“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2014

Ќовата корпоративна интегрирана »— на ќвергаз Ц отговор на днешните технологични и бизнес реалности

√азовата компани€ е във финалната фаза от осъществ€ването на мащабна програма за развитие на нейната корпоративна информационна среда, в ко€то са интегрирани √»—, ERP, CRM, AMM и билинг система. Ќа дневен ред е въвеждането на мобилни решени€.

от , 28 октомври 2014 0 3420 прочитани€,

ќвергаз е най-гол€мата частна газова компани€ в страната. »згражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители. ƒължината на газовата инфраструктура е над 2100 км, а услугите й ползват над 55 хил€ди битови и индустриални абоната.

ќт 2008 г. досега ќвергаз реализира ц€лостна програма от проекти, насочени към пълна автоматизаци€ на всички основни и управленски процеси в компани€та. ÷елта е повишаване на ефективността и качеството.

“¬ ќвергаз ефективността и качеството винаги са били във фокус на всички нива на управление и за всички процеси – независимо дали те са основни или спомагателни, независимо дали става дума за обичаен процес какъвто е управлението на човешките ресурси или за специфичен като например поддръжка на газоразпределителната мрежа”, казва —ергей јндреев директор "»нформационни технологии" в компани€та.

ѕрочетете още: јнализът на данните Ц важен аспект при зам€ната на корпоративната »—

ќще през 2008 г. компани€та разработва и приема стратеги€ за развитие на корпоративната информационна среда, а през годините т€ е актуализирана и промен€на с отчитане на натрупани€ опит, по€вата на нови технологии и нови потребности на бизнеса. ѕоредицата от »“ проекти, осъществ€вани през последните години в ќвергаз, следват тази стратеги€. “ехнологични€т екип, разработващ инициативите, се стреми чрез реализаци€ на по-ефективни процесида намали себестойността на услугите и да бъде гарантирано т€хното високо качество.

ѕредистори€

ѕреди да започне реализаци€та на »“ програмата на ќвергаз за периода 2008-2015 г. основните информационни системи, които се ползват в компани€та са: CRM, Ѕлинг и специализирана ELM система, осигур€ваща управлението и поддръжката на газопреносната мрежа. ѕостепенно тези информационни решени€ остар€ват технологично, не могат да поемат генерираните обеми от данни, не осигур€ват необходимата гъвкавост.

“ƒнес пазарът е много динамичен. Ќие се съревноваваме с конкуренти в лицето на компании, предлагащи други енергийни източници, тъй като в бита хората могат да използват газ, но също така електричество и други алтернативи. » въпреки че предимствата на газа по отношение на цена и удобство са известни, ние тр€бва да се съобраз€ваме с услови€та на пазара. «а тази цел ни бе необходима CRM система, ко€то да е 100% гъвкава - т.е. дава възможност лесно да се създават и предлагат пакети от продукти, върху които да се прилагат бизнес правила, съобразени с конкретни€ профил на целеви€ клиент. ѕо-старите »“ решени€ не осигур€ват тези възможности, което една от причините за вземане на решението за см€на на CRM системата”, по€сн€ва —ергей јндреев.

ќще един важен аргумент за въвеждане на нови информационни решени€ в ќвергаз е изпълнението на регулаторните изисквани€. “ ато инженерна и технологична компани€, работеща на регулиран пазар, ние имаме задължение към обществото и към нашите клиенти да поддържаме безопасността на мрежата. “ова постав€ специфични и задължителни изисквани€ към информационната среда и особено към системата, осигур€ваща управлението и поддръжката на газопреносната мрежа”, по€сн€ва »“ директорът на ќвергаз.

–еализаци€та на »“ стратеги€та

ѕрограмата “–азвитие на корпоративната интегрирана информационна система ( »»—)” обхваща периода 2008-2015 г. и преминава през различни етапи:

>> ѕрез 2008 г. започва внедр€ването на √»—, базирана на софтуера на ESRI (ArcGIS Server, ArcMap и ArcEditor). ѕроектът е реализиран от ESRI Ѕългари€. ѕрез 2009 г. работата по него е завършена успешно, всеки клиент, съоръжение и газопровод са отразени в системата и √»— решението е въведено в експлоатаци€.

>> —ледващата стъпка в развитието на  »»— е внедр€ването на ERP системата SAP. “ози проект е завършен през 2011 г. ѕартньор по внедр€ването е компани€та Atos (преди Siemens). –еализираното решение се фокусира върху управленелни процеси по отношение на управлението на счетоводството, финансите, всички видове доставки, включително управлението на складове, както и разпределението на разходите по процеси (контролинг).

—истемата SAP обхваща и т.нар. инвестиционно планиране – т.е. планиране на инвестициите в изграждането на газоразпределителна мрежа. «а управлението на този процес е реализирана интеграци€ с √»— системата, което по думите на јндреев е “една доста амбициозна част от проекта  »»—”, допринас€ща съществено за развитието на информационната среда в дружеството. “ака например интеграци€та между ERP системата SAP и √»— решението подпомага процесите на вземане на решени€ във връзка със старта на нови проекти за газифициране. ѕ ѕри това се вземат предвид както информаци€ за прогнозирано потребление на газ в дадени€ район и работен проект за газоразпределителната мрежа в него, предоставени от √»— системата, така и данни от SAP за цената на всеки компонент от разглежданата мрежа, данни за цената на труда по изкопни работи и други дейности. ““ака се получава ц€лата стойност на инвестици€та и можем да разглеждаме варианти на различни планове за инвестиции и да приемем този, който е най-ефективен”, обобщава јндреев.

>> ѕроект 360. ÷елта на проекта е въвеждането на 3 основни функционални модела – CRM, Ѕилинг и јћћ система. –еализаци€та се осъществ€ва от един от оноици на »“ услуги за компани€та - ћетоди€ јƒ, и протича в н€колко фази:

‘аза 1 включва изц€ло автоматизаци€ на процеса за планиране, отчитане и обслужване на газопреносната мрежа с внедр€ване на решение за управление и поддръжка на активите (т. нар. Asset Management and Maintenance System, AMM). Ќай-общо казано целта на тази фаза е старата ELM система да бъде заменена със съвременна AMM система.

¬недр€ването на AMM модула е амбициозна задача, тъй като ќвергаз разполага с огромна газопреносна мрежа в ц€лата страна а поддръжката на това мащабно съоръжение е свързана със съществени разходи.

“‘окусирахме се на първо м€сто върху AMM модула, защото разходите за поддръжка на мрежата са най-гол€мото перо в разходите на ќвергаз. ќбщата дължина на мрежата е 2100 м. «а всеки елемент от тази мрежа е необходимо регул€рно извършване на различни конкретни дейности. Ќапример всеки разходомер тр€бва да преминава през проверки, чи€то периодичност е регламентирана в нормативна бана резултата от измерването.

— AMM модула имаме възможност да създадем алгоритъм, който да автоматизира този процес, така че проверката на разходомер да бъде планирана за определена дата, а след това при извършване на тази проверка да бъде автоматизирано нейното документиране и следващата проверка да бъде планирана отново автоматично”, по€сни —ергей јндреев.

AMM модулът се използва от €нуари 2012 г. и с негова помощ в ќвергаз се осъществ€ва вече цикъл на планиране.

“— AMM автоматично планираме всички дейности по поддръжката на мрежата. ¬секи сервизен мениджър има възможност да промен€ планираните дати във връзка с поддръжката в рамките на допустимите срокове, така че да балансира натовареността на специалистите, които могат да извършват съответните дейности. —истемата извежда план, брой часове за извършване на необходимите дейности, план на необходимите човешки ресурси – т.е. ние знаем колко персонал ще ни бъде необходим през следващата година. “ова позвол€ва на мениджърите в сервизните центрове по-лесно да планират наемане на нови специалисти ако е необходимо, или преразпредел€не на служители към други дейности – например към обслужване на клиенти за изграждане на инсталации”, отбел€за »“ директорът на ќвергаз.

 ъм момента се реализира фаза 2 от ѕроект 360, ко€то предвижда внедр€ването на модулите CRM и илинг. ѕо план работата по тази фаза тр€бва да приключи до средата на октомври.

¬същност първата фаза от внедр€ването на илинг системата е завършена през миналата година. “ази част от системата е вече продуктивна и осигур€ва билинга за клиенти на едно от дружествата холдинга – „ќвргаз »нк”,коециализирано в доставката на природен газ. ѕодготовката на фактура за крайните битови и промишлени клиенти се осъществ€ва все още със старата система, но от следващи€ месец и тази част от билинга ще бъде обхваната от новото решение.

ƒокато изброените дотук проекти имат за цел да осигур€т ефективност на вътрешните процеси и служители, внедр€ването на новата CRM система в рамките на ѕроект 360 има за цел да се постигне по-високо качество на предостав€ните клиентите услуги, по-добра комуникаци€ с поттправ€не на разнообразни предложени€.

“Ќужда от енерги€ имат всички домакинства и всички административни и промишлени сгради, но всички тези клиенти са много различни. Ќ€кои от т€х могат да си позвол€т по-големи инвестиции и изграждане на по-големи системи, други имат по-малки жилища и по-малки възможности за инвестиции. “ака че пазарът изисква от нас да предлагаме по-гъвкави продукти – например газификаци€ с изгоден кредит от партньорски финансови институции или газификаци€, при ко€то цената на инвестици€та е включена в месечните такси. —ъщо така можем да предложим на клиентите различен тип уреди. »маме възможността да предложим пакети, отговар€щи на потребностите на различните сегменти от пазара”, по€сн€ва —ергей јндреев.

–езултати

Ќакратко, ѕрограмата “–азвитие на корпоративната интегрирана информационна система ( »»—)” в ќвергаз, чи€то реализаци€ е във финална фаза обхваща основнитпроцеси в компани€та: маркетинг и продажби, поддръжката и развитието на газоразпределителната мрежа, управлението на финансите и счетоводството.

—поред —ергей јндреев като ц€ло производителността на работата е повишена в пъти. «а това съществен принос имат всички изградени решени€. Ќапример в √»— системата се извършват редица дейности свързани с проектиране, строителство, изчертаване на маршрути при задачи,свързани с поддръжка на мрежата, обследване на газопроводи и т.н. ¬сичко това преди е извършвано ръчно с използване на карти на харти€,записване на ръка или в таблици на Excel. √»— решението повишава неколкократно производителността при всички тези дейности, а наред с това е повишено и качеството, тъй са премахнати редица възможности за грешки – от типа грешни карти, неправилно изписване и т.н.

јћћ системата също има гол€м принос за повишаване на ефективността в работата на компани€та. “€ дава възможност да се планират точно необходимите хора и ресурси за поддръжката на мрежата. ќще по-важна е рол€та на това решение по отношение на спазването на регулаторните изисквани€ и осигур€ване на безопасността на мрежата чрез гарантиране на навременната регул€рна поддръжка, диагностика и сервиз на всеки елемент в състава й.

“√азоразпределителната мрежа е съоръжение с повишена опасност – т.е. т€ тр€бва да бъде поддържана в съответствие със законовите рамки и стандарти.  огато нормативната база предвижда например че една тръба тр€бва да бъде подмен€на на всеки 10 години, това не може да не бъде направено – не може да бъде поет риска от авари€ и изтичане на газ.  огато системата следи сроковете за амортизаци€, изпраща аларми за т€х и при необходимост ескалира съобщени€ до мениджмънта, веро€тността от човешка грешка е премахната. Ќа практика јћћ системата автоматизира управлението на технологични€ риск”, отбел€зва јндреев.

ўо се отнас€ до CRM системата, т€ не само дава възможност за по-гъвкаво реагиране на потребностите на пазара, но премахва и н€кои от съществуващите досега технологични пречки, свързани с взаимодействието с клиентите.

ќще едно подобрение, осигурено от новата CRM система е уързодействие. “ѕо-бързата система ще ни осигури по-ефективна работа – по-малко чакане на клиентите, при обслужването им в демонстрационните центрове, по-малко изчакване в централни€ кол-център за отговори на различни въпроси на клиентите. “ези очакани ефекти от въвеждането на новата CRM система са сигурни, защото такива резултати се постигат на практика винаги с въвеждането на подобни решени€”, казва »“ директорът на ќвергаз.

¬ краткосрочна перспектива

”спешно е завършен пилотен проект за въвеждане на мобилна верси€ на AMM модула върху промишлени хенд-хелд устройства. ѕредстои мащабно внедр€ване на това решение, като се очаква от €нуари 2015 г. инженерите на ќвергаз, които се занимават с поддръжка на съоръжени€та и работ€т в движение да бъдат въоръжени с таблети, които осъществ€ват връзка с AMM системата. “ака за всеки елемент на мрежата (разходомер, табло, тръба и т.н.), сканирайки на м€сто негови€ баркод или QR-код, специалистите по поддръжка ще могат да получат списък на дейностите, които следва да бъдат проведени. —лед това само с н€колко клика те могат да попълн€т и да документират резултатите от съответните дейности, докато сега на м€сто се пишат протоколи на ръка, при което се изразходва доста време. “това решение ще увеличим производителността и ще сведем грешките до минимум,”, коментира —ергей јндреев.

¬ работата по този проект в ќвергаз са проучили доста подробно пазара на таблети и са се спрели на варианти, които имат: вграден баркод и QR четец, цифрова клавиатура, ко€то позвол€ва лесно въвеждане на информаци€, достатъчна издържливост на батери€та и достатъчно добър екран, който да позвол€ва добра видимост.

—пециалистите от ћетоди€ јƒ са разработили съответното мобилно AMM приложение, кето работи под ќ— Android.

“¬сички таблети, на които се спр€хме, имайки предвид необходимите за работата ни характеристики и които оцен€ваме като подход€щи в ценово отношение са базирани на Android, затова и мобилната верси€ на AMM модула бе разработена за Android. —ъщевременно това дава възможност за достъп до системата и от други Android базирани устройства – например от смартфони на мениджмънта и други служители на компани€та, които не се нужда€т от специални мобилни устройства, подход€щи за работа в полеви услови€”, по€сни јндреев.

ѕланове за развитие на информационната среда

ѕлановете на ќвергаз включват още въвеждане на мобилно приложение, което да дава възможност на клиентите в реално време да след€т консумаци€та на газ и да получават прогноза за месечното потребление, така че да могат да управл€ват разходите си. ѕредстои и проект за усъвършенстване на вътрешните комуникации в компани€та. ¬ момента за тези цели в ќвергаз се използва стандартна система за документооборот и система за електронна поща, но според »“ директора на компани€та има м€сто за подобрени€. “¬се по-попул€рни стават приложени€та за вътрешна комуникаци€, базирани на технологиите на социалните мрежи. ¬ тези системи могат да се формират групи, да се инициират и вод€т дискусии.  ъм момента проучваме подобни решени€ и планираме до кра€ на следващата година да реализираме проект за въвеждане на такава система”, каза —ергей јндреев.

¬ по-дългосрочна перспектива развитието на технологиите и новите реалности в пазара ще определ€т приоритетните за ќвергаз »“ проекти. “÷елите, които си постав€ме, са свързани с оптимизиране на себестойността, пвишаване на качеството и удовлетворението на клиентите”, обобщи —ергей јндреев.

¬изитка

—ергей јндреев—ергей јндреев започва професионалното си развитие в ќвергаз през 2004 г. и в продължение на 6 години участва в разработването и внедр€ването на »“ решени€ за дружествата в холдинга. ѕрез 2008 г. участва в разработката и на корпоративната интегрирана информационна система ( »»—), включваща √»—, ERP и CRM. ѕрез 2010 г. поема управлението на аналитичните екипи и »“ проектите в ћетоди€ јƒ, а 3 години по-късно вече е вицепрезидент и член на борда на директорите в технологичната компани€. —ертифициран експерт по Business Intelligence в –единг, ¬еликобритани€ и в Openbravo ERP v.3.0. ѕритежава магистърска степен по компютърни технологии и приложно програмиране от “” —офи€, магистърска степен по технологи€ на нефта и газа от ’“ћ” и редица професионални сертификати. Ќасто€щата си позици€ заема от август 2014 г.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов