“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS
бр. 8, 2013

—ъвременна √»— централизира информаци€та за обектите на националната пристанищна инфраструктура

–ешението ще интегрира данни за материални активи, техническа и чертожна информаци€ и ще даде възможност за провеждане на пространствени анализи и справки, в това число и от външни потребители

от , 17 септември 2013 0 5959 прочитани€,

ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура” започна проектиране и внедр€ване на географска информационна система (√»—) за управление на пристанищната инфраструктура. ƒейностите са на обща стойност 5 878 800 лв. и са осигурени от ќперативна програма „“ранспорт” 2007 – 2013 г. ѕроектът е насочен към оптимизиране разходите по поддръжка на съоръжени€та и изпълнение на изисквани€та на ≈— в областта на опазването на околната среда.

—ъщност на проекта

ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура” (ƒѕѕ») управл€ва инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. ќсновната дейност на дружеството е свързано с изграждане, реконструкци€, поддържане, управление на собствеността, организаци€та на работата в пристанищата, предостав€не на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и други, определени със «акона за морските пространства, пристанищата и вътрешните водни пътища.

— проекта за изграждане на √»— предпри€тието си постав€ за цел създаването на общ пространствен модел на обектите, които управл€ва, както и пълна база данни за характеристиките на публичната собственост.„ќбхващането на всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система ще даде възможност за централизиране на информаци€та за обектите, съоръжени€та и материалните активи на ƒѕѕ», за интегрирането й с наличната техническа и чертожна информаци€ и за представ€нето й в пространствен контекст. ўе разполагаме с богати възможности за провеждане на пространствени анализи и справки и съответно за по-ефективно планиране на инвестициите и на финансовите ресурси”, коментира инж. Ќаташа ÷енева – директор на дирекци€ „»нфраструктура, акватори€ и собственост” в ƒѕѕ».

ѕоддържаната информаци€

Ѕазата данни ще регистрира моментното състо€ние на инфраструктурните обекти на ƒѕѕ». “ака предпри€тието ще разполага със своеобразен ведомствен кадастър, който ще има възможности да бъде актуализиран и ще обедин€ва регистрите, които предпри€тието поддържа, а именно:

>> –егистър на недвижимите имоти - съдържа описание на недвижимите имоти, кадастралните идентификатори, площи, номер на «аповедта на съответната кадастрална карта и датата на одобр€ване и типа на управление (дали е под концеси€ или не). »нформаци€та освен текстова ще бъде и графична – скици, карти и др.

>> –егистър на специализираните карти и данни за пристанищната инфраструктура – съдържа специализирани карти за устройствено планиране, геодезическо заснемане на граници на пристанищни терминали и частични геодезически заснемани€ на инфраструктурни обекти.

>> »нвентаризационен опис – съдържа коректно описание най-вече на сградите в отделните пристанища.

>> –егистър на корабните места - описва местоположението и характеристиките на корабните места и съдържа специализирани данни касаещи съвместимостта му с различните плавателни съдове и функционалност.

»зграждане на √»— системата

«а изпълнение на основните дейности по «ѕроектиране и внедр€ване на внедр€ване на географска информационна система (√»—) за управление на пристанищната инфраструктура» чрез открит конкурс е избран изпълнител - консорциум "√еоѕорт", обедин€ващ фирмите "“ехноЋогика" ≈јƒ, "»нтерграф »тали€" ќќƒ и "√еотехноинженеринг" ≈ќќƒ. ¬одещ партньор е “ехноЋогика. –еализаци€та преминава през н€колко етапа:

>> јнализ на съществуващите информационни системи и бази данни в ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура”;

>> ѕроектиране на √»—;

>> ќбработка на съществуващите данни и регистри и изработване на нови кадастрални и специализирани карти за териториите на ƒѕѕ»;

>> –азработване на приложен софтуер;

>> ƒоставка и изграждане на хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура;

>> »зграждане, инсталиране, конфигуриране и интегриране на ц€лата система;

>> “естове за приемане на системата в реална експлоатаци€;

>> ќбучение на персонала.

„«начителна част от подготвителните дейности са изпълнени. ¬ момента проектът е в напреднал етап на разработване на приложен софтуер”, отбел€за Ќаташа ÷енева – ръководител на проекта.

—лед като бъдат разработени всички необходими за пълноценното функциониране на системата софтуерни модули на √»— системата, т€ ще осигури следните функции:

 • въвеждане и редакци€ на пространствена информаци€ - за всеки обект ще може да бъде създавано електронно досие с необходимата информаци€, карта на обекта, конкретни параметри и характеристики;

 • автоматично генериране на справки и анализи, необходими за ежедневната работа на служителите на ƒѕѕ»;

 • възможност за едновременен достъп в системата на служители както от √лавното управление в софи€, така и от териториалните поделени€ във ¬арна, Ѕулгас, –усе и Ћом;

 • възможност за създаване и поддържане на цифров чертожен архив.

 • поддържане на данни за хронологи€та на инспекциите по съоръжени€та на пристанищната инфраструктура и за експертните констатации за т€хното състо€ние;

 • възможност за визуализаци€ на състо€нието на съоръжени€та (за наблюдение от дистанци€);

ћодул за WEB клиенти

¬ √»— на ƒѕѕ» ще функционира и модул за WEB клиенти, чрез който системата ще се ползва от н€колко групи потребители: експерти на ƒѕѕ», служители на компаниите концесионери, служители на други ведомства от държавната администраци€, външни потребители. «а различните групи потребители са предвидени различни нива на достъп.

√»— данните ще бъдат достъпни за потребителите, чрез Ќационални€ портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от »зпълнителна агенци€ "≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщени€та. „рез портала ще се осъществ€ва връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информаци€ в ≈вропейската общност (INSPIRE).

ўе бъдат предостав€ни следните услуги, съгласно чл. 14 от «акон за достъп до пространствени данни:

 • услуги за намиране, позвол€ващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представ€не съдържанието на метаданните;

 • услуги за разглеждане, позвол€ващи най-малко: представ€не, навигаци€, увеличаване/намал€ване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представ€не на информаци€ за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;

 • услуги за изтегл€не, позвол€ващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигур€ване на пр€к достъп до т€х;

 • услуги за трансформиране, позвол€ващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;

 • услуги за извикване на услуги за пространствени данни;

 • услуги за предостав€не на метаданни.

ќчаквани ползи

„√»— системата ни е необходима за да следим състо€нието на управл€ваните от нас обекти и активи и по-добре да планираме необходимите ремонти и мерки за поддръжка”, обобщи директорът на дирекци€ „»нфраструктура, акватори€ и собственост” в ƒѕѕ», разказва инж. ÷енева. ¬ момента ƒѕѕ» разработва технически паспорти на съоръжени€та. »нформаци€та от т€х, като и цели€т чертожен архив на предпри€тието също ще бъдат интегрирани с √»— системата, така че ще може да се получава подробна информаци€ за всеки обект и актив.

Ќапример, достатъчно е да изберем идентификатора на склад в Ѕургас и системата извежда ц€лата информаци€ за него – квадратури, площи, кога е изграден, кога е ремонтиран за последен път и каква е стойността на ремонта, дали е даден на коцеси€ и т.н. »нформаци€та посто€нно ще се актуализира. «а целта ще бъдат обучени експерти, които ще обнов€ват информаци€та”, по€сни ÷енева.

Ќаред с това, √»— системата със сигурност ще бъде от полза от не малък брой компании, които ще имат достъп до не€ като външни потребители. „Ќапример с помощта на системата, дадена компани€, превозваща товар, който тр€бва да бъде разтоварен в Ѕургас ще може да види точно на кое корабно м€сто може да се извърши разтоварването, какви складови площи са достъпни и дали те са открити или закрити и т.н. “ези и други възможности на системата ще са достъпни за логистични, транспортни и други фирми и те ще могат да организират по-лесно превозите си. ѕри това те ще получават тази информаци€ безплатно, тъй като от една страна «аконът за пространствените данни включва изисквани€ в този смисъл, а от друга страна – √»— системата се реализира с финансиране от ≈—”, каза инж. ÷енева.

ѕредсто€щи задачи

ѕредвижда се изпълнението на проекта да приключи към кра€ на 2014 г. ƒейностите, които предстои да бъдат изпълнени са само н€колко: доставка и изграждане на хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура; инсталиране, конфигуриране и интегриране на ц€лата система; тестове за приемане на системата в реална експлоатаци€ и обучение на персонала.

»зводи

ќсвен предимствата от гледна точка на оптимизаци€ на дейността на ƒѕѕ» и осигур€ване на информаци€ за широк кръг потребители, проектът „√»— за управление на пристанищна инфраструктура” има още един важен положителен ефект. –еализаци€та на подобно информационно решение несъмнено обогат€ва опита на участниците в неговото изграждане. —поред Ќаташа ÷енева, при старта на всеки »“ проект един доста важен аспект е организаци€та-потребител да има €сна представ€ какъв краен резултат желае да постигне и това да бъде отразено в техническата спецификаци€.

„¬ажно е също, след като бъдат избрани изпълнители с т€х да се поддържа близък контакт и добро взаимодействие, за да може всичко, което е пропуснато да се уточни и добави и организаци€та потребител да получи най-добрите решени€, които изпълнителите са в състо€ние да предостав€т. —амо така може да се изгради система, отговар€ща на очаквани€та, а дори и по-добра. «ащото особено в държавните структури, докато се осъществи една процедура за обществена поръчка, минава повече от година и технологиите вече дават повече възможности, отколкото при старта на проекта”, допълни ÷енева.

¬ работата си по проекта за изграждане на √»—, представителите на ƒѕѕ» са били запознати от своите партньори от “ехноЋогика с много подробности за възможностите на използваните технологии, така че са могли да изберат функционалност, ко€то най-добре да съответства на техните изисквани€. ѕомощ при този избор им е оказала и консултантската компани€ Ѕитћап ≈ќќƒ, тъй като предизвикателствата на етапа на дефиниране на изисквани€та са доста големи. „ѕри други √»—, предназначени за инфраструктурно управление, обхватът е по-ограничен – например обектите в т€х са основно, компоненти на водопровод, или основно улици и т.н. ѕри нас в обхвата на системата, влизат и водопроводи, и електропроводи, и сгради, и съоръжени€, и още много различни активи. Ќе можехме да направим аналоги€ с друга подобна система и тр€бваше да бъдем много внимателни, за да не пропуснем нещо, което системата може да ни даде”, сподели Ќаташа ÷енева.

—поред представителите на ƒѕѕ», в един проект за изграждане на √»— се създава един вид „ново предпри€тие”, обедин€ващо членовете на екипите на възложител€ и изпълнител€. „≈кипът на проекта всъщност е една нова фирма, ко€то тр€бва да заживее свой живот.  огато между членовете на екипа се установи добро взаимодействие, проектът се реализира успешно. Ќашето мнение, че при избора на изпълнител за сравнително по-мащабен »“ проект летвата тр€бва да е поставена високо - това дава възможност организаци€та да получи резултат, надхвърл€щ заданието, казват представители на ƒѕѕ».

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов