“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера
бр. 9, 2014

¬ъпросите във връзка с »“ кадрите остават сред приоритетите в дневни€ ред

√ледните точки за важните тенденции в пазара на труда, както и очаквани€та за бъдещото му развитие са различни, но конкуренци€та за »“ кадри е факт.

от , 03 октомври 2014 0 3157 прочитани€,

Ќад€  ръстева

—лед като през 2012-а и 2013 г. надпреварата за привличане на висококвалифицирани кадри в »“ екипите, бе почти затихнала, през 2014-а т€ отново се възобнов€ва и активизира, констатира традиционното проучване на сп. CIO “8 въпроса за »“ кадрите”, проведено през септември, сред »“ мениджъри от различни български организации в Ѕългари€ и представители на »“ компании.

ƒанните, показани на схема 1 дават €сна представа за мащабите на проблема. Ќакратко, все още ситуаци€та не е чак толкова сериозна, колкото бе през 2010 и 2011 г., когато над 50% от организациите у нас не разполагаха с достатъчно »“ специалисти, тенденци€та обаче е отрицателна – докато преди година недостатъчната осигуреност с »“ кадри отчитаха само 25% от участниците в нашето проучване, сега този проблем е валиден за 32% от т€х.

—хема 1: ќсигуреност на българските организации с »“ кадри, 2010-2014 г.

—хема 2:  олко трудно е да бъдат привлечени и задържани квалифицирани »“ специалисти?

 акво още показват данните?

>> ѕрез последната година привличането и задържането на »“ специалисти с необходимата квалификаци€ е по-трудно, отколкото през 2012 и 2013 г. – това е мнението на 50% от анкетираните, а други 13% определ€т тази задача като “много по-трудна” (схема 2). ÷ели 31% считат, че ситуаци€та на пазара на труда не е променена, но всъщност, в контекста на ц€лата анкета и останалите отговори на тези участници става €сно, че повечето от избралите избрали отговора “н€ма пром€на”, имат предвид, че е “все така трудно”.

>> ѕо отношение на най-търсените »“ умени€, в сравнение с предходната година не са налице съществени промени (таблица 1). —ред най-необходимите кадри, както и през миналата година си остават специалистите по »“ сигурност, експертите в областта на бизнес анализите и професионалистите в областта на мрежовото осигур€ване. —пециалистите по управление на бази данни остават в топ 5 на най-търсените кадри, но през тази година, по-необходими и дефицитни се оказват умени€та, свързани с поддръжка на потребители и разработване на приложени€.

“аблица 1: Ќай-търсени умени€

>> Ќеобходимостта от инвестиции в обучение се осъзнава. «а повишаване и актуализиране на квалификаци€та на своите »“ специалисти организациите харчат средно 6% от своите »“ бюджети. «а съжаление, различните организации, допринас€т доста неравномерно за тази средна стойност - една трета от участниците в проучването насочват към обучение до 1% от своите бюджети, докато н€колко компании задел€т за тази цел по 15-20%.

¬се пак, може да се каже, че през последната година в развитието на »“ специалистите се инвестира по-активно. «а сравнение през 2012 и 2013 г. за обучение се харчеха съответно 2,5% и 3% от »“ бюджетите, спр€мо 5% през 2011 г. и 7,7% в предкризисната 2008 г.

>> ¬ стремежа си да се утвърждават като привлекателно м€сто за работа на »“ специалисти организациите прилагат разнообразни мерки. “ака например 62% от анкетираните отбел€зват, че в техните компании се обръща специално внимание на това служителите да получават признани€ и награди за работата си, а 50% дават възможност за работа от разсто€ние и гъвкаво работно време. 44% от организациите, анкетирани в нашето проучване осигур€ват за »“ специалистите заплащане, което е по-високо от средните нива у нас.

“аблица 2:  акво предлагат работодателите, какво искат »“ специалистите?

ќсвен най-често прилаганите от работодателите инструменти за мотиваци€, които са представени в таблица 2, се използват още много. ¬ н€кои компании предлагат възможности за самосто€телно самообучение с избор на проект в интересна за специалиста област. ¬ други компании се разпредел€т целеви бонуси. ¬с€ка пета компани€ предлага пакет от разнообразни допълнителни предимства от типа на поемане на разходи за редовни спортни занимани€ и допълнително здравно осигур€ване, организиране на партита в офиса и извън него и т.н.

»нтересно е и съотношението между това колко организации осигур€ват определен тип предимство за своите »“ сътрудници и доколко това предимство се разглежда като такова от самите »“ специалисти. “аблица 2 дава отговор на този въпрос.  акто се вижда от данните представени в не€, идеалното съотношение между “търсенето и предлагането” е постигнато само по отношение на един от най-често прилаганите инструменти за мотиваци€ (гъвкаво работно време и работа от разсто€ние).

>> Ќай-гол€мото предизвикателство за повечето организации на този етап е да намер€т »“ кадри, притежаващи именно умени€та, необходими за т€х – този проблем, е валиден за 56% от анкетираните, докато само 25% считат, че затруднени€та произтичат от липсата на достатъчно »“ кадри по принцип (таблица 3).

“аблица 3:  ои са основните проблеми за 2014 г., които се отнас€т до ¬аши€ »“ персонал?

ƒанните от проучването показват още, че недостигът на »“ специалисти е особено сериозен проблем за компаниите, които не са в състо€ние да предложат възможно най-добрите услови€ за работа.

“енденции & перспективи

¬ зависимост от мащабите на сво€та организаци€ и сферата на нейната дейност, участниците в нашето проучване виждат по различен начин промените в пазара на труда в »“ сектора и причините за т€х. ¬се пак, както се вижда от схема 1, след чувствителното намал€ване на недостига на »“ специалисти през 2012 г. и през 2013 г., сега наблюдаваме обратната тенденци€. —ред множеството причини, на които т€ се дължи най-често се посочва една:

>> Ќавлизането на нови крупни потребители на »“ кадри на български€ пазар, включително създаването на развойни центрове на международни »“ доставчици и откриването на офици на доставчици на управл€вани услуги.

Ќалице са обаче и други причини и сред т€х, би тр€бвало да отбележим поне две:

>> Ѕро€т на студентите, обучавани по »“ специалности вс€ка година расте, но €вно не достатъчно бързо, спр€мо потребностите на пазара.

—поред данни, достъпни на сайта на Ќ—» в документ, озаглавен “—туденти по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието”, в периода 2001-2003 г. обучаваните бакалаври и магистри у нас са били под 5000 годишно. —лед 2004 г. те стават над 6000, а чак след 2009 г. бро€т им нараства до над 7000. ”тешително е, че през учебната 2013/2014 г. те вече са над 9000, но е очевидно, че сравнително бавното увеличаване на бро€ на студентите по информатика в периода 2004-2009 г., а и преди това, се отраз€ва на сегашната ситуаци€ в пазара на труда.

ќт друга страна, за обучението на по-гол€м брой »“ специалисти са необходими повече преподавателски кадри и това ограничение не е лесно преодолимо.

>> ћерките в сферата на оптимизаци€та на дейността на по-крупните »“ подразделени€, които позволиха на много организации да елиминират проблемите с недостига на »“ специалисти, към момента са почти изчерпани.

ѕоказателни в това отношение са данните от проучване за осигуреността на финансови€ сектор с »“ кадри, което проведохме през март 2014 г. (виж. CIO 3/2014). ќказа се, че благодарение на оптимизаци€ на дейността на »“ подразделени€та и възлагане на дейности на външни доставчици, в рамките на последните 3 години, числеността на »“ подразделени€та във финансовите институции е намал€ла средно с 6,2%, като в почти половината от анкетираните организации (46%) е налице редуциране на персонала. Ќай-веро€тно, това има връзка с благопри€тните данни за 2012 и 2013 г., отразени на схема 1. —ъщото проучване обаче установи, че в повечето анкетирани финансови институции считат, че са изчерпали резервите си за намал€ване на »“ персонала.

Ќа този фон гледните точки за важните тенденции в пазара на труда, както и очаквани€та за бъдещото му развитие също са различни.

“¬ пазара на труда в »“ сектора е налице гол€ма динамика и »“ ръководителите тр€бва да отчитат, че се очертава недостиг на специалисти в дългосрочен план”, коментира един от анкетираните.

ƒруги участници в проучването считат, че дефицитът на »“ кадри ще продължи, но ще остане в приемливи граници. ¬ тази връзка, един от анкетираните отбел€за, че в дългосрочен план много компании, за които »“ не е основна дейност ще възприемат във все по-гол€ма степен нови модели за осигур€ване на своето информационно обслужване и ще се освобождават постепенно от »“ специалисти, които ще се вле€т в екипите на »“ компаниите.

 ато ц€ло обаче, повечето участници в нашето проучване сподел€т мнението, че конкуренци€та за »“ кадри е факт и че т€ н€ма да изчезне през следващите н€колко години, особено когато става дума за професионалисти с опит и визи€, които са в състо€ние да определ€т стратегическите инициативи за техни€ работодател. ¬ тази връзка редица въпроси, свързани с »“ кадрите, с т€хното образование, изграждане, развитие и мотиваци€ остават на дневен ред. “»“ ръководителите тр€бва да се подготв€т за посрещане на тези нужди, отчитайки всички ограничени€, които имаме към днешна дата”, отбел€за участник в нашето проучване.

ƒанните от представеното проучване обобщават отговорите на 22 участници в него – 19 »“ ръководители в организации от различни сектори (държавна и общинска администраци€, финансови услуги, ютилити сектор, производство, търговска дейност и др.) и представители на 3 »“ компании.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов