“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 2, 2009

CAFM и BMS Ц »“ решени€ за икономи€ и комфорт

 омпютърно базираното управление на сгради постепенно се превръща от модна концепци€ в стандартен компонент на всеки проект за създаване на комерсиално здание

от , 11 февруари 2009 0 11225 прочитани€,
—траница 1 от 2

ќсновна цел на управлението на сградите (Facility Management или управление на експлоатаци€та) е оптималното използване на обекта и запазването на неговата стойност в продължение на цели€ цикъл от негови€ живот. Ќапрактика Facility Management е подход, осигур€ващ обслужване на инфраструктурата и осигур€ване на всичко необходимо за комфорта на обитателите - от достав€не на мебели до организаци€ на ремонтни дейности. „аст от FM е взаимодействието с организациите осигур€ващи гаранционно обслужване на различните системи в обекта (за вентилаци€, климатизаци€ и т.н.). ¬ задачите на FM влиза организаци€та на работата с доставчиците на електроенерги€, вода, топлоенерги€, а също на работата със службата за охрана.

»зпълнението на всички изброени цели изисква усили€ в н€колко основни направлени€: комерсиалиен мениджмънт, инфраструктурен мениджмънт и технически мениджмънт и в частност внедр€ване и управление на необходимите информационни технологии. ¬ тази стати€ ще се фокусираме върху последното от тези направлени€ и на двата най-попул€рни типа информационни решени€ подпомагащи управлението на сградите - CAFM и BMS .

CAFM

 омпютърно базираното управление на сгради (Computer Aided Facilities Management CAFM) е подход насочен към оползотвор€ването на потенциала на информационните технологии в FM практиката. CAFM системите са предназначени за компаниите, осъществ€ващи управление на своите сгради и т€хната инфраструктура и за компаниите предостав€щи услуги свързани с Facility Management. »зползването на този клас продукти има за цел да осигури оперативни€ и стратегически мениджмънт в управлението на сградата, т.е. всички дейности свързани с административните, технически и инфраструктурни FM задачи, когато сградата вече е в експлоатаци€, както и стратегическото и планиране и управление.

CAFM системите нос€т всички основни характеристики на съвременните корпоративни информационни решени€. “е обедин€ват множество технологии и информационни източници - системи за управление на бази данни, CAD системи, решени€ базирани на концепци€та за единни€ строителен модел (BIM), интерфейси към други системи. —ъвременните CAFM решени€ са web базирани и осигур€ват комплексно управление на основните фондове на компани€та - т.е. недвижима собственост, инвентар, инженерна инфраструктура и т.н. Ќе на последно м€сто CAFM системите предостав€т на фасилити мениджърите средства за следене, планиране, управление и отчитане на необходимата за т€хната дейност информаци€.

≈дно модерно CAFM решение от висок клас е в състо€ние да комбинира сложни данни и да провежда анализи за идентифициране на направлени€та, в които управлението на сградата може да се подобри. јлтернативните системи от този клас са изградени от различни функционални модули, осигур€ващи автоматизаци€та на различни задачи, но традиционно те осигур€ват:
 • “ехническо обслужване на инженерните системи
 • ”правление на ресурсите и материално-техническата база
 • ”правление на площите, помещени€та и инфраструктурата
 • ”правление на отдаването под наем
 • ”правление на документите
 • ”правление на договорите
 • Help-Desk
 • ”правление на проектите
 • »нвентаризаци€ на фондовете

—тандарти за CAFM системи
 • U.S. National CAD Standard®
 • CAD-GIS-BIM Open Standard - OWS-4
 • W3C Fourth Edition and XML 1.1
 • Spatial Data Standards for Facilities, Infrastructure, and Environment (SDSFIE)
 • International Alliance for Interoperability, IFCs (ISO PAS 16739)
 • COBIE

ѕриложени€

 акто много други професионалисти и фасилити мениджърите срещат специфични предизвикателства и тр€бва да се справ€т с разнообразни ограничени€, от типа на свиващи се бюджети за поддръжка, минимални ресурси за изпълнение на задачите, разпръснати и противоречиви данни за важни параметри, свързани с т€хната дейност и т.н. ƒобре проектираното и правилно реализирано CAFM решение може да съдейства на мениджърите ангажирани с управлението на сградата в н€колко важни направлени€:

 • —тратегическо планиране: «адачите решавани в това направление са свързани с анализиране на наличните активи и планирането на бъдещата дейност с оглед на максимална полза за организаци€та. CAFM системите подпомагат мениджърите на сградата при вземането на решени€ във връзка с оптимално разпредел€не на пространството, разположение на оборудването и редица други подобни параметри;
 • ”правление на площите и инвентара: CAFM системата поддържа описание на структурата на недвижимата собственост, помещени€та, работните места, наемателите, а също така регистър на оборудването. “€ осигур€ва средства за инвентаризаци€, за планиране и подържане на графици за регламентирани дейности във връзка с техническото обслужване;
 • ќперативна дейност: «адачите в това направление включват контрол върху консумаци€та на енерги€ и изразходването на други ресурси;
 • ѕоддръжка и ремонти: CAFM системата осигур€ва регистрирането на повреди и ремонти по за€вка. ѕредостав€ средства за контрол на работата с подизпълнители;
 • ќтчетност: »нформационните решени€ за сграден мениджмънт осигур€ват отчитането на изразходвани ресурси, разходи по извършени дейности и т.н.
1 2
≈“» ≈“»:
CAFMFacilities ManagementBIM

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов