“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ”правление на бизнес процеси
бр. 2, 2012

BPMS Ц средство за ефективно взаимодействие между бизнеса и »“

от , 20 февруари 2012 0 3507 прочитани€,

ƒобре известно е, че без адекватно управление бизнес процесите губ€т сво€та ефективност. јдаптивността на BPM системите дава възможност за ефективна и бърза реакци€ дори в услови€та на динамично промен€ща се среда

¬ъв времето, когато глобалните икономически процеси и т.нар. “световна рецеси€” продължават да вли€€т отрицателно върху интереса към внедр€вани€та на корпоративен софтуер, доставчиците на системи за управление на бизнес процесите (BPMS) отчитат повишено търсене на своите програмни продукти, констатира актуално проучване на Forrester. ѕри това, вертикалните пазари, които най-силно пострадаха от кризата (например финансови и застрахователни компании), про€в€ват най-силен интерес към внедр€ване на решени€ от този клас (фиг. 1). ƒанните, събрани от анализаторите на Forrester в хода на проучването им дават основание да очакват, че ръстът в пазара на BPMS пазара ще се запази и през следващите две години.

ѕодобни резултати констатират и експертите на Gartner след проучване сред 600 средни и големи компании в 14 страни. ќказва се, че 54% от анкетираните компании, през 2011 г. са увеличили разходите си за BPM проекти с над 5%, а при 20% от респондентите финансирането е увеличено с над 10%.

 акво мотивира BPM проектите?

ѕо данни на асоциаци€та Association for Information and Image Management (AIIM), основните фактори, които мотивират въвеждането на BPM са: „ѕодобр€ване на производителността” - за 59% от анкетираните и „ќтстран€ване на излишни стъпки в процесите (ефикасност) - за 58% от анкетираните. «а 41% от организациите основен стимул за въвеждането на BPM е възможността да бъде подобрено качеството чрез осигур€ване на точност и повтор€емост на процесите.

—истемите за управление на бизнес процесите (BPMS) дават възможност да се организира по-ефективно взаимодействие между бизнес ръководителите и »“ специалистите, осигур€ват по-доброто използване на съществуващите информационни системи и ускореното разработване на нови приложени€.

ќсновни функции

BPMS системите осигур€ват моделиране, изпълнение и мониторинг на бизнес процесите. ƒанните от мониторинга дават на организациите възможност да идентифицират “тесните места” в своите бизнес процеси и да ги усъвършенстват. ÷икълът на управление се затвар€, когато с помощта на BPMS променените бизнес процеси оперативно се внедр€ват в експлоатаци€.

ќсновната разлика на BPM системите от други типове приложени€ за управление на бизнеса е, че основен обект на автоматизаци€ при т€х е бизнес процесът. —ледвайки логиката на бизнес процеса, BPM системата разпредел€ потока от задачи между участниците, осигур€вайки по този начин самото управление.


—ама по себе си автоматизаци€та на бизнес процесите не се разглежда като приоритетна цел на внедр€ването на BPMS. ѕо-скоро се разчита, че след въвеждането на такава система компани€та ще разполага с инструмент за управление на бизнес процесите, а това позвол€ва да се повиши дисциплината при т€хното изпълнение, да се зададе необходими€т алгоритъм за работа на компани€та и да се контролира неговото правилно изпълнение, а също така да се реализира процес за посто€нно усъвършенстване на бизнес процесите. ѕоследното е особено важно, тъй като без адекватно управление бизнес процесите губ€т сво€та ефективност – това е добре известен и всепризнат факт.

÷икълът на ¬–M

¬ основата на концепци€та BPM е иде€та за непрекъснат цикъл на управление (фиг. 2), включващ:

 • определ€не на целите

 • моделиране на факторите, определ€щи достигането на тези цели

 • планиране на действи€та, водещи до постигане на поставените цели

 • посто€нен мониторинг, даващ възможност за прослед€ване на ключовите показатели за ефективност и отклонени€та им от планираните стойности

 • анализ на постигнатите резултати, даващ възможност за по-добро осъзнаване на предпоставките за ефективност

 • създаване на отчетност, подпомагаща мениджърите при вземане на по-нататъшни решени€.


 акви процеси да автоматизираме?


¬ече споменахме, че предназначението на BPM системата е да автоматизира вс€какви бизнес процеси. ћаксимален ефект обаче се постига при прилагането и в процеси с висока честота на изпълнение и сложна логика. Ќапример:

 • процеси във връзка с включване към телекомуникационни услуги

 • процеси в банките за предостав€не на кредити на индивидуални потребители

 • процеси по оформ€не на застрахователни полици

 • процеси по формиране на за€вки за доставки и т.н.

»менно във връзка с изброените процеси, са налице най-много примери за успешно използване на BPM системата като инструмент за управление.

јрхитектура на BPMS

BPM системите са модулни решени€ и обикновено включват:

 • графични функции, осигур€ващи визуализаци€, описание и анализ на процеси.

 • сървър за изпълнение на за€вки (workflow сървър), контролиращ състо€нието на всеки процес и бизнес събити€та в рамките на този процес.

 • средства за оперативна работа, реализиращи промени в хода на изпълнението на процеса – такива са например средствата за управление на списъци със задачи и приоритети.

 • инструменти за мониторинг и управление – осигур€ват информаци€ за степента на завършеност на процеса и услови€та за неговото изпълнение.

Ќаред с всичко изброено, съвременните BPM системи осигур€ват две нива на бизнес анализи. ¬ първото ниво са инструментите за мониторинг на бизнес активността (т.нар. Business Activity Monitoring, BAM). Ќа базата на анализ на ключови показатели за ефективност, BAM инструментите осигур€ват управление на процеса в реално време и реагиране при определени събити€. ¬торото ниво (т.нар. BI на процеса) осигур€ва анализ на бизнес процеса от гледна точка на възможностите за неговото усъвършенстване.

јдаптивните BPM системи

ѕрез последните години скоростта на пром€ната в бизнес процесите нарасна (и продължава да нараства), до такава степен, че неусп€вайки да отраз€ват тази динамика, информационните системи стават пречка за развитието на компаниите. «атова, към момента най-сериозни конкурентни предимства имат тези системи, които дават възможност за лесно и бързо отраз€ване на промени. ¬ това отношение BPM системите определено са с изпреварващи позиции – т€хната адаптивност е заложена на концептуално ниво. «а разлика от другите корпоративни приложени€, BPM дава възможност на компани€та ефективно и бързо да моделира и промен€ собствените си бизнес процеси в синхрон със специфичните нужди на бизнеса. √рафичните инструменти за моделиране на процесите, осигур€вани от BPMS позвол€ват на бизнес потребителите и анализаторите – т.е. на най-запознатите с процесите – да ги внедр€ват и да управл€ват т€хното дефиниране.

≈“» ≈“»:
BPMбизнес софтуер

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов