Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ в отбраната
бр. 9, 2011

Развитие на човешките ресурси в БА чрез мобилно обучение

от , 11 октомври 2011 0 2496 прочитания,

Страната се намира в период на промени във всички сфери на човешките взаимо-отно-шения. Това се отнася и за военнообразователната систе-ма. Обучаемите сега са носители на нови ценности, използват повече източници на информация, по нов начин учат и повишават на квалификацията си. Новите реалности предизвикват потребност от нови методи на обучение.
Военнообразователната система се развива в съответствие с националното и европейското законодателство и съобразно директивите на НАТО за организиране и провеждане на индивидуалната подготовка на личния състав от въоръжените сили. Предвижда се вътрешно оптимизиране на структурите на отделните военни висши училища, промяна на формите и сроковете за обучение в тях и актуализация на учебните им програми. Стремежът е за по-пълно използване на информационните технологии, базирани на WEB-обучението, симулатори и тренажори и въвеждане на съвременни технологии на преподаване и учене. 
Готовността за мобилно обучение
В НВУ „Васил Левски“ е изградена инфраструктура позволяваща реализиране на различни форми на обучение от разстояние и в частност на мобилно обучение. Главен акцент на оптимизация е разработването на качествени учебни приложения и експерименти с различни платформи за съхраняване и администриране на учебните ресурси. 
На базата на проведени наблюдения и изследвания в областта на възможностите за мобилно обучение в НВУ „Васил Левски”, могат да бъдат направени следните изводи:
1. Обучаемите не притежават в задоволителна степен Hand Held устройства подходящи за целта, тъй като тяхната цена е висока. Едва за около една пета (18%) цената е нормална. Около една трета от тях не са в състояние да преценят дали ще се справят с използването на подобен тип устройства, тъй като не са използвали никога такива. Налице е висока степен на готовност (92%) за участие в мобилен курс на обучение. 
2. Житейската нагласа на анкетираните изразява стремеж за мобилност и независимост- Hand Held устройствата се използват предимно на места, където по принцип е възможно да се използват и настолни PC (78%). Много висок е процентът на обучаемите, които ги използват, когато са в движение (38%). Налице е сегментиране на потребителите: такива проявяващи сериозен интерес и знания по тематиката и такива без желание (20%) да използват цитираните технологии.
3. Използващите мобилен интернет са 38%. Потребителите са критично настроени (31%) относно броя, разположението и предлагания достъп в съществуващите Wi-Fi зони, като едва 21% изразяват позитивна оценка. Обучаемите смятат, че мобилните методи на обучение, биха увеличили ефективността на обучението чрез достъпно представяне на учебния материал и подобряване на сътрудничеството и съвместната работа, както в учебната група, така и с преподавателите. Липсва опит в използването на мобилни учебни приложения - около половината от обучаемите не са използвали такива.
Предимства на мобилното обучение
В сравнение с други видо-ве обучения от разстояние (дистанционно обуче-ние, е-обучение и др.),  мобилното обучение има някои предимства:
 • предлага обучение практически на всяко място и по всяко време;
 • качествено подобрява синхронизацията на учебни дейности между участ-ни-ците в учебния процес и подобрява комуникацията между тях;
 • съответства на съвременния динамичен начин на живот и стремеж към ефективно използване на цялото “активно време” от денонощието; 
 • обслужва и подпомага реализацията на съвременните представи за гло-бални процеси на развитието на въоръжените сили и нарастващата взаимозависимост между отделните икономически, обществени и социални общности.

Безжичния достъп до информация чрез съответни технически устройства може да  реши или частично подпо-мог-не реализирането на някои военно-приложни задачи, като:
 • Информационно осигуряване: метео прогнози, справки за видове оръжия техника, текущи сведения за личния състав, географска и медицинска информация, информационно осигуряване на учебни занятия, бойни дежурства и вътрешни на-ряди, знания за оцеляване в условия на природни бедствия и кризи, следене на състоянието на военни обекти;
 • Навигационна поддръжка: навигация и следене на трафика на превозни средства и екипи, определяне на точно местоположение и т.н.;
 • Подпомагане вземането на управленски решения. 

За осъществяване на достъп до информационни ресурси, чрез сателитен Интернет и в частност достъп до Web базирани учебни приложения могат да бъдат използвани глобалните сателитни комуникационни услуги на: Inmarsat, Iridium или Thuraya. 
Някои технологични аспекти
В Таблица 1 е направено сравнение на техническите характеристики на някои модели Hand Held устрой-ства за военно предназначение, подходящи за мобилно обучение. Посочените устройства отговарят на специални изисквания за работа в условия на запрашеност, влага, удароустойчивост, вибрации, електомагнитна защитеност и температурен интервал за работа, като: MIL-STD-810F&IP65, MIL-STD-461F, IEEE 1613, IEC 60529 и NEMA. 
Използвания софтуер за целите на мобилното обучение, зависи от поставените цели и условията на осъществяване на самото обучение. Получаването на необходимата информация и данни в период на кризи и мисии се отличава с някои особености, а именно:
 • вероятно възпрепятстване на достъпа и трафика на данни, следствие на използването на специални устройства, лоши метеорологични условия или изпълнение на задачи в зони без покритие;
 • използването на Open Source приложения крие рискове от проява на дефекти в кода на приложенията и компрометиране на сигурността на информацията.
Използването на Hand Held в реални бойни условия изисква същите да са сертифицирани със съответни стандарти и  се характеризира с:
 • зареждане на нужните данни и информация в паметта на терминалните устройства непосредствено преди изпълнението на задачата и уточняване на варианти на действие в случай на откази;
 • свеждане до минимум на трафика на данни в хода на изпълнението на задачата и уточняване на варианти на действие в случай на невъзможност за получаването им;
 • използване на надежден приложен софтуер за възпроизвеждане на информационни приложения и създаване на условия за надеждното им съхранение и използване във всички възможни случаи на обрат в нормалния ход на изпълнение на задачите.

В заключение
Съвременното ниво на ИТ, технологичната свързаност и параметрите на трансфер на информация и данни позволяват реализиране на мобилно обучение в технически и технологичен аспект в обхвата на обучението на военни специалисти.
Производителите на мобилни устройства непрекъснато подобряват техническите параметри на своите продукти до степен на пригодност за множество дейности, включително и при обучението на военни специалисти. Паралелното използване на мобилно и традиционно обучение предлага избор на обучаемите кога и къде да се учи, съчетава индивидуалните им нужди, предлага гъвкаво планиране и синхронизиране на обра-зо-вателни и учебни процедури. Възможностите за комуникация и използване на мултимедийно съдържание, синхронизацията с персонални компютри и мобилен дос-тъп до Интернет би подобрило качеството на обучение. Военното дело изисква в значителна степен присъствена форми на обучение, но също така и обучение навсякъде и по всяко време, включително и във време на кризи.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов