“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘ирмите представ€т
бр. 8, 2009

Ѕ»ћ - бъдеще или насто€ще?

от , 14 септември 2009 1 8900 прочитани€,
—траница 1 от 2

 ак се развиват технологиите на проектиране? Ќ€ма ли да автоматизираме съгласуването между отделните специалности?  ак ще изглежда проектът на бъдещето? јко сте си задавали тези въпроси, то тази стати€ ще ви даде отговорите. ѕреди обаче да погледнем в бъдещето нека видим откъде тръгнахме. —амо преди двадесет години между проектантите се водеха спорове дали компютрите имат м€сто в процеса на проектиране. —лед това се по€ви Autocad 10. ¬ъзможността да начертаеш чертежа и след това да мислиш за рамката и аранжирането на отделните части върху листа беше революционна. »нструменти като Erase, Copy, ћirror изключително увеличаваха производителността на проектантите. ¬ същото време дребните детайли се чертаеха по-бързо ръчно. ћинаха н€колко години в усъвършенстване на Autocad. Ќаред с подобрените инструменти за чертане започнаха да се по€в€ват и „лиспове", с помощта на които лесно се чертаеха типови елементи. “ова допълнително увеличи производителността на процеса на изчертаване на проектите.  ъм този момент архитектите проектираха в 2D и даваха двумерни подложки на специалностите. ¬се повече клиенти искаха 3D на своите обекти и се налагаше те да се прав€т допълнително. “ова беше двойна работа за архитектите и съвсем логично се по€ви програма, в ко€то се проектираше с обекти в 3D, a двумерните работни чертежи се „извличаха" от тримерни€ модел. ¬ този момент пътищата на архитектите и инженерите с€каш се разделиха.

јрхитектите започнаха да проектират в 3D, но когато тр€бваше да дадат проекта на специалностите, те генерираха 2D чертежи, често трудно използваеми от инженерите поради проблемни€ изход в dwg формат. »нженерите от сво€ страна продължаваха да работ€т в 2D. —ъздаваха си все нови и нови „лиспове" усъвършенстваха технологи€та на изчертаване, но все още си оставаха в 2D пространството.  рачка напред беше по€вата на инженерни програми, които работеха с обекти. ѕредимството пред „лисповете" се състоеше в това, че обектът (например армировка) съдържаше ц€лата информаци€ в себе си и при една пром€на се промен€ше и ц€лата информаци€ за него в чертежа - нещо което с „лиспове" н€маше как да стане. “ази технологи€ на чертане облекчи изключително труда на инженерите по изчертаване на армировъчните планове. ¬ъпреки това обаче на конструкторите се налагаше да започват моделирането на изчислителни€ модел на сградата от нулата, което увеличава обема на техни€ труд, намал€ва производителността и увеличава сроковете за изпълнение на проекта. ќстаналите специалности ¬и , ≈лектро и ќи¬ обикновено чертаеха върху архитектурните подложки в 2D. “ази технологи€ на проектиране беше бавна, много трудоемка и създаваше предпоставки за допускане на грешки при съгласуването между архитектите и специалностите... “ака беше до по€вата на пон€тието BIM. Ќ€ма да се спираме на спора кой пръв въведе това пон€тие. ‘актът, че има такъв спор е показателен за важността на този термин. ѕо-интересни€т въпрос за нас проектантите е какво е BIM: Building Information Model или Ѕ»ћ - —троително »нформационен ћодел.  акто и да го наречем, смисълът му е, че това е реално информационно копие на сградата. «абравете за момент начина, по който вие проектирате, и си представете как клиентът влиза във ваши€ офис. ¬ие му обещавате сградата на неговите мечти и започвате да проектирате. Oдобр€вате скиците и започвате да проeктирате сградата с Revit Architecture. –аботите естествено с обекти - стени, врати, прозорци, покрив. ѕроектирате в 3D и във всеки момент виждате реалното копие на архитектурата на вашата сграда. јрхитектурата на сградата е почти завършена и вие € представ€те пред клиента. ѕреди това сте прехвърлили модела в Navisworks и му предлагате разходка в реално време в неговата бъдеша сграда.  лиентът е шашнат.

јрхитектурата ви е oдобрена. ќстава ви да направите н€кой дребни корекции. ѕравите ги и давате на инженера конструктор и специалностите... 3D модела на сградата. »нженерът отвар€ ваши€ 3ƒ модел в Revit Structure, а специалностите в Revit MEP.  онструкторът изгражда в 3D конструкци€та на сградата върху 3ƒ модела на архитекта, постав€ товарите и прехвърл€ модела за изчисление в Robot Structural Analysis. —пециалностите са отворили 3ƒ архитектурата с Revit MEP и всеки от т€х е започнал да изгражда в 3ƒ сво€та част. ѕериодично всеки праща на останалите проектанти сво€ модел. ќткриването на конфликтните точки става автоматично. ћоделите се промен€т и отново се съгласуват.  онструкторът е изчислил сградата с Robot Structural Analysis и е получил почти готови чертежи в Autocad Structural Detailing. —пециалностите създават автоматично от 3ƒ модела своите чертежи в Revit MEP. ѕромените в 3ƒ модела се отраз€ват на всички чертежи, което практически изключва техническите грешки. ѕрав€т се последни съгласувани€ в 3ƒ и дооформ€не на автоматично генерираните от Revit двумерни чертежи. ѕроектът е готов за предаване. ќсвен четирите папки по всички части проектантите предават и Ѕ»ћ на сградата - реалното копие на сградата в цифров вид. »зползването на Ѕ»ћ тепъра предстои. »зползвайки Ѕ»ћ, е направен мрежови график и технологи€ за изграждане на обекта. јнимаци€та на двата процеса помага те да се съгласуват и да се избегнат конфликти в процеса на строителството. 3ƒ разпечатката на сградата е екстра, ко€то също можем да си позволим при наличието на Ѕ»ћ. ќбектът е построен и е предаден на клиента. «аедно с обекта той е получил и информационни€т модел. ¬ зависимост от вида на сградата Ѕ»ћ може да се ползва по различен начин, но едно е общото - той се използва през цели€ живот на сградата. ѕредставете си, че на 10-ата година решите да напр€вите ремонт и да пребо€дисате фасадата или да направите н€каква реконструкци€. »зползвайки Ѕ»ћ, можете да направите и да сравните различни вариaнти преди да вземете окончателното решение. јко проектирате ћќЋ или бизнес център, изискващ специално управление, в процеса на експлоатаци€ Ѕ»ћ ви дава изключителни възможности за управлението на сградата като ц€ло и отделните Ї системи. ѕри промишлените сгради можете да добавите производствени€ процес, моделиран чрез Inventor. ѕри пром€на на технологични€ процес можете да направите различни варианти, използвайки Ѕ»ћ преди да вземете окончателното решение. —ъздаването и използването на Ѕ»ћ спест€ва труд, време и пари както в процеса на проектиране, така и през цели€ живот на сградата. ¬ъпрос на време е инвеститорите да започнат да изискват от нас проектантите не само папки с чертежи, но и информационни€ модел на сградата.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов