“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за търговската дейност
бр. 4, 2013

»“ за търговската дейност Ц традиции и иновации

“ърговските компании, които имат амбициите да запаз€т и подобр€т пазарните си позиции не могат да пренебрегват актуалните тенденции в развитието на »“ и особено, мобилните технологии и възможностите за детайлни бизнес анализи. —ъвременното оборудване за търговски€ комплекс също се очертава като фактор с ключово значение

от , 16 април 2013 0 5681 прочитани€,


Ќа фона на икономически€ спад и забавени темпове на развитие в много сегменти на индустри€та, през последната година, и в глобален мащаб, и у нас търговските компании демонстрират завидна бизнес активност.  рупните световни търговски вериги продължават да разшир€ват териториалното си присъствие, откривайки нови и нови хипермаркети. –азвивайки сво€ бизнес търговските компании отдел€т гол€мо внимание на оптимизаци€та на оперативните разходи, както и на повишаването на ло€лността на купувачите. Ќа този фон сред основните тенденции в т€хната информатизаци€ са обнов€ване на използваните информационни системи, внедр€ване на електронен документооборот и EDI системи, както и на системи за финансово планиране и бюджетиране, интеграци€ на приложени€та и развитие на мобилни решени€. —ъщевременно, значително се повишиха изисквани€та към качеството на реализираните »“ проекти и оказваните »“ услуги.

–етроспекци€

ѕрез последните 5 години основен двигател на автоматизаци€та на търговската дейност бе стремежът към конкурентно предимство - в идеални€ случай това означаваше бизнесът да получи възможността да “играе с н€колко хода напред”. »менно този стремеж превърна търговските компании в активни »“ потребители.

“ѕрез последните години търговските компании реализират все повече проекти за внедр€ване на софтуерни продукти за управление на бизнеса. “ова е нормално, тъй като браншът се развива изключително активно, с редица нови чуждестранни играчи, както и не малко нови български вериги. «асилената конкуренци€ и консолидаци€та в бранша принуждават играчите да търс€т различни инструменти за оптимизиране на бизнес процесите и внедр€ването на ефективно ERP и BI решение е от ключово значение за тази цел”, коментира »ван јржентински, управител на ERP.BG.

ѕодобно е и мнението на ƒимитър —арафов, търговски мениджър в ‘“— Ѕългари€ ќќƒ. “ѕритиснати от засилващата се конкуренци€ и свитото потребление компаниите посто€нно търс€т различни лостове, с които да изпревар€т своите конкуренти, да обслужват по-бързо и по- качествено своите клиенти, да управл€ват по-ефективно дейностите в организаци€та и свързаните с т€х служители на фирмата. ѕаралелното изпълнение и контрола на тези задачи изисква намесата на специализиран софтуер с нужните функционални възможности, който да помага на средни€ и висши€ мениджмънт на компани€та. »менно различните типове ERP системи дават тези така желани инструменти за управление”, казва —арафов.

» все пак въпреки, значителни€т напредък в информатизаци€та на търговската дейност у нас, динамиката на развитие на бизнеса и »“, налага информационната среда да се развива с още по-бързи темпове. “ƒнес н€ма бизнес, който да не използва »“ решени€, но, все още малко компании се възползват максимално от това, което можем да им предложим. —поред нас не са много тези, които в момента използват решени€ за ц€лостно управление на т€хната дейност”, счита –осен  араиванов, управител на “им ¬»∆ЏЌ Ѕългари€.

Ќаистина, активното използване на посто€нно развиващите се средства за комуникаци€ дава възможност каналите за продажби да бъдат разширени и да се повишава ло€лността на купувачите. ћобилните приложени€, социалните мрежи, интернет магазините – всичко това дава възможност стоките да се придвижат по-близо до потребителите и механизмите за покупка да бъдат направени по-прости и по-удобни.Ќовите реалности

ѕрез 1913 г., ’енри ‘орд въвежда в заводите си конвейера – подход, довел до силно нарастване на производителността. —ега, 100 години по-късно, съвременните информационни технологии дават възможност за създаването на виртуален конвейер за продажба на стоки и извеждат търговската дейност на нови нива на ефективност. –азбира се, това е свързано с предизвикателства – необходимо е да се познават комплексни технологии и сложни програмни продукти, необходимо е прилагането на съвременни мениджмънт подходи. Ќа този фон търговските компании, които имат амбициите да запаз€т и подобр€т пазарните си позиции не могат да пренебрегват актуалните тенденции в развитието на »“ и особено, мобилните технологии и възможностите за детайлни бизнес анализи. —ъвременното оборудване за търговски€ комплекс също се очертава като фактор с ключово значение.

ћобилността – необходимост за търговците и техните клиенти

–азпространението на мобилните решени€ в търгови€та е неизбежна тенденци€. “е са необходими не само на съвременните магазини, но и на купувачите, защото обликът на пазара се промени тотално само в рамките на последните 3-4 години. јко преди, на практика, винаги купувачът отиваше при продавача, сега сами€т продавач е принуден да заинтересова потребител€, със сво€ асортимент, цени и ниво на обслужване. ¬ тази връзка, стратегическа цел на търговските компании е да повишат степента на удовлетвореност на клиентите и т€хната ло€лност. ћобилните решени€ са едно от средствата, с помощта на които тази цел може да бъде постигната, а наред с това те допринас€т за решаването на други не по-малко важни задачи, включително снижаване на разходите и повишаване на производителността на труда.


“«а управление на компаниите в сферата на екс-ван (мобилната) търгови€ и продажбите на едро (стокови борси) са разработени софтуерни приложени€, които се инсталират на мобилни устройства и осигур€ва директен достъп на служители до интегрираната база данни, където и да се намират. ƒостъпът е персонализиран, високо защитен и дава на търговците правото да извличат необходимата им за извършване на продажби актуална информаци€ от системата, както и да отраз€ват приетите за€вки и други операции директно в не€. ћобилните решени€ позвол€ват разглеждане на клиентска истори€, изчисл€ване на комплексни цени и отстъпки, директен печат на фактури и други документи чрез мобилен принтер, и много други, което подобр€ва обслужването и повишава клиентската удовлетвореност. ѕо този начин, приложени€та способстват още за съкращаване времето за изпълнение на задачите и намал€ват риска от грешно въвеждане на данни. ќсвен за обслужване на клиенти, мобилните решени€ са много подход€щи и за извършване на складова дейност, тъй като значително могат да улесн€т служителите при получаване и засклад€ване на стоки, прослед€ване на наличности, преместване на артикули от една локаци€ в друга, разпределението по клетки и зони, изписването на стоки и много други”, по€сни Ѕо€н ћартинов,търговски директор на Intelligent Systems Bulgaria.

BI – “швейцарско ножче” в ръцете на бизнеса

ѕо напълно об€сними причини, до момента основни потребители на BI решени€ в глобален мащаб са териториално разпределените компании от холдингов тип, които имат нужда да управл€ват сво€та мрежа от подразделени€ от единен център. »менно към този тип компании се отнас€ вс€ка съвременна крупна или средна търговска верига, ко€то иска да поддържа магазините си в един и същи формат и в същото време се стреми да отчита локалните особености на търсенето във вс€ка конкретна точка.

ќще един важен стимул за все по-активното въвеждане на BI системи в търговските компании е, че в практиката вече са натрупани достатъчно примери за ползите от прилагането на такива решени€. ¬ дълги€ списък със задачите, които могат да се решат успешно с използването на BI технологии са: управление на маркетинга (включително програми за отстъпки и за ло€лност), комплексен анализ на движението на стоки, създаване на рейтинг на доставчиците по различни критерии, управление на портфолиото от търговски марки и категории стоки, бюджетиране, прогнозиране на търсенето, финансово планиране, моделиране на различни стратегически сценарии и т.н. Ќа този фон, с основание може да се каже, че BI системите се превръщат в нещо като “швейцарско ножче” за търговските компании (бел. ред. преди доста време се разпростран€ваше една реклама в този смисъл).


ѕрез последните 2 години, все повече търговски компании у нас про€в€ват интерес към внедр€ване на BI решени€ и веро€тно тази тенденци€ ще продължи да бъде валидна. “ћениджърите ангажирани с развитието на информационната среда в своите компании неминуемо са осъзнали нуждата от единна ERP система. “ези, които вече са внедрили и ползват такива системи все по-често разглеждат софтуерните продукти за бизнес анализи (BI), като естествено надграждане на ERP системата”, коментира ¬еселка ѕетрова, мениджър “‘инанси и маркетинг” „јЅј— Ѕизнес —ълюшънс Ѕългар舓 ќќƒ.

“ърговското оборудване

ѕосто€нно увеличаващата се конкуренци€ между търговските вериги “разглези” купувачите. “е вече не жела€т да сто€т на опашки. «а много от т€х струпването на хора пред касите в пиковите часове е достатъчен повод да се откажат от покупки. ќсвен това, напълно разбираемо е желанието на потребителите преди покупката да получат, колкото е възможно повече информаци€ за предлаганите стоки, за техните свойства, състав и качество – много удобно за целта е собственото мобилно устройство, но има и други решени€. » наред с всичко останало, купувачите силно се вли€€т от промените в цените – по-ниската цена или допълнителната отстъпка в много случаи предопредел€т избора на магазин.

¬сичко изброено, дава повод търговските компании да използват най-новите технологии предлагани на пазара, включително по отношение на оборудването. ≈то н€кои решени€, които вече доказват предимствата си:

>> ћобилни терминали или “магазин без опашка”. ¬ «ападна ≈вропа и —јў т.нар. технологи€ “Queue busting” се прилага вече 10 години за решаването на проблема с неравномерното натоварване на касите. Ќедостатъчната пропускателна способност на касите в пиковите часове се компенсира по следни€ начин – щом се по€ви опасност от опашка, в помощ на касиерите се включват сътрудници, които с мобилни терминали сканират покупките на клиентите, докато те чакат реда си. —канираните стоки се опаковат в пакет, за който се отпечатва специален етикет с бар-код. “ака на касиера остава само да сканира един бар-код, да издаде касова бележка и да приеме парите на клиента.


>> Guided Selling – помощ при избора на стоки. «а да вземат решение за покупка, клиентите често имат нужда от подробна консултаци€ за различни параметри на търсени€ от т€х продукт. Ќе винаги продавачите са в състо€ние да осигур€т такава консултаци€ – пон€кога те просто не разполагат с необходимата информаци€. ¬ резултат, клиентът може да остане недоволен от качеството на обслужване и да се откаже от покупката. –ешени€та от тип Guided Selling помагат на купувачите да направ€т сво€ избор на продукт. “ова може да стане самосто€телно с помощта на информационен киоск, разположен в магазина или с помощта на мобилни терминали, които използват продавачите-консултанти (фиг 2).

ћобилните Guided Selling решени€ дават възможност на продавачите да консултират клиентите най-подробно във връзка с вс€какви характеристики на стоките, да подбират аналози, а също така да контролират наличностите в склада. ¬ практиката по света вече има достатъчно примери, които потвърждават, че Guided Selling решени€та повишават значително качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите, което се отраз€ва положително на производителността на магазина и повишава продажбите.

>> ћобилните принтери – винаги актуални цени.  акто вече споменахме, гъвкавата ценова политика е един от инструментите за привличане и задържане на клиенти. — помощта на мобилни устройства, даващи възможност за отпечатване на етикетите с цените в реално време, мениджърите на търговските зали решават задачите за оперативен мониторинг и преоценка на стоки.

¬ заключение

јктивната автоматизаци€ на процесите в търговската дейност е факт, както в глобален мащаб, така и у нас. јнализаторите считат, че тази тенденци€ ще става все по-€вна. —поред техните прогнози предстои масово внедр€ване на технологии, подобр€ващи възможностите за управление от страна ма мениджмънта и улесн€ващи осъществ€ването на покупка от страна на клиентите. ¬ъзможно е в бъдеще процесът на продажба да бъде напълно автоматизиран – т.е. пристигате в магазина, имате собствен “клиентски компютър” от който получавате вс€ка необходима информаци€, разхождате се из търговската зала, избирате стока и осъществ€вате покупката по безжична връзка. ћоже би това бъдеще съвсем не е толкова далечно.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов