“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 1, 2009

√»— Ц начин да наложите системен подход в териториалното управление

¬ десетки хил€ди големи и малки градове по света, √»— системите игра€т важна рол€ в прехода на общинските администрации към по-висока производителност и по-ефективна работа

от , 09 €нуари 2009 0 12486 прочитани€,
—траница 1 от 3

ѕространствените данни естествено имат доминиращо значение при управлението на териториите. Ќезависимо от нивото на управление и стила на ръководство, независимо дали става дума за стратегическо планиране или решаване на задачи, свързани със стопанисването на инфраструктури – гео-данните добав€т знание за това, къде се намира даден обект и в повечето случаи, защо е там. √еографското местоположение определ€ още много взаимовръзки между обектите, необходими за коректното разрешаване на редица проблеми.

≈дна цел, ко€то традиционно стои пред ръководителите, ангажирани с териториалното управление е оптимизаци€та. «адачите за рационално позициониране на производствените предпри€ти€, рационално използване на ресурсите и опазване на околната среда неминуемо тр€бва да вземат предвид пространствените характеристики на данните.

Ќапример, къде би тр€бвало да бъде разположена една зона за събиране на отпадъци, така че да бъдат минимизирани разходите за нейното използване, да бъде оптимизирано извозването на отпадъците и при това неудобствата за населението да бъдат сведени до минимум? –ешаването на подобна задача изисква сложен анализ, който коства много време и усили€, ако не се прилагат средствата осигур€вани от √»— технологиите.

» така, количеството на натрупваната и леснодостъпна информаци€ посто€нно се увеличава. ¬ече имаме възможност да отчитаме и анализираме много фактори оказващи вли€ние на обектите и процесите, а също така да откро€ваме нови и неочевидни на пръв поглед фактори. ќт друга страна, сроковете за вземане на решение (т.е. за анализ на факторите), стават все по-кратки. ¬ тази ситуаци€ е невъзможно мащабните задачи, да бъдат решавани без средства за автоматизаци€. Ќеобходим е качествено нов подход, позвол€ващ използването на приложени€ подпомагащи вземането на решени€ в ежедневната дейност – в това число и на √»— системи, осигур€ващи анализ на пространствени данни.

”правлението на териториите

има 3 основни аспекта: природен, антропогенен (урбанистичен), социално-политически. ¬секи от тези аспекти изисква и съответни управленски усили€.

ќсновна задача на регионалните, градските и общинските администрации е ефективното управление на базата на предостав€не на услуги, осигур€ващи здравето, сигурността и благосъсто€нието на гражданите – това са необходими услови€ за устойчивото развитие на териториите.

“ъй като финансовите и материалните ресурси, с които разполагат регионалните и общинските администрации, не са безгранични, постигането на висока ефективност при използването им с помощта на съвременни √»— технологии има критично важно значение. ѕовечето планове и решени€ на градските и общински власти завис€т от точна и обвързана с местоположението информаци€, затова технологи€та, ко€то дава възможност да такава информаци€ да бъде схран€вана, обработвана и изобраз€вана по удобен начин има определ€що значение. √»— системите предостав€т мощни инструменти за управление на информаци€та – с т€хна помощ данни от различни отдели могат да бъдат обединени в единна среда, така че да бъдат използвани въвместно за целите на рационалното планиране и вземането на обосновани решени€.

√»— за градовете и общините

√»— технологиите осигур€ват средства за отраз€ване на информаци€та за местоположение, моделиране на ресурсите, откро€ване на взаимовръзки и зависимости. —пособността на този тип решени€ да интегрират пространствени и непространствени данни, заедно с функциите им за анализ и моделиране на процеси, дава възможност те да се ползват като обща платформа за интеграци€ на бизнес процесите при териториалното управление.

ѕовечето общински администрации в развитите страни от ≈— използват √»— системи или картографски √»— продукти. ќбикновено въвеждането на такива решени€ започва с отделен проект – например подготовка на карти за структурата на замеползването или за градоустройствени€ план.

1 23

≈“» ≈“»:
√»—GIS

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов