“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  оментари

5 начина да намалим разходите за »“ поддръжка

ƒействи€та по оптимизирането на разходите тр€бва да се разглеждат като по-скоро като процес, а не като еднократен акт

от Ќад€  ръстева, 26 октомври 2010 6 16552 прочитани€,
—траница 1 от 4

—имеон ƒимитров, Ћидерсайд   

ƒнес, за много организации една от най-важните тема е как да намал€т разходите за »“, без да  излагат на риск нормалното функциониране на »“ системите и бизнеса си. ≈то защо тук ще очертаем основните методи и области, върху които компаниите тр€бва да се фокусират, за да бъдат успешни в това начинание.
ƒва са основните типа разходи, залегнали в »“ бюджетите на компаниите – капиталови и оперативни.

 апиталовите разходи
 за »“ най-често са насочени към закупуването на технологични решени€ или осъществ€ването на проекти, цел€щи пускане на нови услуги, добав€не или разшир€ване на функционалност или развитие на »“ системи и инфраструктура за съвсем ново бизнес направление. “ези разходи са най-предпочитани от компаниите (до колкото може да има предпочитани разходи), защото те се разглеждат като инвестиции, от които се очаква  допълнителен приход за компани€та. »ма и един друг вид капиталови разходи за »“ – така наречените структурни разходи. “ова са разходите за разшир€ване и подм€на на съществуващата »“ инфраструктура - например зам€на на остарели сървъри или разшир€ване на сторидж системи, които на пръв поглед не нос€т съществени ползи за клиентите и бизнеса, но всъщност ще видим как те могат да бъдат механизъм за ефективно намал€ване на оперативните разходи.
—ега обаче ще насочим нашето внимание към оперативните разходи в »“, които са свързани с осигур€ването на нормалното и ежедневно функциониране на »“ системите на компаниите.

ќперативните разходи
или разходите за »“ поддръжка са едни от най-непри€тните разходи за компаниите, поради следните причини:
 - те са доста високи в сравнение с останалите разходни пера (особено за компаниите с корпоративна »“ инфраструктура)
- не нос€т никаква добавена стойност за бизнеса или клиентите на тези компании.

¬ този смисъл намал€ването на разходите за »“ поддръжка, за сметка на увеличаване на печалбата или инвестирането им в области, с очаквана възвращаемост е силно предпочитано от компаниите.
«а да можем ефективно да  намалим разходите за »“ поддръжка е нужно да знаем как те се формират. “ова, което повечето компании прав€т в тази посока е да идентифицират разходите по типове и доставчици и да се опитат да предоговор€т по-добри услови€ с т€х. «а съжаление това не винаги е възможно (особено за разходите за софтуерна поддръжка) и е крайно недостатъчно.
 
¬ тази стати€ ще представим основните области, в които е нужно да се фокусират бизнеса и »“ организациите, за успешното намал€ване оперативните разходи за »“.  

1. ѕреглед на софтуерната поддръжка
¬секи комерсиален софтуерен продукт подлежи на лицензиране. —офтуерните лицензи представл€ват правото на ползване на софтуерни€ продукт, което се прехвърл€ от доставчика към клиента при закупуването на софтуера. «а съжаление, всеки отделен доставчик на софтуер има сво€ собствена политика за лицензиране, изградена по начин, по които да извлича максимална печалба за себе си, като в същото време да е конкурентен на пазара. ќбикновено разходите за лицензи имат следната структура:
- първоначално закупуване на лицензите – това е сумата, ко€то плащате за правото да ползвате софтуера за неограничено време, като в това първоначално закупуване обикновено се включва и софтуерната поддръжка за една година. ÷ената, по ко€то се закупуват тези лицензи е определ€ща за последващите разходи за поддръжката им.
- последваща софтуерна поддръжка – това е сумата, ко€то плащате след като изтече срока на първоначалната поддръжка. “ази сума е различна за различните доставчици и варира в границите средно между 15% и 25%, а пон€кога и 30% от стойността на лиценза на година.

1 234

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов