“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ в отбраната
бр. 9, 2012

¬иртуализаци€та - предизвикателство в »“

«а да се постигнат потенциалните ползи от въвеждане на виртуални платформи тр€бва да бъдат изпълнени определени услови€

от , 03 октомври 2012 0 2351 прочитани€,

¬иртуализаци€та е една от съвременните тенденции в »“, ко€то осигур€ва по-ефективно сподел€не на физическите ресурси и по-ефективната им експлоатаци€. “ази технологи€ намал€ва бро€ на физически сървъри в информационната инфраструктура като комбинира сървърните процеси върху една физическа платформа и осигур€ва споделено използване на ресурсите. „рез централизиране на приложени€та и техните операционни системи, въвеждане на централизирано управление на виртуалните работни станции и оптимизиране на потока от данни се постига оптимизиране и намаление на разходите за електроенерги€, закупуване и поддръжка на хардуерни платформи и осигур€ване на физическо м€сто в инфраструктурата.

¬иртуалната инфраструктура позвол€ва лесно и достъпно резервиране на услуги и подобр€ва надеждността и сигурността на »“ инфраструктура.

 онсолидаци€та и виртуализаци€та не само отговар€т на днешните изисквани€, за гарантиране за ефективното обслужване на системите, но също така и за бързото предостав€не на нови системи и услуги при динамично измен€щите се услови€.

√олемите капацитети на базите с данни, промен€щите се изисквани€ на операционните системи и наличието на системи от различни поколени€ вод€т до огромни, хетерогенни сървърни архитектури. –еализаци€та на решени€ за виртуализаци€ предостав€ възможността да се работи с н€колко различни операционни системи и приложени€ с помощта на един хомогенен хардуер.

–аздел€нето на хардуера и софтуера гарантира по-бързото предостав€не на услугите и опростеното им възстанов€ване в случай на срив или друг инцидент. ¬иртуалните машини могат да бъдат пренесени на други сървъри, докато са в употреба, без да се загуби достъпността до т€х. Ќатоварвани€та могат да бъдат разпределени на н€колко сървъра, за да може планираната работа по обслужването на хардуера да се извършва без необходимост от престой .

ѕерспективи

»зползването на технологиите за виртуализаци€ осигур€ва:

 • ѕодобрено използване на капацитета на сървъра за съхранение на данни, гъвкавост и бързо възстанов€ване при инцидент;

 • ”леснена разшир€емост и скалируемост, съкращаване на необходимото количество време по администриране;

 • ѕодобрено използване на ресурсите, съкращаване на разходите за инфраструктура и увеличена гъвкавост;

 • ѕовишена достъпност, съкращаване на престо€ и загубата на данни;

 • ѕонижаване на разходите за инфраструктура и дългосрочно съкращаване на общата стойност на притежание на инфраструктура.

—поред оценка на анализатори от Gartner, десктоп виртуализаци€та може да намали разходите за поддръжка на персонални компютри на потребител с 51%, което представл€ва 67% от »“ разходите, свързани с персонални компютри. ¬иртуалните десктопи подпомагат защитата на сигурността на корпоративната интелектуална собственост, благодарение на съхран€ването на информаци€та в център за данни, а не на физически устройства. ќчаква се световни€т пазар за хоствани виртуални десктопи да достигне 70 млн. клиента или 15% от десктоп и лаптоп компютрите до 2014 г., сочат изчислени€та на Gartner.

 

Ќаправлени€ на развитие

Ќа този етап »“ индустри€та търси начини да подобри използването, гъвкавостта и ефективността на разпределените компютърни среди.  омпании като VMWare, Citrix, Microsoft, IBM, RedHat и други предлагат решени€ за тази цел.

—поред предназначението са обособени следните типове виртуализации:

 • —ървърната виртуализаци€ - на един физически сървър се обособ€ват н€колко виртуални сървъра или машини;

 • ћрежовата виртуализаци€ - раздел€ наличната пропускателна способност в отделни канали, които се присво€ват на специфични сървъри и устройства;

 • ¬иртуализаци€та на приложени€ - отдел€ приложени€та от хардуера и операционната система, постав€йки ги в контейнер, който може да бъде преместен, без това да разстрои работата на други системи;

 • ƒесктоп виртуализаци€та - позвол€ва на централизиран сървър да достав€ и управл€ва отдалечено индивидуални десктопи.

–азвитието на работното м€сто премина през н€колко етапа и в крайна сметка осигури виртуализаци€ на процесите и приложени€та (фиг. 1). –азработката на виртуализиращи платформи е един развиващ се във времето процес: от виртуализаци€ на работните станции (1998), през сървърна виртуализаци€ (2001) и виртуални ресурси за управление (2003), до виртуализаци€ на изчислителните центрове и платформите за cloud computing (2009 г.).

ѕредизвикателствата и ползите

Ќезависимо от всичко казано виртуалните платформи не могат да постигнат поставените цели, ако не са налични:

 • ¬исоко скоростни и надежди медийни среди и устройства за пренос на данни;

 • »зградени съвременни изчислителни центрове;

 • —ъвременно технологично оборудване;

 • ¬исоко подготвен администраторски състав.

¬се още виртуализаци€та е свързана с предизвикателства в областта на: практиката на споделените услуги; многопластовото изнас€не на свързани процеси; качеството на обслужването; оптимизиране на разходите и услугите; преносимостта на приложени€та и т€хното взаимодействие; оперативната съвместимост; сигурността и неприкосновеност на личните данни, възстанов€ването след аварии.

«а сметка на това ползите от виртуализаци€ се израз€ват в:

 • —пест€ване на пари, благодарение на оптимално използване на капацитета на изчислителните ресурси, чрез използване на многозадачен сървър и обедини€ в изчислителен пул, който да се адаптира по-гъвкаво към промен€щите се натоварвани€.

 • —пест€ване на енерги€ за захранване и климатизаци€ чрез редуциране бро€ на физическите сървъри.

 • —пест€ване на време, тъй като при по-малък брой сървъри »“ персоналът изразходва по-малко време за ръчни операции по поддръжка на машините и архивирането.

 • ”леснено управление на десктопите и мобилните устройства по отношение на поддържането на сигурността и ъпгрейда.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов