“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 2, 2015

»“ ръководителите коментират промените в корпоративната »“ среда

от , 23 февруари 2015 0 3889 прочитани€,

»ван „олаков, ¬иваком»ван „олаков, »“ директор, ¬иваком

»нформационните технологии през последните години стават все по-всеобхватни и комплексни. Ќаличните обеми от събирана информаци€ нарастват драстично. ≈дновременно с това очаквани€та на бизнеса се повишават съществено, тъй като »“ играе все по-важна рол€ за успеха или провала на даден бизнес. ¬ тази връзка изборът на правилна стратеги€ и фокусът върху стратегическите инициативи става жизнено важен. ¬с€ка една инвестици€ в неправилна или ненужна технологи€ или решение води до забав€не и преразход на ограничените налични ресурси. »“ стратегиите тр€бва да отговар€т в максимална степен на стратеги€та на компани€та и да спомагат за постигането на целите й. ѕоради тази причина предлагането на панаце€ за »“ стратеги€, ко€то ще работи успешно във вс€ка една организаци€ би било подвеждащо и неправилно. ќт друга страна изборът да не се прави нищо поради комплексността на решението не е опци€. Ќакратко мо€т съвет ако мога да си позвол€ да давам такъв е - съгласувайте стратеги€та си с тази на компани€та, изберете си до 5 важни приоритета, не губете време и пристъпете максимално бързо към реализаци€та им, елиминирайте странични инициативи, които не са “подравнени” със стратеги€та ви.

јнна јнчова, —кани€ Ѕългари€јнна јнчова, »“ ћениджър, —кани€ Ѕългари€ ≈ќќƒ

ѕрочетете още: 2015: ќт »“ отделите се очакват качествени услуги и иновации

Ќа този етап, »“ отделите тр€бва да бъдат по-гъвкави и по-бързи в отстран€ване на възникналите проблеми. Ќовите технологии тр€бва да се въвеждат плавно. ѕреходът от едно решение към друго тр€бва да става гладко, без прекъсване на дейността на съответното звено. »“ стратегиите и проектите са фокусирани върху внедр€ване на софтуерни решени€ за подобр€ване на работата с клиентите и разшир€ване на портфолиото от услуги, които бизнеса предлага. ¬сички нови системи включват мобилни или web приложени€, предостав€щи достъп до допълнителна информаци€ и функционалност както на служителите във фирмата, така и на клиентите.

Ќено Ўиртев, Ѕелла Ѕългари€Ќено Ўиртев, ръководител направление »“, Ѕелла Ѕългари€ јƒ

ѕром€ната е насочена към съкращаване на разходите при запазване качеството на услугите. »зготв€нето на пътна карта за постигането на целта е задължително. “.нар. "big bang" подход е крайно неприложим. ¬се още има огромен потенциал в подпомагането на основните бизнес функции - »“ може да добав€ стойност за клиентите - вътрешни или външни. ѕодходът тр€бва да е стратегически, а не кампаниен. — оглед на това »“ стратегиите, следва да отчитат концепци€та Value innovation (бел.ред. това предполага пазарна диференциаци€ и създаване на стойност и за компани€та, и за нейните клиенти). —ъщо така тр€бва да се акцентира и върху »“ сигурността.

Ќиколай Ўекеров, ƒ«»Ќиколай Ўекеров, CIO, ƒ«»

»зисквани€та към »“ подразделени€та днес са предимно за по-гол€ма гъвкавост и бързина при достав€нето на »“ услугите.

¬ъв фокуса на »“ стратегиите е унифицирането на технологиите с цел по-лесна поддръжка.
¬ажна цел е също така изграждането на решени€, които да се използват от крайните клиенти без да създават риск за информационната сигурност.

ƒраголюб ƒелчев, ‘реш Ћоджикƒраголюб ƒелчев, »“ мениджър, ‘реш Ћоджик ≈јƒ

Ќапоследък от »“ отделите и техните ръководители се изискват се все повече експертни мнени€ в области извън информационните технологии.

«апочва и нова ера в областта на информационната сигурност - все повече компании ще се фокусират върху защитата на данните.

÷ветан √ригоров, “ексим Ѕанк÷ветан √ригоров, директор »“, “ексим Ѕанк јƒ

ѕрез 2015 г. от »“ подразделени€та се очаква да осъществ€т ключови проекти, които биха довели до конкурентно предимство.

–азвитието на алтернативните канали за достъп до банковите услуги е сред нашите приоритети.

»нж. …ордан »лиев, —ЅјЋ по ќнкологи€»нж. …ордан »лиев, ръководител отдел "»нформационен", —ЅјЋ по ќнкологи€

¬се повече организациите искат подобр€ване на бизнес процесите с помощта на »“ и оптимизиране на разходите, но в същото време много от т€х залагат и на иновации.
÷елта е да се достигне максимална производителност на минимална цена – това е изискване както към »“ процесите, така и към човешките ресурси.

 ристин  румов, —иЅанк ристин  румов, директор »“, —иЅанк

Ѕизнесът иска по-кратко време за реализаци€ на неговите идеи, по-добро познаване на клиентите с анализи на данни, и повече контакт с клиентите по всички възможни канали, включително сайтове, контактни центрове, социални мрежи и т.н.
“ези изисквани€ определ€т приоритетите за 2015 г.


 ирил √еоргиев, ѕќ  ƒоверие ирил √еоргиев, директор »“, ѕќ  ƒоверие

„аст от новите изисквани€ към »“ подразделени€та са свързани с »“ сигурността – необходими са мерки в областта на защитата на лични данни, на системите и процедурите за следене по «ћ»ѕ, както и за осигур€ване на непрекъсваемост на бизнеса. —ред предизвикателствата пред »“ отделите днес са големите обеми от данни, както и осигур€ването на пълноценно използване на ресурсите от служителите.

 расимир ¬еселинов, —офт√руп Ѕългари€ расимир ¬еселинов, »“ ћениджър, —офт√руп Ѕългари€ ќќƒ

‘окусът през тази година ще бъде поставен върху иновации свързани с бизнес конюнктурата и осигур€ването на ефективност в провеждането на работните процеси. –азвитието на технологиите промен€ работната среда и постав€ въпроси във връзка със сигурността на информаци€та, които са все по-актуални “поради мобилното заоблачаване”. –ешението на казусите зависи не само от технологии, но и от икономическата им обоснованост като обхват на ц€лостната постановка (време, ресурси, рискове, ползи).  ато изискване се по€в€ва и необходимостта от подобр€ване на умени€та на »“ мениджмънта в разбирането на диференцирани казуси, свързани не само с т€сна »“ терминологи€. ѕридобиването на умени€ за работа в икономическа и административна сфера е подпомагащо и даващо възможност да се взаимодейства на ново, по-високо ниво с бизнеса.

ƒобрин ћаринов, ƒобрин ћаринов, »“ мениджър, "ќрбико Ѕългари€" ≈ќќƒ

ќрганизациите започнаха да приемат »“ като част от бизнеса и все по р€дко като "необходимото зло и разход". “ака изисквани€та към »“ се превръщат от "следващо бизнеса звено" в "инициатор и усилвател на бизнес процеси". »“ стратегиите (там където ги има) са насочени към разбиране на нуждите на бизнеса и търсене на правилните решени€ за реализирането на целите и усилване на резултата. Ќе бива да пренебрегваме и съкращаването на разходи, чрез модернизаци€, виртуализаци€ и въвеждане облачни услуги, което освен икономически ефект върху организаци€та, допринас€ и за намал€ване на въглеродните емисии и реализаци€та на "екологични" информационни технологии.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов