“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€
бр. 1, 2013

Ќова информационна система модернизира »зпълнителната агенци€ по лекарствата

–ешението оптимизира дейността на институци€та, ко€то вече е технологично подготвена да се интегрира със системи на други държавни ведомства

от , 24 €нуари 2013 0 6805 прочитани€,

»зпълнителна агенци€ по лекарствата (»јЋ) е юридическо лице на бюджетна издръжка. –ъководител€т на агенци€та е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към ћинистъра на здравеопазването. ƒейността, структурата, организаци€та на работа, съставът на агенци€та и правомощи€та на ръководител€ на агенци€та, както и взаимоотношени€та на агенци€та с другите държавни органи, ведомства, неправителствени и други национални и международни организации и институции са определени с устройствен правилник. јгенци€та осъществ€ва административно обслужване и свързаните с това дейности за:

1. експертна оценка и надзор върху качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти;

2. експертна оценка, регистраци€ и надзор на пазара на медицинските издели€;

3. контрол върху трансфузионната система

»нституци€та предостав€ гол€м брой услуги, съобразени със «акона за лекарствените продукти в хуманната медицина, «акона за медицинските издели€ и «акона за кръвта, кръводар€ването и кръвопреливането, и поднормативните актове по прилагането им. «а да оптимизира вътрешните процеси и да предложи по-добро изпълнение на услугите, през 2008г. агенци€та стартира проект за разработване и внедр€ване на административна информационна система (ј»—) съгласно «акона за електронното управление. ¬ъншни фактори забав€т реализирането на решението и реалната работа по него започва през 2011г. ѕартньор по проекта е фирма ё—¬ ќќƒ

¬недр€ване на ј»—

÷елта на проекта за разработване и внедр€ване на ј»— е да модернизира и приведе дейността на агенци€та в съответствие с настъпилите и текущите промени в «акона за електронно управление и в наредбите по прилагането му, об€сни Ћуиза јлександрова, началник отдел "јдминистративни дейности" към дирекци€ "јдминистративно и стопанско обслужване” в »јЋ. ѕроектът включва доставка и внедр€ване на информационната система. ¬ рамките на инициативата над 500 дефиниции на видове документи, които се приемат, издават или вътрешно обработват от »јЋ, са създадени и заведени във ведомствената номенклатура на видовете, а над 350 дефиниции на етапи – във ведомствената номенклатура на етапи по услуги и процедури. Ќад 220 са унифицираните дефиниции на услуги и процедури, а над 250 000 на брой са обработените с ј»— документи за срок от около една година. Ќад 150 са потребителите, работещи с ј»—.  ъм момента проектът е в заключителна фаза.

“Ќай-добрата оценка за постигнатото са успешно преминалите одити по сертификаци€ и внедр€ване на ISO 27001 и 9001, от ¬≈ћј III и от експерти на —ветовната здравна организаци€. ќдитите каса€т организаци€та, изпълнението и контрола на важни части на административната дейност, които изц€ло се реализират в средата и със средствата на ј»—”, об€сни јлександрова. ‘актор за успеха на проекта е силната ангажираност и подкрепата на ръководството на »јЋ. ѕредизвикателство е адаптирането на служителите към новото решение.

ѕолзи

“ј»— показва началото и кра€ на една административна услуга. — оглед на нормативно определените срокове може да бъде проследено движението по всички документи за предостав€не на вс€ка услуга”, коментира јлександрова. —истемата прави работни€ процес прозрачен, организира документооборота и следи дейността на всеки служител. “€ дава възможност за издаване на справки за ефективността на персонала – дали всеки е приключил задачите си в срок например.

“»јЋ играе ключова рол€ в ц€лата система на здравеопазването, макар че само част от нейната дейност е попул€рна в публичното пространство. ѕреходът към предостав€не на административни услуги в електронна форма р€зко ще подобри нейната дейност, а това неминуемо ще окаже пр€ко или косвено вли€ние и върху други аспекти на здравеопазването”, счита јлександрова.

»нтеграци€ с други системи

–ешението DOCMAN ј»— е подготвено на технологично ниво за свързване с ≈динната среда за обмен на електронни документи (≈—ќ≈ƒ) съгласно регламента на «≈”. »нтеграци€та ще позволи поддържане на „опашки” от за€вки за изпращане или за обработка при приемане на документи през ≈—ќ≈ƒ, реакци€ при неизправности и други, об€сни Ћуиза јлександрова. —истемата дава възможност за интеграци€ с други институции през ≈—ќ≈ƒ съгласно регламента на «≈”. “ѕри работеща ≈—ќ≈ƒ и други институции, свързани с не€, и при наличие на финансиране, »јЋ е готова в най-кракти срокове да осъществи свързването с ≈—ќ≈ƒ”, отбел€за Ћуиза јлександрова.

–азвитие на ј»—

ѕосто€нните регулаторни промени на национално и европейско ниво налагат бързо адаптиране на ј»— към т€х. —истемата ще бъде внедрена във всички структурни звена. ¬ началото на 2013г. ще се проведе обучение на двама служители от агенци€та, които ще бъдат със статут на мениджъри на системата и ще разрешават възникнали проблеми с не€. ѕланира се абонаментна поддръжка на системата от фирмата внедрител.

ѕрез 2012г. »јЋ в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на ѕ–ќ≈ “: BG051PO001-6.2.14 „—ъздаване на електронна база данни на медицински издели€, заплащани с обществени средства”, финансиран по ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов