“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS
бр. 8, 2014

√»— системите Ц с важна рол€ при оценка на заплахата и риска от наводнени€

√»— технологиите предостав€т ценни инструменти за провеждане на различни дейности, свързани с управление на заливните зони

от , 18 септември 2014 0 5322 прочитани€,

ƒоц. д-р инж. Ћюбка ѕашова, завършва ”ј—√, —офи€, като магистър-инженер по “√еодези€, фотограметри€ и картографи€” през 1989 г., след което специализира “ѕриложна математика” в »нститута по приложна математика и информатика на “”, —офи€. Ќаучната си кариера започва през 1991 г., постъпвайки в ÷ентралната лаборатори€ по висша геодези€ на ЅјЌ, където през 2004 г. защитава дисертаци€. ѕонасто€щем е доцент към ƒепартамент “√еодез舓 на Ќационални€ институт по геофизика, геодези€ и географи€, ЅјЌ. –ъководи и участва в научноизследователски и научно-приложни международни и национални проекти. ”частва като експерт в разработване на методиката за оценка на заплахата и риска от наводнени€ в частта за морски наводнени€.

ѕромените в климата, прирастът на населението, разрастването на икономиката, съчетани с увеличаване бро€ и мащаба на природните бедстви€ през последните десетилети€, определ€т ≈вропейските политики за подкрепа на международни интердисциплинарни изследвани€ на такива рискови процеси. —ред основните задачи на тези изследвани€ са разработване на нови методи и технологии за подобр€ване на системите за наблюдение, повишаване точността на прогнозните оценки и управление на риска с цел смекчаване на неблагопри€тните екологични, социални и икономически последици. ¬ Ѕългари€ за периода 1900-2013 г. по данни на EM-DAT наводнени€та са сред 10-те природни бедстви€ с най-много пострадали хора и икономически загуби.

≈вропейската политика

ѕрез октомври 2000 г. е приета ƒиректива 2000/60/≈ќ за установ€ване на рамка за действи€та на ќбщността в областта на политиката за водите, както и специална ƒиректива 60/2007 за оценка на риска от наводнени€ и неговото управление.  ато страна-членка на ≈— Ѕългари€ актуализира националното си законодателство, като съгласно изисквани€та на ƒиректива 2007/60/≈— е извършена предварителна оценка на риска от наводнени€ (ѕќ–Ќ) по утвърдена през 2011 г. единна методика за страната. ќпредел€нето на районите със значителен потенциален риск от наводнени€ служи и като базова информаци€ за втората фаза на приложението на ƒирективата, определ€ща районите, за които се изготв€т карти на заплахата и риска от наводнени€. Ќеобходимо условие е те да бъдат разработени чрез √еографски информационни системи (√»—).

—пециализираните карти са предназначени за професионалисти, които да бъдат помогнати в процеса на планиране и управление на речните басейни, както и за намал€ване на риска от наводнени€. —ред целите е също така насърчаване на хората, живеещи и работещи в области, потенциално застрашени от наводнени€, да разберат повече за тези природни процеси, да са информирани и да предприемат съответни действи€, когато кандидатстват например за разрешение за строеж. јко съответни€т имот попада в зона, застрашена от наводнени€, това веро€тно ще бъде важен фактор за инвестиционните намерени€.

–азработването на втори€ етап по изпълнение на ƒиректива 2007/60/≈— е възложено през 2012 г. на Ќ»ћ’ при ЅјЌ. ≈тапът включва детайлно разработване на методика за оценка на заплахата и риска от наводнени€, с ко€то се определ€т районите, където съществува или има веро€тност за значителен потенциален риск от наводнени€.

ѕри изготв€не на предварителните оценки на риска от наводнени€ 4-те дирекции за басейново управление на водите към ћќ—¬ публикуваха и част от резултатите в интернет, ползвайки съвременни √»—. ѕо същество, картите на заплахата и риска от наводнени€, които следва да се изготв€т, са специализирани и нормативна уредба за такъв вид карти в страната не е развивана. ƒосега такива карти са изработвани от отделни институции, частни фирми или организации, които са в ограничен брой, не се тиражират и най-често са върху основа на топографски карти, аерофото или спътникови изображени€. »звестни са такива и в електронен вариант, достъпни и чрез интернет.

 артографско оформление

ѕри потенциална заплаха от морски наводнени€ тр€бва да се оцен€т н€колко аспекта:

 • пространството, в което заплахата може да оказва вли€ние,

 • способността на екстремното €вление да предизвика косвени въздействи€,

 • интензивност на въздействието в крайбрежната зона,

 • продължителност на събитието,

 • степен, до ко€то събитието е предвидимо и др.

ѕълноценното използване на полезна информаци€ от различни източници за ефективно управление на природни€ риск изисква създаване на интегрирана информационна система, ко€то да съчетава различни методи и инструменти.

«а разработването на методологи€ за оценка на заплахата и риска от наводнени€ е необходимо да се изследва връзката между морските наводнени€, като природно бедствие, да се анализира у€звимостта на крайбрежните райони и да се оцени въздействието на комплекс от процеси в дългосрочен план. “акъв подход може да се приложи при налични числени модели, високоспециализиран софтуер и входни данни с определени качества за адаптиране, изпълнение и верифициране на моделите, необходими за изчисл€ване покачването на морското ниво при щормови вълнени€ с различна обезпеченост и за определ€не на крайбрежните площи, застрашени от наводнение.

 арти на наводнени€та могат да използват за управление на риска от наводнени€, за разработване на стратегии и устройствено планиране в крайбрежните райони; за планиране на земеползването; за осведом€ване на обществеността; при застрахователни€ процес, изготв€не на анализи и прогнози и т. н. ѕри изготв€не на вс€ка специализирана карта следва да бъдат спазвани картографски методи за изобраз€не с оглед нейното предназначение: подход€щ мащаб, степен на генерализаци€, картографско съдържание и ниво на приемлива сложност на изобраз€ването му, картографски символи и знаци, цветово оформление и т.н.

«а управлението на риска от наводнени€ могат да бъдат разграничени 5 основни вида картографски продукти:

 • карти на опасността,

 • карти на риска,

 • карти за ранно предупреждение,

 • референтни (сравнителни) карти

 • карти за оценка.

ѕрез 2014 г. ≈— препоръча стандарти за изготв€не на карти за наводнени€, които да бъдат адаптирани на национално равнище, но да позвол€ват сподел€не на данни и информаци€ в единни стандарти при наличие на трансгранични бедстви€.

Ќаправени б€ха и н€кои препоръки по отношение подобр€ване съдържанието и оформлението на този тип специализирани карти. »зготв€нето на такива карти е необходимо да се извърши с използване на съвременни √»—.

√»— технологиите се използват в процеса на анализ на исторически наводнени€, събирането на нови данни и т€хната обработка, съвмест€ването на различни √»— слоеве с данни за речни€ отток за водосборни басейни, валежи, цифров модел на терена, геоложки данни, картографиране на опасностите от наводнени€ до крайното производство на картите на риска от наводнени€. ѕроцесът обхваща и дейности, свързани с интегриране на √»— с хидроложко и хидравлично моделиране на процесите на наводнени€, времеви данни в същата изчислителна среда, както и сравнени€ на изработените карти на опасността и риска от наводнени€ с реални данни от такива случаи. ≈дин от основните проблеми на интегрирането на √»— и хидроложкото моделиране по отношение на управление на заливните зони и картиране на наводнени€та е, че е необходимо събирането на много данни, включително дълги редове наблюдени€ от измервани€ на валежи и хидрографски€ им анализ. «а данните за валежи и отток тр€бва да са налични най-малко 20-30-годишни серии от наблюдени€.

√»— са мощен инструмент при различни дейности по управление на заливните зони, като база за картографиране, топографско картографиране и проверка на картирани залети зони след настъпило бедствие, продължителност на наводнението, посока на течени€та и дълбочина на заливане. ѕри съвременните √»— топологи€та на данните, т.е. разбирането на контекста на взаимовръзките между пространствените обекти с техните атрибути, може да се съхран€ва и анализира в единна система. ѕрез последните десетилети€, спътниковите данни все по-успешно се използват и интегрират в √»— в повечето фази на управление на бедствени ситуации при наводнени€.

ƒобри практики

—ред “добрите практики“ от света при изготв€не на карти на опасността и риска от наводнени€ са тези от опита на —јў - Flood Insurance Rate Map, Flood Boundary и Floodway Map и Flood Hazard Boundary Map; публикувани€ наръчник за добри практики за картографиране на наводнени€та в ≈вропа (EXCIMAP) през 2009 г., опитът на ’оланди€, ¬еликобритани€, √ермани€ и др. Ќа европейско ниво се приемат национални методологии за изработване на карти на опасността и риска от наводнени€. ¬се още съществуват различи€ в подходите на картиране и при комбиниране на различни технологии и бази от данни. ќт друга страна, това е предизвикателство при изготв€нето на специализираните карти, които е трудно да се обнов€ват своевременно, поради урбанизиране на територии и други непрекъснати промени в земеползването.

 артите на риска от наводнени€ включват тематично съдържание като: обхват на наводнението; дълбочина или ниво на водата; скорост на течението или съответен воден дебит, където е целесъобразно; области, наводнени при определени сценарии, показващи потенциална възможност за зас€гане на населението, икономическите дейности и околната среда при евентуален риск от наводнени€, както и друга информаци€, ко€то е уместно да се изобрази, например включване на други източници на замърс€ване. »зготв€т се карти за наводнени€ при различни сценарии: с много малка веро€тност за настъпване или при екстремни събити€; наводнени€ със средносрочна веро€тност (период на повтар€емост по-гол€м или равен на 100 години); при необходимост и при наводнени€ с висока веро€тност за настъпване.

—траните от ≈— използват различни мащаби за картографиране на опасностите от наводнени€ от 1:1 000 000 до едромащабни карти 1:5000 или дори 1:500. Ќай-често използваната картна проекци€ е UTM проекци€та.

«а крайбрежни наводнени€, когато е налице адекватно ниво на защита и при подземни наводнени€, ≈— може да реши да ограничи изготв€нето на карти на заплахата от наводнени€ при малка веро€тност или при екстремни събити€. ÷ели€т процес на отчитане в ≈— е подкрепен от информационната система за водите в ≈вропа, създадена от ≈ , заедно с ≈вропейската агенци€ за околна среда.

 артографиране на опасностите и рисковете от наводнени€

 артографирането на опасностите и рисковете от наводнени€ е приета на европейско ниво процедура и страните от ≈— тр€бва да изготв€т своите национални карти в съответствие с изисквани€та на ≈вропейската директива. »зготв€нето обаче на специализираните карти изисква не само обширни картографски умени€, но също така и достатъчно добра инфраструктура за обработка, анализ и представ€не на географските и специализираните данни.

 лючови фактори за оценка на заплахата и риска от крайбрежни наводнени€ са средно морско ниво и глобалната пром€на на климата; геоложки, геоморфоложки и океанографски характеристики на крайбрежните зони; ветрови и вълнови климат; антропогенно въздействие - инфраструктура и съоръжени€ в крайбрежната зона и др.; съвременна тенденци€ на покачване на морското ниво; промени в естеството и динамиката на крайбрежните процеси; пространствен обхват на потенциалната заплаха от наводнени€; възможност за екстремно про€вление, поради косвено вли€ещи фактори; интензивност на вли€ние в крайбрежната зона; продължителност на събитието; степен, до ко€то събитието е предвидимо и др.

«а производството на карти на наводнени€та, необходимите данни и модели са бази данни за: топографско съдържание; 3D цифров модел на релефа и морското дъно с висока пространствена разделителна способност; исторически данни за минали наводнени€; данни за използване на зем€та; първоначални данни с висока пространствена и времева разделителна способност – средно морско ниво; геоложки, геоморфоложки и океанографски характеристики на крайбрежните зони; ветрови и вълнови климат; инженерна инфраструктура и съоръжени€, построени в крайбрежната зона и др.

Ќаводнени€та в „ерноморски€ регион

Ѕасейновото управление на водите за „ерноморски район обхваща 14,7% от територи€та на страната и 100% от териториалното море. ќбщата дължина на българското крайбрежие е 378 км - от нос —иврибурун на север до р. –езовска на юг. ќт проведени€ анализ на исторически наводнени€ за „ерноморски€ басейнов район е установено, че общи€т брой на районите с опасни наводнени€ е 34, от т€х речните са 29, а крайбрежните 5.

«а подобр€ване картографски€ дизайн на изготв€ните карти на опасността и риска от наводнени€ в крайбрежните зони следва да се решат н€кои основни проблеми. “е се отнас€т до усъвършенстване на числовите хидродинамични и вълнови модели за прогнозиране на опасни метеорологични €влени€ в района на „ерно море; оценка на повишаването на средното морско ниво, неточности в данните, неопределености по отношение на големината, местоположението и време на събитието, използвайки √»— базирани модели; ефективен метод за геовизуализаци€ и съвременни 3D модели с помощта на информационните технологии. »зграждането на Ќационална геопространствена инфраструктура също е необходима предпоставка за предостав€нето на ефективна система от услуги (съгласно ƒирективата INSPIRE). ¬ажни са и разработването на интернет-базирани системи за управление на извънредни ситуации и използването на WebGIS приложени€ - Google Maps, OpenStreetMap и др.

«аключение

 онцепци€та за управление на риска от наводнени€ е изместена от защитата от наводнени€ към един по-интегриран подход. «а целта е необходимо разработване на пълна база данни за минали наводнени€ и т€хното въздействие за страните от региона на „ерно море, както и подобр€ване мониторинга и обмена на данни между черноморските страни.

ѕрилагат се вече нови картографски подходи като адаптивно и контекстно картографиране. »зменението на климата също тр€бва да се взема предвид при разработването на национални стратегии за крайбрежните зони. —ледва да се подобр€ва и точността на оценките на различни параметри на околната среда и човешката дейност, както и климатичните прогнози за дълъг период от време.

¬сичко това налага да се реализира ефективно управление на риска от наводнени€ чрез трансгранично и транснационално сътрудничество между всички черноморски държави. Ќеобходимо е да се разработват също нови методи и технологии за повишаване точността на прогнозните оценки и да се прилагат регламентите на ≈— и регионалните споразумени€ при управлението на кризи и процесите за ранно предупреждение чрез използване на най-модерните √»— и интернет технологии с цел смекчаване на социалните, екологичните и икономическите последици от природни бедстви€.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов