“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 5, 2013

‘инансовото измерване на »“ Ц трудна, но възможнa миси€

 акво е отражението на информационните технологии върху финансовите показатели на вашата компани€? ƒа се отговори на този въпрос не е лесно, но и не е невъзможно. —ъщо така, не е невъзможно разходите да бъдат намалени

от , 22 май 2013 1 5736 прочитани€,

ѕредставете си, че тъкмо сте завършили внедр€ването на ERP- система. ћожете ли да кажете, с колко хил€ди лева ще са по-високи печалбите ви през 2013г. и каква част от т€х ще се дължи на новите информационни технологии? Ќ€кои »“ мениджъри направо за€в€ват, че такава постановка на въпроса е нелепа, други се впускат в подробни об€снени€, за това какво може и какво не може да се оцени. ¬ същото време, за изпълнителните и финансови директори, неопределените обещани€ за увеличаване на производителността и съкращаване на разходите не са убедителни аргументи. ѕри посто€нно нарастващите разходи за »“ те тр€бва да са сигурни и във възвращаемостта на вложените средства, и че усили€та си струват.

ѕри оценката на »“ може да се ползват много параметри,– мегабайти, обекти, време на престой и т.н. Ќо тези вътрешни характеристики на информационните системи, не съответстват директно на бизнес показатели и нищо не значат за управителите и за финансовите директори на фирмата.

ќценката на »“ инвестициите е важна именно защото т€ определ€ причинно следствени връзки между технологиите и финансовите показатели. —поред ƒейвид Ќортън, един от двамата създатели на “Ѕалансираната система за оцен€ване” (Balanced Scorecard), между разходите за технологии и финансовите резултати има връзка, макар и не от първи пор€дък. »“ инвестициите имат третостепенно значение за резултатите, твърди експертът.

Ќапример, технологиите улесн€ват междинни операции, свързани с обслужването на клиентите, което на свой ред увеличава доверието на клиентите, а в следствие на това растат продажбите, т.е. финансовите резултати. Ѕлагодарение на методите за оценка на ефективността всички споменати междинни етапи стават видими – могат да се опишат количествено, да се измер€т и прослед€т.

ћетодите

–азработени са множество специални методологии за оцен€ването на нематериалните преимущества, които дават информационните технологии. —ред т€х са:

>> ѕриложна информационна икономика - AIE (Applied information economics). ѕо тази методика се начисл€ват точки за да се измер€т нематериални активи – например, удовлетвореност на потребителите или съответствие със стратегическите цели. —лед това, за анализ се прилага различен инструментариум от теори€та на статистиката, управление на портфейли и др.

>> Ѕалансирани показатели (Balanced Scorecard): ¬ъпреки че пон€кога квалифицират методологи€та като “отживелица от 80-те години”, нейните разнообразни варианти (за оценка на кадрите, »“, компетентността на ръководителите и др.) все още са първото, за което бизнесмените се сещат, когато стане дума за преценки.

»де€та на Balanced Scorecard е традиционните показатели на финансовите отчети да се обедин€т с оперативни параметри и да се оцен€т нематериалните активи – например степен на удовлетвореност на сътрудниците, ефективност на използване на приложени€та и т.н. ¬ метода всички параметри се разглеждат от 4 гледни точки – финансова, степен на удовлетвореност на клиентските изисквани€, вътрешни процеси, обучение. ћениджърите тр€бва да съпостав€т вс€ко от тези направлени€ с общата стратеги€ за развитие на бизнеса.

>> »звестни са още методи като ќбщ икономически ефект (Total Economic Impact, TEI), Ѕърза икономическа обосновка (Rapid Economic Justification, REJ), ”правление на портфейлите и т.н. (Portfolio Management).

>> —ъс славата на ефективен подход за определ€не на съотношението цена/качество се утвърди методологи€та за изчисление на “оталната цена на притежанието (Total Cost of Ownership, TCO).

TCO е модел за анализ на преките и непреки разходи свързани с притежаването и използването на хардуер и софтуер. ѕри управлението на корпоративните »—, TCO се оцен€ва по различни методологии, но целта винаги е при внедр€ването на информационни технологии да се снижат разходите и да се повиши ефективността.

“— TCO компаниите получават опорна точка, за да прецен€т дали печел€т или губ€т от внедр€ването на дадена технологи€, защото вс€ко решение е различно. ≈дно е да се поддържат офис приложени€ под Windows, а съвсем друго – брокерска система под Unix. » в двата случа€ обаче има добри и лоши решени€. TCO е комплексната оценка. –азходите са в числител€. ¬ знаменател€, може да бъде реализираната услуга, удовлетворението на клиента, нивото на качество или производителността”, казва създател€т на концепци€та Ѕил  ъруин, вице президент на Gartner Group.

TCO – отправна точка за намал€ване на разходите

«а »“ мениджърите е важно да зна€т, че общата цена на притежание се увеличава, ако бъдат отчетени:

>> ѕоведението на крайните потребители. Ќай-съществената част от стойността на едно PC (например) е свързана със загубите на работно време в случаи, когато потребителите имат нужда от намесата на администратора. ѕримери за такива ситуации са изтриване на системни файлове по невнимание, инсталаци€ на допълнителни (често несвързани с бизнеса) програми, които влизат в конфликт с инсталираните по-рано приложени€, непроизводителни действи€ на крайни€ потребител и т.н.

>> Ќестандартни компютърни конфигурации. ѕовечето организации използват различни модели от различни производители, които са конфигурирани предварително без да се отчита спецификата в дейността на потребител€. ¬ н€какъв момент, възниква необходимост от добав€не или обнов€ване на драйвери и приложени€ и тогава р€зко нарастват и времевите и финансовите загуби.

>> Ќеправилни »“ инвестиции. √решката на повечето фирми е, че разпредел€т »“ бюджета, без да оцен€ват възможните рискове. Ќапример, една успешна вирусна атака може да нанесе щети, за възстанов€ването на които да се пропиле€т гол€ма част от средствата, предвидени за ново оборудване и софтуер.

>> –искове свързани с »“ производителите и доставчиците. ѕри изчислението на TCO този фактор има различно тегло в зависимост от динамиката на развитие на »“ пазара. Ќедостатъчната зрелост на пазара (следствие от ко€то могат да бъдат маркетингови войни, дъмпинг и т.н.) обикновено води до ориентаци€ на потребителите към краткосрочни инвестиционни програми. “ова на свой ред довежда до съкращаване на “второстепенни” разходи (например за сервизно обслужване), до икономии при предпродажбената обработка (евтини компютри асемблирани некачествени компоненти) и т.н.

>> Ќе€сни изисквани€ към проектираната система. ¬ ситуаци€та, при ко€то “възложител€т не знае какво иска, а изпълнител€т не знае какво (не)може” е възможно да се получи грандиозна цена на притежанието. Ќещо повече, организаци€та може да си остане само с цената, без притежанието.

>> —лаба защита на информационната система. Ћошото проектиране на информационната система в този аспект може да доведе до загуба на много време, средства и ресурси. —ред най-често срещаните грешки са: неправилна организаци€ на електрозахранването, липса на мерки за секретност, пропуски в системите за контрол на целостта на данните и за защита от несанкциониран достъп.  ъм тази група могат да се добав€т рисковете от кражба на информаци€ и на техника.

7 начина да намалим разходите за »“

¬сичко споменато до тук дава поне 7 идеи за това как можем да оптимизираме разходите за информационни технологии в компани€та:

1. ƒефинирайте приоритетите

 ои от елементите на TCO са с най-високи стойности във ваши€ »“ бюджет?  ои от т€х най-лесно могат да бъдат намалени? ќпитът показва, че това не са софтуера и хардуера. —редствата, харчени за т€х не превишават 30% от общите »“ разходи (по данни на Interpose). Ќай-много се харчи за заплати на персонала и за управление на компютърни€ парк. ќбаче преди да уволните половината »“ специалисти и да разпродадете техниката за да намалите бро€ на автоматизираните работни места, добре преценете какво сте получили в зам€на на направените разходи.2. –азбийте различните категории разходи на съставните им части.

Ќе е изключено анализът да покаже, че повече от една трета от работното време на сертифицирани€ системен администратор със заплата 1500 лева, се губи в помощ на крайни€ потребител ’, на който фирмата плаща 350 лева.  акво да се направи в този случай? ясно е, че тр€бва да се из€сни кой от по-малко квалифицираните служители, може да играе рол€та на справочна служба. ѕестете времето на висококвалифицираните сътрудници.

3. јнкетирайте администраторите и потребителите.

“ова е добър метод за оценка на състо€нието на фирмената »“ инфраструктура. јко проучването ви покаже например, че когато потребителите имат проблем, времето за реакци€ е над 15 мин., а в над 30% от случаите се иска възстанов€ване на случайно изтрити файлове, мерките са €сни. Ќеобходимо е обучение за потребителите и ограничаване на правата за достъп до важните данни.


4. ќпределете категориите потребители.

ќсновна грешка е изборът на техника, схеми за обслужване и права на достъп да се прави като се има предвид н€какъв “среден” потребител, какъвто всъщност не съществува. «а да се снижат разходите тр€бва да се определ€т реалните категории потребители и да се осигури това, което им е необходимо. Ќапример:

- —лужители, изпълн€ващи критични за организаци€та задачи и работещи с жизнено важни данни. ¬ тази категори€ са мениджърите от най-високо ниво, финансовите отдели, »“ администраторите. «а т€х тр€бва да се осигури оборудване и услуги от най-високо ниво. ÷ената на техни€ престой е най-висока.

- ћобилни служители. ќбикновено те работ€т със скъпа техника. »зисквани€ за оборудване и услуги – максимални.

- —лужители, ангажирани с обработка на информаци€та. ÷ената на техни€ престой силно варира, но в повечето случаи е висока.

- ќператори, въвеждащи информаци€та. Ќай-малко критичната група потребители от гледна точка време на престой.

«а да се избегнат излишни разходи препоръките за процентното съотношение на различните категории потребители са:

- бро€т на служителите с висока стойност на престо€ не тр€бва да бъде над 25%;

- критично важните данни на локалните твърди дискове не тр€бва да надвишават 10% от общи€ обем на обработваемата от потребител€ информаци€.

5. Ќамалете времето за престой

—поред Interpose цената на престой достига до 16% от общата стойност на притежанието, докато нормално не тр€бва да надвишава 4%. јко загубеното време заради проблеми свързани с работата на техниката и приложени€та се намали дори само с 10-20%, »“ бюджета реализира съществени икономии.

6. –едуцирайте цената на управлението.

“ова може да се постигне с използване на специализиран софтуер, повишаване квалификаци€та на персонала и др.

7. ћинимизирайте разходите за съхран€ване на информаци€та.

ѕроучване на Main Control показва, че създаването на 1MB информаци€ струва $1, а за годишното и съхранение и управление се харчат $8. «а създаване на резервни копи€, архивиране и управление на данните отива 20% от работното време на »“ мениджърите. «а снижаване на разходите се препоръчва автоматизиране на всички процедури по архивиране и възстанов€ване на информаци€та – иначе похарчените средства са до 40% повече и рискът от грешки е по-гол€м. Ќепременно тр€бва да има план за действие в случай на срив, хакерска атака, вирусна зараза. — тези мерки цената за съхранението на 1MB информаци€ се свежда до $3, вместо споменатите $8.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
10:27, 12 септември 2017 # 1
NO AVATAR
ylq new balance store, www.tommyhilfiger.nl, michael kors outlet online sale, tommy hilfiger, swarovski australia, nfl eagles, baseball bats, asics gel, nop jerseys, skechers womens shoes, hollister, designer handbags, burberry outlet, tommy hilfiger outlet stores, hollister, shop coach factory, abercrombie, coach outlet, mcm handbags, jordan release dates, nike store, nfl colts, bos jersey, burberry outlet online, ed hardy clothing, swarovski jewelry, michael kors, longchamp outlet, indiana pacers, softball bats, longchamp taschen, ray ban sunglasses, cheap jerseys, utah jazz, baseball jerseys, polo ralph lauren outlet online, kevin durant shoeskobe bryant shoes, nfl buccaneers, rayban, nike free shoes, north face, jerseys from china, iphone 5 cases, louboutin, oakley sunglasses cheap, nfl packers, michael kors outlet online, ferragamo, michael kors bags, burberry handbags, nfl ravens, supra footwear, nike huaraches, celine handbags, the north face, michael kors outlet, cheap true religion, timberland shoes, denver nuggets , michael kors, chrome hearts jewelry, hilfiger outlet, jimmy choo shoes, ray bans, oakley outlet online, free run, nfl chiefs, nike max, ralph lauren online, michael kors bags, nike free 5.0, prada, louboutin, nfl panthers, michaelkors.com, lunette oakley pas cher, roshes, ray ban, nfl bills, relojes especiales, ralph lauren polo, rolex replica, birkenstock outlet, coach factory outlet online, nfl steelers, nfl patriots, charlotte hornets jersey, pandora, cheap oakley, air max, the north face, los angeles clippers, fred perry, air max 95, philadelphia 76ers jersey, cheap basketball shoes, michael kors handbags, jerseys from china, nba jerseys, cheap nike shoes, nike online, rayban sunglasses, christian louboutin, portland trail blazers, adidas shoes outlet, converse shoes, michael kors v?skor, hilfiger, nike free run, armani clothing, hollister online shop deutschland, nike air max 2014, nike.de, memphis grizzlies, chicago bulls, north face backpacks, cheap oakley sunglasses, mcm bags, shoes on sale, burberry outlet online, tory burch shoes, nfl jets, suns jerseys, barbour women jackets, red bottoms, long champ, ralph lauren outlet, burberry handbags, ferragamo shoes, nike air max, nike.se, dre beats, michael kors outlet online, swarovski, northface, nike huarache, babyliss, ray ban sunglasses, nike roshe, nfl redskins, huaraches, nfl bears, nike outlet, pandora bracelets, nfl dolphins, lunette ray ban pas cher, polo outlet online, michael kors bags, beats by dre, nfl vikings, coach outlet sale, polo ralph lauren outlet, new balance shoes, salvatore ferragamo, toronto raptors, wholesale handbags, cheap true religion, ralph lauren, nike outlet, ray ban sunglasses, michael kors purses, ray ban outlet, louboutin shoes, adidas, dsquared2 jeans, replica rolex, nike mercurial vapor, ralph lauren uk, replica watches, fitflop , hermes birkin, adidas.de, hermes bags, pandora rings, vans shoes, tory burch sale, levis outlet store, free running, nike air force, air max, rolex, michael kors outlet online sale, marc jacobs handbags, nike air max, ecco women shoes, air max 2014, gafas oakley, houston rockets, washington wizards, philipp plein clothes, nfl rams, knicks jerseys, barbour women jackets, mcm backpack outlet, barbour outlet, cheap oakley sunglasses, coach black friday, soccer outlet online, oakley, burberry uk, nike air max, coach outlet online, coach factory outlet online, timberland boots, nfl raiders, oakley, uhren, plein outlet, dsquared2 shoes, air jordan retro, nike.com, polo ralph lauren, burberry online shop, beats audio, nba jerseys, nike.dk, vibram shoes, polo ralph lauren, beats by dre, milwaukee bucks, jimmy choo, polo ralph lauren outlet, zapatillas nike, calvin klein, puma outlet store, oakley prescription, orlando magic, christian louboutin shoes, russell westbrook jersey, san antonio spurs, louboutins, prada handbags, dansko shoes, vans schuhe, air max 90, nfl cowboys, pandora, stone island store, burberry sale, pistons jersey, salvatore ferragamo, swarovski, bcbg max azria, marc jacobs outlet, replica watches, fendi outlet online, [b][/b], hollister clothing store, oakley sunglasses outlet, nike air, longchamp, [b][/b], lacoste polos, coach outlet, air jordan shoes, replica handbags, fidget spinner, michael kors bags, clothing websites, ua stephen curry, michaelkors.com, converse, coach outlet, burberry, pandora, oakley outlet, michael kors, coach factory outlet online, barbour mens jackets, flat iron, new balance, chi hair, true religion jeans women, thomas sabo, cheap oakley, thomas sabo uk, nike free shoes, pandora jewellery, reebok, nike mercurial, swarovski crystal, adidas shoes, nets jersey, katespade outlet, oakley black friday, ralph lauren tracksuits, montre pas cher, hugo boss outlet, new balance, michael kors purses, nfl bengals, coach bags, jordans for sale, ralph lauren outlet, ray ban zonnebril, oakley sunglasses, womens hoodies, oakley sunglasses outlet, bottega, nfl azcardinals, burberry bags outlet, true religion jeans outlet, birkenstock taschen deutschland, nike roshe, rayban, cheap glasses, ralph lauren, michael kors purses, ray ban wayfarer, juicy couture clothings, air jordan, designer handbags, mia jersey, burberry handbags, coach factory outlet online, giuseppe zanotti, cheap ray ban, skechers, nfl 49ers, nfl jaguars, longchamp, air jordans, prada outlet, nike air max, polo ralph, michael kors handbags, hermes outlet, vans outlet, roshe run, jerseys from china, fake rolex, nfl lions, ray ban, ralph lauren shirts, iphone 4s cases, coach purses, [b][/b], converse chucks, nfl texans, kanye west shoes, hogan shoes outlet, skechers, timberland homme, michael kors, nike outlet store, hollister kids, coach outlet, oakley sunglasses, cleveland cavaliers jerseys, true religion, adidas superstar, ralph lauren outlet online, nike air, mizuno running shoes, swarovski, ralph lauren uk, north face jackets, longchamp black friday, hogan, mcm bags, coach factory online, woolrich outlet online, bcbg dresses, asics, ray ban black friday, giuseppe shoes, coach factory outlet online, tommy hilfiger online shop, omega watches, true religion outlet, nfl jerseys, longchamp outlet, puma, nike air force, new balance, the north face outlet, nfl browns, mbt shoes outlet, cheap jerseys, air max shoes, watches, adidas sneakers, nfl chargers, occhiali oakley, nike outlet, converse outlet, cheap michael kors, oakley, sac jerseys, nfl titans, ray ban sunglasses outlet, replica watches, nfl seahawks, ralph lauren factory store, ray ban sunglasses, nfl giants, mont blanc pens, dallas mavericks jersey, the north face, tommy hilfiger, longchamp handbags, adidas.se, kate spade outlet, cheap jerseys, nfl broncos, polo ralph lauren, mcm outlet, ferragamo outlet, michael kors australia, juicy couture, birkenstock taschen outlet, givenchy bags outlet, minnesota timberwolves, burberry outlet online, versace shoes outlet, louboutin outlet, coach outlet, ray ban outlet, supra shoes, fred perry shoes, bottega veneta, north face pas cher, roche run, nike tn requin, nike air max 2015, scarpe hogan, valentino shoes outlet, ralph lauren, jordan shoes, north face outlet, burberry, nba jerseys, hollister co, adidas neo, cheap michael kors, cheap eyeglasses, cheap jerseys, kate spade, instyler ionic styler, salomon schuhe, kobe bryant jersey, nfl falcons, ray ban sbocco, cheap oakley sunglasses, prada outlet, michael kors outlet online, gsw jerseys, timberland outlet, roshe run, barbour mens jackets, nfl saints, prada sunglasses, soccer shoes
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"‘инансовото измерване на »“ Ц трудна, но възможнa миси€"    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов