Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 4, 2013

Тандем-В: “Апетитът идва с яденето” и когато става дума за ERP

След 10 години последователно развитие на адекватна за нейния бизнес ERP система, месопреработвателната компания се радва на високо ниво на автоматизация и произтичащите от това конкурентни предимства

от , 16 април 2013 1 4945 прочитания,

Месопреработвателната компания Тандем-В ООД е създадена в края на 1993 г. Още в началото на своята дейност, компанията постига бързо разрастване на своя бизнес – през 1994 г. тя предлага 80 продукта, а през 1995 г. разширява асортимента си до 200 артикула. Добрите бизнес резултати разширяват възможностите за развитие. През 2002 г. „Тандем-В” пуска в експлоатация ново предприятие, изградено в съответствие с най-добрите практики в месопреработвателната индустрия по света, не само по отношение на производственото оборудване, но и по отношение на цялостната организация на процесите. Новоизграденото предприятие започва да работи с внедрена ERP-система, със системи за видео-наблюдение, контрол на достъпа и термо-контрол.


Вече 10 години Тандем-В използва и развива избраната информационна система за управление на ресурсите. Решението се обновява периодично, добавят се нови функционални възможности. И както казват представителите на месопреработвателната компания, внедряването на ERP не е еднократно действие, а непрекъснат процес.

През призмата на времето

В края на 90-те години, планирайки изграждането на новите производствени мощности на Тандем-В, изпълнителният директор и съсобственик на компанията Кирил Вътев посещава редица западноевропейски и американски предприятия със сходна дейност. В областта на информационното осигуряване на компаниите от месопреработвателната индустрия, той е впечатлен от ERP системата CSB, използвана в няколко от посетените компании. Проучвайки техният опит изпълнителният директор на Тандем-В се убеждава, че CSB-System е в състояние да се справи с информационния компонент на сложния производствен процес при месопреработката. Специфичното в този процес е, че от месото се получават различни суровини и тяхното остойностяване не е лесна задача. За месните продукти се използват голям брой подправки и адитиви, за които също трябва да се поддържа информация. Самото им производство е сложен процес, включващ средно 7-8 технологични етапа. В Тандем-В се проследяват 600 суровини, 250 произвеждани продукта, 12 производствени етапа. При това, преминавайки през различните технологични звена, продуктите намаляват или увеличават теглото си, което допълнително усложнява задачата за определяне на себестойността. “Именно тук обаче е силата на CSB. Във всяко технологично звено има станция и материалния поток непрекъснато се следи. По този начин имаме информация за себестойността на всяка партида в реално време - това е много голямо предизвикателство за компаниите със сходна дейност. В Тандем-В CSB-System е избрана именно заради възможността и да се справи с този най-сложен аспект за една ERP система – постигане на безпроблемно протичане на производствените процеси при оптимално по отношение на ресурсите планиране”, поясни Антонио Захариев, ИТ мениджър на Тандем-В.

Развитие

През 2002 г. в компанията са внедрени модулите на CSB-System осигуряващи управление на складово стопанство, експедицията на стоки и фактурирането.

След това са внедрени производственият модул и снабдяване. Постепенно са обхванати всички технологични звена и е въведен модулът за остойностяване на разпада на входящите суровини, което е особено важно за фирмата. От няколко години е внедрен и модул Мениджмънт на качеството.

“Що се отнася до производството, във всяко технологично звено има оператор, който следи подаваните от ERP системата задачи, което осигурява правилното протичане на технологичния процес. За целия процес на производство от входа до изхода има работни станции, където се отчитат голям брой количествени и качествени показатели – например тегло, партиден номер, температура, машината която е извършила обработката на съответния продукт и технологичната програма. Всичко това се регистрира в процеса на самата работа”, отбеляза Калоян Илиев, администратор на ERP системата в Тандем-В.

“Постигнали сме доста висока степен на автоматизация в самото производство. Електронните везни, бар-код скенерите и етикетиращите системи са интегрирани с ERP системата. Процесите са автоматизирани, като движението на междинните суровини в различните етапи на производство се контролира с бар-кодове, които идентифицират всяка партида. С помощта на бар-код скенери, работниците отразяват движението на материалните потоци в ERP системата”, добави Антонио Захариев.

Внедрен е и модул, осигуряващ поддръжката на основните машини в компанията. При проблем, всеки технолог има възможност да въведе поръчка за ремонт на машина. Всички поръчки са видими за техниците и се подреждат по ниво на спешност. Техниците отчитат проведените ремонти и използваните резервни части. Изчисляват се и се следят себестойности на ремонти, брой на проблемите с дадена машина и т.н. Според представителите на Тандем-В, макар че не се използват пълните възможности на този модул, въведената функционалност е доста полезна и допринася за добра организация и отчетност на ремонтните дейности.

Към момента системата осигурява всички основни бизнес процеси, като се ползва като от основното предприятие на Тандем-В в София, така и от друго предприятие на компанията в Габрово, както и от склад във Варна.

През последните години е въведена богата функционалност във връзка с управлението на качеството. Напълно автоматизиран е особено важният при производството на храни процес "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки" (т.нар. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point).

През 2008 г. „Тандем-В” ООД е сертифицирана по международния стандарт за безопасност и качество на храните - IFS. Фирмата покрива напълно 336-те изисквания по схемата, която обхваща всички критерии на стандартите ISO 9001, HACCP, ISO 22000. Стандартът IFS гарантира, че произвежданите продукти отговарят на най-високите изисквания за безопасност и качество, чрез цялостна система за управление, която включва всички производствени процеси и лабораторен контрол.

Според Антонио Захариев, CSB-System допринася в голяма степен да се отговори на изискванията на стандарта, при това без големи усилия за подготовката на документи, свързани с производствените процеси.

“Предприятието разполага със специална лаборатория и апаратурата за физикохимичен анализ FoodScan TM Lab на Foss, която анализира качествените показатели на продукта – т.е. провежда физико-химичен анализ. От всяка партида продукция се взема проба и се извършва бърз и ефективен качествен контрол по отношение на хранителната стойност – белтъчини, мазнини, колаген, сол и водно съдържание. Получените резултати се отразяват автоматично в ERP системата. В нея са заложени определени количествени и качествени показатели и ако даден продукт не отговаря на тях, автоматично се блокира пускането му в продажба. Така на практика контролът на качеството се осъществява автоматично”, поясни Антонио Захариев.

Задължително условие на стандарта IFS е осигуряването на права и обратна проследимост на продукцията. Системата CSB предоставя такива възможности в унисон с всички национални и международни норми и директиви. С нейна помощ за всяка суровина, подправка, адитив и т.н. може да се проследи, в кои артикули е вложена. И обратно, всеки готов артикул има уникален партиден номер, по който системата може да проследи информация назад, през всяка стъпка от производството и да изведе данни, кои точно входящи суровини са използвани за получаването точно на този артикул.

Нововъведения

През последната година, в Тандем-В са усъвършенствали процеса на етикетиране на стоките. Сега поставянето на етикетите се извършва в момента, в който стоките се поръчват от съответния търговец. Тази възможност е от значение за компанията, тъй като крупните търговски вериги, с които тя работи имат специфични изисквания относно изгледа на етикетите и информацията върху тях. Преди, етикетите са поставяни в края на производствения процес и в склада са постъпвали вече етикетирани продукти. Това е създавало затруднения при планирането, тъй като на практика се е налагало да се поддържат складови запаси за определени клиенти, а това не е оптимално, когато става дума за бързооборотни стоки, каквито произвежда Тандем-В. Сега при опаковането се поставят само етикети с информация за проследимост – кой е продуктът и докога е годен. По-късно, след получаване на заявка от съответната търговска верига могат да се поставят етикети, отговарящи на нейните изисквания.

“Преди беше много сложно едновременно да се пуска продукция и да се мисли за кого е предназначена. Сега работим със складов запас, който не е определен за конкретен клиент. Системата е настроена и е свързана с етикетиращите системи. При заявка, операторът само избира клиента и системата автоматично поставя етикети с адекватна информация”, обобщи Калоян Илиев.

Ползи

Според представителите на Тандем-В, CSB-System помага на предприятието да работи както в съответствие със специфичните изисквания на месопреработвателната индустрия така и с наложените международни стандарти. “Ползите решението са видими по цялата производствена и логистична верига. ERP системата напътства и контролира работниците по време на целия процес – например, рецептурите се визуализират, суровините се вземат чрез сканиране на бар-код и т.н. – всичко това предпазва служителите от грешки. CSB-System контролира автоматично правилното протичане на производствените процеси, с което гарантира качеството на продукцията. „Наред с това ръководството разполага винаги с информация в реално време за случващото се в производството. Актуалните показатели са на разположение с едно натискане на клавиш и това дава възможност за бързи и задълбочени решения. Освен с оперативна информация, мениджмънтът разполага и с възможности за анализи в различни сечения”, каза Антонио Захариев. При това цялата, важна за решенията информация, се подготвя според адресата: дизайн на екраните, функционалности за обработка и анализ, както и обхват на информацията, се настроват индивидуално според нуждите на всеки потребител.

Друго важно предимство, осигурявано от ERP системата е възможността за автоматичен електронен обмен на търговски документи с големите търговски вериги като Метро, Била, Пикадили, Карфур, Фантастико и др. Чрез EDI (Electronic Data Interchange) се обменят поръчки за доставка, стокови разписки, потвърждения за доставката им, като и фактури. По този начин рязко се увеличава ефективността на организацията във фирмата чрез автоматично обработване на поръчките и издаване на електронни фактури. Електронния обмен на данни се извършва директно между CSB-System и ERP системата на клиента без или с минимална човешка намеса.

Перспективи

През следващите месеци в Тандем-В предстои преминаване към качествено нова версия на CSB-System. Същевременно ще бъде сменена и използваната система за управление на бази данни. Към момента решението е базирано на СУБД Pervasive SQL, но с новата версия ще се ползва MS SQL Server. Предвижда се и обновяване на сървърите (основен и резервен) и актуализация на системата за сигурност при отказ (Disaster Recovery Plan).

“Това е проектът, който е приоритет за нас през тази година”, отбеляза Захариев.

Наред с това, ще продължи работата по интеграцията на финансовия модул на CSB.

“Осигуряването на възможността всичко да намира отражение във финансовият модул на ERP системата е лесно, когато бизнесът не включва разнообразни дейности. Тази задача е доста по-сложна в производствените предприятия, където в системата трябва да намерят отражение логистични процеси, ремонтна дейност, транспорт, доставки и т.н. В този случай палитрата на счетоводство и на сметки е огромна. Затова, за производствените предприятия включването на финансов модул е голямо предизвикателство. Този процес при нас не е окончателно завършен и работата по него продължава”, сподели Калоян Илиев.

Развитието на функционалността на ERP системата, несъмнено ще продължи и в други направления. По този повод Калоян Илиев коментира: “Закупуването на една ERP система не е равнозначно на нейното внедряване в пълен обхват. Може да се каже, че една такава система е въведена, когато тя генерира информация, дори ако тази информация не отговаря напълно на изискванията. Това е първата стъпка. Втора стъпка е да се верифицира тази информация. Стъпка 3 можем да наречем условно ‘апетитът идва с яденето’ – виждат се резултатите и се искат още по-добри. Процесът на изпълнение на стъпки 2 и 3 е непрестанен. Например, при въвеждането на функционалността във връзка с управлението на качеството, първоначално проектът бе с доста малък обхват. После този обхват бе значително разширен, но и сега има още много неща които можем да направим. Всъщност въвеждането на ERP система няма край”.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов