“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ќбучение по » “
бр. 9, 2009

»“ обучението - задължителен компонент на успешната бизнес стратеги€

от , 05 октомври 2009 0 5782 прочитани€,
—траница 1 от 2

“радиционното проучване на списание CIO констатира над 20% спад в търсенето на курсове, разшир€ващи познани€та за новите информационни технологии и методологиите за т€хната реализаци€. ¬ същото време, квалифицираните специалисти са с пъти по-малко от необходимите

Ќјƒя  –Џ—“≈¬ј

ќт доста време никой не оспорва важното значение на обучението на персонала в областта на информационните технологии. јко преди 6-7 години, мениджърите можеха да си позвол€т да се придържат към политиката „не знаеш - уволнен си, ще вземем н€кой който знае", днес привържениците на този подход могат да разор€т сво€та компани€. «нани€та в областта на »“ остар€ват за 3 до 5 години.  валифицираните специалисти са н€колко пъти по-малко от работните места, за които те са необходими. ѕроучване на IDC, проведено в кра€ на 2008 г. в 31 европейски страни констатира, че организациите на —тари€ континент имат нужда от още половин милион квалифицирани кадри само в сферата на управлението и администрирането на мрежи. —ъщевременно доста трудно е да се намери »“ специалист, познаващ и особеностите на конкретни€ бизнес и готов да изпълн€ва веднага специфични бизнес задачи, а да се обучава на тънкостите в даден бранш нов сътрудник също е проблематично.

≈динствено решение на изброените проблеми е добре обмислената и прецизно провеждана програма за обучение на »“ специалистите. ћиси€та да осигур€т това обучение имат специализираните центрове, осигур€ващи достъп до курсове за с актуалните технологии и методологии.

¬ √ЋќЅјЋ≈Ќ ћјўјЅ

през последните 3 години бе налице повишено търсене на услуги, свързани с обучение, както на »“ специалисти, така и на »“ потребители. ѕазарът на »“ образователни услуги чуствително увеличи мащабите си. ѕрез 2006-2008 г. 80% от средствата, които крупните компании инвестираха в различни обучени€, б€ха насочвани имено към »“ курсове.
ќсвен в количествено отношение, пазарът на »“ обучението се промени и качествено - ако до 2007 г. предлаганите курсове б€ха предназначени предимно за технически специалисти - администратори, разработчици и т.н., след това в обхвата им попадна и обучението на персонала от бизнес звената за работа с офис пакети, ERP системи и други бизнес приложени€, както и запознаването на »“ персонала с концепции и управленски методологии като ITIL, CMMI и COBIT. ¬ спектъра на корпоративното обучение б€ха включени дори курсове по мениджмънт и лидерство, оперативни умени€, обучени€ по комуникативни и презентационни умени€, водене на преговори, изграждане и управление на екипи и т.н.

ѕј«ј–Џ“ Ќј »“ ќЅ”„≈Ќ»≈“ќ ” Ќј—

до гол€ма степен следваше изброените тенденции. ѕрез последните 3 години инвестициите на българските организации в обучение на персонала посто€нно нарастваха и почти се изравниха със средните за света. Ѕро€т на българските специалисти, преминали курс по »“ или управление на проекти през 2008 г. нарастнаа с 41% спр€мо предходната година. «а съжаление финансовата криза не даде възможност тази положителна тенденци€ да продължи. “радиционното ни запитване, до центровете за »“ обучение констатира над 20% спад в търсенето и потреблението на курсове през последната година.
"«а съжаление за първите 8 месеца на годината отчитаме сериозен спад на посещаемостта на нашите курсове, дължащ се може би на намалели€ брой проекти, реализирани от организациите, които са наши потенциални клиенти", споделиха представители на водещ център за обучение в сферата на технологии за управление на бази данни.
„“ежката икономическа ситуаци€, оказа своето вли€ние. ќт началото на 2009 г. наблюдаваме над 50% спад в търсенето и потреблението на курсове.  ато причина клиентите ни посочват именно финансови€ колапс, като се очаква от догодина отново да имат отпуснати средства за обучени€ и допълнителна квалификаци€. Ќе крием високи€ спад в търсенето, но усп€ваме да покрием разходите си и см€таме, че ще оцелеем за дългоочаквани€ икономически ръст", коментираха представители на водещ център за обучение в областта на внедр€ването и използването на ERP системи.

ќ—Ќќ¬јЌ»я «ј ќѕ“»ћ»«Џћ

¬се пак, почти всички центрове предлагащи курсове по »“ и управление на проекти, към които се обърнахме отбел€зват, че през последното тримесечие търсенето на »“ обучени€ отново е активизирано и представителите им очакват, че тази тенденци€ ще се запази.
„ѕазарът у нас определено навлиза в една зр€ла фаза - с утвърдени обучаващи компании, предлагащи разнообразна гама от продукти. ≈стествени€т подбор в този бизнес сектор е в пълен ход", коментира управител€т на водещ център за обучение, предлагащ широко портфолио от курсове - неговата компани€ е отбел€зала около 30% ръст през 2008 г., а през 2009-а, макар че отчита лек спад в бро€ на курсистите, е постигнала ръст по отношение на проведените дни обучение.
ѕредставителите на друг утвърден център за обучение с широко портфолио от курсове за€в€ват, че за периода от €нуари до август 2009 г. са обучили с 20% повече курсисти спр€мо същи€т период на предходната година. „ѕри това, ръстът, който се наблюдава не е обвързан с разшир€ване на портфолиото от предлагани обучени€", отбел€зват представителите на центъра.
„“радиционно най-много инвестиции в обучителни и сертификационни програми прав€т онези организации, които притежават и оперират с най-гол€м обем от данни - телекоми и банки. —ъщо така, големите организации от всички бизнес сектори не са спрели да инвестират в обучението на своите служители, тъй като не могат да си позвол€т риска да работ€т с неподготвени или слабо подготвени кадри. “ехнологиите се развиват без почивка, което е и основната причина, всички онези, които жела€т да са в крак със съвременните тенденции, да продължават своето обучение", коментира Ќиколай ѕенев - управител на Ќю ’ърайзънс Ѕългари€.
„–адостното е че, наред с банките и телекомуникационните оператори, все повече софтуерни фирми и системни интегратори обръщат внимание на обучението на персонала си", сподели управител€т на IT Knowledge - Ѕорис √юров.
ќбект на повишен интерес са курсовете по Unix/Linux, обучени€та по технологии на Cisco, IBM и Oracle, както и курсовете по ITIL. ¬ъпреки кризата, дейността на Ќю ’ърайзънс Ѕългари€ в тези направлени€ отбел€зва над 10% ръст, спр€мо предходната година.
„ѕрез последната една година най-търсените програми за обучени€ са в сферата на ”правление на »“ услугите - по специално обучени€ върху ITIL и ”правление на проекти. “ези обучени€ предизвикват най-гол€м интерес поради н€колко причини. ќбучени€та за ”правление на »“ услугите повишават качеството и ефективността на услугите в компаниите, както и на услугите, предостав€ни на клиенти.  урсовете за ”правление на проекти помагат не само на ръководителите на проекти, но и на всички участници в екипа за постигане на целите на проекта. ¬тора причина е повишаването на продуктивността на служителите. 70% от анкетираните след обучени€, проведени в ITCE в тези две сфери, сподел€т, че могат да приложат 60% от материала веднага след приключване на курса в реални бизнес ситуации. “ова дава реални резултати както върху ефективността на служителите, така и върху намал€ването на разходите на организациите", коментира ÷вета √ерова от фирма ITCE.
„ ъм момента отчитаме добър интерес към традиционни€ ни тримесечен курс по програмиране на Java, както и към надграждащите курсове за Java и JavaScript технологии. ќт страна на организациите се забел€зва засилено търсене на обучени€ в областта на стандартите за архитектури ориентирани към услуги и моделирането на бизнес процеси", отбел€зва √алина “ошева, административен мениджър в IPT.
¬ пазара на »“ образователни услуги у нас, не липсват и нови инициативи - през юли тази година, Ќ– Ѕългари€ реализира поредната мащабна инвестици€ в сво€та тренинг база, като откри най-големи€ образователен център за специализирано обучение в ёгоизточна ≈вропа. —поред представители на компани€та, след тази стъпка се наблюдава засилен интерес от страна на клиентите и партньорите на Ќ– към образователните курсове, част от портфолиото на центъра.

¬ «ј Ћё„≈Ќ»≈

ћожем да обобщим, че в областта на »“ обучението провеждано в специализирани центрове у нас вече е натрупан значителен опит, който си струва да бъде използван и прилаган. ¬същност друга алтернатива н€ма, след като технологиите посто€нно се развиват. Ќе бихме могли да изброим всички възможности за квалификаци€, свързани с технологиите на водещите световни компании и с актуалните методи за »“ управление. ¬ рубриката „—правочник на потребител€" (стр. 63-64) се спираме на тези от т€х за които усп€хме да съберем актуална информаци€.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов