Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 2, 2015

Система за автоматизиране на заявките завършва пълния цикъл на автоматизация в НСИ

Внедряването води до значително намаляване на времето за изпълнение на заявки, повишаване на качеството и намаляване на цените

от , 23 февруари 2015 0 4745 прочитания,

Виктория Лазова

Националният статистически институт е отговорната държавна институция за събирането, обработването и разпространението на статистическа информация за цялостното социално и икономическо състояние на България. През последните години важността на НСИ в съвременното ни общество се откроява все по-силно. Нараства както броят на респондентите, особено в частта за бизнеса, така и броят на потребителите на статистическа информация сред различни групи на обществото ни – бизнес, научни среди, студенти, журналисти и др. За сравнение над 600 000 са респондентите от бизнеса, които подават годишен отчет за дейността си всяка година, броят на подадените заявки за статистическа информация надвишава 6000.

“Развитието на ИТ сектора от своя страна позволява автоматизиране на всеки един от процесите по събиране, обработка и разпространение на статистическа информация - обяснява Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. - До момента в НСИ сме внедрили няколко информационни системи по събирането и обработката на информация. Реално, след като вече сме автоматизирали този своеобразен вход на информацията в НСИ, се появи необходимостта от автоматизиране и на изхода, т.е. на разпространението на статистическа информация.”

Прочетете още: 7 важни въпроса при избора на облачни услуги

Именно с цел затваряне на цикъла и автоматизиране на разпространението на статистическа информация през април 2014 г. НСИ стартира проект „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на НСИ, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните“. Проектът е с продължителност 18 месеца, стойността му е 795 000 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”.

Диана Янчева, заместник-председател на НСИ

Диана Янчева, заместник-председател на НСИ

Автоматизиране изпълнението на заявки към НСИ

Разработваната система се състои от 3 модула – два за външни и един за вътрешни потребители.

Първият модул, предназначен за външни потребители, ще предоставя информация при поискване по Списъка на стандартните статистически показатели.

Вторият модул включва изпълнение на т.нар. “нестандартни заявки“. „Тези заявки ще бъдат типизирани, като сме идентифицирали най-често търсените от потребителите нестандартни показатели и динамични редове. Това обикновено е информация на по-ниски дезагрегационни нива – например брой предприятия, разпределени по оборот, по брой заети и по общини”, обяснява Диана Янчева, която е и ръководител на проекта.

Заявките и предоставяната информация от този тип не са стандартни, изпълнението им е по-сложно и те не се търсят толкова често, уточняват от НСИ. В тези заявки е заложена и висока степен на интерактивност. Това на практика означава, че когато подобна заявка бъде подадена, системата автоматично изчислява колко броя клетки ще включва съответната таблица и колко от тях са конфиденциални. В резултат, ако в таблицата има много конфиденциални клетки, потребителят ще може да коригира заявката си, така че предоставената му информация да бъде максимална полезна. В същото време той може да коригира заявката си в съответствие с цената, която трябва да заплати за нея. “Потребителят ще има възможност да намалява нивата на дезагрегация или да преконфигурира заявката според своите потребности и изисквания ”, уточнява Диана Янчева.

Заедно с таблици или динамични редове, модулът ще предоставя възможност за визуализация на данните чрез различни видове графики или картограми (при териториални нива на информацията). Модулът за нестандартни заявки ще предлага и своеобразен архив за всеки потребител, където ще се пазят неговите заявки и получени резултати.

Заплащането на услугата за този модул също е по електронен път, а за ползването й ще бъде необходим електронен подпис. Веднага след извършване на плащането, потребителят получава на регистрирания си електронен адрес, съобщение че може да я изтегли, уточняват от НСИ.

“Съществуват и много сложни заявки, като за тях остава възможността за стандартно заявление. С цел максимално улесняване на потребителите подобни заявки ще се обработват от експерт, който след подадена онлайн заявка, ще установява контакт с тях. По наши оценки тези заявки няма да бъдат повече от 10% годишно. Целта на третия модул на системата - този за вътрешните потребители, е те да могат да обработват най-сложните заявки”, допълва Диана Янчева.

Технологии и сигурност

Проектът се реализира като уеб базирана, централизирана информационна система, наречена „Инфостат“, и се изпълнява от “Фадата” АД.

Системата ще работи с всички бази данни на НСИ. С цел гарантиране на сигурността са предвидени няколко степени на защита. “В момента разполагаме с бази данни във всяка една област, в която работи НСИ. Като част от проекта отделните бази данни, по зададени от нас правила, ще бъдат организирани в справочна база данни и от нея ще се изпълняват заявките. Така достъпът до индивидуални данни от външни потребители ще бъде избегнат”, обяснява Диана Янчева.

Срокът за изработка на Системния проект е 31 март, след което са предвидени 4 месеца за разработка на системата. Предвидено е „Инфостат“ реално да заработи в началото на септември 2015 г., като интересното е, че през август системата ще бъде тествана от целеви групи (научни работници, журналисти, бизнес, студенти и др.).

Очаквани ползи

С изпълнението на една от целите на проекта ще се постигне стандартизиране на статистическия производствен процес. “Внедряването ще доведе до значително намаляване на времето за изпълнение на заявки и до повишаване на качеството”, коментира Диана Янчева. Цените за услугите също ще намалеят, тъй като доста от процесите ще бъдат автоматизирани. За разлика от сега, когато една стандартна заявка се изпълнява в рамките на 2-3 дни, с въвеждането на системата изпълнението ще става веднага, в онлайн режим. Според предварителните разчети времето за обработка на нестандартните заявки пък ще намалее средно наполовина.

Последващи разширения на проекта

Развитието на „Инфостат“ е свързано с възможността за допълване на базата данни с нови показатели. Според плановете на НСИ това означава възможност за предоставяне в бъдеще дори и на геореферирани данни чрез системата.

С цел повишаване на прозрачността в работата, първият модул на Инфостат, отнасящ се до заявки по стандартните статистически показатели, може да бъде свързан с правителствения портал „Отворени данни“ (Open Data), който се разработва в момента.

Връзката с Агенцията по вписванията

Сред актуалните ИТ проекти, по които НСИ ще работи активно, е проектът по присъединяване на Агенцията по вписванията към Единната входна точка между НСИ и НАП за представяне на статистическа и данъчна информация. “Тази единна входна точка работи от 2009 г. и облекчи значително бизнеса при подаването на годишните отчети за дейността, които всяко юридическо или физическо лице със задължения по Закона за статистиката, ЗКПО или ЗДДФЛ трябва да представи в НАП и в НСИ. Това е една от системите ни на входа, чрез която се събира и обработва информация и всяка година потребителите й се увеличават”, обяснява Диана Янчева.

След реализиране на връзката със системата на Агенцията по вписванията, след изрично заявено съгласие от страна на юридическото лице, неговото задължение към Агенцията по вписванията ще бъде автоматично изпълнявано. Очаква се системата да заработи от 1 януари 2016 г.

ИС “Макроикономическа статистика”

Друг голям проект, който предстои в НСИ, е изграждане на Информационна система “Макроикономическа статистика”. “Това е ключов, стратегически важен за НСИ и за държавата проект, - обяснява Диана Янчева. – Системата ще обединява данни от много и различни източници - в най-голяма степен от НСИ, БНБ, от Министерство на финансите, въз основа на които се изчисляват редица макроикономически показатели (БВП, производителност, БНД и др.) Определяме системата като много важна – както във връзка с докладването на показатели към ЕК (Евростат), така и за мониторинга по отношение на макроикономическите дисбаланси с цел ранно предизвестяване на задаваща се криза и предприемане на съответните мерки.”

Проектът е на етап обявяване на обществена поръчка за изграждане на системата, като според плановете системата трябва да заработи през 2016 г.

В помощ на оперативните програми

„В момента НСИ активно работи и по разработката на голяма информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионални политики, включително и за наблюдение на изпълнението по оперативните програми за периода 2014-2020 г., като по това направление ще си взаимодейства с ИСУН. Системата ще бъде пускана в експлоатация поетапно в съответствие със стартирането на проектите по оперативните програми. Предвиждаме до края на настоящата година системата да бъде изцяло завършена”, коментира Диана Янчева.

Реално с реализацията на проекта за автоматизиране на заявките, както и на останалите проекти, НСИ дава силен тласък напред в осъществяването на електронното правителство.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов