата »— с клиентски »—. 

–еализирала е н€колко връзки между програмите на клиенти, като специфичната информаци€, ко€то те генерират, автоматизирано се трансферира към софтуер, обслужващ услугата Home Banking за клиента. “ези реализации са с цел намал€ване до минимум ръчната работа както при клиента, така и в банката. ёнионбанк описва формата на данните, който изисква от сво€ клиент, и след това го въвежда в програмите, разработени от не€ и внедрени при него. "Ѕанкови€ софтуер, обслужващ услугата “Home Banking” в ёнионбанк, е приложение, което се инсталира на вс€ка клиентска локаци€ в офиса на фирмата-клиент. »нтеграци€та му с банковата информационна система е реализирана с набор от действи€, които реално финализират транзакци€та. “ези действи€ са регламентирани и канализирани с регулации и нормативни документи в банката, на база на които процесът е почти напълно автоматизиран" - твърди г-жа Ѕожинова, ёнионбанк. "¬сички специфични и наболели проблеми на клиентите банката решава съвместно с т€х" , допълва т€. "ƒ—  тр€бва да отдел€ много ресурси за изграждане на специфични за всеки клиент интерфейси. ѕоддържа един-двама специалисти, които посвещават усили€та си на този проблем ", твърди г-н ƒимов. 
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов