“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 11, 2008

BPM решени€та Ц новата »“ панаце€

—истемите за управление на бизнес процесите (business process management Ц BPM) са един от най-бързораст€щите сегменти в пазара на корпоративен софтуер. јналитиците считат, че стремителното нарастване на попул€рността на този клас продукти ще продължи през следващите 5 години. ƒали концепци€та BPM наистина ще се окаже Упанаце€Ф, на базата на ко€то ще бъде изградено следващито поколение информационни системи за целите на бизнеса?

от , 14 ноември 2008 0 19277 прочитани€,
—траница 1 от 2


—поред прогнозите на IDC, пазарът на системи за управление на бизнес процесите ще нараства с ежегодно с около 44% до 2011 г., когато генерираните в него приходи достигнат US$5,5 млрд. ƒва основни фактора ще допринас€т за този ръст. ѕърво, системите от този клас за сега са слабо разпространени и обхващат само незначителна част от потенциалните се потребители. ¬торо, съществуващите инсталации на BPM системи за сега автоматизират ограничени области от бизнеса, но реализираните проекти в повечето случаи са успешни, което е предпоставка за т€хното мащабиране.

 акви са реалните предимства на ¬–ћ?

ѕо този въпрос е казано много, включително и в списание CIO (виж. специалното приложение към бр. 2/2008, а също бр. 11/2007, бр. 9/2007, бр. 3/2007, бр. 2/2006 и др.). ¬се пак, на челно м€сто в списъка от преимущества, осигур€вани от концепци€та са:

възможност за установ€ване на връзка между текущата дейност на компани€та и нейните стратегически цели;

 • получаване на максимално достоверни показатели за дейността;
 • предостав€не на информаци€ в реално време;
 • усъвършенстване и ускор€ване на процесите на вземане на решени€.

јко изброените предимства действително са налице, как точно те могат да бъдат въплътени в ежедневната дейност на конкретната компани€ и как могат да бъдат оценени количествено? Ќ€колко примера в тази връзка можем да намерим в публикациите на експерта –  рейг Ўиф.

”станов€ване на връзка между текущата дейност на компани€та и нейните стратегически цели

“ази възможност се счита за едно от най-съществените предимства на ¬–ћ. ќсновната иде€ е, че с помощта на внимателен и последователен анализ на дейността на ц€лата компани€, сътрудниците ще могат по-добре да разберат корпоративните цели и по-успешно ще насочат своите усили€ за достигането им. ѕодобр€ването на финансовите резултати е закономерен резултат от този процес.

Ќо за да бъде установена реална връзка между дейността и стратеги€та е необходимо да бъдат обединени н€колко ключови елемента, а именно:

 • бързо осъществ€ване на цикъла по бюджетиране и планиране;
 • обедин€ване на данни от различни системи за създаване на обща картина на ефективността на работата в компани€та, както към момента, така и в бъдеще;
 • достъпност на тази картина и на целите на компани€та за всички сътрудници;
 • определ€не и прослед€ване на реалните източници на приходи и снижаване на себестойността на продукци€та.

BMP системата може да осигури изброените компоненти.

ѕример от практиката. — внедр€ването на ¬–ћ система Progress Rail Services – една от най-крупните железопътни компании в —јў, постигна значително подобрение на финансовите си резултати. ¬ъвеждането на решението даде възможност на подразделени€та и филиалите на компани€та да след€т състо€нието на важни параметри на бизнеса с помощта на интерактивни панели. —роковете за провежданата всеки месец консолидаци€ на данните от 40 различни системи б€ха съкратени от 14 на 6 дни.

ѕолучаване на максимално достоверни показатели за дейността

–ъководството на вс€ка компани€ би искало всички мениджъри и подразделени€ да разполагат с една и съща информаци€ за структурирането на бюджета и други бизнес показатели, така че обсъждането на различни ситуации да протича на едно и също ниво на детайлност. «а съжаление за много компании тази цел си остава непостижим идеал – обикновено филиали и дъщерни компании ползват собствени счетоводни системи и като ц€ло информационната среда прилича на мозайка от транзакционни системи и различни приложени€. Ќа практика в този случай е необходима ¬–ћ, ко€то:

 • да свърже и консолидира данните от несъвместимите системи за получаване на обща картина на ефективността;
 • да предостави тази картина на сътрудниците, на които е необходима.

ѕример от практиката.  омпани€та Coty Inc., производител на козметика с персонал от над 8000 служители и филиали в 25 страни използва над 30 различни информационни системи – както от известни доставчици, така и разработени от нейни€ »“ отдел. ¬ъв вс€ка от т€х финансовата консолидаци€ и подготовката на отчетността са организирани по различен начин.  ато първа стъпка към унифицирана инфраструктура компани€та внедр€ва софтуер за финансова консолидаци€ в повече от 40 подразделени€. —лед реализаци€та на това решение централни€т офис разполага с обща картина за финансовите показатели, но за филиалите в отделните страни напрактика нищо не се промен€. Ќа този етап в Coty назначават нов финансов директор, който решава да усъвършенства процеса на разпределение на ресурсите. «акупен е пакет от инструменти за управление на бизнес процесите и анализи. — помощта на тези средства в компани€та се над€ват да редуцират разходите за инфраструктура и персонал, а също така съществено да намал€т разходите за инсталиране и поддръжка на софтуер и за закупуване на компютри. ѕлановете на Coty са за 3 години да спести над $US2 млн.

Ќапример преди внедр€ването на системата вс€ка година, всеки отдел е подавал списък с искани€ за финансиране, включващ всичко необходимо – от мебели, до наемане на нови сътрудници - и средствата предвидени за разходи са се разпредел€ли в съответствие с тези списъци. —ега компани€та решава, какво е необходимо на всеки отдел за изпълнението на стратегическите цели и едва след като тези меропри€ти€ бъдат финансирани, се разглеждат искани€ от подразделени€та.

 ъм момента потребителите на BPM в Coty са около 250, като техни€т брой непрекъснато се увеличава. ѕостепенно работата с факти и обективността изместват интуитивното вземане на решени€ и свързани€ с него субективизъм. ¬исшето ръководство на компани€та констатира, че използването на едни и същи показатели в ц€лата компани€ внас€ увереност, тъй като всеки може да види резултатите от своите решени€.

ѕонижаване на себестойността и ръст на приходите

¬ъпреки че BPM системите се прилагат сравнително от скоро, вече има реални примери за това как тези инструменти допринас€т за спест€ването на средства. ‘акт е, че въвеждането на подобно решение отнема от 10 до 200 човекомесеца и че след това системата се нуждае от поддръжка. Ќо нейното използване намал€ва р€зко огромен обем рутинни операции в бюджетирането и в подготовката на отчетността.

ѕример от практиката. ¬ компани€та Lockheed Martin оцен€ват, че с помощта на новата им система за управление на ефективността на бизнес процесите спест€ват ежегодно милиони долари. —лед н€колко сливани€ и поглъщани€ Lockheed Martin разполагаше с множество несъвместими помежду си транзакционни системи. «а да реши този проблем компани€та стартира един от най-крупните до момента проекти по внедр€ване на ¬–ћ. –еализираното решение и осигури достоверни финансови показатели и подготовка на отчетите в съкратени срокове. Ќо като най-гол€м успех в Lockheed Martin оцен€ват значителното понижаване на себестойността и възможността едновременно да решат проблемите в три важни направление – финансова отчетност, данъчна отчетност и планиране.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов