“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 5, 2015

10 сфери на активно приложение на √»— в Ѕългари€

√еографските информационни системи намират все повече приложени€, показват проектите, реализирани в 30 български организации

от , 25 май 2015 0 5088 прочитани€,

¬иктори€ Ћазова

√»— технологиите намират все повече приложени€ в съвременното общество. ѕо данни на различни изследователски агенции √»— пазарът в различни региони на света нараства с темпове от 6-11% годишно. ѕроучвани€та извеждат като водеща тенденци€ и фактът, че държавни€т сектор е основни€т двигател на това развитие.

—ветовните тенденции са валидни и в Ѕългари€, където  държавните ведомства също са сред най-активните потребители на √»— технологии. ¬се пак, каква е картината на √»— проектите, реализирани и работещи у нас през периода 2005 – 2015 г.? ¬ тази стати€ ще направим ретроспекци€ на н€кои от най-интересните проекти в 10 основни области на приложение на √»—, които през годините б€ха представени на страниците на сп. CIO.

ѕрочетете още: 10 постижени€ на CAD/CAM/CAE технологиите

#1: ƒържавна администраци€ – централни ведомства

Ќавс€къде по света правителствата използват √»— технологиите, за да подобр€т взимането на решени€, предостав€нето на услуги и ангажираността на гражданите. ѕрез последните 10 години в структурите на централната власт в Ѕългари€ също б€ха изпълнени редица √»— проекти.

ƒържавна агенци€, ко€то в сво€та дейност разчита изц€ло на √»— технологиите, е јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър и това не е случайно. ѕо приблизителни оценки около 75% от националното богатство на Ѕългари€ е включено в недвижими имоти. ќпредел€нето на границите на различните терени на територи€та на ц€лата страна се извършва именно от експертите на ј√  , а основни€т приоритет в дейността на агенци€та е създаването на цифров кадастър и имотен регистър.

“–еализираните досега »“ проекти не само доведоха до по-ефективно електронно управление на огромни€ обем от данни и информаци€, с които ј√   работи, но и до подобр€ване на работните процеси и дейности, в това число тези по електронно административно обслужване”, сподел€ ¬иолета  оритарова, заместник изпълнителен директор на ј√   в CIO 1/2015.

¬ сво€та дейност ј√   използва внедрената »нтегрирана информационна система на кадастъра и имотни€ регистър (»»— »–). «а да отговори обаче на «акона за устройството на „ерноморското крайбрежие («”„ ), както и на потребностите на граждани, ведомства, общини и други потребители, през последната година, агенци€та внедри нова подсистема към не€ със специализирани модули и електронни административни услуги за „ерноморското крайбрежие (»——  „ ). ѕроектът е финансиран по ќѕ „јдминистративен капацитет“, а за негов изпълнител е избран консорциум „≈—““ ƒ««ƒ с партньори в лицето на ≈—–» Ѕългари€ и “ритон. —амото информационно решение е реализирано в периода от април до декември 2014 г.

—ектор ““ериториална организаци€ на информаци€та” в Ќационални€ статистически институт (Ќ—») също разчита в сво€та дейност на √»— решение. »зползваната платформа е Arc View на ≈—–», като самата √»— система е не само удобен инструмент за визуализаци€ на пространствена информаци€, но и средство за организаци€, моделиране и анализ на различни статистически данни.

√»— решение, внедрено в ћинистерство на регионалното развитие (ћ––), подпомага териториални€ анализ при изпълнението на ќѕ „–егиони в растеж“ 2014-2020. — цел прилагане на териториални€ подход при реализирането на инвестиции за регионално развитие ћинистерството внедр€ва специализиран √»— софтуер на Intergraph, като изпълнител на проекта е “ехнологика.

#2: ƒържавна администраци€ – местна власт

ѕериодът 2005 – 2015 г. е наситен с внедр€вани€ на √»— системи в местната власт у нас. Ќе са една и две общините в Ѕългари€, които залагат на географските информационни системи в стремежа си да улесн€т и систематизират сво€та дейност и да предостав€т съвременни услуги на гражданите и бизнеса.

ќще през 2005 г. представители на ќбщина ѕазарджик съобщават за внедрена √»— система, чиито основни цели са подобр€ване обслужването на гражданите и подпомагане вземането на управленски решени€ по отношение устройството на териториите, екологи€та, управлението на инфраструктурата, икономическото развитие и др. –ешението е базирано на системата CadIS. ќсвен основните кадастрални, регулационни данни към всеки графичен обект се съхран€ва електронно досие, съдържащо копи€ на документи, дани за изменени€ и поправки на кадастрални€ и регулационни€ план и основани€та за тези промени.

ѕак през 2005 г. ќбщина Ѕургас внедр€ва √»—, насочена към дейностите по териториалното селищно устройство (“—”) и общинската собственост, като изпълнител на проекта е ≈—–» Ѕългари€. ѕродуктът се състои от модулите “ќбщински имоти” и ““—””, които работ€т с общи бази от данни, а вс€ка една от подсистемите е разделена на н€колко функционални модула.

ѕрез 2010 г. ќбщина √аброво внедр€ва доста мащабна специализирана √еографска информационна система със съдействието на ≈—–» Ѕългари€. ¬ рамките на проекта е разработена и внедрена мощна бек-офис √»— подсистема за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастъра, устройството на територи€та и общинската собственост. –азработена е също така и фронт-офис √»— подсистема, предостав€ща геобазирани електронни административни услуги. ѕрез годините решението е развито и надградено с уеб приложени€ за водни€ цикъл на община √аброво, бизнес портал, и други.

2011 – а бе една активна година от гледна точка на √»— проекти в общинската администраци€.  ƒобрич стана първата българска община, разполагаща с √»— на подземни проводи и съоръжени€ към т€х. ќбщина ямбол изгради √»— интегрираща данни за кадастър, инфраструктура, улична мрежа, сграден фонд, устройствени параметри на територи€та и друга пространствена информаци€.

ѕрез следващите години бро€т на √»— внедр€вани€та в българските общини продължи да нараства. ¬ началото на 2012-а ќбщина Ѕожурище вече разполага с √»— система, реализирана в отговор на нарастващата необходимост от единна система за обработка на географски данни, чрез ко€то общинската администраци€ да постигне оптимизирани процеси по предостав€не на услуги, като издаване на скици и официални документи, както и поддържането на актуални данни, с които да работ€т служителите в общината. »зпълнител на проекта е ћапекс јƒ.

ѕрез 2013 г. ќбщина јсеновград комбинира √»— и 3D технологии за да попул€ризира туристическите атракции на сво€та територи€. –ешението бе реализирано от ≈—–» Ѕългари€.

јтанас —иреков, началник отдел »ќ“ в община Ѕургас (CIO 7/2005)
јтанас —иреков√»— системата поддържа всички операции по разпореждането на имота, дава възможност имотът да се привърже към различните типове документи - актове, договори, скици, съхран€вани в различен формат и разполага с програмни средства за търсене на данни, изпълнение на анализи и генериране на справки - възможности за визуализаци€ на различни множества от графични и таблични данни.


#3: ётилити

ќрганизациите от ютилити сектора обикновено поддържат огромен брой съоръжени€, разположени на различни места, което предопредел€ широкото приложение на √»— технологиите в т€х. ¬ъпреки че √»— системите продължават да изпълн€ват сво€та стандартна рол€ в сектора, т€хното приложение се разшир€ва и към нови области, отбел€зват експертите. ѕреходът на √»— към уеб позвол€ва почти унивесрален достъп до пространствена информаци€ както за служителите, така и за клиентите на ютилити компаниите. –азпространението на GPS технологиите позвол€ва интегриране на GPS и √»— с цел подобр€ване събирането на полеви данни. ¬ допълнение √»— механизми все по-често се имплементират в други системи за бизнес софтуер, което улесн€ва пространствени€ анализ на данни за материали, конструкции, поддръжка и т.н.

» не на последно м€сто безжичните технологии в комбинаци€ с уеб-съвместимите √»— решени€ позвол€ват използване на пространствените данни по различни начини и от различни устройства.

–азвитието на √»— в ютилити сектора предстои, но едно е сигурно – √»— ще увеличава сво€та важност за ютилити компаниите в бъдеще.

Ќа фона на тези тенденции какво е приложението на √»— в ютилити компаниите у нас?

—офийска вода јƒ е сред из€вените √»— потребители от сектора. »зграждането на нейната √»— започва още към 2000 г.  ъм 2013 г. системата има над 480 активни потребители,

30 от които ползват десктоп решени€ за редактиране в √»— и ежедневно актуализират данните за инженерната ¬и  инфраструктура.

ѕрез 2006 г. ≈лектроразпределение – —толично јƒ внедр€ва √»— система за контрол на електроразпределителна мрежа, ко€то събира в единни структури ц€лата информаци€ за топологи€та на мрежата, местоположението и техническата информаци€ за. —истемата е разработена на базата на векторни€ електронен кадастър на града, поддържан от √»— —офи€, а ефектът от не€ се израз€ва в рационализиране на потока на инвестициите за реконструкци€ и развитие на мрежата и намал€ване на технологичните разходи.

ѕрез 2010 г. “оплофикаци€ —офи€  ≈јƒ също въвежда √»— като част от јвтоматизираната система за диспечерско управление на дружеството. ѕартньор в проекта е  аниско ќќƒ. «а визуализиране на информаци€та от базата данни и обвързването й с географски зависими координати системата използва Autocad Map и Google Earth.

ѕрез 2011-а, от „≈« √руп Ѕългари€ съобщават, че дружеството разчита в сво€та дейност на √»— система, ко€то създава единна централизирана база данни – технически георефериран регистър, и оптимизира дейността на различните звена в компани€та. «а целите на проекта „≈« √руп Ѕългари€ избира информационното решение ESRI M&M 9.3.

ѕроктът за изграждане на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територи€та на —толична община, чи€то първа фаза се реализира в периода 2014 – 2015, е поредната значима √»— инициатива в ютилити сектора. “¬ тази фаза на проекта следва да бъде създаден и управл€ван геопространствен модел на столичната осветителна мрежа, съдържаща над 82 949 осветителни тела, 57 927 стълба, 2000 км кабелна мрежа и около 1931 разпределителни касети. –ешението се реализира върху платформата на Bentley Systems Utilities Designer - десктоп приложение, което отговар€ на основните изисквани€ за моделиране, документиране, и управление на информационните активи на инфраструктурни мрежи.  ато резултат от проекта, —толична община ще бъде в състо€ние да планира, управл€ва и отчита ремонтната дейност  на осветителната инфраструктура по-ефективно, спест€вайки значителни разходи за сметка на по-добро управление на разходите за доставка на компоненти и труд на полевите екипи по поддръжката”, коментират представители на фирма —пейс јƒ ќќƒ, ко€то е партньор в реализаци€та на проекта.

#4: “ранспорт и логистика

ѕрофесионалистите от сектор ““ранспорт и логистика” разчитат на √»— данните като важен инструмент в управлението, планирането, оценката и поддръжката на транспортни и логистични системи.

≈дин значим √»— проект в тази област е реализиран в периода 2009 – 2010 г. за нуждите на Ќационална компани€ „∆елезопътна инфраструктура” (Ќ ∆»). ¬недр€ването е реализирано от консорциум „≈вро√ео–ейл“ с партньор за √»— частта в лицето на ≈—–» Ѕългари€. ¬ рамките на проекта е разработена и внедрена √»— система, ко€то поддържа централизирана база данни с пространствена и описателна информаци€ за ж.п. инфраструктура на територи€та на ц€лата страна. ¬недрената √»— предостав€ богати функционални възможности за извършване на мощни геоанализи и ефективно управление на инфраструктурните операции. «а целите на проекта е осъществено въздушно аерофото заснемане с повече от 226 летателни часа и обработка на над 32 хил€ди аерофото изображени€.

ѕрез 2013 г. ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура” стартира друг също значим за страната ни √»— проект, насочен към оптимизиране разходите по поддръжка на съоръжени€та и изпълнение на изисквани€та на ≈— в областта на опазването на околната среда. »зпълнител на проекта е консорциум "√еоѕорт", обедин€ващ фирмите "“ехноЋогика" ≈јƒ, "»нтерграф »тали€" ќќƒ и "√еотехноинженеринг" ≈ќќƒ, като водещ партньор е “ехноЋогика.

»нж. Ќаташа ÷енева, директор на дирекци€ „»нфраструктура, акватори€ и собственост” в ƒѕѕ» (CIO 8/2013)
»нж. Ќаташа ÷еневаќбхващането на всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система осигур€ва централизиране на информаци€та за обектите, съоръжени€та и материалните активи на ƒѕѕ», за интегрирането й с наличната техническа и чертожна информаци€ и за представ€нето й в пространствен контекст. ѕредимство са възможностите за провеждане на пространствени анализи и справки и съответно за по-ефективно планиране на инвестициите и на финансовите ресурси.

#5: ѕриродни ресурси

”правлението, съхран€ването и поддържането на природните ресурси придобива все по-гол€мо значение в днешни€ св€т на сериозни климатични и екологични проблеми, а √»— технологиите имат важна рол€ в този процес, подпомагайки както генерирането на данни, така и осигур€ването на релевантна информаци€.

ѕроектът за изграждане на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Ќатура 2000 определено е значима √»— инициатива, като се има предвид, че 34,3% от територи€та на Ѕългари€ е част от Ќатура 2000.

ќт август 2013 г. в ћинистерството на околната среда и водите и неговите структури се използва интегрирана √»—, реализирана от консорциум „Ќатура-√»—“ ƒ««ƒ с водещ партньор ≈—–» Ѕългари€. —истемата централизира информаци€ за защитените територии, оценките на съвместимост и свързаните с т€х документи. ќсвен мощна бек-офис функционалност, подпомагаща дейностите по опазване, планиране и управление на екологичната мрежа, системата осигур€ва и публично приложение. «а целите на изпълнение на INSPIRE са разработени също така геопортал и специализирана географска база данни с хармонизирани данни.

Ќационален парк –ила също може да се похвали с успешно прилагане на √»— технологиите в сво€та дейност. ќще през 2005 г. в дружеството е внедрена √»— система и са разработени стандартизирани методики за извличане, сравнение и анализ на информаци€та с помощта на √»—. «а целите на екологични€ мониторинг се използва и GPS система.  артите за този проект са изготвени от ѕро√»— ќќƒ, а като т€хна основа са послужили цифрови модели от “јгролеспроект” ≈ќќƒ за териториите от горски€ фонд.

ѕрез 2009 г. »нститутът по хидрологи€ и метеорологи€ към ЅјЌ започва да използва √»— система за управление на риска при наводнени€. ≈дна причина за внедр€ването е фактът, че прогнозирането и навременното предупреждение за наводнени€ е предпоставка за успешното намал€ване на щетите от т€х. ќт изключително значение е да се зна€т зоните около реките, които са у€звими при заливани€, разпределението на дълбочините, продължителността на заливане и евентуално скоростите на водата, а именно √»— технологиите съдействат при решаването на тези задачи.

Ќ€колко години по-късно, през 2012 г., ћинистерство на околната среда и водите изгражда информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. √»— модулът на системата осигур€ва функции за създаване, редакции, поддържане визуализиране и анализ на пространствените данни.

—ъщата година »зпълнителната агенци€ по околната среда (»јќ—) внедр€ва √»— система за мониторинг на биоразнообразието. ѕлатформата събира на едно м€сто информаци€, генерирана от държавни, обществени и академични институции. “»зползвани€т √»— софтуер включва фамили€ от клиентски и сървърни продукти основно ESRI ArcGIS, както и набор от допълнителни софтуерни решени€, разшир€ващи техните функционални възможности. “ези продукти предостав€т инструменти за визуализаци€ и анализ на пространствени данни, редакци€, трансформаци€ и други”, об€сн€ва Ќиколай «афиров, директор на дирекци€ “»нформационно обслужване и технологии” в »јќ— в CIO 8/2012.

#6: «дравеопазване

√»— технологиите имат широко приложение и в здравеопазването. Ѕолниците и други здравни организации могат да събират географска информаци€ за своите пациенти и да извличат тенденции за разпространението на болести, позовавайки се на данни къде те са живели и живе€т сега. јнализите позвол€ват също така да се прав€т прогнози за бъдещи рискове от забол€вани€, да се намал€т разходите за лечение и да се подобри грижата за пациента. ¬сичко това определ€ използването на √»— в здравеопазването като една нововъзникваща област, ко€то да следим с внимание.

√»— проектите, реализирани у нас в областта на здравеопазването, не са много, но сред т€х бихме споменали проекта за създаване на √еобазирана информационна система за подпомагане на създаването и поддържането на Ќационална здравна карта на –епублика Ѕългари€ (√»— за Ќ« ). ѕроектът стартира в кра€ на 2006 г. в ћинистерство на здравеопазването с доставка на базово програмно осигур€ване с продукт ArcGIS Server и приложно програмно осигур€ване за въвеждане на данни и форматиране на резултати за Ќационална здравна карта. Ќа базата на този проект е създадена геоинформационна база за лечебните заведени€ за болнична и доболнична помощ и е въведен мощен инструментариум за извършване на справки и анализи.

#7: ќтбрана

¬оенните структури, военното дело и разузнавателните служби навс€къде по света са сериозен потребител на √»— технологии. » това не е случайно. ¬оенните организации използват √»— данни повсеместно - както за целите на полеви операции, така и за военноморски действи€, разузнаване и изграждане и разполагане на военни съоръжени€.

√»— и дистанционните методи за изследване на земната повърхност намират сериозно приложение при създаване на картографски продукти във ¬оенно-географската служба на ћинистерството на отбраната. ¬ сво€та дейност ¬√— използва специализирани решени€ на ≈—–», като например Esri Defense Mapping за създаване и поддържане на висококачествени топографски бази данни и карти за целите на отбраната при спазване на международните военни стандарти за картографски продукти, и други.

#8: ќбществена безопасност

ѕовечето системи за обществена безопасност и сигурност на население са базирани на геопростраствена информаци€. —истемите 112, отделни специализирани системи за справ€не с последиците при аварии и бедстви€, системите за пожарна безопасност са силно зависими от подобна информаци€ и затова един от основните им елементи е √»— сло€т.

” нас още от 2007 г. Ќационални€т медицински координационен център координира чрез √»— спешната медицинска помощ в кризисни ситуации. √»— системата е внедрена със съдействието на ESRI Ѕългари€. ¬ случаи на бедстви€ и аварии решението осигур€ва ценна информаци€ за възможностите на лечебните заведени€ да окажат помощ на пострадалите. „рез изградената √»— система Ќћ ÷ поддържа основни данни за лечебните и здравни заведени€, потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура на страната.

ƒирекци€ „ѕожарна безопасност " към ћ¬– пък ползва √»— софтуер MapInfo Professional 7.8 и ArcGIS 9.2, което дава възможност пожарникарите да имат достъп до актуална информаци€, ко€то да им помага да реагират по-бързо при подадените сигнали за бедстви€. √»— системата е модул от корпоративната информационна система на ћ¬–, осигур€ваща н€колко сфери, в които приложението на геореферирани данни е необходимо - пожарна обстановка, охранителна дейност, пътна обстановка и други.

#9: ќбразование и наука

ѕрез 2008 г. Ќационални€т јрхеологически институт и музей (Ќј»ћ) към ЅјЌ реализира проект, насочен към създаването на информационна система, базирана на √»— за интегриране и визуализиране на данни от полеви€ каталог на археологически€ музей за експонати, разположен в експозици€та на Ќј»ћ-ЅјЌ. —истемата е базирана на платформата на ESRI. ≈дна от целите й е да осигури възможност за обмен на данни с различните участници в изследването, управлението и опазването на археологическото наследство на Ѕългари€ като ћќЌ, ћ , ј√  , ћќ—¬, ћќ, ћ«√ и н€кои институции на ≈—.

–едица други институти на ЅјЌ също работ€т в областта на прилагането на √»— системи за научни изследвани€ и за научни разработки с граждански цели и приложени€. —ред т€х са например системата за картографиране на риска от наводнени€ в община —виленград, чи€то цел е създаване на работеща платформа за потенциално застрашените зони, ко€то да се ползва от гражданска защита и пожарна безопасност и да ускор€ва времето за реакци€ при бедствие, както и система за справ€не с наводнени€та в „ерноморски€ регион.


¬есела —авова, експерт в отдел ”Ќј“”–ј 2000”, ћќ—¬ и ръководител на проекта за внедр€ване на √»— (CIO 8/2013)
¬есела —авова»нформационната система дава възможност експертите в регионалните инспекции по околната среда, които дават оценки за инвестиционни предложени€ да вземат решени€та си обективно, виждайки всички съществуващи съоръжени€ и други обекти върху една карта и отчитайки комулативен ефект. “ака се удовлетвор€ват и интересите на инвеститорите, и изисквани€та за опазване на околната среда. Ѕалансът се осигур€ва от възможността за обективен анализ. ƒруг пример е ћ√” - там се разработва система за ранно предупреждение при земетресение и цунами, като рол€та на √»— е определ€ща за локализаци€та на опасните зони и разсто€ни€та от т€х до съответните застрашени обекти.

#10: Ѕизнес

‘инансови институции, ритейл компании, промишлени предпри€ти€, телеком оператори, строителни фирми и компании от областта на недвижимите имоти – това са все различни области на бизнеса, обединени обаче по своеобразен начин от необходимостта си да ползват √»— системи в сво€та ежедневна дейност.

» макар че н€кои от тези области на бизнеса у нас изостават от отличниците от държавни€ сектор по отношение на √»— внедр€вани€та, развитието в тези сектори тепърва предстои.

 ато пример за компани€, реализирала успешен √»— проект в бизнеса можем да посочим —пиди јƒ. “ќще преди 2005 г. оперативната система на —пиди јƒ беше интегрирана с √»— системата на ƒейтамап ≈вропа. ќт 2014 г. вече работим с нова транспортна система “јвтомениджър”, разработена от същата фирма, с аналитични функции и възможност за геомаркетинг на база √»— модул”, коментира —ребрина јначкова, директор »“ в —пиди јƒ.

 ато добра практика в областта на строителството може да се посочи приложението на √»— за визуализиране състо€нието на пътната мрежа, което се ползва в ÷ентралната лаборатори€ по пътища и мостове (÷Ћѕћ). Ѕазисните софтуерни продукти, които се използват в лаборатори€та са GeoMedia Professional и GeoMedia Transportation Manager на Intergraph, както и продуктите Autodesk Map 3D и AutoCAD Land Desktop.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов