Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 8, 2011

PLM – информационна магистрала на производственото предприятие

от , 27 септември 2011 0 6406 прочитания,

Съвременните компании  от сектори на дискретното производство – транспортно машиностроене, електроника, производители на оборудване и т.н. – работят в условията на силна конкуренция. Това налага оптимизация на разходите им за разработка и производство на нова продукция при осигуряване на високо качество. В тези условия внедряването на най-съвременни средства за автоматизация на ключовите процеси по създаване и извеждане на продукти на пазара се превръща в абсолютна необходимост. 
През последните 10 г. към традиционните CAD/CAM технологии и инструменти за технологична подготовка на производството се добавиха решения за централизирано управление на инженерни данни (Product Data Management, PDM) и един клас системи с още по-широко предназначение – за управление на жизнения цикъл на изделията (Product Lifecycle Management, PLM). Но независимо от вече доста широката разпространеност на PLM, все още срещаме доста различни дефиниции за същността и основните компоненти на решенията от този клас.  
Същността на PLM
Анализаторите от CIMdata определят PLM като “стратегически бизнес подход, прилагащ съгласуван набор от решения за поддръжка на съвместното създаване, управление, разпространение и използване на информацията, определящ изделието, интегрирайки , процеси, системи и информация”. Т.е. можем да си представим PLM като информационна магистрала на производственото предприятие, в която ключова роля играят метододиките и технологичните решения за изграждане на бизнес процесите и за тяхната интеграция. 
Необходими и достатъчни функции
PLM платформата е призвана да осигурява поддръжката на основните процеси за развитието и производството на продуктите, интегрирайки решения за:
 • автоматизация на проектирането
 • подготовка на производството
 • инженерни анализи
 • организация на съвместната работа на конструкторите и други участници в разработката
 • автоматизация на работните потоци
 • визуализация на структурата на изделията
 • управление на промените и конфигурациите
 • документооборот в процеса на работа върху продукта. 

Към тези ключови компоненти на PLM, доставчиците на решения днес добавят функции за управление на проекти и портфейли, осигуряване на съответствие с нормативната база, интеграция на отделите по маркетинг, продажби и сервизно обслужване в процесите на създаване на продукти, възможности за управление на производството, средства за управление на качеството и за анализ на продуктите. 
Накратко, PLM е интеграционно решение, затова ключовите изисквания към такава платформа са свързани с нейните способности да обедини програмни компоненти и външни системи (фиг. 1), имащи отношение към разработката, производството и реализирането на продукта, и накрая, със способностите да консолидира всички участници в съответните процеси, включително партньори и потребители. 
Нееднородната среда
Тъй като в процесите на разработка на продукти са въвлечени не само вътрешни ресурси, но и компании доставчици, необходимо е да се управляват данни от различни системи за автоматизирано проектиране (CAD/CAM) в рамките на единна PLM платформа. Други причина за такава потребност са предаването на процеси на аутсорсинг, обединяването на географски разпределени екипи, интеграция на системи при сливане на компании и т.н. 
В PLM среда с нееднородни CAD/CAM системи трябва да се автоматизира процесът на формиране на единна структура на изделието, независимо от това от какви системи за проектиране постъпва информацията за тази структура. Днес задачата за поддръжка на разнородни системи за проектиране се усложнява заради прилагането на все по-компактни механични компоненти в сложни електронни продукти, разработката на които се автоматизира със специални средства - CAD за електронни компоненти и инструменти за създаване на вграден софтуер. За да се опрости и направи по-ефективно проектирането на такива компоненти водещите доставчици на CAD/CAM/PLM се стремят да консолидират в единна среда колективи и инструментални средства за системен и програмен инженеринг. Този интегриран подход се обозначава с термина “мехатроника”, а задачата му е да осигури в единната структура на изделието представяне и синхронизация на измененията не само за механичните детайли, но и за електронните и програмните компоненти, както и да даде средства за следене на влиянието, което промяната на версията на вградения софтуер оказва на механичните компоненти и т.н.
Един пример за усилията в тази насока е новият продукт Mechatronics Concept Designer на Siemens PLM, даващ възможност да се комбинират моделиране, проектиране и анализ на механични компоненти и вграден софтуер в рамките на една среда.  
Адаптация към потребителя
Една явна тенденция през последните години е интересът към PLM системите от страна на индустрии, които до скоро не се считаха за потенциални потребители на такива решения – напромер телекомуникации, финансови услиги, фармацефтика, модна индустрия и др. Днес все повече компании от тези браншове откриват предимствата, които могат да извлекат от принципите на PLM – т.е. от това да поставят крайния продукт в центъра на процесите и да приложат управляващите и организиращите функции на PLM платформите. Производителите на PLM решения отговарят на този интерес като разработват допълнителни функционалности необходими за внедряванията в нови отрасли.   
В отговор на бизнес потребностите 
Като се има предвид колко сложна е задачата за управление на жизнения цикъл на продуктите доста неочаквани са резултатите от едно ново проучване на Forrester. Изследователската агенция констатира, че значителна част (23%) от реализациите на PLM в предприятия от Северна Америка и Европа си остават системи, които са вътрешни разработки. Наистина, предприятията демонстрират стремеж да внедряват готови пакети, но се оказва, че за настройката на тези системи към потребностите им може да струва до 30% от средствата, изразходвани за изграждане на решението. В тази връзка, една от най-актуалните задачи за доставчиците на PLM системи е предоставянето на ефективни инструменти за настройка. Например Siemens PLM развива интегрирана среда за бизнес моделиране в системата Teamcenter. Системата Smarteam на Dassault Systemes също се отличава с висока гъвкавост на програмната си среда  и позволява голяма степен на адаптивност за различни типове фирмени процеси. С усъвршенствани средства за администриране и настройка към потребителските изисквания се отличава и новата версия на PLM системата на PTC - Windchill 10. 
 

Анализаторите от Forrester отбелязват, че използването на готови програмни пакети, вместо вътрешни разработки означава снижаване на разходите за поддръжка на PLM платформата и по-добри перспективи за развитието на решението в бъдеще.  
Генериране на нови идеи
Още една направление за развитие на PLM платформите е в тях да бъдат реализирани средства за социално взаимодействие, включително за привличане на потенциалните потребители в процеса на генериране на идеи за нови продукти и осигуряване на по-ефективна среда за комуникация между традиционните участници в разработката на изделия. С помощта на форуми, блогове, wiki и други инструменти на Web 2.0 в компаниите възниква среда за неформално общуване, допринасяща за оперативно решаване на възникващи проблеми и генериране на идеи. Към тази среда, с помощта на портали и социални мрежи могат да бъдат включени и  външни общества, което дава на компанията допълнителни възможности за разширяване на нейната базата знания, анализ на регионални пазари и клиентски сегменти.   
За много компании предимствата на PLM 2.0 за сега не са очевидни. През 2010 г. консултантската компания Kalypso проведе анкета сред разработчици от компании в САЩ и Западна Европа за тяхното отношение към използването на социални технологии в процеса на създаване на нови изделия. Оказа се, че 60% от участниците в проучването не разбират възможностите на PLM 2.0. Въпреки това този тип технологии имат перспективи. За това говори появата на значителен брой “нишови” решения, а също и вниманието, което водещите доставчици обръщат на “социалния” PLM. Напрактика компанията която предложи термина PLM 2.0 през 2008 г. бе Dassault Systemes. В това понятие Dassault включва два основни компонента – технологии за реалистично възприятие и технологии за социални иновации.
Реалистично възприятие & търсене
Средствата за реалистично възприятие (lifelike experience) са 3D технологии от ново поколение, позволяващи да се работи с прототипи на изделията в среда на виртуална реалност. Към реализацията на тази идея Dassault се стреми със своя продукт 3Dvia. За целите на социалните иновации пък е предназначен 3Dswym – решение, което прерасна от вътрешнокорпоративна социална мрежа на Dassault в комерсиален продукт. 
В посоката “реалистично възприятие” си струва да бъдат отбелязани технологиите High Definition PLM (HD-PLM) на Siemens PLM. Основната идея на HD-PLM е да осигури възможност за "безпроблемно" допълване към 3D модела на всяка друга информация, която може да потрябва на специалистите на етапите на концептуален дизайн, проектиране, моделиране или подготовка на продукта за производство. Специалистите от Siemens PLM сравняват възможностите на HD-PLM с приложението Google Maps, в което от местоположението на дадена точка върху карта може да се стигне (със zoom) до детайлна информация за това, какво има в сграда на това място.  При HD-PLM, zoom означава търсене на информация за изделието като цяло или за отделни негови детайли, в различни системи. По този начин, потребителят може да получи данни за себестойност на изделия, резултати от инженерни анализи за отделни компоненти и т.н. HD-PLM технологии са реализирани в продукта HD3D, който предоставя в графичен вид информация от хранилището за данни на системата Teamcenter. 
В бъдеще, в HD-PLM важна роля ще имат технологиите за търсене, които ще се интегрират непосредствено в PLM средата. В Dassault  също обръщат голямо внимание на вградените средства за търсене и развиват такава функционалност в продукта CloudView, придобит заедно с компанията Exalead и вече интегриран в системата Enovia. 
Впрочем, интеграцията на придобити продукти явно е резултатен подход за развитие на PLM системите. Успешно го прилага и PTC. В новата версия на нейната PLM платформа Windchill 10.0 са интегрирани решения на придобитите компании Relex и Insight, добавящи функции за управление на качеството, продуктови анализи, ускорено решаване на проблеми. Що се отнася до средствата за реалистично възприятие, от продуктите на PTC следва да бъде отбелязан Creo Parametric 1.0 Advanced Rendering Extension (ARX) - модул за създаването на фотореалистични тримерни изображения, който разполага с над 200 вида текстури, поддържа различни светлинни източници, отразена светлина, както и опция за имитация на разсеяна светлина и много други възможности. 
В заключение
Всичко казано до тук е малка част от случващото се в света на PLM системите. Факт е, че сме свидетели на колосални промени в представата за това как трябва да изглежда информационната система на съвременното предприятие. Може би някои от явленията, които наблюдаваме днес представляват начало на процеси, за значимостта на които ще си дадем сметка след време. Ясно е обаче, че новата визия за PLM наред с измененията в технологиите за интеграция на приложенията и архитектурата на корпоративните системи правят реална възможността да разглеждаме предприятието като единен управляем организъм.
ЕТИКЕТИ:
PLM

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов