Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини GIS
бр. 8, 2014

Картографиране на риска от наводнения в община Свиленград

Целта е създаване на работеща платформа за потенциално застрашените зони, която да се ползва от гражданска защита и пожарна безопасност и да ускорява времето за реакция при бедствие

от , 18 септември 2014 0 5085 прочитания,

Гл. ас. д-р Нина Добринкова завършва своята докторантура в Института по математика и информатика при БАН през април 2012 г. с тема на дисертационния си труд „Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари”. През 2008 г. работи като специализант в отдела на Централната Еевропейска банка във Франкфурт, Германия, по ИКТ проекти. От януари 2009 г. до момента работи в секция комуникационни системи и услуги в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Основни направления на разработваните от нея и екипа й международни и български партньорства са в областта на моделиране на природни бедствия със средствата на ИТ с цел по-лесно вземане на решения от отговорните служби.

През 2010 г. на териториите на община Свиленград и община Падуа, област Венето, в Италия се случиха големи наводнения. Площите, останали под вода при случая в Италия, засегнаха по-голямата част от населената зона на град Падуа и прилежащата инфраструктура, а в другия споменат случай бедствието премина българските граници, като бяха засегнати големи участъци и в Гърция и Турция, след граничните пунктове Капитан Петко войвода и Капитан Андреево. Нанесените щети на българска, гръцка и турска територия доведоха до съвместна работа на община Свиленград с екипа ни от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН), чиято основна задача бе моделиране на потенциално опасни зони по поречието на река Марица и притоците й от преливане.

Проектът

В процеса на работата ИИКТ-БАН инициира създаването на консорциум със заинтересовани партньори относно моделиране на разливи по поречията на опасни големи реки. Към проекта бяха привлечени община Падуа, като водещ партньор, област Тесалия и областният университет „Тесали” в град Волос, Гърция, както и Румънският национален изследователски институт, занимаващ се с делтата на р. Дунав. Основната задача на партньорския екип е да се създаде уеб-базиран инструмент, използващ ГИС и предварително изчислени критични водни количества, така че екипите на гражданска защита и пожарна безопасност да могат да вземат по-бързи и адекватни действия в застрашените зони. Използваните средства са open source, така че да дават възможности за допълнително надграждане без необходимост от закупуване на лицензи. На фиг. 1 е представена обща схема на архитектурата на системата, проектирана по проект Simple Management of Risk Through a Web Accessible Tool for EU Regions. Проектът е с кратко име SMART WATER, финансиран по програма “Гражданска защита” на European Commission Directorate-General Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO, покана Preparedness and Prevention 2012 (за повече информация http://www.smartwaterproject.eu).

Фигура 1: Обща схема на системата по проект Smart Water

Реализацията

За да бъде реализиран проектът Smart Water на територията на община Свиленград, ИИКТ-БАН сформира екип с ръководител гл. ас. д-р. Нина Добринкова и членове на екипа ИКТ и ГИС специалисти, геолог и хидроинженер. Бяха създадени ГИС слоеве за целите на проекта по кадастрални карти 1:1000 и карти 1:5000 и 1:25000 за територията на гр. Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево. Закупени бяха данни за максималните годишни водни количества за ХМС №73850/309 на р. Марица при Свиленград, от които стойности изведохме преките зависимости между водните стоежи на река Марица и водните количества, преминаващи през отделните участъци на реката. Бяха заснети профили на реката, като взехме предвид особеностите на всички мостове, диги и други съоръжения, които биха повлияли на напора на водата при високи вълни.

Проектът е със срок за изпълнение от 1 февруари 2013 до 31 янаури 2015 г., поради което все още предстоят довършителни работи по софтуерната реализация и тестове. Очакваните резултати за териториите на четирите държави Италия, България, Гърция и Румъния са работеща платформа, до която всеки член на екипите на гражданска защита и пожарна безопастност има достъп в режим 24х7, а прогнозираните потенциално заливаеми зони дават по-бързо време за реакция на отговорните служби.

Използваните технологии

На територията на община Свиленград се прилагат формулите на Шези за спокойна вода и Хек-Рас симулации за бурно течение. При партньорите от община Падуа се прилага модел, разработен в университета на град Падуа в катедрата ICEA, където се съчетават хидроложки и хидравличен модел с прогнозиране на метеороложката обстановка от регионален тип. Този подход е специално разработен за територията на община Падуа и все още е в тестов режим. В гръцкия случай се прилагат двата подхода, използвани и за територията на община Свиленград, с оглед на това, че р. Марица е река, преминаваща и през територията на Гърция, и е добре моделиращият подход да съвпада на територията на две страни съседи. За тестовата зона в Румъния се използват две приложения FloodArea на Geomer GmbH, Германия и Sobek Rural (1D coupled with 2D) на Deltares, Холандия.

Резултати и ползи

С реализирането на проекта Smart Water се цели както обмен на добри практики и опит между партниращите организации, така и подобряване времето за реакция на отговорните екипи при опасност от високи вълни по поречията на тестовите реки. Реален принос към екипите на гражданска защита и пожарна безопасност ще бъде уеб-базирана система, която да представя потенциалните участъци в населени места с голям риск от заливане под формата на уеб-карти, достъпни в режим 24х7 за отговорните служби. Тези карти ще бъдат статични с очертани зони в зелено, жълто и червено за потенциалния риск за хората и критичната инфраструктура. Това се налага, тъй като статистически е доказано, че на всеки 5 години зоните от заливане трябва да се преизчисляват, поради което калибрирането на моделите за опасните зони трябва да бъде опреснявано. Към момента подобна практика за община Свиленград няма и тези първи карти ще служат за база в бъдеще при определяне на проблемните зони и количествата, които р. Марица потенциално носи към долното си течение на териториите на Гърция и Турция.

Предизвикателствата

Работата по подобен тип проекти е много стимулираща. Важно и стимулиращо е да се създават компютърни и уеб-базирани инструменти в помощ на екипите на гражданска защита и пожарна безопасност чрез средства от ЕС в комбинация с научна дейност. Негативите са, че рядко в общините се пази каквато и да било информация, която да се използва рационално по такъв тип проекти, и всяко парче данни се налага да бъде закупено от една или друга държавна или полудържавна институция. Това определено губи много сили, време и средства, поради което е жизненонеобходимо оптимизиране на всяко ниво от тази верига.

Планове за развитие

Проектът Smart Water е едно добро начало за бъдещи реализации и на други проекти, където научни разработки биха могли да подпомогнат вземането на решения при кризисни ситуации на регионално или национално ниво. Тук визирам не само наводнения, но и горски пожари, свлачища, пренос на въздушни или химически замърсители. Всичко е въпрос на организация, комуникация и правилно приоритизиране на българските оперативни програми. Да се надяваме, че бъдещето ще покаже положителна тенденция и на територията на България ще се реализират не само финансирани от ЕС проекти.

Предстоящи проекти

В момента екипът на ИИКТ-БАН, заедно с няколко международни партньори от страни-членки ЕС, обмисля кандидатстване с проектна идея с основен акцент върху свлачища и евентуалните инструменти, които биха улеснили работата на екипите на гражданска защита и защита на населението. Със сигурност знаем, че има няколко подходящи програми, където бихме могли да подадем проектната си идея, но това е все още само въпрос на дискусии, а не на реални действия. 

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов