“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 3, 2014

ћиграци€та на основната банкова система към Exadata оптимизира работата на ѕ»Ѕ

3 пъти по-краткото време за счетоводно приключване и ускор€ване на онлайн справките между 2 и 3 пъти са само част от ползите, които банката отчита след миграци€та.

от , 21 март 2014 0 5933 прочитани€,

¬иктори€ Ћазова

ѕърва инвестиционна банка предлага банкови услуги на частни и корпоративни клиенти както в страната, така и на Ѕалканите. “€ е третата по големина банка в Ѕългари€ с над 200 клона, 600 ATM устройства, над 960 хил. активни клиенти и над 1,4 милиона сметки.

ѕреди малко повече от година банката приключва мащабен проект, наречен “Oracle Exadata DBM”. Ќакратко проектът включва инсталиране на Oracle Exadata Database машина и миграци€ на Ѕƒ на основната банкова система към новата платформа.


ѕричини за стартиране на проекта

÷ентрализираната основна банкова система Oracle Flexcube на ѕърва инвестиционна банка управл€ва над 90% от бизнес процесите в банката. –азрастването на дейността и увеличаването на бро€ на клиентите на банката довежда до съществено нарастване обема на банковите операции и в кра€ на 2011 г. бро€т на клиентите на ѕ»Ѕ вече достига 1,2 млн., извършващи средно 3 транзакции на месец. «аедно с това се налага основната банкова система да обработва около 7,3 млн. уникални счетоводни записвани€ месечно и има близо 2000 потребители.

“»зползваната по това време база данни бе Oracle RAC 10gR2 (2 нода) със 7 “¬ обем на данните, при темп на нарастване 5 GB дневно и около 220 GB redo данни дневно. ѕри приключване на счетоводни€ ден се изпълн€ваха 200 паралелни процеса, като при това продължителността на приключването непрекъснато нарастваше” об€сн€ва —ветослав ћолдовански, член на ”правителни€ съвет и изпълнителен директор на ѕ»Ѕ.

Ќамал€ване на средната продължителност на приключването на счетоводни€ ден е ключова цел на проекта, защото разрастването на операциите на банката довежда до обработки със средна продължителност от 6,5 часа и пикови стойности до 9 часа в случаите на месечно начисл€ване на такси за управление на сметки, което създава критично положение за започването на нормали€ бизнес ден на банката в 8.30 ч. сутрин. ƒруг основен риск, свързан с тази продължителност на обработките, е краткото време за работа на екипите при отстран€ване на внезапно възникнали проблеми.

“«авишените изисквани€ към приключването на счетоводни€ ден в срок ни принудиха да увеличим бро€ на паралелните процеси по обработката му, с което натоварихме пределно хардуерната платформа. ѕо време на тези т.нар. вечерни обработки беше нормално да се наблюдава 95% натоварване на процесорите и паметта и над 50% натоварване на дисковата система”, уточн€ва —ветослав ћолдовански.

ќт друга страна, увеличаващи€т се брой клиенти води и до по-гол€мо натоварване в офисите на банката. “ози тип натоварвани€ не са равномерни и са свързани както с икономическите цикли в държавата (плащане на данъци, заплати) така и с продуктовите цикли в банката (погашени€ по кредитни карти, кредити), което създава критични натоварвани€ в системата и увеличаване на продължителността на единичните транзакции.

»зползваната тогава хардуерна конфигураци€ е 2 x HP rx8640 с 16 dual core Itanium CPUs и 192 GB RAM и дискова система HP EVA 8400. ‘изическото и моралното остар€ване на използваната хардуерна платформа обаче води до по-високи разходи за поддръжката й и по-чести дефекти в нейните компоненти. ¬ същото време нарастващи€т обем данни изисква скъпи, но стратегически неперспективни ъпгрейди на дисковата система.

»зборът на платформа

≈кспертите от ѕ»Ѕ се насочват към избор на платформа, прецизно оразмерана от гледна точка на бързодействие и с възможност за скалируемост. —ред основните изисквани€ е миграци€та да се извърши с минимално прекъсване на работата на приложени€та, да се гарантира работоспоcобност на продукционната среда до момента на преминаване към новата и не на последно м€сто да се осигури възможност за връщане в изходна позици€ (Point of Return) в случай на непредвидени проблеми във функционалността на приложени€та върху комплексно новата платформа.

“ака след проведени консултации с Oracle, HP и EMC от ѕ»Ѕ се насочват към две възможни решени€ за постигане на целите на проекта в технически и бизнес аспект - Exadata платформа и хардуерна HP конфигураци€. “–ешихме да търсим по-съвременно, технологично решение и да не се налага да правим последващ ъпгрейд за дълъг период от време”, коментира ¬есела —тойновска, сертифициран Oracle специалист и ръководител екип “јдминистраци€ на бази данни” в ѕ»Ѕ. “ќсвен повишаване на бързодействието и постигане на стабилност решихме да се насочим към консолидиране на лицензи и консолидиране на бази данни. »скахме по-опростена администраци€ и повече поддръжка от вендора”, уточн€ва т€.

»зборът на експертите на банката пада върху платформата Exadata X2-8 Full Rack на Oracle и модерна x86 платформа на HP. Ќо тъй като до този момент основната банкова система Flexcube на ѕ»Ѕ е сертифицирана за работа с база данни Oracle 10gR2, а Exadata X2-8 Full Rack задължително работи с Oracle 11gR2, в банката е извършена вътрешна сертификаци€ на основната банкова система за работа с Oracle 11gR2. “јко това не беше възможно, щ€хме да подсилим старите си машини и да направим неперспективен ъпгрейд”, об€сн€ват от ѕ»Ѕ. ѕълните функционални тестове обаче показват, че приложени€та на Flexcube системата работ€т безпроблемно на 11gR2, което от сво€ страна отвар€ възможности пред банката да се възползва от редицата новости, налични в Oracle 11gR2.

—ледва доказване на концепци€та (proof of concept) за двете избрани платформи чрез тестове и симулации с реални данни.

““естовете с Oracle проведохме с 1TB данни, осигур€ващи пълна функционалност на приложени€та.“ова беше достатъчно, за да прецeним как те работ€т в тази среда. ќще тогава пролича, че машината има потенциал и с една прецизно изпълнена миграци€, съчетана с усили€ от наша страна за оптимизиране на н€кои процеси и процедури, ще постигнем сериозни резултати. ѕри теста в HP импортирахме абсолютно същите данни, за да имаме база за съпоставка. » при двата теста получихме почти еднакви резултати – приключването на счетоводни€ ден се ускори 2 пъти, справките също се забързаха значително, времето за отделна транзакци€ намал€. ѕри избора на Oracle решението натежа фактът, че ще комуникираме с един производител и за всичко ще се обръщаме към него. »нфраструктура само от един вендор, означава да елиминиране на вс€каква възможност за несъвместимост между софтуера и хардуера”, казва ¬есела —тойновска.

»зключително важно преди старта на проекта е разработването на план за възстанов€ване на работата върху старата платформа (Failback сценарий), т.е. да се предотврати дълго прекъсване на работата на »— на банката, ако се по€ви неразрешим проблем с изц€ло новата платформа.

ћиграци€та

““ъй като условието беше миграци€та да се направи с минимално прекъсване , решихме да ползваме технологи€та ќracle GoldenGate Real-TimeTransactional Data Management”, об€сн€ва ¬есела —тойновска. —лед като това решение е взето, следва proof of concept на м€сто в ѕ»Ѕ с репликиране на данни от тестова HP Itanuim среда с Ѕƒ 10gR2 към нова HP x86 платформа с Ѕƒ 11gR2.

«аедно с това е извършено обучение по програмата на Oracle University на екипите, ангажирани с проекта, с цел запознаване с Exadata платформата и с основните положени€ на ќracle GoldenGate Real-TimeTransactional Data Management технологи€та.

“”никално при миграци€та беше нашето решение за Failback. —лед успешно прехвърл€не на данните от Ѕƒ източник към Ѕƒ приемник, след синхронизаци€ на данните на двете места до определен момент и превключване работата на системите към новата среда, базите данни размен€т ролите си. ѕромените се превхърл€т вече в обратна посока и се прилагат на старата Ѕƒ”, об€сн€ва ¬есела —тойновска.

» така »“ екипът на банката решава, че за да се постигне защита срещу повреждане на данните на Ѕƒ източник, процесите по репликаци€ на промените в двете посоки тр€бва да се конфигурират и тестват срещу трета независима база данни, наречена „реплика” база данни. “€ е разположена на машина HP x86, закупена от ѕ»Ѕ в рамките на същи€ проект, ко€то и в момента работи в резервни€ дейта център на банката.

“—ъществен елемент при използването на GoldenGate технологи€та е, че участващите бази данни са в режим Read-Write. –еална е опасността от нежелани промени на данни в Ѕƒ приемник и следователно се изисква гарантирано да се ограничи достъпът до не€ ”, уточн€ва ¬есела —тойновска. 

ѕартньори и екипи

¬ работата по проекта ѕ»Ѕ разчита на помощта на експертите от Oracle, оказана под формата на Oracle Consulting, Oracle Premier Support for Systems и и Oracle Platinum Support за инженерни системи.

¬ рамките на основното ниво на поддръжка Oracle Premier Support е извършен монтаж на м€сто от специалисти на Oracle, както и първоначална конфигураци€ и инсталаци€ на Exadata машината. ѕо време на изпълнението на проекта »“ екипът на ѕ»Ѕ работи активно с консултанти на доставчика, а следващото ниво от подръжката на Oracle, т.нар. Oracle Platinum Support – поддръжка, ко€то банката получава като клиент на инженерна система на производител€, включва мониторинг на системата в режим 24х7 с цел откриване на дефекти и откази по не€, както и извършване на всички ъпгрейди на средата от техни екипи.

ќсновен партньор на ѕ»Ѕ е и Ѕалкан ‘айненшъл —ървисиз – фирмата, ко€то поддържа основната информационна система i-Flex на банката. ¬ рамките на проекта от страна на Ѕалкан ‘айненшъл —ървисиз са разработени процедури за доказване пълнотата и валидността на данните при миграци€та, съобразени със спецификата на приложени€та. ÷елта е в процеса на преместване на данните от старата Ќ– платформа към Exadata платформата да се провер€ва консистентността им на двете места и да се подтвърди във финалната фаза на превключване към новата среда, че мигрираните данни са съвсем точно прехвърлени и синхронизирани на базата данни, приемаща функциите на продукционна.

јктивно участие в проекта от страна на ѕ»Ѕ вземат екипите по администраци€ на бази данни, системна администраци€ и част от екипа приложна администраци€. ќбщо около 10-12 човека. ¬ работата по проекта работ€т също сторидж администраторите и мрежовите администратори, уточн€ват от банката.

–езултати и ползи

¬ резултат на реализирането на проекта по миграци€та ѕ»Ѕ постига намаление на обема данни с 2 TB. “–едуцирахме чувствително обема на журналните таблици и на таблиците с логове на приложени€та. јрхивирахме част от данните, преструктурирахме редица обекти на Ѕƒ, като използвахме новите възможности на верси€та 11gR2 - например oltp компреси€, interval, composite partitioning и др.”, уточн€ва ¬есела —тойновска.

—ъздадени са също така cluster managed services, при което всички приложени€ от даден тип натоварване например oltp са отделени да работ€т с един сервиз, приложени€та за отчети - с друг и т.н. ”слугите се администрират през клъстерни€ софтуер на Oracle, което означава лесно и гъвкаво управление и преразпределение на ресурсите между различните групи потребители и приложени€.

“Oracle Golden Gate миграци€та на данни, съчетана с flashback database технологи€та ни даде възможност да направим много тестове с реални данни в реално време. Ќа практика преди извършване на определен тест се създава т.н. гарантиран restore point, обвързан с точно определен момент X във времето. —лед приключване на теста състо€нието на системата се възстанов€ва до момента X и се продължава с прилагането чрез процесите на Oracle GoldenGate на промените, натрупани в Ѕƒ източник от момента X нататък”, сподел€ ¬есела —тойновска. ““естовете б€ха комплексни и включваха функционалност и бързодействие, пром€на на параметри на Ѕƒ, преструктуриране на обекти, high availability на Exadata машината при отпадане на отделни дискове, на ц€л storage или DB server, на flash/RAM памет и други, така наречени “fault injection tests”.

Exadata платформата гарантира висока степен на непрекъсваемост. Џпгрейдите на хардуера и софтуера се извършват без прекъсване на предостав€ните от не€ услуги и се инсталират отдалечено през VPN от екипите на Platinum Support след сериозна подготовка от двете страни и документиране на ц€лостни€ процес. ¬сичко е подсигурено, проверено и н€ма никаква опасност, че н€кой може да подслушва трафика и да прихване пароли.

ѕоследващи проекти

—лед реализирането на проекта по миграци€ към Exadata платформата от ѕ»Ѕ стартират изграждане на консолидирана платформа Oracle Enterprise Manager 12c за управление на »“ инфраструктура. “„рез този софтуер наблюдаваме и управл€ваме всички бази данни в »“ инфраструктура на банката и машините, върху които те работ€т. —ледим CPU/memory утилизаци€та, утилизаци€та на файловите системи и др. ƒефинирали сме правила за създаване на инциденти и превантивно алармиране на екипите при настъпване на събити€ от различен характер, с цел да се осигури нормалната работа на системите”, об€сн€ва ¬есела —тойновска. „»зползваме този софтуер, тъй като той е съвместим и поддържа мониторинг на всеки един компонент на Exadata машината, изключително удобен е и лесен за ползване”, допълва т€.

—ред плановете на ѕ»Ѕ е консолидаци€ на други бази данни върху Exadata DBM.  ато следващ проект например от банката планират мигриране на online платформата my.fibank в тази среда отново с използване на Oracle GoldenGate технологи€та, за да се избегнат прекъсвани€ в работата на тази банкова услуга, спечелила досега гол€м брой потребители.

—лед вливането на ёнион Ѕанк в ѕ»Ѕ и консолидирането на данните в една банкова информационна система – тази на ѕ»Ѕ, предстои проект за внедр€ване на CRM система, ко€то също ще работи с Ѕƒ върху Exadata машината.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов