“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  оментари
бр. 3, 2014

ќтново за взаимодействието Д»“ Ц бизнесУ

јко наистина искаме да подобрим съвместната работа на всички заинтересовани участници при използването на »“ за нуждите на бизнеса на компани€та, ключовата дума за успеха е УзаедноФ по вс€ко време

от , 21 март 2014 0 7261 прочитани€,

«а недоволството от взаимодействието между ръководителите и служителите от оперативните звена от една страна и ръководителите и служителите от »“ функци€та в компаниите (финансови институции, производствени или търговски предпри€ти€ и т.н. наричани общо по-нататък „компан舓) от друга, за разминаването в очаквани€та на така определените страни се говори не от вчера. ¬ъпреки всички анализи, консултации за синхронизиране на действи€та и предприети инициативи, въпреки всички уверени€, че »“ е неразделна част от бизнеса, последните статистически изследвани€ показват, че напредъкът в тази област е недостатъчен. Ќа практика нещата все още изглеждат в една или друга степен като отношени€та между членовете на едно семейство, които се изб€гват, не разговар€т помежду си, но и не спират да се обвин€ват взаимно. јко см€тате, че при вас това изобщо не е в€рно, вие работите в идеалната компани€.

 акво поражда такова неразбирателство и как то може да бъде избегнато или поне силно ограничено? Ќека първо да разгледаме кои са справедливите очаквани€ на всички участници, породени от техните реални потребности и какви в действителност са постав€ните искани€ и да анализираме веро€тността те да бъдат изпълнени.

 акво очакват потребителите на »“ услуги в компани€та?

ќчаквани€та на висшето ръководство и на оперативните ръководители и служители от оперативните звена в компани€та към информационното обслужване по принцип следва да са групирани в н€колко основни насоки: да получават всички необходими им »“ услуги по подход€щ начин, да влагат възможно най-малко средства и време за т€хното създаване и обслужване, да получават резултат от изпълнението на »“ услугите при влагане на разумни усили€ и в желаното време и да получава адекватна и навременна помощ при използване на услугите. ћного често, обаче, искани€та към »“ функци€та в компани€та са декларирани приблизително така:

 • »скаме »“ да ни предостави всички необходими за нашата работа »“ услуги сега (какви точно са те?)

 • »скаме »“ да предвижда развитието на услугите в бъдеще (как да отгатнат нуждите на бизнеса/ изисквани€та на средата в бъдеще?)

 • »скаме »“ да дефинира нашите бизнес процеси, когато изгражда »“ услугите (кой е собственик на бизнес процесите?)

 • »скаме новите »“ услуги да са налични веднага щом имаме нужда от т€х (навреме ли са за€вени?)

 • »скаме да не ни занимават с разработката на »“ услугите (как да разберат какво е нужно, а дали са го осигурили?)

 • »скаме да не влагаме средства и ресурси в развитие на »“ услуги (маги€?)

 • »скаме »“ услугите да дават резултата сами (кое копче тр€бва да се натиска?)

 • »скаме »“ да коригират нашите грешки в данните при работа с »— (чии са данните?)

 • »скаме служителите в »“ да изпълн€ват н€кои наши бизнес дейности (а разделението на дейностите?)

 акво очакват доставчиците на »“ услуги в компани€та?

¬ същото време очаквани€та на ръководителите и служителите от »“ функци€та към услови€та, които са нужни за т€хната успешна работа, следва най-общо да бъдат в следните посоки: дейността по развитие и използване на »“ за нуждите на бизнеса на компани€та да бъде обект на корпоративното управление, изисквани€ към предостав€ните »“ услугите да се изготв€т €сно и да бъдат пълно дефинирани, да се получават достатъчно средства за реализаци€та, поддръжката и оперирането на »“ услугите, да има обучени и отговорни потребители на »“ услугите. ќчаквани€та, обаче, нер€дко се представ€т с искани€, които звучат горе-долу така:

 • »скаме потребителите да се оправ€т с каквото сме им дали като услуги и функции (как да се постигат добри резултати и растеж на бизнеса на компани€та?)

 • »скаме изисквани€та на бизнеса да не се промен€т (да спре ли да се развива бизнесът/икономическата среда?)

 • »скаме бизнесът да не изисква изпълнението на сложни и обемни разработки/проекти (да работ€т на ръка?)

 • »скаме да получаваме готови технически спецификации (кой е специалистът по »“?)

 • »скаме да получаваме последните технологични постижени€ в областта на »“ веднага (с какво е обосновано такова искане?)

 • »скаме потребителите да не ни безпоко€т за помощ и съдействие при използване на услугите (да спрат да ползват »“ услугите?)

 • »скаме да не ни притесн€ват да бързаме с доставката на нови услуги (кой ще плаща за този комфорт?)

 • »скаме потребителите да се задовол€ват с качеството на услугите, което им даваме (как да си вършат качествено работата?)

 ак могат да се срещнат очаквани€та?

ќт посочените примери веднага става €сно, че така поставени искани€та на страните в действителност не съответстват на и не израз€ват правилно техните реални потребности. Ќакратко очаквани€та за действи€та на „друг舓 са неправилно формирани и представени.

«а да има успех при съвместната работа по развитие и използване на »“ за нуждите на бизнеса на компани€та, преди всичко е необходимо всички ръководители и оперативни служители да постигнат общо разбиране за очакваните от всеки от т€х действи€ по цели€ цикъл на планирането, изграждането, използването и управлението на »“ услуги за нуждите на бизнеса на компани€та. ѕри това, особено важно е да се утвърди разбирането, че основните групи участници в дейността на компани€та не се определ€т като „бизнес“ и „»““ (съответно доставчици и потребители на »“ услуги), а като ръководители и оперативни служители.

Ќа тази здрава основа вече може да се изгради общ ѕроцес по управление на използването на »“ в компани€та, който да гарантира задовол€ване на потребностите на всички заинтересовани участници – потребители и доставчици на »“ услуги в не€.

Ќе е реалистично да очакваме, че нещо от казаното по-горе може да се случи от самосебеси. Ќужни са целенасочени действи€ и усили€ за разработване и внедр€ване на комплекс от организационни мерки и документи, чрез които да се регламентират съвместните и самосто€телните действи€ на всички участници в този процес (ѕроцеса) и да се поддържа неговото изпълнение в дългосрочен план.

ѕреди да се пристъпи към подобна инициатива за пром€на е важно да се изпълн€т н€колко предварителни задачи:

 • ƒа се установи открит диалог и общ език между участниците в ѕроцеса, които често са се изолирали в своите професионални области и см€тат, че областта на другите не е т€хна работа

 • ƒа се пропагандира иде€та, че е време да спре повтар€нето на старите грешки в отношени€та „бизнес – »““ и тр€бва те да се постав€т на нова основа, за да може т€ да бъде осъзната и възприета на всички нива в компани€та

 • ƒа се утвърди разбирането, че постигането на успех в начинанието е невъзможно в рамките на еднократно усилие, а може да бъде плод само на съвместното изпълнение на посто€нно действащ процес за планиране, реализаци€, използване и управление на »“ услуги в компани€та

 • ƒа се възприеме подход за централизиране предостав€нето на всички »“ услуги в компани€та от »“ функци€та като се изведат самосто€телните продукти/системи от другите звена, отговар€ли за т€х до момента и се създаде списък/каталог на услугите, и в същото време се разпредел€т бизнес дейностите, изпълн€вани в момента от »“ специалисти, към ръководители или специалисти от други оперативни звена

 • ¬исшето ръководство на компани€та реално да оглави стартиращата инициатива

ѕроектирането и внедр€ването на посочени€ по-горе ѕроцес по управление на използването на »“ в компани€та ще бъдат по-ефективни ако бъдат извършени в рамките на вътрешен проект, при изпълнението на който да бъдат изпълнени необходимите организационни дейности и създадени нужните документи.

ќсновните организационни мерки следва да бъдат планирани и изпълнени в н€колко насоки:

 • ƒефиниране на бизнес процеси, определ€щи дейностите по планирането, изграждането, използването и управлението на »“ услуги в компани€та, изпълн€вани от ръководителите на компани€та и оперативните служители като се синхронизират действи€та между т€х

 • »з€сн€ване и правилното дефиниране на ролите и отговорностите на всички участници в процеса(ите) от ръководството на компани€та и от оперативната дейност при постигането на общата за т€х цел – просперитета на нейни€ бизнес

 • ƒефиниране на контроли по изпълнението на бизнес процеса(ите), нива на управление и отчетност

 • —ъздаване на необходимата организаци€ - подход€щите организационни единици и/или съгласувателни/контролни органи в компани€та, необходими за правилното изпълнение на процеса

ƒокументите, които тр€бва да се разработ€т за ѕроцеса, са от много съществено значение за постигане на поставените цели. „есто се приема, че е достатъчно просто да се разработи политика/процедура(и)/правила за управление на промените в »“ (и те действително са необходими), но е нужно нещо повече – те да бъдат интегрирани със съответните общи политики/процедури/правила (управленски и оперативни) от пакета нормативни документи на компани€та, което много често не е факт. ≈то защо пром€ната тр€бва да бъде отразена адекватно в съществуващите/новите политики, процедури и правила свързани с корпоративното управление, оперативното управление (в т.ч. управлението на »“), управлението на човешките ресурси, управлението на доставките, управлението на информационната сигурност и други сфери от дейността на компани€та.

¬ заключение

јко наистина желаем да подобрим съвместната работа на всички заинтересовани участници при използването на »“ за нуждите на бизнеса на компани€та, въпросът не може да бъде решаван само от едната страна (на доставчиците на »“ услуги или на техните потребители), нито от вс€ка от т€х поотделно по модела на взаимодействие „доставчик срещу клиент“.  лючовата дума за успеха е заедно по вс€ко време.

–амона „ервенкова е водещ специалист в областта на ”правленското консултиране и »“ одита с дългогодишен опит и специализаци€ в използването на »“ за нуждите на бизнеса и ръководство на »“ проекти. ”частвала е и е ръководила редица проекти в «ападна, ÷ентрална ≈вропа и Ѕългари€, реализирани в индустри€та, обществената и банковата сфера.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов