“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ инфраструктура
бр. 7, 2004

ћ«√ управл€ва земеделските земи и горите със съвременно √»— решение

от , 03 октомври 2004 1 14014 прочитани€,
—траница 1 от 2

ћаргарита “рифонова

28 областни дирекции У«емеделие и гориФ (ќƒ У«√Ф) и ћинистерство на земеделието и горите (ћ«√) получиха хардуер, базов √»— софтуер и информационната система за земеделските земи и горите јЋ»— (Agriculture Land Information System) по проект на ‘ј– - BG 9812-01 Уѕомощ за развитието на пазара на зем€та в Ѕългари€Ф. ќсновната задача е конвертирането на ц€лата база данни на наличните в ћ«√ цифрови модели на картата на възстановената собственост върху земеделските земи и горите и земите в горски€ фонд / ¬—/ в единна географска база данни, реализирана в —”Ѕƒ Oracle, и съхран€ването й в актуално състо€ние върху централизирани сървъри във вс€ка област.
ѕроектът бе реализиран с финансовата и техническа помощ на ≈вропейската общност и програма ‘ј–. »зпълнението му бе поверено на литовско-български€ консорциум NGC. ”частващата от българска страна фирма √»— »н, оторизиран представител на ESRI за Ѕългари€, достави базови€ √»— софтуер, както и разработеното на негова основа приложение јЋ»—.
—лед инсталиране на техниката и софтуера в ќƒ У«√Ф беше проведено обучение за оператори и администратори на системата. ќт месец август 2003 г. системата е пусната в експлоатаци€, работи и към насто€щи€ момент.

ѕЋј“‘ќ–ћј“ј
¬ъв вс€ка ќƒ Ф«√Ф јЋ»— е инсталирана върху два сървъра (за базата данни и Web сървър) и едно потребителско м€сто (работна станци€), свързани помежду си в локална мрежа.
«а съхран€ването на данните се разчита на утвърдени софтуерни продукти: Arc SDE 8.2. и Oracle 8i. «а публикуване на данните в »нтернет се използва ESRI Arc IMS (Internet Map Server).
 лиентската част е на базата на MS Windows XP и ESRI Arc GIS 8.2 - базов √»— продукт за достъп, обработка и анализи върху множество формати географски данни. ќсъществено е интегрирано използване на справките от системата с MS Office.

ѕ–≈ƒ» “ќ¬ј
Ќеобходимостта от въвеждане на съвременни информационни технологии в службите, свързани с регистраци€та на собствеността и кадастъра, наложи разработването на географската информационна система јЋ»—.
ѕреди това в ќбщинските служби по земеделие и гори /бившите ѕоземлени комисии/, се ползваше и все още са ползва »нформационна технологи€ У‘ермаФ, представл€ваща набор от различни софтуерни приложени€ Ц модули, работещи под операционната система ƒќ— и ползвани при изпълнение на задължени€та на ћ«√ при прилагане на «—ѕ«« и «¬—√«√‘. ƒо момента на въвеждане на јЋ»—, ќƒ У«√Ф не разполагаха със софтуер за въвеждане на цифровите модели на  ¬— и изготв€не на справки за поземлените имоти. —ега благодарение на јЋ»— е възможно да се извършват най-разнообразни справки и анализи за земеделските и горските имоти на нива землище, община, област. ¬ъзможно е също така и предостав€не на данни към други информационни системи, използващи √»—. ѕо този начин потребителите на √»— в Ѕългари€ ще бъдат значително улеснени при използването на наличните в ћ«√ данни за земеделските и горските имоти, когато такава информаци€ им е необходима.

‘”Ќ ÷»ќЌјЋЌќ—““ј
ƒо кра€ на 2003г. в ќƒ У«√Ф е извършено първоначално зареждане с данни от цифровите модели на  ¬—, което представл€ва основна информаци€ за местоположение, собственост, вещни права и други ограничени€ върху земеделските и горските имоти. ќсигурена е възможност за визуализаци€ на геометрични данни за имотите, както и достъп до конкретните данни за имоти, собственици и документи. ¬ърху наличните данни могат да се извършват гол€м брой справки, баланси и пространствени анализи на нива землище, община, област и за ц€лата страна. “е са важен инструмент при вземането на правилни управленски решени€.
—истемата позвол€ва и отпечатване на скици на имотите, което ще спести време на собствениците на имоти в различни общини и области. ƒопуска се и редактиране на данните. «а подаване на данни към други информационни системи, използващи √»—, е реализиран експорт в свободен √»— формат Ц shp файлове, база данни с графична и таблична информаци€ в MS Access.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов