“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€
бр. 1, 2014

«начими »“ проекти превръщат ј√   в модерна администраци€, работеща в съответствие с принципите на «≈”

Bъдещите »“ инициативи на јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър (ј√  ) включват надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услугите, създаване на ƒигитален архив и на –егистър на географските наименовани€.

от , 28 €нуари 2014 0 5703 прочитани€,

ѕрез 2013 г. јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър финализира проект, изпълн€ван по ќѕ “јдминистративен капацитет”, на тема „ѕредостав€не на електронни и комплексни административни услуги чрез разработване и внедр€ване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление («≈”); разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализаци€ на електронна система за управление на жалби, предложени€ и сигнали; оптимизаци€ и осигур€ване на достъп до услуги на незр€щи; оптимизаци€ и осигур€ване на достъп до услуги на чуждоговор€щи клиенти чрез онлайн транслитераци€”.

ѕроектът се изпълн€ва от август 2012 г. и е логично продължение на внедрената през 2009 г. »нтегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (»»— »–), об€сн€ват от јгенци€та като допълват, че създаването в рамките на проекта на  адастрална административна информационна система ( ј»—) и интегрирането й със съществуващата »»— »– прави възможно постигането на контрол на документооборота, за€в€ване на услуги през интернет, правене на справки за статуса на за€вените услуги и други.

–еализаци€ и технологии

ѕроектът е изпълнен от обединение „ћјѕЅ”Ћ”, избрано след проведена процедура по «ќѕ.

“—пецифичен момент при реализаци€та на проекта е свързан с пром€на на архитектурата на информационната система от децентрализирана (звездообразна) в централизирана”, об€сн€ват от јгенци€та.

“‘изическата архитектура на  ј»— e реализирана така, че да отговар€ на функционалните и нефункционалните изисквани€ на системата”, допълват от там. ќтделните компоненти са реализирани както с отделни сървъри, така и на базата на виртуални машини, разположени върху един или повече сървъри.

— цел поддръжка на висока производителност е реализирано дублиране на сървърите, с които пр€ко работ€т служителите в структурите на ј√  , като се използва и разпредел€не на натоварването между два или повече сървъра. «а целта всеки един от използваните суичове има функционалност за разпределение на натоварването, така че да се използва максимално ненатоварени€т сървър при обработка на потребителски за€вки и/или системна операци€. »зползването на Oracle за управление на бази данни в т.нар. Real Application Cluster подсигур€ва максимално разпределение на натоварването на потребителските за€вки, така че да се ангажира сървърът, който е най-малко натоварен. “ази архитектура осигур€ва работата на гол€м обем данни, гол€м брой служители и големи€ брой операции, които се извършват на сървърите за приложени€ и за база данни.

÷€лата система се състои от два клъстера. «а изграждането на сървърите са използвани блейд сървъри и виртуални машини, разположени върху т€х. ¬ърху двойки блейдове са пуснати по една машина от двата клъстера. «а постигане на висока надеждност с цел архивиране вс€ка двойка сървъри от клъстер се репликира в реално време върху съседен блейд. –епликаци€та се реализира с технологи€та DRBD. „рез не€ се гарантира, че всеки променен бит от работещата виртуална машина се копира и върху копието. “ози тип репликиране дава възможност при проблем и спиране на н€кой от виртуалните сървъри или от блейдовете да се пусне работещо копие върху съседен блейд.

— цел гарантиране качеството на услугите (QoS) особено внимание е обърнато на разпределението на натоварването (load-balancing) и на достъпността (high-availability).

–езултати и ползи

“— реализирането на проекта са спазени принципите на «≈” и е изградена една модерна администраци€, предлагаща услугите си и през интернет”, об€сн€ва изпълнителни€т директор на ј √√ инж. ¬алентин …овев. “—ред новостите, постигнати в резултат на изпълнението на проекта, са оптимизаци€та на работните процеси за предостав€не на електронни административни услуги в ј√  , оптимизирането и осигур€ването на достъп до услуги на незр€щи, както и на достъп до услуги на чуждоговор€щи клиенти чрез онлайн транслитераци€”, уточн€ва той.

ѕодобрена е също удовлетвореността на клиентите от обслужването с кадастрална информаци€, постигнати са надеждност и сигурност на системата за кадастър, бързина на обслужване на клиентите, удобство на обслужващата мрежа, възможност за достъп до предостав€ните услуги чрез множество канали. ѕреди разработването и въвеждането на новата система единствената услуга, ко€то бе възможно да се прави чрез интернет портала, бе „справка”. “ƒнес вече чрез  ј»— портал е възможно подаване и получаване на документи през интернет, извършване на проверка онлайн на статуса на услугите, както и подаването на жалби и предложени€ по електронен път”, об€сн€ват от ј√  .

–азработен и внедрен е също софтуер в съответствие със «≈” за предостав€нето на електронни и комплексни административни услуги от ј√  . “ака в резултат на изпълнението на проекта се постига спазване на принципа на «≈” за еднократното събиране и създаване на данни.

¬ същото време е създадена възможност за наблюдение протичането на работните процеси, като за вс€ка дейност се знае кога е възложена, кога е извършена и от кого. “јвтоматизирани са работните процеси за предостав€не на административни услуги и е въведен безхартиен обмен”, коментира ¬алентин …овев.

ƒиректна полза от системата е също така стимулирането на пазара на недвижими имоти чрез осигур€ване на достъп до изчерпателна цифрова информаци€ и справки относно физически параметри и права върху имоти.

Ќасто€щи и бъдещи проекти

“ѕрез насто€щи€ програмен период ј√   работи много успешно по усво€ването на европейски средства, основно към ќѕј .  ъм момента имаме подписани 2 договора”, коментира ¬алентин …овев.

ѕроектът „Ќадграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от ј√   за по-добро административно обслужване” надгражда всички положителни резултати, постигнати до момента в областта на представ€нето на висококачествени административни услуги, като предвижда обедин€ване и надграждане на придобитите знани€ и добри практики в областта на административното обслужване в единна система за управление на качеството и нейното сертифициране за съответствие със съвременните международно признати стандарти за качество.

ƒруга насока на работа на јгенци€та е развитие на електронните административни услуги от ƒържавни€ геодезически, картографски и кадастрален фонд (√еокартфонд) - инициатива на ј√   за създаване на ƒигитален архив. “ќсновната цел е да се разшири и улесни достъпът до всички материали и данни, съхран€вани в √еокартфонда, без да се застрашава и нарушава т€хното физическо състо€ние”, уточн€ват от јгенци€та.

ƒигитални€т архив ще се изгражда като комплекс от взаимосвързани дейности, включващи изготв€не на дигитални образи, контрол по качеството, съхранение и използване. —офтуерът за управление на дигитални€ архив ще бъде интегрална част от съществуващата информационна система на агенци€та, а метаданните за дигиталните обекти ще са част от базата данни на системата. ÷ифровизираните материали ще бъдат достъпни за клиенти на ј√   чрез административно-информационната система.

ƒругите дейности на јгенци€та включват създаване на –егистър на географските наименовани€ и привеждането на наличните геоданни в ј√   съгласно изисквани€та на INSPIRE.

ѕредстои също стартиране изпълнението на проект „Ќадграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобр€ване на качеството, бързината и надеждността на предостав€ните административни услуги от ј√  ” ќсновните цели на проекта включват осигур€ване на оперативна съвместимост и усъвършенстване на информационните системи за подобр€ване на административното обслужване, осигур€ване на връзка между  ј»— порталa и порталa www.egov.bg и оптимизиране предостав€нето на административните услуги, свързани с кадастралната карта, по електронен път.

 акво представл€ва и какво осигур€ва  ј»— ѕортал:

 ј»— ѕортал е интернет базирана система, ко€то предостав€ на всички клиенти на ј√   и —√   следните функционалности:

  • попълване, преглед, проверка и изпращане на за€влени€ за електронни административни услуги, справки, жалби/възражени€
  • регистраци€ на клиенти в единна база данни на  ј»—
  • плащане на за€вени услуги и справки
  • преглед на резултата от предоставена услуга
  • прослед€ване статуса на изпълнение на за€вени услуги
  • достъп до форум на потребителите на кадастрална информаци€

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов