“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘ирмите представ€т
бр. 3, 2005

—офтуерните решени€ за Ѕизнес »нтелект от Business Objects - по-добри отчети = по-къс работен ден за служителите и мениджърите във финансовите институции

от , 14 април 2005 0 7777 прочитани€,
—траница 1 от 2

«а никого не е изненада, че регул€рната отчетност, контролирането на финансови€т риск и управлението на корпоративната производителност са особено трудоемка и не особено лесна задача.
»новативните и прозорливи компании, предизвикани от регулаторни инструменти като Basel II, внедр€ват инструменти, които позвол€ват не само ефективно следене на кредитни€ риск, но и инструменти за масова отчетност, анализ на данните и управление на корпоративните производствени практики.

Business Objects предостав€ ц€лостен набор BI решени€, за да подобри работата на банките, брокерските институции, кредитните организации, инвестиционни€ пазар, застрахователите и изобщо Ц финансови€ сектор.

ќсновните направлени€, в които работ€т решени€та на Business Objects са:

»дентификаци€ на клиентите, които нос€т най-висока печелба (и подобр€ване на задържането на тези клиенти)
ѕодобр€ване на управлението на финансиите
јвтоматизаци€ на съвместимостта с различни стандарти за отчетност и законови разпоредби
≈фикасно обслужване на клиенти и партньори през »нтернет

ћаркетинг ориентиран към клиента

≈дна от основните задачи, ко€то стои пред компаниите, опериращи във финансови€ сектор, е откриването на клиентите, които донас€т най-висока печалба на компани€та. —ледващата стъпка е откриването на начин клиентът да бъде задържан, отношени€та му с компани€та да бъдат задълбочени и в последствие този клиент да се превърне в потенциална цел за последващи продажби.

„рез инстримунентите на Business Objects анализаторите могат да сегментират своите клиенти на базата на т€хната доходност и да създадат профили, идентифициращи най-ценните клиенти. —редставата предостав€т механизъм за създаване, управление и прослед€ване на нови cross-selling кампании насочени към вече идентифицираните, най-ценни клиенти. »зграждането на ц€лостен поглед върху клиентите, около различните продуктови линии с цел подобр€ване на т€хното обслужване, също се моделира лесно.

‘инансова отчетност, счетоводство и съвместимост

»зползването на BI технологии от мениджърите с цел подобр€ване на вътрешнофирмената нужда от финансови анализи или управлението и поддържането на отчетността към външни, контролиращи органи е сценарий, който често се решава с продуктите на Business Objects.

 огато става дума за отчетност в реално време, те тр€бва да бъдат с давност не повече от ден. ћениджърите се нужда€т от своите отчети всеки ден. ќтчетите тр€бва да показват текущото състо€ние на компани€та и да чакат всеки на бюрото му в началото на работни€ ден, като данните са персонализирани и обновени. —ъщото е положението и с месечните справки Ц те тр€бва да са обобщени и предадени не по-късно от трето число на всеки месец. ќще повече, акаунт мениджърите имат нужда и от специализирани за€вки, с които да извършват сложни анализи измежду своите клиенти.

—ъщевременно, BI решени€та от Business Objects подобр€ват контрола на операциите, намал€ват нужните цикли и намесени човешки фактори за генерирането на един отчет и предостав€т по-ц€лостен и детайлен изглед на оперативните метрики на вс€ко едно ниво в организаци€та.

„рез BI решени€та могат да се извършват и прослед€вани€ съгласно законовите разпоредби. “акъв пример е отчетността срещу изпиране на мръсните пари, както и възможността за прерав€не на милиони транзакции по критерии показващи подозрителна активност.

јнализ на кредитни€ риск

Business Objects помага на компаниите, опериращи във финансови€ сектор да внедр€т ц€лостни решени€ за управление на риска. »зползвайки Business Objects компанните могат да свържат вече съществуващите модели за оценка на риска с друга информаци€, за да получат непрестанен изглед върху риска, на който са изложени и ключовите фактори, участващи във формирането му.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов