“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »стори€

Ѕќ–» ј стана на 20 години

Ѕългари€ е с 20% над нивото за ÷ентрална и »зточна ≈вропа по брой издадени карти на глава от населението, с 36% над нивото по инсталирани банкомати

от Ќад€  ръстева, 20 март 2015 0 6003 прочитани€,

Ќа 15 март 2015 г. се навършиха 20 години от реализирането на първата картова трансакци€ в система Ѕќ–» ј. “€ е извършена на банкомат в клон „ƒоверие“ на ќбединена Ѕългарска Ѕанка. Ќа тази дата стартира реалната работа на картовата система Ѕќ–» ј.
“»нфраструктурата на нашата национална платежна система е уникална за ÷ентрална и »зточна ≈вропа. “ова не е само мое мнение, а факт, за който има обективни показатели”, за€ви Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«.

Ћюбомир ÷еков, Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«

Ћюбомир ÷еков, главен изпълнителен директор на Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«

ѕрочетете още: »“ бюджетите на финансовите институции Ц под вли€нието на противоречиви тенденции

¬ подкрепа на тази теза ÷еков приведе следните данни. “—поред статистиката на ≈вропейската ÷ентрална Ѕанка, Ѕългари€ е с 20% над нивото за ÷ентрална и »зточна ≈вропа по брой издадени карти на глава от населението, с 36% над нивото по инсталирани банкомати на глава от населението и 8% над нивото по инсталирани ѕќ— терминали на глава от населението”.

картови трансакции

ёбиле€т бе отбел€зан в Ќационални€ археологически музей. —ред участниците в тържественото честване б€ха —тили€н ¬ътев – главен изпълнителен директор на първата банка-участник в системата – ќбединена Ѕългарска Ѕанка, ƒимитър  остов – член на ”— и подуправител на Ѕългарска народна банка и Ћевон ’ампарцум€н – главен изпълнителен директор и представител на ”— на „”ни редит Ѕулбанк“.
—ред поканените гости б€ха хора-пр€ко ангажирани в реализирането на проекта, банкери и журналисти. ќт името на Ѕќ–» ј – ЅјЌ —≈–¬»«, Ћюбомир ÷еков връчи, юбилейни плакети на всички, участвали и дали сво€ принос за реализирането на първата картова трансакци€ в системата Ѕќ–» ј.

»стори€та показва, че в периода 1990 г. – 1993 г. са правени усили€ за въвеждане на банкови карти и изграждане на мрежи от банкомати и ѕќ— терминали от н€кои търговски банки. –еорганизаци€та на банковата система през този период и създаването на платежни системи, отговар€щи на съвременните и модерни тенденции в «ападна ≈вропа и —ъединените щати, са една от основните и приоритетни задачи на Ѕългарска народна банка. — решение на ”— на ЅЌЅ от 4 февруари 1993 г. се създава фирма Ѕќ–» ј, на ко€то е възложено изграждането на национална платежна инфраструктура за разплащани€ с банкови карти.

¬ъпреки, че картовите продукти са част от услугите на търговските банки, ЅЌЅ изиграва сериозна рол€ в създаването на услови€ за т€хното развитие – изграждане на нормативна рамка и на инфраструктура за обслужването им. ћалко страни от ÷ентрална и »зточна ≈вропа могат да се похвал€т и към момента със собствена инфраструктура, ко€то обслужва и глобални, и местни продукти. ѕартньорските взаимоотношени€ между ЅЌЅ, като регулатор и търговските банки, като пазарни субекти, вод€т до това, че в Ѕългари€ имаме надеждни платежни системи, отговар€щи на изисквани€та на международните регулации и в също време ценово-ефективни и достъпни услуги, които се ползват от широк кръг потребители, включително пенсионери и социално слаби граждани.
Ѕанковата общност е направила и продължава да прави достатъчни инвестиции, за да могат нейните клиенти да се възползват от всички модерни и съвременни начини за разплащани€.

ƒруги интересни исторически факти – 2-ри май 1995 г. е инсталиран първи€т „външен“ банкомат в централата на Ѕългарска ѕощенска Ѕанка (Ќƒ ). ѕрез юли 1995 г. е включен първи€ ѕќ— терминал за разплащани€ с карти. ƒо кра€ на годината са издадени 381 карти и са инсталирани 23 банкомата и 1 ѕќ— терминал. ѕионери в новите услуги са ќбединена Ѕългарска Ѕанка, Ѕългарска ѕощенска Ѕанка, Ѕанка ƒ—  и ѕърва »нвестиционна Ѕанка.
Ќа 26 €нуари 1996 г. е направена първата междубанкова трансакци€ между ќЅЅ и Ѕългарска Ќародна Ѕанка, а от септември Ѕќ–» ј е включена в международната мрежа за плащани€ на Europay/MasterCard. ¬ следващите години разпространението на картите се развива с бързи темпове, като до кра€ на 1999 г. са издадени 263 735 карти, инсталирани 279 банкомата и 497 ѕќ— терминала.

—лед 2000 г. продължава въвеждането на нови услуги, като през 2004 г. Ѕќ–» ј, заедно с банка Ѕиохим, първи в —вета получават сертификаци€ от VISA за акцептиране на карти с чип (EMV карти). ≈дна година по-късно започва и издаване на такива карти, пилотно с банка јлианц Ѕългари€.
ѕрез 2006 г. е въведенo приемане (acquiring) на 3D плащани€ по схемите Secure Code на MasterCard и Verified by VISA. ѕрез 2009 г. е реализирано и издаване (issuing) на 3D карти за сигурни плащани€ в интернет.

ѕрез 2010 г. двата национални оператора Ѕќ–» ј и Ѕанксервиз се сливат, като образуват новата компани€ Ѕќ–» ј – ЅјЌ —≈–¬»«, собственост на банките в страната. —ледват новаторски услуги, като CashM – изпращане на пари през банкомат и mobb – плащане през мобилен телефон.
 ъм кра€ на 2014 г. бро€т на картите в обръщение, в системата на Ѕќ–» ј е 4  282  307.  ъм мрежата са свързани 3  111 бр. банкомати и 46  261 ѕќ— терминала. ќбщи€т брой на трансакциите на банкомат е 70  617  165, а на ѕќ— 45  739  885.

ѕрез 2013 г., по инициатива на ЅЌЅ и —ъвета на директорите на Ѕќ–» ј – ЅјЌ —≈–¬»«, стартира проект за създаване на местен картов продукт – Ѕи арт/BCard. –ол€та на BCard ще бъде въвеждането на иновативни бизнес модели и платежни услуги, които да повли€€т на развитието на безкасовите разплащани€ в страната, да дадат възможност на по-широк кръг търговци да се възползват от удобствата на безналичните плащани€, да предложи удобно средство за разплащане и към държавни и общински електронни услуги.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов