Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 6, 2015

По-добро предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса с помощта на интегрирана ИС

Проектът, реализиран от Министерския съвет, цели улесняване на информационните потоци в администрацията и пълен анализ на административното обслужване

от , 22 юни 2015 10 4417 прочитания,

Виктория Лазова

От лятото на 2014 г. Министерският съвет изпълнява проект за изграждане на Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА), която да бъде внедрена във всички структури на централната и териториалната администрация. Системата трябва да стане факт до края на настоящата година, като проектът за изграждането й е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" на обща стойност близо 1,5 милиона лева.

Идеята е да бъдат обновени и надградени 3 стари системи и списъка на административните услуги в единна система. В тях администрацията въвежда данни за структурата и човешките си ресурси, както и за услугите, които предоставя.

Прочетете още: 10 сфери на активно приложение на ГИС в България

“Проектът цели улесняване на информационните потоци в администрацията и повече публичност на данните за административните структури и услугите, които те предоставят. На практика това е първа стъпка към интегрирането и електронизацията на услугите”, обяснява д-р Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Един от модулите на системата е регистър на услугите, които държавната администрация предоставя. В момента той е просто файл със списък на услугите, но идеята е да бъде надграден. Системата ще позволи пълен анализ на услугите, които администрацията предоставя на гражданите и бизнеса, и премахване на излишни услуги и режими, допълват от Министерски съвет.

Администрациите пък ще са задължени да въвеждат услугите, които предоставят и тяхното ниво на електронизация. С наредбата, която се изготвя като част от проекта, ще се въведат ясни критерии какво означава електронна услуга – такава, която може да бъде заявена, платена и получена от бизнеса и гражданите изцяло онлайн.

Антон Герунов
Антон ГеруновАнтон Герунов е началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и секретар на Съвета за административната реформа и Съвета за развитие. Той е доктор по икономика. Преди това е завършил университет в Германия. Бил е икономически съветник към министър-председателя и съветник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Има опит като консултант и ръководител на стратегически и маркетингови проекти за международни компании, а в момента е и преподавател в Софийския университет.

Предпоставки за стартирането на проекта

Сред основните проблеми, които налагат стартирането на проекта за изграждане на ИИСДА, е необходимостта информацията за държавната администрация да се намира в една система. Така по-лесно могат "да се свържат точките" при изготвянето на различни анализи за моментното състояние и развитието на администрацията през годините - за числеността на персонала, наличната инфраструктура, предоставяните услуги и тяхното качество и ниво на електронизация.

Освен това в момента администрациите въвеждат една и съща информация много пъти за различни нужди, обяснява Антон Герунов. "Целта е данните да се въвеждат в системата веднъж, а след това да могат да се генерират различни справки, включително и публични," казва той. В момента обновяването на информацията е бавно, някои данни в отделните системи се разминават, а цялостното събиране и обработване на информация, необходима за формиране на политики за административна реформа и е-управление не е напълно ефективно. Новата система има потенциал да реши тези проблеми, като освен това ще се създаде интегрирана справочна функционалност, която трябва да осигури повече публичност за работата на администрацията.

“Процесите по интеграция и въвеждане на подобни системи позволяват да структурираме по рационален начин използването на данни, на регистри и на системи в администрацията”, допълва Антон Герунов.

Проектът ИИСДА

Както споменахме ИИСДА обединява в себе си три досега съществуващи системи. Първата е Административният регистър, в който се поддържа информация за всички структури на държавната администрация в рамките на изпълнителната власт. “Регистърът ще бъде осъвременен и надграден. В него ще бъдат налични описанията на административните структури, техните органиграми, работно време, конкурсите, които се пускат в администрацията, както и ключови нормативни документи”, казва Антон Герунов.

Втората система, която ще влезе в обхвата на ИИСДА, е Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). На база на въпросите в нея всяка година се изготвя доклад за състоянието на администрацията. “ИСПОДСА включва отчети за активите в държавната администрация – компютри, бази данни, сървъри, брой на хората работещи в администрацията, колко са обявените обществени поръчки, какви са бюджетите им, колко и какви услуги се предоставят на гражданите, колко от тези услуги са електронни, колко от тях са комплексни административни услуги. На практика системата дава 360-градусов поглед към администрацията, а докладът, който ще се изготвя на база цялата тази информация, ще бъде публично достъпен”, обяснява Антон Герунов.

Третата система е Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО), в която администрациите попълват данни за качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване.

На четвърто място, в ИИСДА ще влезе и Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който за момента представлява файл с наименованията на услугите и нормативните основания за тяхното предоставяне. Ще бъде създаден регистър на услугите.

“Това, което имаме в момента, са 4 несвързани помежду си системи, които не си комуникират. Нашата задача е да свържем тези системи, за да имаме по-ясен информационен поток, да обезпечим извършването на комплексни административни услуги и да направим максимална част от информацията публична”, обяснява Антон Герунов.

Работата по проекта включва изграждане на регистър на услугите и надграждане на останалите 3 системи, някои от които са на близо 15 години и са морално остарели. Крайната цел е изграждане на изцяло новата система ИИСДА. Тя ще предоставя данните в отворен формат с цел повторна употреба на информацията в обществения сектор.

ИИСДА ще бъде интегрирана и с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА), която се очаква да бъде финализирана до края на 2015 година. Така данните за човешките ресурси ще бъдат въвеждани само веднъж, a двете системи ще могат да си „говорят”.

Етапи и партньори

Изпълнител по проекта е ИТ компанията СИЕНСИС, избрана след проведена обществена поръчка, а консултант по качеството е Рила Солюшънс.

Етапите на реализацията на софтуерното решение включват проектиране и усъвършенстване на функционалността на Административния регистър, ССАО и ИСПОДСА и проектиране и разработване на СУНАУ.

“Важен етап е също така проектирането и усъвършенстването на интегрираната справочна функционалност. Искаме да имаме нов тип справки, които да обслужват по-добре актуалните нужди и актуалните процеси”, коментира Антон Герунов.

Другите етапи от изпълнението включват проектиране, програмиране и изграждане на интеграцията между ИИСДА и системата за управление на човешките ресурси ЕИСУЧРДА, доставяне на софтуерни лицензи, миграция на данни в ИИСДА и обучение за работа със системата. Планирани са обучения за крайни потребители, за обучители и за администратори на системата.

Технологиите

“Системата ИИСДА ще бъде достъпна за хората от администрацията като уеб услуги, а за целта ще могат да се ползват Internet Explorer 9 или по-висока версия, както и последните 3 актуални версии на Mozilla Firefox, Opera и Google Chrome. Системата ще бъде качена на виртуалeн сървър на МС. На по-късен етап тя ще бъде мигрирана към първия хибриден частен облак на ДА, чието пилотно внедряване тече в момента. Предвиждаме също така в рамките на ОП “Добро управление” в следващите 10-12 месеца да стартираме изграждането на втори бекъп облак”, коментира Антон Герунов.

ИИСДА се разработва като централизирана, уеб базирана система. Използваната база данни е Oracle 12c. Операционната система на сървърите за база данни и сървърите за работа на приложенията е Windows Server, за който са налични лицензи по договора на Microsoft с Държавната администрация. Разработката се извършва върху Windows Server 2012. За да се осигури устойчивост и непрекъсваемост на работата на системата, сървърите за бази данни ще бъдат свързани в клъстер, а сървърите за работа на приложенията ще бъдат свързани в уеб ферма.

Базата данни за реализация на вътрешните справки ще бъде на принципа на Data Warehouse. Така ще може да се реализира интегрираната справочна функционалност, включваща данни от всички модули на ИИСДА, както и на получените данни от ЕИСУЧРДА.

За разработка на ИИСДА се ползва Microsoft.NET Framework 4.5. Платформата е независима от хардуерното и базовото софтуерно обезпечаване.

Потребителският интерфейс ще бъде изграден с помощта на ASP.NET MVC, JS, JQuery, AngularJS. За интегрирането на системата с други системи ще се ползват уеб услуги. За да се обезпечи сигурността приложният софтуер, който се ползва от публичните потребители, ще бъде разделен не само логически, но и физически. Затова всички публични модули на ИИСДА, както и модулите за интегрирано администриране и наблюдение и интегрираната справочна функционалност, са проектирани и ще бъдат реализирани като отделни сайтове.

Като цяло ИИСДА е базирана на унифицирана системна архитектура и комуникационни стандарти, които осигуряват лесна системна поддръжка, кратки срокове за добавяне на нови бизнес модули и разработки.

Специфични моменти и предизвикателства

„Основното предизвикателство се крие не толкова в техническото изпълнение, колкото в реалното всекидневно използване на системите. Системите ще бъдат толкова добри, колкото администрацията и гражданите успеят да се възползват от тях”, смята Герунов.

Затова е важно системите да бъдат успешно вписани в органичната структура на администрацията и данните, които влизат в тях да бъдат с достатъчно високо качество – коректно попълнени и верни. Според Антон Герунов пътищата за постигане на тези цели са два. Единият е чрез нормативни разпоредби. Чрез наредбата, която съпътства системата, главните секретари ще бъдат задължени да следят за попълването на системите и ще им се търси лична, а не административна отговорност. “Това е пътят отгоре надолу, но той не е достатъчен. Много е важно да комуникираме с колегите и да им обясним защо това е важно и смислено. Те трябва да знаят по какъв начин ще помага на тях и на гражданите”, допълва Антон Герунов.

Важен елемент, върху който обръщат внимание от МС, е гъвкавостта на системите, която да дава възможност различните промени в нормативната уредба да бъдат отразявани в тях.

Ползи и резултати от ИИСДА:

 >>Навременно въвеждане на информация

>> Еднократно въвеждане на информация и многократно генериране на справки

>> Публичност на информацията за държавната администрация

>> Ефективност при събиране и обработка на информацията за целта на политиките на управление на ДА

Изводи и научени уроци

“Въвеждането на една система, интегрирането й и използването й в пълния й капацитет е еволюционен процес. Не очакваме да постигнем 100-процентови резултати още от първия ден”, обяснява Антон Герунов. Той споделя, че за успешното реализиране на подобен мащабен проект е необходима постоянна комуникация между възложителите, изпълнителите и потребителите на системата, така че проблемите да се решават в движение. “Поддържането на положителна партньорска комуникация с всички заинтересовани страни е изключително важно. Проблемът на много подобни системи е, че завършват с протоколи. Това, което ние искаме, е те да завършват с резултати”, споделя той.

Развитие на системата и други актуални ИТ проекти

Бъдещото развитие на ИИСДА включва надграждане на системата с цел поддържане на динамичен каталог на услугите.

Посоката на развитие на предоставянето на услуги е преминаването от предоставяне на отделни услуги към предоставяне на групи от услуги на принципа “Епизоди от живота” и “Събития от бизнеса”. Например, при уволнение на даден служител, в групата “Епизоди от живота”, той може да вижда на едно място всички услуги, от които може да се възползва в тази ситуация – да се регистрира в “Бюрото по труда”, да подаде заявление за помощи, да получи справка за платени осигуровки. Подобно, ако гражданин основе фирма, в групата “Събития от бизнеса”, той ще може да попълни необходимите документи за основаване на фирмата и за вписване в търговския регистър. “Следващата стъпка на развитие на системата е от списъци от услуги да се премине към клъстери от услуги”, уточнява Антон Герунов.

Системата за човешките ресури ЕИСУЧРДА е друг проект, който се изпълнява в момента. Нейната цел е специалистите по човешки ресурси да управляват всички процеси, свързани с човешките ресурси – от стартирането на конкурс, през интервюто, назначаването, атестирането, кариерното развитие и обученията. Системата за човешките ресурси също предстои да бъде завършена до края на годината.

Е-управление: очаквани резултати до 2020 г.:

Спестени над 1 млрд. лева годишно:

>>300 млн. лева годишно на гражданите, бизнеса и бюджета, в т.ч. 20 млн. човекочаса годишно за попълване на бланки с лични данни, пътуване, чакане на опашки; 10 млн. човекочаса годишно за набиране на данни от бланки, ръчно сверяване, корекции и др.

>> 60 млн. лева годишно от мащаба след изграждането на държавния облак и развитието на мрежата

>> 350 млн. лева годишно от електронизиране на най-често използваните услуги

>> 400 млн. лева годишно от премахване на удостоверенията и намаляване на режимите

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов