“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 11, 2011

»нформационни решени€ оптимизират бизнес средата в ƒженерали Ѕългари€

от , 21 ноември 2011 0 3402 прочитани€,

—ред осъществените през последните н€колко години »“ проекти в дружеството са преминаване към издаване на електронни полици, реализиране на процес за автоматично поднов€ване на полиците, автматизиране на процеса за уведом€ване на клиентите за предсто€щи плащани€ и изтичащи срокове на полици, виртуализиране на сървърите, внедр€ване на Active Directory. –езултатите от т€х се израз€ват в наличието на надеждно и напълно отговар€що на нуждите на бизнеса технологично осигур€ване.   

 ато един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в Ѕългари€ и света, ƒженерали посто€нно развива информационната си среда с цел предостав€не на все по-качествени услуги на своите клиенти и оптимизиране на бизнес процесите. ¬ъпреки изминалите н€колко кризисни години, дружеството не спира инвестициите си в информационните технологии и се насочва към изпълнението на инициативи, носещи дълготрайни ползи и резултати. “ака последните две години събират редица проекти, сред които приключване на внедр€ването на корпоративни€ софтуер SYNPAC в подразделението за животозастраховане, успешното завършване на имплементирането на SAP – финансовата система на дружеството, и създаването на „мост“ между двете решени€. ќстаналите проекти са насочени  към автоматизиране на бизнес процесите, развитие на продуктовото портфолио на “ƒженерали ∆ивотозастраховане” јƒ, оптимизиране работата на агентите и постепенното преминаване към издаване на електронни полици.   
јвтоматично поднов€ване на полици
јвтоматичното поднов€ване на полици е проект, внедрен в “ƒженерали «астраховане” јƒ, дружеството за общо застраховане. „“ърсихме начини да улесним клиентите, така че те да имат бърз достъп до продуктите, които предлагаме. «атова в договорите въведохме клауза за автоматично поднов€ване на застраховката – при изтичане на полицата клиентът може да плати за следващи€ период и т€ автоматично да се поднови. јко потребител€т не иска да € продължи, клаузата н€ма никакви последици“, об€сни  »вайло …осифов, главен директор “ќперации и »“” и член на ”правителни€ съвет на ƒженерали Ѕългари€ ’олдинг ≈јƒ. ѕринос за успешното приключване на проекта има както »“ отделът на компани€та, така и бизнес потребителите, служителите от отдела за обработка на информаци€та и центърът за обслужване на клиенти. јвтоматичното поднов€ване на застраховки доведе до значително подобр€ване на резултатите по отношение на задържането на клиенти, отбел€за …осифов.  
ѕаралелно с това, »“ отделът на ƒженерали Ѕългари€ разработи модул за напомн€не на клиентите за предсто€щи плащани€ към дружеството. јвтоматично се изпращат писма и SMS-и с информаци€ за предсто€щи вноски и изтичане срокове на полици. ÷елта е да се повиши събераемостта на сумите, дължими по застраховките.  
≈лектронни полици
«а да оптимизира процесите по калкулиране на тарифите, офериране и издаване на полици, „ƒженерали «астраховане” јƒ  постепенно преминава към издаването само на електронни полици. «а целта функционалностите на използваното информационно решение са разширени. ¬ резултат на реализирани€ проект, работата на агентите на дружеството е значително улеснена, подобрена е отчетността на бланките под строг отчет, оптимизирана е дейността на отдела за обработка на информаци€та, оптимизирани са разходите. 
„“ова е една от стратегическите ни инициативи в областта на общото застраховане. — не€ целим облекчаване на калкулирането на тарифите и оферирането на застрахователни продукти, което вбъдеще ще ни даде възможности за по-индивидуален подход към нашите клиенти. ќсвен това ни даде възможност да намалим натоварването и да оптимизираме работата на отдела за обработка на информаци€та”, сподели …осифов.  
јктивна директори€ и нов мейл клиент 
¬ партньорство с Microsoft и в кракти срокове ƒженерали Ѕългари€ усп€ва да внедри Active Directory. ¬ъвеждането на платформата позвол€ва на дружеството да предложи нови услуги на вътрешните си клиенти като споделено  дисково пространство, осигур€ване резервно копие на по-важните дакументи и др. »зграден е и »нтранет портал, базиран на Microsoft SharePoint. 
 ато част от проекта компани€та мигрира към ново решение за електронна поща – от Lotus Notes на IBM към Microsoft Exchange. “Ќие не използвахме пълните функционалности на Lotus Notes, защото решението ни беше предоставено от едно от дружествата на ƒженерали в јвстри€. «атова то беше с ограничени възможности поради лицензионни проблеми и недоуточнени бизнес изисквани€. Ќе предлагаше push e-mail и достъпът до него се случваше през уеб интерфейс, което създаваше проблеми“, об€сни »вайло …осифов. 
÷ентрализиране на процеси
ѕрез л€тото на 2011г. приключва проект за централизиране на гол€ма част от дейностите, свързани с поддържащи процеси на „ƒженерали  «астраховане“ јƒ и „ƒженерали ∆ивотозастраховане“ јƒ.  ато допълнение на това задание в момента компани€та съвместно с екип на дружеството в „ехи€ разработва софтуер за поддържане на централизирана база данни за агенти и представителства на дружеството, както и модул за изчисл€ване на комисионни и бонуси. ¬ началото проектът ще обхване частта  по животозастраховане, а на по-късен етап ще покрие и останалите дейности. 
 

¬недр€ването на новата система ще донесе по-добър контрол върху верността на изчислените комисионни и бонуси, бързото им изплащане, което означава и по-доволни агенти и повече продажби, коментира …осифов. ќсвен това, ƒженерали Ѕългари€ разполага и с модул към външни€ уебсайт на дружеството, който дава достъп на всеки агент до персонална информаци€ за работата му - издадени полици, образуване на комисионни и др. ÷елта е изчисл€ването на заплащането на агентите на компани€та да бъде максимално прозрачно.
¬иртуализаци€ 
““р€бва да си призна€, че преди да реализираме този проект, б€х скептично настроен по отношение на виртуализаци€та. Ќо обсто€телствата ни принудиха да погледнем в тази посока. «апочнахме да внедр€ваме една система и когато се опитахме да намерим физическо м€сто за сървърите, се оказа, че такова н€ма. ≈динствени€т разумен вариант изглеждаше виртуализаци€та и проектът излезе изключително успешен“, посочи »вайло …осифов. –еализиран през 2010г. с технологи€ на VMware, проектът подмен€ около  30 сървъра с 3. …осифов об€сни, че екипът на ƒженерали Ѕългари€ е подходил към заданието с добре изготвен план, с €сни параметри и последващо т€хно следене за предостав€не на очакваните икономически резултати. ѕредимствата от виртуалните машини се израз€ват в необходимостта от по-малко време и човешки ресурс за поддръжката и управлението им и по-малко пространство и климатизаци€. ¬ същото време те предлагат по-висока сигурност и намал€ват значително изразходваното електричество.
—вързване към  ≈»—ќ” –
¬недр€ването на ≈динна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (≈»—ќ” –) в държавната институци€ √аранционен фонд и изискването всички застрахователни компании в Ѕългари€ да интегрират своите »“ системи към не€ се оказва лесна задача за ƒженерали Ѕългари€. »вайло …осифов, който е част от сформираната работна група от представители на дружества от сектора, които изготв€т спецификациите за ≈»—ќ” –, отбел€за, че заданието е реализирано в рамките на предвидени€ срок. „Ќай-големи€т проблем, ако може изобщо да се нарече проблем, беше в областта на продажбите. «а нас това беше предизвикателство, защото не можехме да предложим “√ражданска отговорност” в широтата, в ко€то € б€хме предлагали дотогава. «а клиента можеше също да бъде проблем, защото той тр€бва да отиде н€къде другаде или при него да дойде агент, който може дистанционно да работи със системата на √аранционен фонд“, об€сни той. ѕредизвикателството е посрещнато с оборудване на агентите с мобилни лаптопи и принтери. —ледвайки всички изисквани€ за »“ сигурност и законите на комуникаци€та, свързването към решението на √аранционен фонд също преминава безпроблемно.
„јз в€рвам, че застрахователите ще усет€т ползи от новото решение едва когато се  въведе общата бонус-малус система. “ова ще даде възможност на всички компании за индивидулно офериране, базирано на оценката на риска. ¬сички се над€ваме това да е един от мотиваторите за намал€ване на пътнотранспортните произшестви€ в страната”, отбел€за …осифов. “ой допълни, че подаването на данните за издадените полици в реално време елиминира веро€тността дружеството да бъде глобено за неспазване на срок за отчитане. 
ѕочистване на данните
ѕрегледът на качеството на данните в ƒженерали Ѕългари€, което обхваща сектора на общото застраховане, е важен проект, полагащ основата за успешното реализиране на други бъдещи инициативи. “ой е фокусиран около профилиране на данните и оцен€ване на достоверността им. “Ќапример ние в момента сме 100% сигурни, че ц€лата информаци€, ко€то притежаваме за юрдически лица, е абсолютно в€рна и в съответствие с “ърговски€ регистър. Ќе така обаче сто€т нещата с данните за физическите лица.  ато ц€ло проектът беше много интересен и ни даде отговор на много въпроси“, отбел€за »вайло …осифов. –аботата по данните ще продължи и през следващите години, тъй като те са свързани със CRM стратеги€та на компани€та, ко€то ще се подготви през 2012г. и ще се изпълни през 2013г. ѕроектът ще служи и за подготовка за внедр€ване на DataWarehouse решение, което също ще се синхронизира със CRM стратеги€та на дружеството.  
»нициативи, които си заслужават
»вайло …осифов посочи, че трудната икономическа обстановка не се отраз€ва значително върху »“ бюджета на дружеството и всички планирани проекти ще бъдат осъществени. „ўом дадена инициатива си струва да се реализира и щом носи ползи, т€ ще се реализира“, посочи той и разказа за проведени€ тази година тийм билдинг на дирекци€ „»нформационни технологии“ и още н€колко отдела, за които той отговар€. ƒвудневното меропри€тие в известната дестинаци€ за селски туризъм –ибарица, което включва обучение за екипна работа, е пример за управление на »“ бюджета, което постав€ акцент не само върху чисто техническите инициативи, а и върху проекти за обучение на персонала, както и за дейности от социален характер, носещи дълготрайни ползи.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов