“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 4, 2008

II. —тратегическите карти Ц средство за синхронизаци€ между бизнеса и »“

ѕървоначално замислена като средство за усъвършенстване на измерването на нематериалните активи в организациите методологи€та Balanced scorecard се превръща в мощен инструмент за описание и реализаци€ на стратеги€та. ¬ предишни€ брой на списание CIO ви разгледахме как на базата на балансираната система от показатели може да бъде изградена стратегическа карта, добав€ща още един слой от детайли, които илюстрират динамиката на стратегическото развитие във времето. ¬ тази стати€ ще се спрем на на специфичните перспективи на стратегическата карта на информационните технологии, предназначена да подпомага организаци€та в усили€та за постигане на синхрон бежду бизнеса и »“

от , 09 април 2008 0 8052 прочитани€,
—траница 1 от 2

√еорги ћаноилов

»зравн€ването на бизнес стратеги€та и »“ стратеги€та продължава да бъде един от основните приоритети в работата на много бизнес ръководители и главни информационни мениджъри (CIO). ќсигур€ването на максимална възвращаемост на инвестициите в информационни технологии изисква установ€ването на директна връзка между тези инвестиции и стратегическите цели на организаци€та. —тратегическите карти са един от мощните инструменти за катализиране на комуникаци€та относно стратеги€та с помощта на нейното визуално представ€не.

—тратегическата карта на информационните технологии (»“ стратегическа карта) е много сходна с общата корпоративна стратегическа карта и подпомага организаци€та в усили€та за постигане на синхрон чрез логически издържаното свързване на двете карти. Ќапример, ако корпоративната стратеги€ залага основно на повишаване на печалбата чрез съкращаване на всички възможни разходи и постигане на ниска крайна цена на продукци€та, то »“ стратеги€та тр€бва непременно да отраз€ва това. »зравн€ването на двете стратегии може да бъде реализирано чрез адаптиране на »“ стратеги€та към повишаване на производителността с използване на информационните ресурси за намал€ване на разходите.

—тратегическата карта на информационните технологии

“€ съдържа четири специфични, но съответни с корпоративната стратегическа карта, перспективи:

  • —тойност на информационните технологии. —ъщо както и бизнес дейностите, миси€та на информационните технологии е да създават добавена стойност. “ази стойност може да се израз€ва в подпомагане на бизнеса в проектирането и разработването на иновативни продукти или услуги, в разшир€ването на пазарите (стратеги€ за ръст) или в усили€та му да бъде по-икономичен, ефективен и ценово ефикасен (стратеги€ за производителност).
  • ќтношени€ с потребителите (клиентите) на »“. »нформационните технологии в организаци€та безспорно имат своите клиенти (потребители), чиито изисквани€ тр€бва да удовлетвор€т. ѕоложителното мнение на потребителите може да бъде постигнато чрез ефективни нови разработки, които да бъдат готови навреме и в рамките на определени€ бюджет, или чрез качество в оперативен аспект, като например предостав€нето на високо надеждни и винаги достъпни информационни системи и осигур€ването на своевременна и адекватна потребителска поддръжка.
  • —ъвършенство на бизнес-процесите. —ъздаването на добавена стойност за бизнеса и постигането на удовлетворение сред потребителите изисква посто€нно измервани и оптимизирани »“ бизнес процеси. ≈фективността на тези процеси тр€бва да бъде оцен€вана както от гледна точка на изпълнението на различните проекти, така и в оперативно измерение – надеждността и достъпността на информационните системи.
  • ѕотенциал за развитие.  ачествените и оптимизирани »“ бизнес-процеси не могат да бъдат проектирани и изпълн€вани без наличието на квалифицирани и мотивирани човешки ресурси, на които са поставени €сни цели, свързани с корпоративната стратеги€. ¬ допълнение, служителите тр€бва да бъдат ръководени от способни мениджъри според изпов€дваните организационни ценности и да имат на разположение всички необходими инструменти и информаци€ за качествено изпълнение на своите задачи.

ќсновните ползи от разработването на стратегическата карта на информационните технологии е в демонстрирането на причинно-следствените връзки между стратегическите цели от гледна точка на »“ и в гаранци€та, че те ще доведат до желаните стратегически резултати. ≈фективните бизнес процеси и потенциалът на човешките и организационни ресурси са предпоставка за създаването на достатъчна стойност на информационните технологии и удовлетворение на потребителите – още един елемент от превръщането на нематериалните активи в осезаеми резултати. Ќа фигура 1 е представен примерен модел на стратегическа карта на »“.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов