“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 11, 2011

«јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп с фокус върху развитието на уеб услуги

от , 21 ноември 2011 0 3855 прочитани€,

ѕрез изминалата година «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп  продължи успешно да надгражда сво€та високотехнологична среда с нови продукти и решени€ 
јнели€ —то€нова
 омуникационната и информационна среда на «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп е изграждана през годините с поглед към бъдещето – с възможност за разшир€ване на функционалностите и въвеждане на нови услуги, следващи изисквани€та на бизнес потребителите, пазарните услови€ и новите технологични предизвикателства. ¬ момента дружеството работи с интегрирани, централизирани и web –базирани системи за управление на бизнеса (INSIS и Oracle еBusiness Suite), със сървременни решени€ за мониторинг и контрол на бизнеса (SAP Business Objects Web Intelligence XI), система за корпоративен печат (Oracle BI Publisher), със среда за предостав€не и ползване на SOA решени€ (Oracle SOA Suite) и други. “Ќавлизаме във време, когато все по-ключова ще става “стойността” на предостав€ната информаци€ за управление на бизнеса. Ќие инвестирахме целево през изминалите години до достигането на насто€щата »“ среда в компани€та. ¬ момента тези усили€ започват да ни се отплащат”, отбел€за »“ директорът на застрахователната компани€  ирил ѕетков. ћного от проектите, които «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп реализира през изминалата година, са пр€к и естествен резултат от развитието на информационната среда на дружеството досега и отвар€нето и към бъдещи възможности. 
 

≈»—ќ” –
≈дин от най-важните »“ проекти, реализирани през 2011г., не само за «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп, но и за цели€ застрахователен сектор в Ѕългари€ е внедр€ването на ≈динна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (≈»—ќ” –) към √аранционен фонд, с ко€то се въведе издаването на електронни полици. »нициатор на проекта е јсоциаци€та на българските застрахователи (јЅ«), а самото решение е създадено от »“ компани€та ћусала —офт. ÷елта на платформата е да подобри обслужването на клиентите, да намали риска от злоупотреби и да осигури по-ниски застрахователни премии и много други. —истемата дава възможности за проверка в реално време на информаци€ относно полиците по задължителната застраховка “√ражданска отговорност” на автомобилистите. «а ц€лостното техническо, функционално и организационно  изпълнението на проекта по въвеждане на ≈»—ќ” – от јЅ« е излъчена работна група от представители на държавната институци€ √аранционен фонд и н€колко застрахователни компании, сред които и «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс. “е избират доставчиците на »“ решението и изготв€т техническите му спецификации. 
„рез обедин€ването на информаци€ от различни източници, към √аранционнен фонд се създават предпоставките за определ€не на „кредитен рейтинг” на всеки потребител на застрахователните услуги в държавата – практика, ко€то отдавна е позната в развитите икономики. —ами€т рейтинг в областта на застраховането ще се израз€ва в бонус-малус коефициент, който ще се изчисл€ва според правила, разработвани от работна група към  омиси€та за финансов надзор. ¬ зависимост от стойността на този коефициент застраховател€т ще има възможност да приложи адекватни надбавка или отстъпка, които да съответстват на неговата преценка за поемани€ застрахователен риск.  оефициентът ще е резултат от натрупаната истори€ за обекта, собственика, водача, предоставена от застрахователните компании и  ј“ на ћ¬–. ¬ъпреки че решението е внедрено в √аранционен фонд, неговите технически спецификации и възможности са от ключово значение за развитието на услугите, предостав€ни от застрахователните компании. 
»“ директорът на «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп  ирил ѕетков об€сни, че съществено предизвикателство за много от застрахователните компании се е оказало  създаването на възможност на посредниците да продължат съвместната си работа по реализирането на този продукт с компаниите. –ежимът на работа в този аспект претърп€ съществен обрат. «астрахователните компании тр€бваше да предостав€т възможност за интеграци€ или за портал за работа.  ‘Ќ про€ви разбиране към проблемите на посредниците и удължи с повече от месец (до 16 юли) срока за пускане на системата в реална експлоатаци€.  
“Ќаши€т подход за свързване към единната система следваше стратеги€та ни за бъдещото развитие на »“ в компани€та. Ќие надградихме информационната си среда със SOA Suite на Oracle, като по този начин оставихме възможност за разработване на последващи интеграции за развити€ на SOA решени€”, об€сни ѕетков. —лед модификаци€та на вече съществуващите решени€ за уеб услуги и благодарение на добри€ »“ екип, с който разполага в момента компани€та, Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп усп€ва да се свърже навреме към единната информационна система. ѕетков определи реализирани€ проект като революционен, защото застрахователите усп€ват да отговор€т на всички нормативни изисквани€ и да започнат обмен на данни, което до октомври се израз€ва в 600 000 бро€ регистрирани полици, издадени през ≈»—ќ” –. ““ази година осъществихме първи€ успешен общ застрахователен проект, благодарение на усили€та на всички колеги от бранша. ћисл€, че последното изпитание  ще бъде предсто€щи€т пик в бро€ на издаваните полици “√ражданска отговорност” през периода декември-февруари”, коментира »“ директорът. 
—истема за корпоративен печат
ѕо€вата на нови регулаторни изисквани€ пон€кога е „ускор€ващ” фактор за изпълнението на „добрите” намерени€. Ќеобходимостта от ново решение за корпоративен печат в «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп беше вече осъзната и изпълнението на този проект беше планирано. Ќо повод за старта на инициативата беше пром€ната в нормативната уредба с въвеждането на косвен данък в сила от €нуари 2011.  “ова спомага за осъществ€ването на работа с огромен обем по редизайн на всички документи на компани€та, създаване на процедури за изпълнението и не на последно м€сто, подготовката им да отговор€т на изисквани€та за издаване на електронни полици, първата от ко€то вече е факт.  лючови при търсенето и избора на нова система за корпоративен печат са фактори като бързина, съвместимост, облекчена администраци€. “»скахме дизайнерите да работ€т по визи€та на документа, »“ специалистите да покажем в него данните от системите, а получател€т на документа да го има в най-универсален и удобен за него вид за четене, какъвто е PDF форматът. ѕредвид съществуващата »“ среда, оптимално като решение за конфигураци€ и интеграци€ със системите се оказа ќracle BI Publisher”, об€сни  ирил ѕетков. 
ѕроектът приключва като »“ настройки още през декември 2010 г. –аботата по дизайна на документи и създаване на библиотеки за масовите продукти с най-гол€м обем в портфейла на компани€та е приключено към момента. –еализирането на проекта предостави възможност работата по изпълнението на корпоративни€ печат да се разпредели според компетенции и отговорности. 
ѕортал за регистриране на полици
¬ кра€ на 2010г. «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп стартира портал за регистриране на полици, издавани от посредници на бланки на компани€та (все още валиден за онзи момент режим на работа). ÷елта е да се повиши ефективността на работата с поредниците и администраци€та по отчитането на този бизнес. ¬ проекта участват и служители от VIG Call Center. — част от брокерите на дружеството се изпълни интгераци€ с техните информационни системи. ““ази инициатива се оказа много важна и безкрайно ценна за последващите събити€ по интеграци€та с ≈»—ќ” – и преодстав€не на достъп на посредници за работа с нашите системи.”, об€сни  ирил ѕетков. 
Disaster Recovery Center
— оглед на непрекъсваемостта на бизнес процесите, а и в отговор на изисквани€та за »“ сигурност в «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп, през септември 2010 г. е изграден disaster recovery center (DRC). “ой представл€ва копие на част от дейта центъра, разположен в —офи€. »збрана е стратегически подход€ща локаци€ съгласно добрите практики. ÷ентърът репликира информаци€та на интервал от 24 часа. 
 

ѕромени на права за достъп
ѕрез 2010 г. в рамките на ¬иена »ншуърънс √руп се създава нова фирма - „¬и јй ƒжи —ървисиз Ѕългари€” ≈ќќƒ.  ъм не€ се изнас€т услугите по ликвидаци€та на щети по автомобилното застраховане на «јƒ “Ѕулстрад” и «  “Ѕългарски имоти” јƒ (и двете компании са част от Vienna Insurance Group). ¬ъпреки че мащабни€т бизнес проект е свързан по-скоро с организационни, отколкото с технологични промени, той постав€ редица »“ изпитани€. ќткрити са нови офиси, което е свързано с окабел€ване, техническо осигур€ване и създаване на комуникационна свързаност. —лужителите от структурите за ликвидаци€ на щети по автомобилното застраховане от двете компании се прехвърл€т към новата компани€ с други задължени€ и отговорности. «а »“ дирекци€та това предизвиква  реорганизиране на правата и достъпа, както на ниво достъп до мрежови ресурси и услуги, така и на достъп до данни в информационните системи. «а месечното разчитане между трите компании са разработени отчети на база BI инстриументите и консолидираната информаци€ в DateWarehouse системата от различните източници. ѕо този начин се посрещат нуждите от въвеждането на сравнително сложни правила за показатели и критерии за контрол.
— поглед напред 
 ирил ѕетков об€сни, че регулаторните промени налагат на компаниите в сферата на финансовите услуги да разполагат с изключително гъвкави информационни решени€. “¬ едно застрахователно дружество управлението на информационните технологии е ключов спомагателен процес. ќбемите данни, с които боравим, и времето, с което разполагаме за т€хната обработка, навременното анализиране  е немислимо без адекватна технологична среда. ‘окусът, който законодателните и пазарните промени, както и финансовата криза налагат, е във все по-непосредственото взаимодействие между бизнес потребителите и »“ структурите. ¬заимодействие, което ще позволи добре описани бизнес процеси да бъдат правилно и по-пълно пресъздадени в информационните системи”, об€сни »“ директорът. —амо по този начин може да се осмисли създаването на ефективна вътрешна контролна среда с правилно позиционирани индикатири за контрол. Ќа практика повечето регулаторните изисквани€ са насочени към преодстав€не на достоверни доказателства за навременнен мониторинг и контрол на бизнеса, допълни ѕетков.
—ледейки развитието на технологиите и т€хното вли€ние върху предлагането на услуги, компани€та фокусира усили€та си върху разработването и предостав€нето на повече уеб възможности на крайните клиенти.  “”слугите, които предлагаме на пазара, тр€бва да са разбираеми за крайните потребители, което е по-скоро в отговорностите на бизнес потребителите в компани€та. ƒостъпността за реализаци€ на тези услуги все повече влиза в обхвата на предостав€ните »“ решени€, независимо за кой от каналите на дистрибуци€ става въпрос. Ќо най-вече това зас€га навлизащи€ »нтернет базиран канал за реализаци€. «а успеха се налага оптимизаци€ по отношение на продукти, системи, коориднаци€, органзиаци€ и т.н.”, отбел€за ѕетков. —поред него тр€бва да се промени в известна степен мисленето на бизнес потребителите, което ще се отрази върху информационните решени€, върху количеството и качеството на предостав€ните услуги.
—ред бъдещите »“ планове на «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп е повишаване на качеството на данните – проект, който обективни обсто€телства са отложили като изпълнение за 2012 г. »“ директорът об€сни, че бизнес процесите, правилното им пресъздаване в информационните системи и профилирането на въведените данни откриват много възможности и за компани€та, и за служителите в »“ дирекци€та. 
¬ъпреки че финансовата криза даде отражение в работата, не можем да говорим за спиране или забав€не на развитието си, а по скоро за пренареждане на приоритетите. “ехнологичните ресурси, натрупани€т опит, придобитите знани€, които са на разположение, в момента могат и тр€бва да се оползотвор€ват разумно, см€та ѕетков. —поред него един от най-ценните изводи, които се прав€т обикновено в подобни ситуации на стегнаци€, е обръщане към добрите практики в съответните области, преосмисл€не на степента на т€хното прилагане и отражението към бизнеса, които имат. —амо правилното и навременно оразмер€ване и ползване на информационните технологии ще доведе до очаквани добри резултати, отбел€за в заключение »“ директорът на «јƒ Ѕулстрад ¬иена »ншурънс √руп”.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов