“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈кологи€, енергийна ефективност и »“
бр. 7, 2008

3 конструктивни стъпки за създаване ДзеленаФ »“ стратеги€

 ак да ангажирате ваши€ »“ отдел с опазването на околната среда? «апочнете с лесни и бързи мерки, които имат незабавен ефект. — ключово значение е създаването на базова стратеги€ - съставете списък от ДзелениФ цели и планирайте реални мерки, за т€хното постигане

от , 15 юли 2008 0 10832 прочитани€,
—траница 1 от 2

¬ключете „зелени€т” хадруер в плановете си
55% от »“ директорите, анкетирани в глобано проучване на сп. CIO за€в€ват, че техните организации провеждат екологични инициативи, но все още изостават по отношение на закупуването на енергийноефективно оборудване.
»зточник: Global Green IT Online Survey 2007

¬ тази стати€:

  • јнализът на вли€нието върху околната среда
  • ѕостав€не на разумни „зелени” цели
  • ѕрилагане на ефективни „зелени” практики

 

ѕрез последните години екологичната криза и глобалното затопл€не се превърнаха в ежедневно дискутирана тема. ѕостигна се повишена социална осъзнатост на факта, че всеки с поведението си по един или друг начин оказва своето вли€ние върху околната среда, »“ отделът – също.

ƒоколко »“ дейността на организаци€та е енергийноефективна и екологична? “ози въпрос определено е на дневен ред, но преди да разработите „зелена” »“ стратеги€, е важно да имате основното разбиране за това как »“ вли€е на околната среда. “ова изисква оценка на ресурсите и енерги€та, необходими за производството, експлоатаци€та и унищожаването на »“ хардуер. Ѕез да се впускаме в детайли, нека да разгледаме основните моменти в един адекватен план за действие, насочен към постигането на енергийнаефективна и екологична »“ дейност.


јнализ на вли€нието върху околната среда

ѕървата крачка към създаването на зелена »“ стратеги€ е анализът на това как вашата организаци€ вли€е върху околната среда от гледна точка на »“. «а целите на намал€ването на бъдещите енергийни нужди и за т€хното правилно планиране е необходимо добро познаване на текущите вредни емисии, генерирани от фирмата и конкретно от »“ отдела. Ќе бива да подцен€вате познаването на този аспект от дейността ви. јнализът на текущото състо€ние ще ви помогне в изучаването на елементите на „зелените »“”, които могат да се контролират от организаци€та, както и на тези, които не могат. –азбирането на насто€щите практики ще ви помогне при обсъждането на плюсовете и минусите на зелената стратеги€, а също така за да оцените възвръщаемостта на зелените инициативи. –азполагайки с тези данни, ще можете да информирате и образовате другите за разумните „зелени” цели и да подчертаете успехите, които могат да бъдат постигнати с постигането им.


—тъпка 1 –јнализ на консумаци€та на енерги€

«а начало тр€бва да анализирате консумаци€та на енерги€ на налични€ »“ хардуер – десктоп компютри, монитори, лаптопи, сървъри и оборудване, както и мрежови периферни устройства като принтери и скенери. — тези данни може да изчислите годишни€ си разход на енерги€.

≈дин от начините за провеждане на анализа е за наличните »“ активи да оцените консумираната енерги€, като приложите средните за бранша показатели. ѕо-прост начин е да използвате софтуер, който управл€ва захранването на компютрите на мрежово ниво. –ешени€ като SURVEYOR на Verdiem, например, ви дават точна картина за енергийната консумаци€ във фирмата.

ƒоставчиците на комунални услуги и електроенерги€ често са отличен източник на информаци€, когато търсите подобно решение. ќсвен това, енерги€та, консумирана при използването на персонален компютър отчита нуждите за отопление, охлаждане и вентилаци€ при експлоатаци€ на мрежата. “ова може €сно да ви покаже вли€нието върху околната среда. —поред IDC 48% от всеки долар, похарчен за нов сървър, отива за електрозахранване и охлаждане.


—тъпка 2 – ќписване на практиките за бракуване

—ледващата стъпка е да опишете насто€щите си практики за бракуване на ненужни€ хардуер. ƒали вашата организаци€ използва сертифицирана фирма за рециклиране на компютри, ко€то гарантира, че токсичните и опасни материали в машината или монитора се унищожават правилно? ”частвате ли в програми на производителите за бракуване, при което частите им се връщат за рециклиране?


—тъпка 3 – ѕроучете покупките и жизнени€ цикъл на хардуера

ѕоследната стъпка е да проучете практиките във вашата организаци€ за закупуване на техника и жизнени€ цикъл на компютрите. “очната представа за средната продължителност на живота на машините във фирмата ще ви помогне да определите как да подходите към вли€нието върху околната среда. ќбърнете внимание на средни€ цикъл на см€на на десктопите във фирмата, както и на продължителността на живота на сървърите. ¬ключете всеки важен план за ъпгрейд или зам€на през следващите 12-24 месеца. ѕри тази стъпка вземете предвид отношението на компани€та към „зелените” производствени практики при покупката на оборудване.


„«елени” цели

—ега, когато разполагате с анализа на вли€нието на »“ отдела върху околната среда, конкретизирайте целите за вашата организаци€. ¬с€ка компани€ е различна и тези цели могат да бъдат намал€ване на разходите, съобраз€ване с правни норми и законови изисквани€ или изпълнение на поети обещани€ за социална отговорност.

ќбщата цел „да се екологизирате” е пълна с много подвеждащи моменти. ѕон€кога решение, което изглежда екологично, може в действителност въобще да не е такова. Ќапример, фирмите често си постав€т за цел да замен€т съществуващите компютри с енергийно по-ефективни, за да намали€т вредните си емисии. „есто се оказва, че много по-правилно решение е да се запази наличното оборудване, но то да се използва по-ефективно. »зследване на ”ниверситета на ќќЌ от 2004 г. показва, че около 1,8 тона суровини и горива са необходими за производството на стандартен десктоп компютър и монитор. “ова означава, че продължителността на живота на машината е важен показател за нейната екологична стойност. —ледователно, най-добри€т начин да минимизирате вли€енето върху околната среда по отношение на персоналните компютри е максимално да удължите живота им.


ћалки стъпки – големи резултати

—лед като разполагате с анализ на вли€нието върху околната среда и списък от „зелени” цели, вече можете да започнете процеса на прилагане на практиките, които ще допринесат за екологичната съвместимост на »“ отдела.

’ората, жела€т да направ€т дома си по-екологичен, не разрушавт жилищата си, за да започнат на чисто. ¬место това, те започват с дребни неща, с които постигат екологичен ефект и спест€вани€ – изключване на лампите, когато не са в ста€та, оправ€не на капещата чешма или казанче, замен€не на стандартните крушки с енергоспест€ващи.  огато става дума за създаване на „зелен” »“ отдел, подобна стратеги€ е много добра отправна точка. —ледните »“ практики ще подпомогнат ц€лостната ви зелена »“ стратеги€.


”правление на електрозахранването на компютрите

¬недр€ването на софтуер за управление на електрозахранването на оборудването в ц€лата мрежа за повечето фирми е чудесна възможност за намал€ване на консумаци€та на енерги€. ƒосега компаниите държаха десктопите денонощно включени и настройваха операционните системи да след€т изключването или режима на готовност. ¬ миналото »“ отделът бе поставен в ситуаци€ „или-или”, що се отнас€ до управлението на електрозахранването на компютрите. ƒесктоп мениджърите имаха нужда от достъп до мрежовите компютри за обща поддръжка и спешни ъпдейти на сигурността. Ќесъответстви€ при операционните системи и приложени€та или проблеми с мрежовата сигурност правеха „разбуждането” на машините от състо€ние на по-ниска консумаци€ на енерги€ непредвидимо и несигурно.

ќперационните системи и приложени€та заедно със софтуер за управление на електрозахранването на оборудването в ц€лата мрежа решават този проблем и откриха пред фирмите сериозна възможност да спест€т средства и енерги€. ≈два ли н€кой ще оспори иде€та да се изключват лампите след излизане от ста€та и същи€т принцип тр€бва да се приложи към машините в компани€та. —поред н€кои проучвани€ консумаци€та на енерги€ на неизползваните компютри съставл€ва една трета от общата консумаци€.

— използването на софтуер за управление на електрозахранването фирмите могат да прилагат политика, ко€то отраз€ва потребителското поведение, задовол€ва нуждите за »“ поддръжка и гарантира намал€ване на консумаци€та на енерги€ на неизползваните компютри. ¬сичко изброено се постига без отражение върху производителността. ќрганизациите, които са внедрили подобен софтуер, спест€ват средно $20-$60 на машина годишно и намал€ват ц€лостната консумаци€ на енерги€ поне с една трета. «а фирма с 5000 компютъра, например, тези спест€вани€ се израз€ват в намал€ване на вредните емисии с 700 тона годишно.


”дължаване на живота на »“ хардуера

ƒруга възможност за намал€ване на вли€нието върху околната среда е да удължите живота на вашето »“ оборудване. Ќ€кои експерти предлагат подвеждащата стратеги€ за зам€на на съществуващите машини с нови, енергийно по-ефективни. ѕодобна стратеги€ не усп€ва да отчете вли€нието на производството на нови машини върху околната среда.  оличеството суровини, необходими за направата на стандартен компютър, е равно на тези, необходими за създаването на средна по размер кола. ѕродължителността на живота на колата в јмерика обаче е приблизително 10 години, докато тази на компютъра е три.  ато удължите живота на машините си, може да спестите много вредни емисии.

ћожете също така да удължите живота на »“ хардуера, като забавите цикъла за см€на с 6 до 12 месеца. ѕодобна стъпка едва ли ще се отрази на производителността на десктопите, но ще допринесе много за зелената ви »“ програма.

ќще едно решение е да участвате в програма за рециклиране, ко€то има за цел да препродава или дар€ва машините за благотворителност, за използване в училища или в страни от “рети€ сват. “ака ще удължите живота на компютъра с над 6000 работни часа. ѕодобни програми изискват малко повече усили€ от »“ отдела, отколкото ако просто върнете машините обратно на производител€, но имат сериозен принос в опазването на околната среда.


»стински „зелена” програма за рециклиране

ѕравилното бракуване и рециклиране на хардуера е друга зелена тактика. Ќад 1000 химически вещества, използвани в производството на електроника, се см€тат за опасни за здравето или токсични. —поред н€кои експерти тези токсини като олово, живак и кадмий могат да причин€т рак, проблеми през бременността и други забол€вани€. —поред други, т. нар. е-отпадъци са най-бързо разрастващата се група отпадъци. ¬ јмерика, много градове и щати имат закони, които регулират бракуването на »“ хардуер, като го класифицират в една група с опасните отпадъци.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов