“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2014

¬недр€ването на интегрирана »— от висок клас Ц логична стъпка от развитието на Ѕиомашиностроене јƒ

ќт началото на тази година производственото предпри€тие използва успешно внедрената система Syteline ERP, както и допълнителни модули. ќбхватът на решението е доста широк и включва: CRM, управление на продажби, доставки, складово стопанство, производство, качество и финанси

от , 29 октомври 2014 0 4600 прочитани€,

√ергана ‘илипова,
ћа€ √еоргиева,
Ѕо€н Ѕресковски,
Ќели ƒимитрова

Ѕиомашиностроене јƒ е частна българска производствена компани€. —ъздадена е през 1986 г. и е приватизирана през 1996 год. ƒейността на фирмата е проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености. ќсновните продукти, които произвеждаме са съдове за съхранение и преработка на хранителни течности и топлообменници изработени от неръждаема стомана. ќсновните индустриите, които обслужваме са млекопреработвателната, производство на бира и безалкохолни напитки, сокове, храни и фармаци€.

‘ирмата е експортно-ориентирана с износ над 90% - имаме доставки както за най-големите инженерингови компании в света, така и за лидерите в производството на храни като ѕепсико, ƒанон,  ока- ола, Ќестле,  рафт,  арълсберг. ќсновните ни пазари са ≈вропейски€ —ъюз, ÷ентрална јзи€ и Ѕлизки€ »зток.

ѕрочетете още: Frontstep внедр€ва Infor SyteLine 8 в Ѕиомашиностроене јƒ по ќѕ– Ѕ»

¬ момента в компани€та работ€т 210 човека.

ѕром€ната на потребностите от »“ решени€

Ѕиомашиностроене е бързо развиваща се компани€, като през годините нейното развитие премина през различни етапи свързани с излизането на външни пазари, технологична модернизаци€ на предпри€тието, внедр€ване на нови иновативни продукти, внедр€ване на системи за управление.

¬ъвеждането на ERP система беше логична стъпка от развитието на компани€та. —лед успешното модернизиране на производствените мощности и след като нараснаха обема от продажби, бро€ на продуктите, т€хната сложност, бро€ на машините, технологичните операции, материалите и всичко останало, планирането на и управлението на процесите стана трудно. »нформаци€та и документите във всички отдели нарастваше и беше трудно да се систематизира, прослед€ва и анализира, което водеше до много грешки.

“ака съзр€хме нуждата от внедр€ване на система за управление като ERP (система за управление на ресурсите на предпри€тието) и CRM (система за управление на взаимоотношени€та с клиенти). ѕроектът беше реализиран в началото на 2014 г. с помощта на ≈вропейските фондове в рамките на ќперативна програма “ онкурентоспособност”.

√ергана ‘илипова, ћа€ √еоргиева

Ѕо€н Ѕресковски, Ќели ƒимитрова

ћотиви и цели

ќсновен мотиви за старта на проекта бе осъзнаването на факта, че увеличаването на обема на работа, повишава все повече потока на информаци€ между отделните звена във фирмата, което налага наличието на система за нейното правилно координиране. ¬ същото време се възползвахме от възможностите за финансиране по ќѕ „ онкурентоспособност”, схема „ѕокриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”, което ни позволи да внедрим система от висок клас.

ќсновната ни цел бе да автоматизираме по-гол€ма част от основните процеси от дейността на фирмата, което да позволи по-добро планиране на ресурсите, съкращаване на сроковете за доставка на продуктите, намал€ване на грешките и рекламациите, подобр€ване на управление на материалните запаси и т€хната точност с цел минимизиране на инвестициите в т€х. ≈дновременно с това имахме за цел да подобрим планирането на производството, отчитането на труда и на вложените материали, както и да изградим единна номенклатура на артикулите (материали, възли полуфабрикати, готови издели€) и като резултат от всичко това да постигнем повишаване на конкурентоспособността на компани€та. Ќа практика тези цели постав€ха задачата да внедрим максимално гол€м обхват на функционалностите на системата.

»майки предвид, че проекта беше реализиран в рамките на ќперативна програма “ онкурентоспособност” важна цел беше и да спазим кратките срокове предвидени по програмата, както и в бюджета на проекта.

—ъщо така, проектът имаше за цел да се подобри наличното техническо оборудване както и да се въведат нови информационни технологии в компани€та.

–еализаци€

ѕри избора на технологии и партньори за внедр€ването на нова интегрирана система за управление на бизнеса, използвахме консултанти в лицето на Ќекст консулт, които ни съдействаха по отношение на дефиниране на изисквани€та към системата (обхват на внедр€ването). —ъщо така те ни консултираха при избора на система и внедрител.

¬ажна част от работата по проекта на този етап б€ха и посещени€та на производствени предпри€ти€ с  успешни внедр€вани€ на различни информационни системи, което много ни помогна да се запознаем с предизвикателствата и решени€та, с които те са се сблъскали и да избегнем н€кои грешки както и да използваме добри практики, които те успешно са приложили.

¬ крайна сметка бе избрана системата Infor Syteline ERP, внедр€вана от ‘ронтстеп Ѕългари€.

ѕри самото въвеждане на системата в предпри€тието следвахме стриктно методологи€та за внедр€ване на Infor Syteline ERP, както опита на ‘ронтстеп Ѕългари€ (преди —аймикс) при управлението на проекти. ¬недр€ването премина през следните основни етапи:

>> ƒефиниране на проекта и подготовка за внедр€ване. “ова включваше начално планиране и въвеждащо обучение, запознаване на внедрител€ с нашите процеси и начина на работа във фирмата. Ѕеше изготвена стратеги€ за прехвърл€не на данните и блупринт на системата.

>> –азработка и потвърждение. ¬недрител€т изготви пилотни€ проект и достави хардуера по проекта. ћеждувременно екипът по проекта подготви входни данни и след прехвърл€нето им в прототипа се премина към тестове.

>> ¬недр€ване. Ѕеше проведено обучение на крайните потребители, изготв€не на работни инструкции. ѕроведено бе изчистване на входните данни и стартиране на реалната система.

>> ќперативна работа със системата. Ќа 06 €нуари 2014 г. стартира работата с новата система с поддръжка осигурена от внедрител€.

¬ резултат в Ѕиомашиностроене јƒ е внедрена системата Syteline 8.03.11 на Infor с база данни MSSQL 2008 на Microsoft, както и допълнителни модули за работа с бар кодове Infor Syteline Bar Code Data Collection, Infor Syteline QCS – за управление на качеството и Request for Quote за управление на процеса анализ на офертите от доставчици и избор на такива. ¬ъведен беше доста широк обхват от функционалности на системата, който включва: CRM, ѕродажби, ƒоставки, —кладово стопанство, ѕроизводство,  ачество и ‘инанси.

 ъм момента продължаваме да подобр€ваме системата и да развиваме нейната функционалност, естествено с подкрепата на нашите партньори от ‘ронтстеп Ѕългари€.

ѕостигнати и очаквани ползи

„рез внедр€ването на информационната система постигнахме:

  • изграждане на единна база данни, обхващаща всички функции в предпри€тието;

  • изграждане на единна номенклатура на артикулите;

  • подобр€ване на управленските процеси;

  • подобр€ване на процеса на технологична и конструктивна подготовка на производството;

  • подобр€ване на работата и комуникаци€та между отделните звена;

  • съкращаване на сроковете за обработка на поръчки и осигур€ване на пълна информационна свързаност между всички звена.

ћожем да кажем, че вече виждаме първите ползи от внедреното информационно решение. Ќаличието на работеща ERP система позвол€ва на служителите от всички подразделени€ да получат незабавно при поискване ц€лата информаци€, ко€то им е необходима за изпълнение на техните отговорности, прави ги по-дисциплинирани да изпълн€ват качествено своите задължени€ и в срок и не на последно м€сто спомага за т€хното професионално израстване чрез пренасочване от рутинна към творческа дейност (анализи, прогнози).

≈динната система, покриваща ц€лата дейност на компани€та, позвол€ва на ръководството да оптимизира работните процеси и да намали излишните разходи на време и материали.

Ќе на последно м€сто като следствие от реализирането на проекта ще се подобри качеството на управленческите решени€, в следствие на възможността да се прав€т разнообразни справки и да се анализират данните и достоверността на използваната информаци€.

Ќие оцен€ваме реализирането на този проект като превратен етап в развитието на компани€та.

—ега след като имаме внедрена ERP системата виждаме много неща, които преди не сме имали възможност да видим и които ни карат да се замислим какъв неоползотворен резерв е скрит в компани€та - в неефективност, в материали без движение, незавършено производство, технологичен отпадък, във време за отстран€ване на несъответстви€.

ƒнес нашата задача е да следим резултатите и да откриваме възможности за подобр€ване на дейността си за постигане на оперативно съвършенство, с което да запазим нашата конкурентоспособност в дългосрочен план.

ѕредизвикателства

¬ проектите за внедр€ване на ERP системи почти винаги се налага да се преодол€ва съпротивата към промените от страна на служителите, за да се наложи нови€т начин на работа. ѕодкрепата от страна на ръководството и въвличането на крайните потребители в обсъждани€та за взимане на решени€, помогна за решението на това предизвикателство в Ѕиомашиностроене јƒ.

¬ хода на внедр€ването не беше лесно служителите на фирмата да намират време, в което да работ€т по проекта успоредно с техните посто€нни задължени€.

”правлението на проекта също бе предизвикателна задача – внедр€ването на информационна система, ко€то да обхваща ц€лостната дейност на фирмата е свързано с вземането на много решени€, които често тр€бва да се ескалират до съответното ниво и създаването на начин на работа, ко€то да позвол€ват решени€та да се вземат бързо имайки предвид кратките срокове е от изключително значение.

Ќе на последно м€сто, сроковете за реализаци€ на проекта б€ха кратки и непременно тр€бваше да бъдат спазени – това е още едно предизвикателство, което преодол€хме.

—ериозно предизвикателство бе и това да постигнем работа в реално време на модул счетоводство синхронизирана с останалите модули на системата, каквото е изискването на ERP системата.  ак да организираме и постигнем това, какви методи на водене на себестойност да изберем беше тема на сериозни дискусии в процеса на внедр€ване. «абележете тук говорим за он лайн работа на счетоводство синхронизирано с другите модули на системата в българско производствено предпри€тие със сложна структура на изделие при работещи модули за управление и отчитане на производството, управление на складовете, продажби и всичко това се отраз€ва в счетоводството в реално време. ¬ тази връзка искам да благодар€ на колегите от счетоводството за изключително отговорното отношение и гъвкавостта, ко€то про€виха при съвместната работа с екипа на ‘ронтстеп.

»зводи

ќт основно значение при реализаци€та на проекта за внедр€ване на интегрирана система за управление на бизнеса беше правилното формулиране на изисквани€та, които имаме към системата – т.е. да решим какво точно искаме. —ъщо така важни аспекти б€ха подготовката на входните данни, т€хното събиране, обобщаване и класифициране. —ъздадохме много добра организаци€ съвместно с ‘ронтстеп и усп€хме да внедрим системата в предвидените срокове – 6 месеца.

ѕридържахме се максимално към стандартната функционалност на системата както и към стандартната методологи€ за внедр€ване на Infor Syteline ERP и прослед€ване на проблемите и промените, което ни помогна да внедрим и добри практики.

— помощта на ‘ронтстеп приложихме също така стандарти и ноухау на APICS - асоциаци€та за операционнен мениджмънт в областа на управление и планиране на запасите, организаци€та на складовете, номенклатурата на артикулите. ¬ помощ беше това, че консултантите на ‘ронтстеп са сертифицирани от APICS в областта на управление на запасите и производството (CPIM – Certified in Production and Inventory Management) и управление на веригата от доставки (CSCP - Certified Supply Chain Proffesional).

Ќеобходимите услови€ за успешната реализаци€ на проект за внедр€ване на ERP система са много. Ќа първо м€сто, този проект не би бил възможен без подкрепата на ръководството. Ќаред с това е необходим коректен и опитен партньор (внедрител€т на системата), който познава бизнес процесите е в състо€ние да консултира клиента. »зборът на подход€ща система и на надежден партньор внедрител са ключови за успеха на проекта. ‘ронтстеп Ѕългари€ много бързо опознаха начина на работа в нашата компани€ както и кои са спецификите на нашите процеси и б€ха в състо€ние да ни консултират, през ц€лото време като даваха примери от практиката и онаглед€ваха нещата, така че лесно да си ги представим.

”спехът на ERP внедр€ването зависи и от това, дали то се реализира от добър екип, който е мотивиран да доведе проекта до успешен край. ƒефинирането на изисквани€та към системата, изборът на внедрител и създаването на екип, определ€нето на ключови потребители – това са едни от най-важните решени€ при внедр€ването на проекта.

¬ заключение

ќсвен проекта за внедр€ване на нова интегрирана система за управление на бизнеса, през последните 2 години в Ѕиомашиностроене са реализирани и други значими »“ инициативи. — внедр€ване на централизирана система за оторизаци€ и автентикаци€ на потребители Active Directory и въвеждане на решение за виртуализаци€ оптимизирахме ресурсите за поддръжка на »“ инфраструктурата.

»зградихме безжична мрежа на територи€та на предпри€тието, за да подпомогнем събирането на данните за ERP системата.

ѕодобрихме достъпа до »нтернет, преминавайки към оптична лини€.

ѕланираме да продължим да развиваме и разшир€ваме функционалността на новата ни информационната система. ¬ по-дългосрочна перспектива, въвеждането на система за Business intelligence би подпомогнало анализирането на събираните от информационната система данни.

ѕредвиждаме още изграждане на вътрешна оптична мрежа, въвеждане на система за управление на конструктивната документаци€, усво€ване на използването на системи за 3D моделиране за оптимизиране на конструкторски€ труд.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов