“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  оментари
бр. 5, 2015

ќбменът на информаци€ и развитието на е-услуги остават във фокус за »“ екипа на Ќќ»

ћарин  алчев, директор на √ƒ "»нформационни системи и моделиране на бизнес процеси", Ќќ».

от , 25 май 2015 0 2921 прочитани€,

ћарин  алчевћарин  алчев, директор на √ƒ "»нформационни системи и моделиране на бизнес процеси", Ќќ». Ќосител на наградата за „ћениджмънт" в конкурса „»“ ћениджър на годината - 2008".

ќсновни€т фокус на усили€та на »“ екипа в Ќќ» през цели€ период 2005-2015 г. е подобр€ването на качеството на взаимодействие с потребителите на нашите услуги – осигурени лица, осигурители и самоосигур€ващи се, държавна и местна власт, експертите Ќа Ќќ». ¬ тази връзка бих отбел€зал н€колко направлени€ на нашата работа.

÷ентрализиран обмен на информаци€ за плащани€

ѕрочетете още: 2005-2015: от ентусиазъм към професионализъм

ѕо отношение на банките това е факт от 2007 г. във връзка на обмена на данни за краткосрочни обезщетени€ за болест и майчинство. ќт 2009 г. бе централизиран и обменът на информаци€ за обезщетени€ за безработица, от 2010 г. – за пенсии.

ѕрез октомври 2014-а съвместно с “Ѕългарски пощи” ≈јƒ завършихме проект, който осигури електронни€ обмен на информаци€ между двете институции. ѕреди това се изпращаха ведомости на харти€ всеки месец. “ова бе свързано със съществени разходи на харти€ и консумативи за отпечатване, както и до загуба на време. ѕолзите от реализаци€та на този проект са много, включително възможност за получаване на пенси€та от всеки пощенски клон, а не само от пощенската станци€ по местоживеене.

≈лектронен регистър на болничните листа

ѕърви€т етап от реализаци€та на този проект бе осъществен от екипа на Ќќ» през последната година и в резултат, от €нуари 2015 г., лекарите и здравните заведени€ започнаха да подават информаци€ за болничните листа към Ќќ» по електронен път. ѕрез последните 4 месеца този процес вече влезе в регул€рен цикъл.

 ъм момента, съвместно с фирма  онтракс, реализираме втори€ етап от този проект, чи€то цел е да осигури подаване по електронен път на информаци€ от страна на работодателите. —ега, работодателите всеки месец тр€бва да подават на харти€ или на електронен носител информаци€, което създава опашки в приемните на Ќќ» в определени дни от месеца. ќчакваме от €нуари 2016 г. подаването на тези данни да става по електронен път. — това ще завърши и изпълнението на една задача във връзка с намал€ване на административната тежест, ко€то е залегнала в плановете на Ќќ», ћ« и ћ“»“—. —поред н€кои оценки, реализаци€та на проекта “≈лектронен регистър на болничните листа” ще доведе до намал€ване на разходите на бизнеса със 65 млн. лева годишно.

≈лектронни услуги

ѕрез изминалите 10 години предостав€нето на електронни услуги за осигурените лица и бизнеса е посто€нен приоритет за Ќќ». ѕрез 2004-2005 г. предлагахме предимно справочни услуги – т.е. различни видове справки, които гражданите и бизнеса да могат да извеждат от нашите системи в реално време. ѕрез последните години фокусът се премести върху предостав€не на електронни административни услуги – т.е. предостав€не на възможност гражданите да за€в€т и получат услуга без да посещават офисите на Ќќ».

ѕреди около 3 години проведохме анкета сред гражданите, какви услуги са им необходими и отделно от това проведохме подобна анкета сред служителите на Ќќ», които са в директен контакт с гражданите. Ќа базата на това проучване планирахме услугите, които да разработим и предложим.

ћеждувременно Ќќ» предложи и е-услуги, които да бъдат полезни на гражданите при планиране на техни€ осигурителен живот - например услуги за пресм€тане на прогнозна пенси€, пресм€тане на прогнозни обезщетени€ за бременност и майчинство, проверка за обезщетени€ при превръщане на трудови€ стаж от една категори€ в друга и т.н.

ќбмен на информаци€

ѕрез годините се ориентирахме и към все по-активен обмен на информаци€ на хоризонтално ниво с други ведомства, администрации и т.н. — н€кои от т€х отдавна имаме двустранни споразумени€ за тази цел – това са Ќјѕ, √–јќ, Ќ«ќ , ‘онд “«емеделие”. ѕреди 2 години сключихме споразумение за реализиране на електронни услуги с Ќационалното сдружение на общините и в резултат общините използват информаци€ от Ќќ» при осъществ€ване на социални плащани€.

Ќа този етап, пред нас сто€т нови задачи в това направление. ќт 25-ти март са в сила промени, които задължават всички организации, предостав€щи комплексна административна услуга, да си комуникират в рамките на 3 дни, а гражданите да могат да подадат за€вка за комплексно административно обслужване във вс€ка от тези организации. —поред анализа, който проведохме, във връзка с осигур€ването на комплексно административно обслужване Ќќ» тр€бва да осигури обмен на информаци€ с 35 организации. Ќа този фон, създаването на директни връзки за обмен на информаци€ с все повече администрации в страната остава сред важните ни задачи.

» “ инфраструктура

–азбира се, поддържането на » “ инфраструктурата през годините си оставаше посто€нна задача. ƒо преди 4 години част от обработката на информаци€та се извършваше в териториалните подделени€ на Ќќ» – т.е. самата организаци€ на работа бе такава, че във вс€ко териториално подделение се поддържаше един мини дейта център. —ега тези дейта центрове са само една трансмиси€ между работните станции в териториалните подразделени€ и изчислителните мощности в ÷ентрално управление. ѕрез последните години централизирахме изц€ло обработката на информаци€. “ова наложи съответно реорганизаци€ и на »“ инфраструктурата, и на приложни€ софтуер. ќсигурена е резервираност на комуникационните канали и възможност за н€кои приложени€ да работ€т офлайн при необходимост.  ъм момента завършваме изграждането на активната директори€ на Ќќ», което е част от цели€ процес на централизаци€.

ќсигур€ване на ключовата информаци€

ƒокато, от технологична гледна точна, инициативите свързани с централизаци€та са сред най-важните в дейността на »“ дирекци€та на Ќќ» за периода 2015-2015 г., то от гледна точка на постигнати резултати следва да отбележим възможността за изплащане на обезщетени€та на базата на информаци€та, с ко€то разполагаме в регистрите на Ќќ», без да е необходимо подаване на допълнителна информаци€. ¬ тази насока, една бъдеща задача, за ко€то вече имаме одобрено финансиране, е изграждането на централен регистър на историческата информаци€ за периода до 01.01.1997 г.

ѕредизвикателствата

—ред предизвикателствата в работата на »“ подразделени€та бих споменал и това, че с€каш преди години б€хме в състо€ние да отдел€ме повече време за обучение, смоусъвършенстване и генериране на идеи, докато напоследък се сблъскваме с все повече чисто административни задачи.

ќще едно сериозно предизвикателство е това, че все по-трудно усп€ваме да намерим и задържим квалифицирани »“ специалисти. —итуаци€та в пазара на труда става все по-сложна. Ќашите впечатлени€ са, че по отношение на качеството на обучение има доста какво да се желае – повечето млади специалисти, които не са работили като студенти трудно се вписват в работни€ процес. —ъщевременно, старите кадри се пенсионират и замен€нето им става все по-трудно.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов