“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ в отбраната
бр. 9, 2011

»нформационните среди за съвместна работа Ц средство за подпомагане на управленските процеси

от , 11 октомври 2011 0 3835 прочитани€,

–азвитието на информационно-комуникационните технологии през последните години създаде услови€ за разработване и внедр€ване в практиката на редица нови решени€ за подпомагане на управленската дейност. —амо допреди н€колко десетилети€, за да се организира определен процес за съвместна работа по даден проблем, беше необходимо участниците да се намират на едно физическо м€сто или да вод€т сложна кореспонденци€ помежду си. ƒнес различни  информационни средства и общодостъпни комуникации ни осигур€ват далеч по-големи способности за обмен на информаци€ и за организиране на колаборативни процеси, независимо от физическото ни местоположение. 
—реди за съвместна работа
 омпютърните приложени€ за съвместна (групова) работа (Collaborative software, Groupware, Workgroup support systems, Computer-supported cooperative work – CSCW) обедин€ват софтуер, проектиран да подпомага потребителите за съвместно решаване на задачи и постигане на общи цели. »зползването на такива системи в работното пространство на хора или организации създава т. нар. среда за съвместна работа (Collaborative working environment – CWE). ќбединени от общата дейност – сподел€не и обработка на информаци€, потребителите в тази среда могат да общуват или да работ€т заедно, независимо от географското им местоположение. ѕример за това са и социалните мрежи като Facebook, Friendster, Twitter и др.
 ато начало на разработването на софтуер за съвместна работа се приемат първите онлайн игри между потребители, създадени от Will Crowther (1975 г.) и малко по-късно от Roy Trubshaw (1978 г.). ѕо-широко развитие този процес получи с навлизането на модемите с комутируема връзка, които разшириха възможностите на домашните компютри за сподел€не на информаци€ и за предлагане на онлайн-услуги. ѕостепенно, с развитието на технологиите и разширението на Ethernet-мрежите, започна използването и на текстови съобщени€ (чат), обмен на глас и видео в реално време, а впоследствие и на специализирани приложени€, като общи календари, информационни бюлетини, WEB-портали за съвместна работа и др. 
¬ъв военната област, прилагането на системи за групова работа, стартира в кра€ на 80-те години. ѕрез 1990 г., правителството на —јў започва истинско приложение на такива системи. ≈дна от първите е системата „ омпас”, предназначена за съвместно оперативно моделиране, планиране и симулационна стратеги€ на флота. ¬ не€ работ€т до 6 потребител€ с изградени връзки помежду им, от тип „точка-точка”. ћоделът на работа се подобр€ва с използването на сървър и създаването на т. нар. „виртуални работни станции за сътрудничество”, които включват виртуален файлов кабинет и виртуални стаи, с възможност за присъедин€ване на потребители по различно време. ѕрез 1997 г. CVW прераства в »нформационно работно пространство (InfoWorkSpace – IWS). ≈дна година по-късно, IWS е избран като военен стандарт за стандартизиране на въздушен оперативен център. 
 

 ласификаци€
—ъвместната работа може да бъде разделена в три категории, в зависимост от нивото на колабораци€ (сътрудничество).
  • съобщение (комуникаци€) – неструктуриран обмен на информаци€. “акива са телефонни обаждани€, текстов обмен на информаци€ (чат) и др.;
  • конференци€ – по-високо ниво на сътрудничество, свързано с дискусии и интерактивна работа за обща цел. ѕример за това са дискусионни форуми, съвместни обсъждани€ с обмен на мисли и идеи и др.;
  • координиране – сложни, взаимосвързани дейности за постигането на общи цели, като сътрудничеството включва високо ниво на съгласуваност на действи€та. 
 
—офтуерните средства за съвместна работа също може да се раздел€т на три групи: 
>> ≈лектронните средства за комуникаци€ са свързани с изпращане и получаване на съобщени€, файлове, данни или документи между хората. “ова са: електронна поща, факс, аудио и видео връзка, гласова поща, WEB-публикуване, обмен на електронни документи и файлове, обмен на текстови съобщени€ между двама потребители и др.
>> ≈лектронните средства за конференции са инструменти за улесн€ване на обмена на информаци€, но по един по-интерактивен начин. “е обикновено са свързани с участието на повече от двама потребители и включват: WEB-форуми и табла за съобщени€; обмен на текстови съобщени€ (Chat) и незабавни съобщени€ (Instant Messaging) между повече от двама участника; телефони€; конференции в реално време; конференции от тип „б€ла дъска” (Data-conferencing); сподел€не на приложени€ (Application sharing) и т.н. 
>> —редствата за съвместно управление (координиране) са софтуерни инструменти за улесн€ване на груповата работа на участниците в общ процес. “е позвол€ват не само обмен на информаци€ между служители, но и съвместна работа по обща задача, например подготовка на общ документ в интерактивна web-среда, при което всеки служител подготв€ част от документа или участва в съвместното му редактиране. ѕримери за това са: групови календари и разписани€ за планиране и следене на срещи и меропри€ти€; обработка на документи в групова среда;  работни потоци (Workflow) – за организиране и управление на различни последователни дейности между служители; управление на проекти (Project management) – за състав€не на графици, етапи, срокове, участници, за управление на ресурсите, за контрол на изпълнението и др.; сподел€не на знани€ (Knowledge sharing) – за съхран€ване на информаци€ на едно м€сто, без предварителна обработка, в произволна форма – диаграми, свободен текст, бележки.
Ќапоследък, все по-често се прилагат и средства за електронно гласуване, които се използват за извличане на знани€ относно интересите и предпочитани€ на потребители в дадена мрежа по отношение на обща тема или въпрос.  
¬ “аблица 1 са представени н€кои софтуерни решени€ за съвместна работа.


«а целите на отбраната
ѕрилагането на технологии и решени€ за съвместна работа в организаци€ като ћинистерството на отбраната (ћќ), осигур€ва възможност за един по-оперативен начин на работа, тъй като гол€ма част от задачите които изпълн€ва са свързани с общи, колаборативни процеси – съвместни обсъждани€ (брифинги) с географски отдалечени участници, подготовка и управление на съвместни документи за управление на войските, организиране на работни потоци по различни оперативни задачи, планиране и състав€не на графици на меропри€ти€, сподел€не на знани€, свързани с видовете осигур€вани€ и управленски опит, подпомагане вземането на решени€ от командира, съгласно 5-степенни€ модел за оперативно планиране на Ќј“ќ (специализирани приложени€ ) и др.
»зползването на решени€ за съвместна работа в ћќ и Ѕј започна едва през последните години, макар отделни разработки да е имало и по-рано. ≈дна от първите информационни среди за съвместна работа с прилагане на съвременни технологии в ћќ, беше проектирана и реализирана от »нститута по отбрана в кра€ на миналата година. ¬ технически аспект, т€ се базира на използването на високонадеждна (High availability) сървърна архитектура, включваща два активни бързодействащи сървера и общо дисково пространство (масив). —ърверите и дискови€т масив са свързани с бързи LAN-връзки, а между самите сървери са организирани и допълнителни връзки за синхронизаци€ (“heartbeat”).
»нформационната среда бе демонстрирана и използвана в съвместна тренировка по електронни съобщителни средства, ко€то се проведе на 25 и 26 ноември 2010 г. с участието на структури от ћќ и Ѕј, н€колко министерства и ведомства, 9 областни съвети за сигурност и подчинените им общини. ¬ не€ б€ха предоставени над 60 информационно-комуникационни услуги, като гол€ма част от т€х б€ха тествани и високо оценени от участниците. 
¬ заключение
¬ проектите за модернизаци€ на автоматизирани информационни системи в ћќ и Ѕј се предвижда те да се изграждат по описани€ модел, интегрирани в единна информационна среда, с осигур€ване на високо качество на услугите и оптимизиране на финасовите разходи за реализаци€ и поддръжка. “ова ще се постигне с широко прилагане на съвремени технологии и решени€, като WEB, Cloud-computing, виртуализаци€, с използване на ефективни приложни системи, с реализаци€ на високонадеждни сърверни архитектури и на подход€щи средства за защита на информаци€та.   

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов