“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 2, 2009

“ехнологии за 3D моделиране и √»— оптимизират планирането на градовете

—истемите за тримерно проектиране и обработка на пространствена информаци€ демонстрират висока ефективност при решаването на задачи, свързани с планирането на комуникационни мрежи и моделиране на застро€ването в градовете

от , 11 февруари 2009 0 16637 прочитани€,
—траница 1 от 5

ясно изразена тенденци€ в развитието на технологиите за обработка на геопространствени данни през последните години е развитието на т.нар. “тримерни √»—”. јктивно се разработват и усъвършенстват инструменти за 3D проектиране на местности и обекти в т€х. —ъздаваните с т€хна помощ модели осигур€ват точно отраз€ване на реални€ св€т и предостав€т немислими доскоро възможности за моделиране и анализи в сферата на териториалното планиране и управление.

ѕотенциалът на тримерните √»—

√еографските информационни системи осигур€ват изображението и обработката на двумерни и тримерни обекти, привързани към единна координатна система. ¬ажна особеност на √»— данните е техни€т векторен характер, позвол€ващ да се работи и с отделни обекти, и с множества от обекти. ƒруга особеност на √»— данните е организаци€та им в множество от слоеве – например, слой за сгради, слой за пътища, слой за растителност и т.н.

ѕреди 15 години √»— системите б€ха двумерни, но с нарастване на производителността на компютрите се по€виха т.нар. 2,5-мерни, а след това и тримерни решени€. ¬ 2,5-мерните √»—, всеки тримерен обект се моделира коректно в равнината (по оси X, Y), а във височина за него се задава само една стойност Z, ко€то не се промен€ в границите на обекта. ѕо този начин една сграда с двускатен покрив не може да бъде моделирана в 2,5-мерна система, докато сграда с плосък покрив може да бъде моделирана напълно успешно.

“римерните √»— дават възможност в средата на дадена местност да се създават сгради, пътни конструкции, групи дървета, автомобили и вс€какви други обекти. — т€хна помощ могат да се задават алгоритми за поведението на обектите в модела и логически връзки между т€х. –ешени€ с такива възможности се по€вих на пазара още към 2000-та година. ≈дна от първите успешни разработки бе системата Virtual GIS на ERDAS, с ко€то компани€та имаше за цел да разшири възможностите на своите решени€ за обработка на аерофотоснимки и сателитни снимки. ѕочти едновременно с Virtual GIS изл€зоха и 3D модулите за базовите √»— системи на ESRI и MapInfo, които компаниите нарекоха съответно 3D Analyst и Vertical Mapper. —истемите на SICAD, Intergraph и Autodesk също допринесоха значително за развитието на пазара на този тип продукти.

ѕостепенно тримерните √»— намират все по-широко приложение в промишлеността, в управлението и в бизнеса. ≈дни от най-интересните им приложени€ са при планирането на комуникационни мрежи в градове и в пресечени месности, където обектите и релефа оказват съществено вли€ние върху разпространението на радиовълните, както и при моделиране на застро€ването в градовете за прогнозиране на разпространението на смог, шумови€ фон и т.н.

¬ тази стати€ ще илюстрираме възможностите на тримерните √»— с н€кои примери за т€хното приложение.

 оимбра - в унисон с градоустройствените планове и екологичните норми

 оимбра е трети€т по-големина град в ѕортугали€, един от най-старите и утвърдени университетски центрове в ≈вропа. ќснованото още през 1290 г. ¬исше учебно заведение в града и днес успешно защитава славата си на водеща образователна институци€.

¬ осъществ€ването на н€кои от най-значимите строителни проекти в  оимбра през последните години активно участва компани€та Sitios & Formas, специализирана в проектирането на инженерни съоръжени€ и предлагаща широк спектър услуги в сферата на градоустройството, архитектурното проектиране и опазването на околната среда.

¬ началото на 2005 г. компани€та започва едновременно изпълнението на два крупни проекта: жилищен квартал с постройки, улици, инфраструктура и ландшафт и промишлена зона в близост до  оимбра. » за двата обекта са необходими анализи във връзка с земните работи, хидроложки анализи и т.н. Ќаред с това, проектирането тр€бва да е съобразено с ограничени€та наложени от съществуващи€ градоустройствен план.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов