“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2012

ƒѕ Ќ ∆» разшири обхвата на географската си информационна система

¬ CIO 8/2011г. ви представихме подробно за първата част на проекта за внедр€ване на географска информационна система в ƒържавно предпри€тие У∆елезопътна инфраструктураФ. «а постигнатото оттогава насам разказва инж. ƒимитър ѕанов, заместник-ръководител на звено √»— в Ќ ∆».

от , 17 октомври 2012 0 3278 прочитани€,

ѕроект „–азшир€ване функционални€ обхват на √»— на ƒѕ Ќ ∆» представл€ва надграждане и връзка с реализираната първа част на √»— на ƒѕ Ќ ∆». “€ бе проектирана и внедрена с ÷ентрализирана архитектура, което означава създаване и поддържане на централизирана база от данни и осигур€ване онлайн достъп на всички потребители до функциите и възможностите на системата, което се случва през LAN на ÷ентрално управление, а за регионалните потребители в 14 поделени€ достъпът бе осигурен чрез изграждане на комуникационна свързаност до ÷” на ƒѕ Ќ ∆». ¬ръзките с отделните поделени€ б€ха осигурени от ƒѕ Ќ ∆» след избор на единен »нтернет доставчик за всички поделени€, след предоставени от »зпълнител€ изисквани€ към техническите характеристики на »нтернет връзката.

¬ проект „ѕроектиране и внедр€ване на √»— за нуждите на Ќ ∆»” б€ха разработени и въведени в експлоатаци€ следните подсистеми и модули: подсистема „∆елезен път“, подсистема „ адастър и имотен регистър“, модул „÷ифров чертожен архив“, модул „јдминистриране“, уеб модул. ѕо този начин с реализирането на проект „–азшир€ване функционални€ обхват на √»— на ƒѕ Ќ ∆»” и осъществ€ването на обвръзката с първата част ще се постигне ц€лостност и завършеност на √»— на ƒѕ Ќ ∆».

ќсвен това разширената √»— се предвижда да бъде свързана със —истемата за планиране и управление на ресурсите (—ѕ”–) на ƒѕ Ќ ∆». ќсновната й цел е модерно и ефективно управление на ресурсите на компани€та, като предпоставка за подобр€ване на ефективността на управлението й, както и подпомагане на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти и ускор€ване процеса на изпълнение на проекти в насто€щи€ и следващи€ програмен период на ќѕ“.

¬тората част на проекта

√»— решението на ƒѕ Ќ ∆» и приложни€т софтуер, който бе разработен и въведен в експлоатаци€, осигури интегрирано решение на проблемите, свързани с подобр€ването на ефективността и ефикасността на работата на ƒѕ Ќ ∆», възможността за обедин€ването на всички данни, свързани с обектите, съоръжени€та и материалните активи на ƒѕ Ќ ∆» в единна база данни и актуализиране на наличната информаци€, свързана с т€х. ¬сички съоръжени€, обекти и материални активи тр€бва да са достъпни върху електронна карта, в зависимост от т€хното местоположение.

ƒѕ Ќ ∆» изпълн€ва функциите на инфраструктурен мениджър, който извършва дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатаци€та на ц€лата железопътна инфраструктура в – Ѕългари€. ¬ тази връзка е редно да се отбележи, че предметът на дейност на ƒѕ Ќ ∆» е съвкупност от множество и разнородни дейности, разпределени в структурите му. Ќаличието и поддържането на актуални данни в географска информационна система също тр€бва да обхване всички обекти, съоръжени€ и материални активи на железопътната инфраструктура. ѕри реализирането на проект „ѕроектиране и внедр€ване на √»— за нуждите на Ќ ∆»“ б€ха разработени една част от необходимите подсистеми и модули.

ѕредмет на насто€щи€ проект „–азширение функционални€ обхват на √»— на ƒѕ Ќ ∆»” е разработването на следните подсистеми: „—игнализаци€ и телекомуникации“, „≈лектроразпределение“, „”правление движението на влаковете и капацитета“, „Ѕезопасност“, ћодул „—игурност и видеонаблюдение“, уеб модул за публично използване на информаци€ в »нтернет, както и модул(и) за публикуване на географска информаци€ от √»— към други системи в съответствие с европейското и националното законодателство.

— реализирането на тези подсистеми и модули √»— на ƒѕ Ќ ∆» ще обхване всички експлоатационни дейности, извършвани от поделени€та на компани€та. „рез разшир€ването функционални€ обхват на системата ще се осигури: информаци€ за надземните обекти и съоръжени€ за новоразработените подсистеми, информаци€ за подземни€ кадастър на железопътната инфраструктура, информаци€ за произшестви€та и инцидентите по железопътната мрежа и следене на обекти в реално време, с възможност за постигане на високо технологично управление на влаковата работа, работата в гарите и управлението на капацитета. ќсвен това, чрез разшир€ването функционални€ обхват на √»— на ƒѕ Ќ ∆» и реализирането на „ћодул(и) за обмен и публикуване на информац舓 за всички данни ще се осигури съответствие с изисквани€та за:

  • »зграждане на информационна система, синхронизирана със системите на страните членки на ≈—, за интегрирано управление и възможност за обмен на информационните потоци;

  • ¬ъвеждане на информационна система за стандартизаци€ и интеграци€ на пространствена информаци€ в системата на ≈— съгласно ƒиректива 2007/2/≈ќ (INSPIRE);

  • ќперативна съвместимост на железопътната система в рамките на ќбщността, съгласно ƒиректива 2008/57/≈ќ на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 17.06.2008 г.;

  • ѕоддържане на –егистър на инфраструктурата, съгласно чл. 35 от ƒиректива 2008/57/≈ќ на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 17.06.2008 г.;

  • »зготв€не и публикуване на референтен документ за състо€нието на железопътната инфраструктура, съгласно чл. 3 от ƒиректива 2001/14 на ≈—;

  • ѕрилагане на «акона за достъп до пространствени данни за публикуване на пространствени данни и метаданни, отнас€щи се за железопътната инфраструктура.

ѕроектът „ѕроектиране и внедр€ване на √»— за нуждите на Ќ ∆»” бе на стойност над 8,7 млн. лв. без ƒƒ—, финансиран по ѕриоритетна ос V „“ехническа помощ” на ќперативна програма „“ранспорт” 2007-2013 г. с разпределение на средствата 85% от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране. ѕроект „–азшир€ването на функционални€ обхват на √»— на ƒѕ Ќ ∆»” също ще бъде финансиран по ќѕ“, като ‘ормул€рът за кандидатстване бе одобрен от ”правл€ващи€ орган на ќѕ“ през месец август. —тойността на проекта е над 9,3 млн. лв. без ƒƒ—. ѕредстои съгласуване на ƒокументаци€та за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно «ќѕ с ”ќ на ќѕ“ и јгенци€та по обществени поръчки и стартиране на тръжната процедура. —лед приключване работата на  омиси€та за избор на »зпълнител – в началото на 2013 г. се очаква да се подпише договор и да стартира изпълнението на проекта с времетраене 24 месеца.

Ѕъдещи проекти

ƒѕ Ќ ∆» кандидатства за осигур€ване на финансиране по ѕриоритетна ос V „“ехническа помощ“ на ќѕ“ за реализиране на следните проекти в областта на информационните технологии: „ѕроектиране и внедр€ване на система за планиране и управление на ресурсите (—ѕ”–) в ƒѕ Ќ ∆»“; „”правление, индексиране, съхранение и внедр€ване на електронен архив на документите по проекти финансирани от европейските фондове“ и „»зграждане на отдалечен резервен център за възстанов€ване на данни след бедстви€ и съхран€ване на информаци€ по проекти на ƒѕ Ќ ∆» по ќѕ „“ранспорт”. — реализирането им ƒѕ Ќ ∆» ще спомогне за постигането на основната цел на ќперативна програма „“ранспорт” – развитие на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт, в съответствие с транспортната политика на ≈вропейски€ съюз и установените изисквани€ за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов