“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 4, 2008

»“ проектите във финансови€ сектор се фокусират върху усъвършенстването на бизнес процесите

ѕриоритетни направлени€ при разпредел€нето на »“ бюджетите на банките през 2008 г. са информационната сигурност, хардуерът, комуникационната инфраструктура, бизнес приложени€та

от , 09 април 2008 1 10512 прочитани€,
—траница 1 от 3

Ќад€  ръстева

ѕрез насто€щата година финансови€т сектор в Ѕългари€ ще повиши инвестициите си в информационни технологии средно с 14%, сочи поредното проучване на списание CIO. — по-високи спр€мо 2007 г. »“ бюджети разполагат 65% от анкетираните (схема 1). —амо 14% от участниците в проучването съобщават за минимално (5%) намал€ване на средствата за развитие на корпоративната информационна инфраструктура през 2008 г. – напрактика това са банки, които наскоро са реализирали съществени »“ инвестиции.

»“ и бизнес цели

«а първи път традиционното проучване на списание CIO сред »“ директори и ръководители на отдели по информационно осигур€ване в компании от финансови сектор включваше въпрос за техните приоритети от гледна точка на успешното развитие на бизнеса на организаци€та и отделно въпрос за приоритетите от гледна точка на реализаци€та на нови »“ проекти. ќсновни€т извод от резултатите, обобщени в таблица 1 е, че рол€та на »“ ръководителите във финансовите институции става все по-фокусирана върху бизнеса. ¬одещите приоритети за най-висок процент от анкетираните са усъвършенстването на бизнес процесите, производителността, създаването на нови продукти и услуги, подобр€ването на връзките с клиентите, повишаване на конкурентоспособността – т.е. все аспекти, свързани с възможностите на организаци€та да постигне ръст в сво€та дейност.

–еализаци€та на ефективни бизнес процеси, осигур€ващи широки възможности за адаптаци€ към динамично промен€щата се среда е в директна връзка с внедр€ването на съвременни информационни технологии. «атова в първостепенните технологични приоритети са в съответствие с основните бизнес приоритети. Ќа първо м€сто сред т€х са внедр€ване на приложени€ за целите на бизнеса, въвеждане и развитие на CRM системи, усъвършенстване на »“ инфраструктурата, инвестиции в информационната сигурност.


—ред технологиите, които на този етап привличат вниманието на финансови€ сектор са също модерните решени€ за съхранение на данни, решени€, съвременни интеграционни концепции като SOA (Service-Oriented Architecture), необходими на институциите за да осигур€т работата на техните информационни системи в хетерогенна среда, технологиите за виртуализаци€.

»“ инвестиции

ѕриоритетни направлени€ при разпредел€нето на »“ бюджета през 2008 г. са информационната сигурност, хардуерът, комуникационната инфраструктура, разработката и внедр€ването на приложени€ за целите на бизнеса. 100% от участниците в проучването предвиждат да инвестират в решени€ за защита на информаци€та, 79% - в обнов€ване на хардуера, 64% - в комуникационни решени€, 57% - в бизнес приложени€ (схема 2).


»“ кадри

»нвестициите в »“ персонал и в »“ обучение, също фигурират сред приоритетите на »“ ръководителите от финансови€ сектор, но едва за 14% от т€х те са едно от първите 3 направлени€, в които се насочва »“ бюджета.

—държаността по отношение на инвестициите в »“ персонала е об€снима, тъй като през последната година всички участващи в насто€щото проучване финансови институции са повишили заплащането на своите »“ сътрудници. –ъстът на заплатите в »“ подразделени€та във финансови€ сектор е средно 15%, а в различните институции варира между 5% и 40%. ѕодобни са и данните от други подобни проучвани€ – например според анкетите на AIMS Human Capital, последните 2-3 години заплатите на »“ специалистите нарастват по-бързо, отколкото тези на други категории служители, като ръстът за миналата година е средно 17% .

—ъщевременно обаче, както се вижда от данните на схема 3, едва 8% от анкетираните финансови институции разполагат с достатъчно »“ специалисти.
1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов