“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 8, 2010

»зображени€та на процеси Ц средство за спест€ване на разходи

от , 17 септември 2010 0 2144 прочитани€,

¬ много случаи изображението на даден технологичен процес е необходимо и то не само на конструктурите в помощ на разработката. — подход€щи средства за визуализаци€, външни за предпри€тието клиенти и партньори могат лесно да разберат същността и етапите на различни процеси, а това улесн€ва значително съвместната работа.

—ъздаването на тримерни модели се оказва най-ефективни€т и най-икономични€т начин за нагледно илюстриране на машини, механизми и процеси. — негова помощ могат да се избегнат значителни финансови разходи и да се спести много работно време, да се повиши икономическата ефективност на технологични€ процес при неговата реализаци€.  акво обосновава това твърдение? ќтговорът е очевиден – възможностите на  3D графиките превъзхождат съществени тези на двумерните изображени€ – схеми, чертежи и рисунки, които до неотдавна б€ха използвани за изобраз€ване на технологичните процеси.

ќчевидно и нагледно
Ѕезспорно е, че черно-белите схеми и чертежи никога не постигат такава нагледност, както реалистичната многоцветна 3D графика. ќсвен това, съвременните системи за 3D моделиране могат да създават обекти и описани€ на процеси с висока степен на реалистичност. Ќо всъщност фотореалистичните изображени€, не винаги са необходими – при илюстриране на технологични процеси задачата е не да впечатлим зрител€ с красотата и качеството на картината, а да улесним разбирането на сами€ процес. 

¬реме и пари
ѕри гол€мо количество илюстрации – например при създаването на схеми на вече съществуващ производствен процес () – може да са необходими стотици и дори хил€ди илюстрации (фиг. 1). ƒори в такава ситуаци€ създаването на тримерни изображени€ е значително по-ефективно, отколкото на двумерни. «ащо?  ѕърво, всички оптични характеристики на повърхността на материала (цв€т, отразителна способност, гладкост, текстура и т.н.) за съответната повърхност се създават с желаното ниво на детайлност. ѕон€кога това отнема доста време, но така или иначе се прави само веднъж. —лед като материалът е създаден, той може да се прилага към произволен брой форми, при това моментално.  ¬торо, веднъж създаден обекта или процеса може да се ”върти” в 3D изглед около неговата ос, да бъде разположен удобно за разглеждане, да се нанас€т промени в н€какви детайли и да се разглеждат от различни гледни точки. ќсвен това, ако желаете можете да разгледате всеки разрез и да покажете в цв€т вс€ко от невидимите измерени€ (например дебелината), което опрост€ва и услор€ва процеса на създаване на илюстрации.  «аради изброените предимства 3D визуализаци€та успешно се прилага във все повече предпри€ти€, включително с цел съкращаване на разходите за различни проекти, за сметка на икономи€ на производствени ресурси. 


≈дин пример
Whisker R&D възложи на специализирана фирма предостав€ща услуги в областта на 3D визуализаци€та създаването на видео представ€щи с анимирани тримерни изображени€ процеса на работа на едно от разработваните от компани€та сложни устройства - TopScan. ¬ това устройство Whisker въвежда специален механизъм за сканиране на повърхността на силициеви пластини, използвани при създаването на компютърни процесори. ≈дин неочакван резултат от проекта за 3D визуализаци€ е, че работата по него дала възможност да бъдат открити несъответстви€ между н€кои части на механизма. ѕосле в устройствата били усъвършенствани.   “ака в практиката наWhisker R&D, технологиите за 3D визуализаци€ осигуриха на конструкторите не само възможност да демонстрират своите достижени€, но и да оптимизират разработваните процеси и устройства с помощта на техните виртуални макети (фигура 1). 

„овешко е да се греши
 “ъй като 3D моделирането по принцип дава по-точни схеми от рисуването, както вечв споменахме в режим на 3D визуализаци€ може да бъдат открити несъответстви€ между различни детайли и други грешки.  ѕри това да се поправ€т грешките в 3D модели (т.е. да се въведат изменени€ и допълнени€) е доста по-лесно, а ако тр€бва да промен€те конструкци€та на един детайл с помощта на обикновенното чертане в 2D, може да се наложи да поправ€те огромен брой схеми. Ќакратко, ако още не сте се замислили за прилагането на технологии за 3D визуализаци€ за целите на ефективността и спест€ването на разходи във вашата компани€, започнете да проучвате опита на други компании от ваши€ бранш, както по света така и у нас. ≈дин от най-впечатл€ващите примери в това отношение дава Boeing. — помощта на 3D система използвана при проектирането на Boeing 777 компани€та намали разходите за производство с 15%.        


≈тапи 
ѕреди да започнете създаването на компютърни модели тр€бва да проучите сами€ технологичен процес, да из€сните смисъла и предназначението на вс€ка негова операци€. јко решите да привлечете за проекта компани€ предостав€ща услуги за 3D визуализаци€, нейните дизайнери ще ви поискат описани€ на процесите (най-често под формата на чертежи), а също така ще разговар€т с мениджъри и специалисти от вашето предпри€тие.  ¬ажно е да уточните в каква степен на детайлност ще бъдат показвани едни или други елементи. “ези указани€, тр€бва да бъдат заложени в описанието на процеса.  олкото по конкретно е поставена задачата, толкова по-качествена ще бъде нейната реализаци€.  ато ц€ло, за създаването на 3D илюстраци€ е необходимо схематично описание, в което са отбел€зани най-важните детайли (фигура 2). Ќапример, в споменати€ проект за 3D визуализаци€ на TopScan, реализиран в Whisker R&D, изискването е да се акцентира върху процедурата за сканиране на силициевите пластини. ѕроцедурата за подаване на тези пластини в контекста на процеса не е принципно важна, затова в крайни€ вариант на видеото, пластините просто се по€в€ват „от никъде”. ѕо-нататък, в съответствие с етапите на технологични€ процес се планира и проекта. Ќай-често се създава своеобразен сценарий във вид на поредица от схематични рисунки, направени на ръка (т. нар. story board). “акова разпредел€не на „кадрите” за всички етапи на тримерната визуализаци€ е особено необходимо при сложни задачи. Ќапример, ако подготв€те мащабна схема на сложни промишлени превози на различни стоки, в които участват различни видове транспорт, митници, складове, диспечерски пунктове, системи за навигаци€ и т.н. ще са ви необходими много обекти – автомобили, самолети, кораби, контейнери и много други. ¬сички такива елементи тр€бва да из€сните при старта на проекта, а не в процеса на финалното им изрисуване в 3D.¬ първоначални€ етап (както се казва на чернова) 3D макетите се изграждат, като се следва един основен принцип – формата и повърхността са с приоритет пред цветовото решение. ƒизайнерът създава изображени€та, без да се съобраз€ва с това, доколко е правдоподобно оцвет€ването, съсредоточавайки вниманието си върху структурата на повърхността и формата на детайлите. 

»нструментариум
 огато се реализират проекти за 3D визуализаци€ на технологични процеси, предпочитани€та за програма осигур€ваща работа с 3D изображени€ се определ€т под вли€нието на 2 основни фактора. –азбира се, струва си да изберете софтуерен продукт, който е удобен и разбираем. Ќе обръщайте внимание на съвети от типа „изберете продукта ’, защото всички зна€т, че той е по-добър”. ¬същност споровете за това „кой е по-добър” по отношение на средствата за 3D визуализаци€ се вод€т отдавна и на този въпрос са посветени много мегабайти в »нтернет форумите. »зглежда обаче, че спорът е сходен на въпроса „ ой ще победи в битка между слон и кит?”. Ќаистина утвърдените пакети като 3Ds Max, Maya, LightWave и др. „могат всичко”, точно затова изборът се свежда до въпроса за вашето собствено удобство при работа. ќт друга страна, продуктът който изберете да изучите и използвате (освен ако не сте тесен специалист, който се нуждае от строго определени възможности), тр€бва да се счита за стандарт във вашата област. “ози софтуерен пакет тр€бва да е познат сред специалистите от ваши€ бранш и тези, които ползват други пакети тр€бва да могат свободно да експортират и импортират вашите модели. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов