“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —ъдържание
бр. 1, 2005

»нтегрираната »— на кадастъра и имотни€ регистър ще съхран€ва данни за 75% от националното богатство

от , 28 февруари 2005 1 11208 прочитани€,
—траница 1 от 4

Ћюбомир ƒимов

ƒо 2015 година тр€бва да бъде налице пълна и точна информаци€ за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничени€та върху т€х. “ова изисква обедин€ването на данни, които сега се съхран€ват в министерства, агенции, технически служби към общините, експлоатационните дружества, чи€то дейност е свързана с ¬и , електрификаци€, газификаци€. ѕриоритетни при изграждане на цифрови€ кадастър са районите със засилен инвеститорски интерес

ƒействаща пазарна икономика е едно от задължителните услови€ за приемането на дадена страна в структурите на ≈вропейски€ съюз. ќсновен аспекти на тази икономика е добре функциониращ пазар на недвижимите имоти. ѕриблизителните оценки сочат, че около 75% от националното богатство на Ѕългари€ е включено в недвижими имоти. Ќевъзможно е да бъде извършена търговска сделка с имот без да са означени точните му параметри.
ќпредел€нето на границите на различните терени на територи€та на ц€лата страна се извършва от експертите на јгенци€та по кадастър, създадена през 2000 г. ќсновни€т приоритет в дейността й е създаването на цифров кадастър и имотен регистър. “ова е изключително прецизна дейност зас€гаща интересите на всички участници в пазара на имоти. –еформата в системата на кадастъра и имотни€ регистър тр€бва да приключи до 2015 г. ƒо тогава в агенци€та тр€бва да бъдат обединени всички кадастрални данни, които се съхран€ват в министерство на земеделието, техническите служби към общините, експлоатационните дружества, чи€то дейност е свързана с ¬и , електрификаци€, газификаци€ като и данните в јгенци€та по кадастър.  адастърът и имотни€ регистър съдържат пълна и точна информаци€ за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничени€та върху имотите.
јгенци€та и нейните 28 служби, разположени в областните градове на страната вече изграждат информационна система, ко€то ще поддържа актуална информаци€та за границите на имотите, собствеността и правата върху т€х. “ази система ще обслужва собствениците на недвижими имоти, нотариуси, агенции за недвижими имоти, банки, геодезични фирми, държавни организации. “€ е от изключителна важност за инвеститорите, които се интересуват от каквато и да е информаци€ свързана със земеделски, горски и урбанизирани територии. ¬се още на гражданите собственици на имоти им се налага да ход€т до различни инстанции за всеки вид имот.  огато информационната система бъде изградена и включена в действие всеки от нас ще може да получава от едно гише без значение от местонахождението си или през »нтернет (при съответните права за достъп) необходимата му информаци€ за даден имот.
 акво е направено и какво предстои?
«а около 70% от територи€та на столицата е изработен цифров кадастър. ƒо средата на 2005 г. ще бъдат налице съвременни кадастрални карти и във ¬раца, ямбол, —ливен, Ѕлагоевград и ƒобрич. ѕриоритетни при по нататъшното изграждане на цифрови€ кадастър са районите със засилен инвеститорски интерес. ћеждинни€т вариант на системата вече работи в съдебните райони јсеновград, Ѕалчик, ƒупница, —амоков и —мол€н, а е инсталиран във всички служби по кадастъра. ќчаква се проектирането, реализаци€та и внедр€ването на финалната част на информационната система да приключи до 2007 г.
јгенци€та по кадастъра създава кадастрална карта и кадастрален регистър с преки геодезически измервани€ и с пр€к контакт със собствениците. ћинистерство на правосъдието, от сво€ страна, оцифр€ва документите за собственост.  ато краен резултат едновременно от двете институции се създават предварителни партиди и накра€ се стига до резултат имотен регистър. — всички институции, имащи отношение към информаци€та, касаеща собствеността и личните данни на собственика, ще се проведат разговори и като резултат данните ще се включат в системата съобразно изисквани€та на закона.

 ак ще изглежда информационната система на кадастъра?
ƒанните за кадастъра се поддържат по области от —лужбите по кадастър. »нформационната система на кадастъра се състои от 28 информационни възела.
1 234

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов