“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 2, 2015

2015: ќт »“ отделите се очакват качествени услуги и иновации

ћодернизаци€ на съществуващи решени€, внедр€ване на мобилни технологии, средства за виртуализаци€ и CRM системи са актуалните направлени€ за развитие на информационната среда

от , 23 февруари 2015 0 4052 прочитани€,

Ќад€  ръстева

 акви са очаквани€та към »“ отделите в българските организации и към техните ръководители в началото на 2015 г., в какви направлени€ са фокусирани »“ инициативите и какви технологии ще бъдат внедр€вани с приоритет? «а да отговори на тези въпроси, през €нуари и началото на февруари, за 6-а поредна година, сп. CIO Ѕългари€ проведе традиционното си проучване сред »“ мениджъри от различни по мащаб и сфера на дейност български компании.

ќтговорите на участващите в нашата анкета 32 »“ ръководители очертават н€колко интересни нови тенденции в света на корпоративните информационни технологии през 2015 г. “ака например:

ѕрочетете още: »“ ръководителите коментират промените в корпоративната »“ среда

  • съкращаването на »“ разходи вече не е приоритетна задача

  • разшир€ването на отговорностите и правомощи€та на »“ ръководител€ и негови€ екип все по-често се счита за правилни€ път към подобр€ване на взаимодействието »“ и бизнеса

  • все повече се държи на качеството на услугите, които »“ отделите предостав€т на бизнес потребителите.

≈то какви са конкретните данни, които вод€т до тези и други интересни изводи.

ќчаквани€та към синхронизаци€та межу »“ и бизнеса

ѕодобр€ване на комуникаци€та между »“ и бизнес подразделени€та е приоритет є1 за 59% от »“ ръководителите през 2015 г., сочат данните от нашето проучване. «а сравнение през миналата година тази задача бе на второ м€сто в дневни€ ред на »“ директорите, като мерки в това направление предвиждаха 55% от т€х.

јктуални задачи във връзка със синхронизаци€та между »“ и бизнеса и през тази година остават въвеждането на нови форми на организаци€, осигур€ващи приоритизиране на »“ проектите в съответствие с бизнес целите и въвеждането на практики за икономическо обосноваване на проектите – в тези две направлени€ ще работ€т активно съответно 44% и 38% от »“ ръководителите (схема 1).

Ќай-важните задачи във връзка със синхронизаци€та между »“ и бизнеса

—хема 1: Ќай-важните задачи във връзка със синхронизаци€та между »“ и бизнеса

—ъщевременно прави впечатление, че през тази година е значително по-висок процентът на анкетираните, които считат че по-добрата синхронизаци€ между »“ и бизнеса може да се постигне с повишаване самосто€телността на »“ подразделението и чрез разшир€ване на отговорностите и правомощи€та на »“ ръководител€. ¬ този смисъл са отговорили рекорден брой от участващите в проучването »“ мениджъри – цели 22% спр€мо 18% през миналата година и едва 7% през 2013 г. —ледва да отбележим, че този резултат е напълно в унисон с глобалните тенденции. ѕубликуваните през €нуари данни от глобалното проучване “State of the CIO”, проведено за 14-та поредна година от CIO US сочат, че 64% от »“ ръководителите са част от изпълнителни€ топ мениджмънт на своите компании, а 44% от т€х се отчитат директно пред изпълнителни€ директор. “ова са най-високите стойности на тези показатели в истори€та на проучването.

ќчаквани€та към »“ разходите

«а първи път през последните 5 години съкращаването на разходите не е приоритет за повечето организации, участващи в проучването. —ъкращаване на разходите за експлоатаци€ на »“ инфраструктурата при запазване на нивото на »“ услугите предвиждат едва 38% от анкетираните, спр€мо 64% през миналата година и 76% и 80% през 2012-а и 2011 г. —ъкращаване на разходите за развитие на »“ инфраструктурата, но при запазване на максимален брой »“ проекти планират само 28%. ѕри това участниците в проучването уточн€ват, че предвижданите от т€х мерки са насочени по-скоро към “оптимизаци€ на разходите за развитие и експлоатаци€ на »“ инфраструктурата”, отколкото към съкращаване.

“ѕланираме по-скоро прелокиране на разходи в иновативни проекти, за сметка на други OPEX в компани€та”, отбел€за участник в проучването.

“Ќашата стратеги€ е насочена към запазване на »“ разходите на нивото от предходната година, като се оптимизират разходи за стандартни и традиционни услуги за да се освободи ресурс за нови задачи”, по€сни »“ мениджър от финансова институци€.

—ъщевременно за 59% от анкетираните основен приоритет е реализирането на »“ инициативи, осигур€ващи на организаци€та конкурентни предимства, дори ако тези инициативи са свързани с високи разходи (схема 2).

ќчаквани€та за »“ разходите

—хема 2: ќчаквани€та за »“ разходите

 лючовите цели пред »“ отделите

» през тази година повишаването на гъвкавостта при използване на »“ ресурсите е приоритетна задача за »“ ръководителите – 66% от т€х предвиждат мерки в това направление спр€мо 64% през миналата година (схема 3).

 лючови параметри за дейността на »“ отдела

—хема 3:  лючови параметри за дейността на »“ отдела

‘окусът на вниманието обаче се измества към повишаване качеството на »“ услугите – през 2015 г. тази задача е приоритетна за 63% от »“ ръководителите, докато при предишното ни проучване усили€ в това направление полагаха само за 36% от т€х.

¬се така важна, както и през миналата година си остава задачата за съкращаване на времето за реакци€ при изпълнение на нови задачи, възникнали в отговор на бизнес потребности – 56% от анкетираните (спр€мо 55% през 2014 г.) планират да подобр€т резултатите си по този показател през 2015 г.

ќще един интересен факт, който проучването ни през €нуари констатира е значително повишеното внимание към въвеждането на метрики и начини за измерване на резултатите от работата на »“ отдела. ѕрез 2015 г. в това направление работ€т активно 41% от участниците в проучването спр€мо едва 9% през миналата година.

 акви »“ инициативи одобр€ва бизнеса

 акто и през миналата година, най-широка подкрепа от страна на мениджмънта и бизнес потребителите получават »“ проектите, фокусирани върху: оптимизаци€ на бизнес процесите, повишаване на производителността и намал€ване на оперативните разходи. ¬ сравнение с 2014-а обаче, компаниите които реализират инициативи в тези направлени€ са по-малко – те са съответно 63%, 50% и 41% спр€мо 64%, 55% и 55% през м.г. (схема 4).


 ои »“ инициативи получават най-гол€ма подкрепа от страна на ръководството?

—хема 4:  ои »“ инициативи получават най-гол€ма подкрепа от страна на ръководството?


ƒанните от проучването показват, че вниманието на бизнеса постепенно се пренасочва към инициативи подпомагащи разработването на нови пазарни предложени€ и бизнес практики, както и към инициативи насочени към подобр€ване на сигурността и управлението на риска. ѕрез 2015 г. проектите в тези две направлени€ се радват на подкрепата на бизнеса съответно в 34% и 31% от българските организации, докато през мината година получаваха внимание само в 18% от т€х.

“ехнологичните приоритети

ƒанните от нашето проучване сочат, че на този етап българските компании реализират най-активно проекти за модернизаци€ на съществуващи решени€ – 47% от анкетираните посочват, че към момента такъв проект се осъществ€ва с приоритет в т€хната организаци€.

ћобилни технологии, средства за виртуализаци€ и CRM системи са следващите направлени€ за развитие на информационната среда, които се разглеждат като перспективни от най-гол€м брой компании (схема 5).

 акви технологии се въвеждат и развиват с приоритет във вашата организаци€ на този етап

—хема 5:  акви технологии се въвеждат и развиват с приоритет във вашата организаци€ на този етап

¬ топ 5 на технологичните приоритети за 2015 г. са и технологиите за бизнес анализи, но изглежда, че те ще се внедр€ват по-малко активно, отколкото през миналата година, тъй като интерес към т€х за€в€ват 31% от анкетираните спр€мо 36% при предишното ни проучване.

—ледва да отбележим и факта, че през 2015-а за първи път в топ 10 на технологичните приоритети на българските организации попадат и облачните изчислени€ – 16% от анкетираните предвиждат въвеждането им под формата на SaaS, IaaS или PaaS решение.

¬ заключение

¬сичко казано дотук, за технологичните и бизнес приоритети на българските компании, за техните очаквани€ към »“ отделите и »“ ръководителите и за подкреп€ните от бизнеса »“ инициативи, както и за промененото отношение към »“ разходите, потвърждава, вече признатата рол€ на информационните технологии за ръста на бизнеса, за реализирането на иновации и за ц€лостните бизнес резултати.

ƒнес от »“ ръководителите се изисква да откриват нови начини за приложение на »“, осигур€ващи ръст на бизнеса и конкурентни предимства на техните компании. “ози факт бе отбел€зан от гол€ма част от »“ мениджърите, които отговориха на нашето проучване.

“ќрганизациите започнаха да приемат »“ като част от бизнеса и все по р€дко като ‘необходимото зло и разход’. “ака изисквани€та към »“ се превръщат от ‘следващо бизнеса звено’ в ‘инициатор и усилвател на бизнес процеси’”, коментира ƒобрин ћаринов, »“ мениджър в "ќрбико Ѕългари€" ≈ќќƒ.

“»нформационните технологии през последните години стават все по-всеобхватни и комплексни. ≈дновременно с това очаквани€та на бизнеса се повишават съществено, тъй като »“ играе все по-важна рол€ за успеха или провала на даден бизнес. ¬ тази връзка изборът на правилна стратеги€ и фокусът върху стратегическите инициативи става жизнено важен. ¬с€ка една инвестици€ в неправилна или ненужна технологи€ или решение води до забав€не и преразход на ограничените налични ресурси. »“ стратегиите тр€бва да отговар€т в максимална степен на стратеги€та на компани€та и да спомагат за постигането на целите й”, обобщава »ван „олаков, »“ директор, ¬иваком.

¬ следващите страници, ще намерите още мнени€ за промените в изисквани€та към »“ отделите и техните ръководители и за важните аспекти на успешната »“ стратеги€ през 2015 г.

* ѕредставените данни обобщават отговорите на анкета, проведена сред 32 »“ ръководители от секторите, финансови услуги, транспорт, здравеопазване, ютилити, производство, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост, търгови€, телекомуникации, дистрибуци€ и др.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов