“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —ъдържание
бр. 7, 2003

»зисквани€ към ј»— и мрежи, поддържащи класифицирана информаци€

от , 23 юни 2003 2 38842 прочитани€,
—траница 1 от 2

ƒостъпът до класифицираната информаци€ в –епублика Ѕългари€ се регламентира от «акона за защита на класифицираната информаци€ («« ») и свързаните с него подзаконови нормативни актове. ≈дин от т€х е Ќаредбата за задължителните общи услови€ за сигурност на автоматизираните информационни системи (ј»—) или мрежи, в които се създава, обработва, съхран€ва и пренас€ класифицирана информаци€. “€ е приета с ѕћ— є 99/10.05.03 и обнародвана в ƒ¬ бр.46/20.05.2003. ѕќЌя“»я“ј Ќаредбата дефинира ј»— като съвкупност от технически и програмни средства, методи, процедури и персонал, организирани за осъществ€ване на функции по създаване, съхран€ване, обработване, ползване и обмен на класифицирана информаци€ в границите на системата. —ъгласно не€ мрежата е комплекс от технически и програмни средства, методи и ако е необходимо персонал и процедури, организирани за осъществ€ване на обмен на данни (информаци€) между две или повече ј»— или в рамките на една. ¬ чл. 89 от «акона за защита на класифицираната информаци€ («« ») сигурността на ј»— и мрежи представл€ва система от принципи и мерки за защита от нерегламентиран достъп до класифицираната информаци€, ко€то се създава, обработва, съхран€ва и пренас€ в т€х. ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј“ј «аконът за защита на класифицираната информаци€ (глава VI, раздел V, чл. 89 до 94) постанов€ва дефинирането на задължителни общи услови€ за сигурност на ј»— и мрежи в отделна наредба. ¬ съответствие с т€х се изработват специфични изисквани€ и процедури (правила) за сигурност за вс€ка ј»— или мрежа, които се утвърждават от Ќационален орган Ц ƒирекци€ У«ащита на средствата за връзкаФ (ƒ«—¬) на ћ¬–. ѕреди въвеждане в експлоатаци€ на ј»— и мрежата този орган извършва комплексна оценка на нейната сигурност в съответствие с утвърдените специфични изисквани€ и издава сертификат. «« » изисква наличието на служители по сигурност на ј»— и мрежи. «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌ»“≈ ќЅў» ”—Ћќ¬»я за сигурност включват: ќрганите по сигурността на ј»— и мрежи; ”слови€та и реда за извършване на комплексна оценка на сигурността и издаване на сертификати Ц акредитиране; «адължителните общи изисквани€ за сигурност на ј»— и мрежи Ц физическата, персонална, документална, комуникационна, криптографска и компютърна сигурност, както и защитата от паразитни електромагнитни излъчвани€ (ѕ≈ћ»). — прилагането на описаната система от мерки за сигурност се цели осигур€ване на конфиденциалност, интегритет и достъпност на информаци€та, създавана, обработвана, съхран€вана или пренас€на в ј»— или мрежата. ќ–√јЌ» ѕќ —»√”–Ќќ—““ј на ј»— и мрежи са ƒържавната комиси€ по сигурност на информаци€та (ƒ —»), ƒ«—¬, органите по сигурността в организационната единица. ƒ —» осъществ€ва общ контрол по защитата на класифицираната информаци€ в информационните системи и мрежите и процеса на акредитиране на тези системи и мрежи. ќрганът за акредитиране на сигурността е ƒ«—¬. “ой дава указани€, препоръчва стандарти и средства, координира и контролира дейността по защита от ѕ≈ћ»; утвърждава документите по сигурността, извършва комплексна оценка, издава сертификати и провежда обучение. ќрганите по сигурността в организационната единица са служител и администратор по сигурността на ј»— или мрежи, орган по развитие и експлоатаци€ (ќ–≈), потребители. ‘ункциите на служител€ обхващат контрол върху спазването на изисквани€та за сигурност на ј»— и разследване компрометирането й. “ой отговар€ за установ€ването на политиката за сигурност, координира изготв€нето на специални изисквани€ към сигурността (—»—), процедурите за сигурност и свързаните с т€х експлоатационни документи. –азрешава достъп до най-високо ниво на класифицирана информаци€. ќ–≈ участва в определ€нето на политиката за сигурност, осигур€ва изисквани€та за акредитиране на ј»— и предлага администратор по сигурността. »звършва периодични проверки на документаци€та по сигурността и заедно със служител€ по сигурност разследва случаите на компрометиране. ѕотребителите на автоматизирани информационни системи или мрежи имат необходимото разрешение за достъп до класифицирана информаци€. “е предварително са преминали съответното обучение и са получили права за достъп до ресурс.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
08:16, 09 октомври 2015 # 1
NO AVATAR
Women of every age replica handbags accumulation are about agog on accepting and possessing several artist handbags as they possibly can. These are bought not just to go with their accurate apparel but to clothing their activity styles also. Handbags and aswell purses are accessible in altered shapes and styles. Designs such as sack shape, annular basal part, aboveboard and rectangle-shaped are acclimated with designing these purses.Even if the appearance for next year is aswell aptitude added arise those that amalgamate multi-functional design.Whether it be a bargain artist purses for any accumulated woman, a duke fabricated caliginosity broad artist backpack for the amusing activity or possibly a laptop bag for the being out and about, there are characteristic red artist handbags for anyone. A breakable adjustable abatement artist backpack advised by the a lot of adorable artists add adroitness and brio to a woman and accomplish active about-face quickly.How abounding times accept Gucci Replica Handbags you anytime apparent a women with an big-ticket clothing or dress, artist boots and shoes and again capped off with an banal searching artist purse. To arise sophisticated, all of the clothes and apparatus accept to be babble out accept a attending at me.
 
  
10:14, 28 октомври 2015 # 2
NO AVATAR
ht rel="nofollow" tp://cio.bg
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"»зисквани€ към ј»— и мрежи, поддържащи класифицирана информаци€ "    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов