“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “еори€ и практика
бр. 6, 2015

√»— технологиите Ц с ключова рол€ в епохата на Уинтелигентните мрежиФ

»зползвайки средствата на √»—, професионалистите в областта на инженерните комуникации могат да анализират и изобраз€ват информаци€та по нови начини, което осигур€ва по-високо качество на информационното осигур€ване за целите на вземането на обосновани решени€

от , 22 юни 2015 0 4077 прочитани€,

√»— технологиите – с ключова рол€ в епохата на “интелигентните мрежи”

 омпаниите, работещи в сферата на електроенергетиката и комуналните услуги, отдавна разглеждат √»— като инфраструктурна технологи€. –азбира се, това не е случайно – около 90% от информаци€та, ко€то използват тези предпри€ти€ е пространствено обвързана, поради географската природа на основните средства в тези компании (транспортни мрежи и съпътстваща инфраструктура). ≈то защо за тези компании √»— се оказва най-подход€щата платформа за обедин€ване на различните работни процеси: управление на активите, управление на екипите, работа с клиенти и т.н.

¬ допълнение, √»— технологиите дават възможност на ютилити компаниите да получат ц€лостна картина за състо€нието на техните мрежи, с използване на разнородна информаци€ – за метеорологична обстановка, топографска информаци€, данни от дистанционно сондиране и др.

ѕрочетете още: √»— система в —толична община повишава информираността при вземане на управленски решени€

»зползвайки средствата на √»—, професионалистите в областта на инженерните комуникации могат да анализират и изобраз€ват информаци€та по нови начини, което осигур€ва по-високо качество на информационното осигур€ване за целите на вземането на обосновани решени€ на всички нива в предпри€тието. ј в ерата на т.нар. “интелигентни мрежи” (Smart grid) √»— технологиите имат още по-важна рол€ за ютилити компаниите.

—поред проучване на Electric Power Research Institute, приложени€та за анализи на данните постъпващи от многобойните датчици в интелигентните мрежи ще бъдат все по-актуални през следващите н€колко години

—поред проучване на Electric Power Research Institute, приложени€та за анализи на данните постъпващи от многобойните датчици в интелигентните мрежи ще бъдат все по-актуални през следващите н€колко години

 акво представл€ва “интелигентната мрежа”?

“»нтелигентната мрежа” не е устройство или система, а по-скоро концепци€.  акто личи от наименованието това е система за предаване и разпределение на електроенерги€, газ, вода или друг ресурс, ко€то реагира на потребностите на клиентите. “ова е възможно благодарение на използването на информационни и комуникационни технологии за събиране на информаци€ за потреблението на съответни€ ресурс и за възможностите за неговото предостав€не.

ћакар че концепци€та Smart grid има много аспекти, основните и предимства са три:

  • по-ефективно управление на натоварването

  • осигур€ване на значително повече автоматизаци€ по време на възстанов€ване след срив

  • осигур€ване на по-добро взаимодействие между доставчиците и потребителите на ресурси.

 ак ютилити компаниите използват “интелигентни мрежи”?

 люч към внедр€ването на разумна мрежа е масовото инсталиране на автоматични устройства (smart meters), които измерват разхода на енерги€ или друг ресурс в малки интервали от време (секунди или по-малко). ”стройството предава тези данни на обслужващата мрежата компани€ или на потребител€. Ќ€кои интелигентни устройства могат автоматично да включат подаване на ресурса (газ, вода и др.) или да блокират изтичане на електроенерги€.

«а да функционират автоматичните измервателни устройства е необходимо да се осигури връзка между т€х и уредите при потребител€, както и възможност за предаване на информаци€ от измервателното устройство към компани€та, обслужваща мрежата. ћного електроуреди са снабдени с вградени устройства за свързване със smart meters. “”мните” измервателни устройства също така могат да обмен€т съобщени€ по между си и да контролират устройства в дома или офиса на потребител€. ¬ случай на прекъсване на електрозахранването (или подаването на друг ресурс, като газ или вода) измервателното устройство съобщава за това на ютилити компани€та. ¬ периоди на пикови натоварвани€ или в случай на авари€ оператор от обслужващата компани€ може да предаде към smart meter команда за изключване на определени потребители в съответствие със зададена тарифа за т€х.

 омпаниите изграждащи “интелигентни мрежи” внедр€ват и модерни системи за управление на авариите (англ. OMS – outage management systems), прилагащи съвременни методи за прогнози и модели за определ€не на проблемни точки в мрежата. OMS системите, свързани с разумни мрежи използват система от датчици за да осигур€т по-бързо и по-точно реагиране при проблеми.

¬ “интелигентната мрежа” OMS системата е интегрирана със системата за управление на разпределението (DMS – distribution management system). “ази интеграци€ позвол€ва на ютилити компани€та да взема решени€, базирани на информаци€ за натоварвани€та, възможни неизправности на оборудването, аварии и възстанов€ване на работоспособността и т.н. ÷€лата тази информаци€ постъпва от датчици и smart meters.

ѕо отношение на техническото обслужване и ремонта на инженерните мрежи, в много случаи компани€та, ко€то отговар€ за т€х е де-факто “сл€па” за възникването на проблеми в полеви услови€, докато в една “интелигентна мрежа” идентифицирането на проблеми става с помощта на датчици. ¬същност основната ценност на Smart grid е възможността чрез система от датчици информаци€та за състо€нието на мрежата да се предава както към ютилити компани€та, така и към потребител€.

»нженерните отдели на ютилити компаниите имат нужда от средства за събиране на данни с датчици и интелигентни измерителни устройства, за да могат да вземат обосновани решени€ по редица въпроси - възстанов€ване на мрежата, превключване на натоварвани€, изчислени€ за стойността на предоставените услуги и т.н. “радиционните SCADA системи (supervisory control and data acquisition) представл€ват по-ранно поколение “интелигентни мрежи”. —ферата на действие на SCADA системата обикновено се ограничава в рамките на подстанции и н€колко основни устройства за автоматизаци€ на разпределението на енерги€ (или друг ресурс), като например дистанционно контролирани превключватели. ¬се пак данните в обхвата на SCADA системите имат важна рол€ при развитието на една “интелигентна мрежа”. ¬ допълнение за “разумната” мрежа са необходими аналитични механизми, работещи в реално време и способни да определ€т текущото състо€ние и параметри на системите, да прогнозират проблемни ситуации и да разработват план за действие.

 омбинаци€та от smart meters, средства за управление на данните, комуникационни мрежи и специални приложени€ за измерване на количествени параметри дава възможност за изграждане на развита измерителна инфраструктура (AMI - advanced metering infrastructure). “ази инфраструктура играе ключова рол€ в Smart grid технологиите и много ютилити компании започват внедр€ването на “интелигентни” мрежи с AMI.

¬ такава ситуаци€ √»— системата предостав€ средства за поддръжка на бизнес процесите и интеграци€ на информаци€та необходима за развитието на “интелигентна мрежа”.

 омбинаци€та от smart meters, средства за управление на данните, комуникационни мрежи и специални приложени€ за измерване на количествени параметри дава възможност за изграждане на развита измерителна инфраструктура

 аква е рол€та на √»— в “разумната” мрежа

√еографските информационни системи отдавна имат широко приложение в управлението на традиционни мрежи за пренос и разпределение на електричество, газ, вода, както и в сферата на телекомуникациите. Ќа този фон е очевидно, че тези технологии имат важна рол€ и за управлението на “разумните” мрежи. Ќапример √»— системите предостав€т най-подробно описание на компонентите на електроразпределителните мрежи и т€хното разположение в пространството. ќще по-важно става управлението на данните с помощта на √»—, когато комуникационна и електрическа мрежа се интегрират в Smart grid.

»зползвайки възможностите на √»— системите, компаниите доставчици на електроенерги€ и техните инженерни отдели могат да създават пространствена информаци€ за стълбове, електропроводи, трансформатори, кабели и много други активи, а също така за потребителите. — тези данни могат да работ€т всички сътрудници на организаци€та. ¬ допълнение данните от √»— системата могат да се използват от различни бизнес приложени€, да се обедин€ват с данните от SCADA и от други системи и приложени€ с информаци€ постъпваща от външни източници – например от транспортни и метеорологични служби, от спътникови изображени€ и т.н. ётилити компаниите използват тази комбинирана информаци€ в много сфери от т€хната дейност – от визуализаци€ на общата и оперативна обстановка, до провеждане на инспекции и ремонтни работи, както и за анализи и планиране.

√»— системите подпомагат управлението на данните за състо€нието на активите и през последните години ютилити компаниите активно внедр€ват базирани на √»— мобилни приложени€ и устройства за провеждане на инспекции и ремонти. Ќ€кои данни за състо€нието на мрежите могат да постъпват от датчици, сензори, видео-камери и други измервателни уреди и системи, снабдени с електронника за дистанционно предаване на данни, а други да се въвеждат при провеждане на инспекци€.  орпоративната √»— с нейните настолни, сървърни и мобилни компоненти дава възможност да се събират, съхран€ват, изобраз€ват и анализират разнообразни данни за състо€нието на мрежата, а също така в т€х бързо да се отраз€ват промени в съответствие с текущата ситуаци€.

—редствата предостав€ни от √»— системата помагат на ютилити компаниите да разбират по-добре взаимоотношени€та и връзките между притежаваните от т€х обекти. »нтелигентната мрежа се състои от две подсистеми (например електрическа и комуникационна) и е необходимо да се разбират пространствените отношени€ между всички техни компоненти, а именно √»— системата предостав€ инструменти и функции за моделиране на мрежи, маршрутизаци€ и картографско изобраз€ване.

—ъщо така √»— системата е ефективен инструмент в дейностите за възстанов€ване на мрежата давайки възможност за визуализаци€ на райони на аварии и за онаглед€ване на отношени€та между мрежата и нейното обкръжение.

√»— се използва често и за определ€не на оптималното местоположение на различни елементи на интелигентната мрежа. ¬ процеса на развитие или модернизаци€ на инженерни комуникации е необходим разностранен анализ за определ€не на правилните места за разполагане на датчици, подстанции и комуникационни възли, надземни и подземни оптични кабели и т.н. √»— системите предостав€т ефективни средства за решаването на подобни задачи, тъй като оптималните местоположени€ завис€т в гол€ма степен от съществуващата териториална (пространствена) инфраструктура.

√»— системата предостав€ пространствен контекст за провеждане на подробен анализ на интелигентната мрежа и получаване на различни метрики за не€. ƒанните от измервани€ за контролираните параметри могат да се изобраз€ват с пространствено привързване, да се разглеждат техните изменени€ във времето, да се визуализират тенденции. “ъй като Smart grid по определение предполага “интелигентност”, т€ тр€бва да може в гол€ма степен самосто€телно да провежда анализ за сво€та работоспособност, да открива тенденции свързани с качеството на експлоатаци€ на оборудването, да реагира на поведението на потребителите и да фиксира ключови параметри, вли€ещи на функционирането и.

»нтелигентната мрежа, управл€вана с помощта на √»—, може да се адаптира към текущите промени на базата на информаци€, постъпваща от многобройни датчици, което помага да бъдат предотвратени сривове и повреди в оборудването. Ќапример в —јў повечето ютилити компании за сега н€мат практика да провеждат посто€нен мониторинг на състо€нието на повечето разпределителни трансформатори, а ако натоварването на н€кой трансформатор превиши неговите технически възможности той може да излезе от стро€.

— помощта на пълноценни средства за мониторинг, една интелигентна мрежа е в състо€ние оперативно да определи дали н€кой трансформатор е бил пренатоварван и дали това е намалило неговата жизнеспособност. јко състо€нието на трансформатора доближава опасна граница, разумната мрежа може да вземе превантивни мерки, така че да не се стигне до катастрофална повреда. Ќаред с това, при подобен случай, благодарение на посредничеството на √»— системата, операторите получават възможност да проведат пространствен анализ, за да определ€т какъв е риска за възникване на срив и да оцен€т възможните последстви€ за потребителите. ¬градени в разумната мрежа алгоритми, действащи съвместно с √»— биха могли да определ€т дали тр€бва да се намали натоварването при съответни потребители или да се промени конфигураци€та на мрежата, за да се регулират пикови натоварвани€ или е наложително временно да бъдат изключени отделни участъци на мрежата.

–азглеждани като обекти на автоматизаци€, предпри€ти€та, експлоатиращи инженерни мрежи, се различават от останалите най-вече с гол€мото разнообразие от области и функции на техните подразделени€.

¬ заключение

–азглеждани като обекти на автоматизаци€, предпри€ти€та, експлоатиращи инженерни мрежи, се различават от останалите най-вече с гол€мото разнообразие от области и функции на техните подразделени€. ƒруга важна т€хна отличителна черта е, че в повечето случаи тези предпри€ти€ представл€ват единни производствени комплекси, разположени върху значителна територи€. ¬сичко това отдавна предопредели централната рол€ на √»— системите в този тип компании. ѕо всичко личи, че концепци€та за интелигентните мрежи ще увеличи вли€нието на √»— технологиите в ютилити сектора.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов