“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ в отбраната
бр. 9, 2012

ћодел за дистанционно обучение по »“

Open Source и ниско бюджетни приложени€ или Web услуги могат да подпомогнат непосредствената подготовка и учене

от , 03 октомври 2012 0 3293 прочитани€,

ѕо данни на ≈вростат от март 2012г. в Ѕългари€ 83% от лицата на позиции изискващи използването на персонални компютри имат достъп до »нтернет, но са­мо 21% от всички наети лица използват персонални компютри при изпълнението на слу­жеб­ни­те си задължени€. јналогичните данни за ≈— са съответно 83% и 44%. Ќалице е необходимост от повишаване на технологичните знани€ на българите по от­но­ше­ние на използване на персонални компютри в трудово-правните взаимоотношени€.

≈тапи в дистанционното обучение по »“

Ќепосредствената подготовка и учене имат 5 основни фази:

  1. ѕреподавател€т раздел€ учеб­но­то съдържание на три части:

  • за самосто€телна под­готовка (Content Management System - CMS),

  • за самосто€телна под­го­тов­ка с раз­ши­рен ак­цент на върху демонстрации (Audio Video и Pod Casting)

  • същественото учеб­но съдържание, което непосредствено се преподава (Desk­top Sharing в »нтернет).

2. ѕреподавател€т обмисл€, подготв€ и публикува съответните учебни приложени€ за предостав€не на допълнителни знани€ на обучаемите (cFTP, RSS, Podcasts, Q&A, Blogs, Forums). Ќепрекъснато разшир€ва публикуваната учебна тематика в съответствие с интереса на обу­ча­емите.

3. ќбучаемите самосто€телно се справ€т с учебното съдържание, извършват до­пъл­ни­телна поз­на­ва­тел­на и проучвателна дейност, комуникират помежду си (CMS, RSS, cFTP, Forums, Blogs, Pod­casts).

4. ѕри необходимост обучаемите инициират групови и индивидуални консултации чрез Desk­top Sharing, системи за въпроси и отговори (Q&A) и Web конференции.

5. ѕреподавател€т изработва индивидуални и групови задани€. ќбучаемите об­мис­л€т за­дани€та и общувайки помежду си в сътрудничество с преподавател€ ги изпълн€ват (Web conference, Forums, Blogs, Social Nets). ƒейности 3, 4 и 5 се извършват циклично до пъл­ното усво€ване на учебни€ материал и изграждане на трайни навици и умени€ в съот­вет­ст­вие с анотаци€та и квалификационната характеристика на учебни€ курс.

»нструменти

«а успешно осъществ€ване на описаните фази на обучение, могат да се използват:

>> —истеми за управление на съдържание (CMS). „рез т€х потребителите могат да управл€ват големи обеми от съдържание в разнообразни формати. ¬ »нтернет има гол€мо раз­но­об­разие на CMS с отворен код, лицензирани, както и предлагани като услуга (SaaS). ¬ таблица 1 и 2 са представени н€кои от т€х, като тези с отворен код са изследвани от автора. »зборът на конкретна платформа зависи от поставените цели на дистанционното обу­че­ние, характеристиките и педагогическата практика на учебната институци€. Ќа системите за управление на съдържание се разчита за представ€не на учебно съдържание, с което обучаемите могат да се справ€т самосто€телно.

>> —истеми за отдалечено сподел€не на Desktop и администриране. —подел€нето на Desktop между един или н€колко участника, съчетано с възможност за аудио комуникаци€ между т€х доближава в максимална степен дистанционното обучение до класическото преподаване. Ќалице е непосредствена възможност за демонстрации, за­да­ва­не на въпроси и осъществ€ване на непосредствена връзка с обучаемите. ѕроучени и използвани в практиката са въз­мож­ностите и начина за работа с шест системи (таблица 3).

>> —истеми за Video Casting на Desktop и техни аналози във вид на Web услуги пред­ла­гат сканиране и запис на десктопа на компютъра и неговото предаване в реално време (или асинхронно) на други потребители. ”спешно използвани в преподавателската практика на автора са: Livestream Procaster и NCH ScreenStream. » двете приложени€ изискват инсталаци€ на локални€ компютър, чийто Desktop ще се „излъчва” в »нтернет. ѕри Lifestream Procaster се осъществ€ва трансфер към сървър на Livestream, а потребителите „зрители” чрез стандартен браузер получават изображението на Desktop в реално време. NCH ScreenStream превръща работната станци€ на преподавател€ в „медиен сървър“ с интранет (»нтернет) достъп чрез стандартен браузер. ¬торото при­ло­же­ние е особено подход€що за локални мрежи в единични сгради, учебни лаборатории, биб­лио­те­ки и др.

>> —истеми за конферентна връзка и сподел€не на съдържание. ѕредлаганите Web услуги за конферентна връзка и сподел€не на съ­дър­жа­ние са подход€щи за онлайн провеждане на групови практически зан€ти, семинари и кон­сул­тации. —подел€нето на Desktop и файлове (ppt, pdf) разшир€ва въз­мож­нос­тите за пред­ста­в€не на учебно съдържание и работа по групи при изпълнението на проекти. ¬ таблица 4 са представени н€кои технически възможности на услуги за кон­фе­рент­на връзка между потребителите.

>> ќбмен на приложени€, въпроси и отговори, клиент ориенти­ран FTP трансфер. —истемите за въпроси и отговори предлагат възможности за създаване на прост­ран­ст­ва за FAQ, бързи справки по определени теми, даване на допълнителни практически съ­ве­ти. ¬ “аблица 5 са представени н€колко от т€х.

>> ƒруги типове и видове софтуер – форуми, блогове, системи за излъчване на Pod­casts, RSS новини, социални мрежи, виртуални светове и др. ѕриложени€та от тази група н€мат пр€ко предназначение в обучението, но могат да бъдат използвани за комуникаци€ между обучаемите, сподел€не на приложени€, кон­сул­та­ции, помощ и др. ѕопул€рни приложени€ за комуникаци€ са phpBB, Wordpress, Podcast Agregator.

¬ заключение

ƒистанционното обучение неминуемо ще се развива в отговор на глобални промени в обществото, обра­зо­ванието и неп­рекъснатото развитие на информационните и ко­му­ни­ка­ционни технологии. ќб­щест­ве­ни­те отношени€ във всички сфери на демократичните об­щест­ва ще толерират различни форми на дис­танционно обучение, поради предлаганите от него не­ос­порими преи­му­щества - въз­можност за усъвършенстване на професионалните умени€ и компетентности чрез непрекъснато учене през цели€ живот, съвместно изпълнение на проек­ти от разделени във времето и пространството екипи, гъвкав контрол над процеса на обу­че­ние при услови€ на оптимизаци€ на финансовите инвестиции.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов